היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עקרון התחלוף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

תוכן המדריך

 

על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 

   ניגוד עניינים בין המבטח לבין המבוטח ביישום זכות התחלוף    

 ביטוח כפל    ביטוח כפל, תחלוף וצמצום נזק בפוליסות אחריות     

הקשר בין ביטוח כפל לתחלוף    הגבלת אחריות בהסכם שמירה וביטוח רכוש    טיפ לנתבעים בתביעות תחלוף חסרי ביטוח אחריות חוקית

 הסייגים לתחלוף אינם רשימה סגורה    המחאת זכויות בכתב סילוק תביעה    

 תחלוף, חידוש, פרמיה ועמלה          סוף תחלוף בחיתום תחילה

  זכות התחלוף בכיסוי חלקי סוף תחלוף בשמאות תחילה

  למבטח שאינו מורשה אין זכות לתחלוף 

תחלוף השבה ושיבוב אינן מילים נרדפות

 שיתוף מבוטח תביעת תחלוף אינטרס המבטח

תביעת תחלוף בבית המשפט רק לאחר מכתב לנתבע

אומנות התחלוף - השופטת עשתה בית ספר להראל

העליון - יש זכות תחלוף כנגד מבטח של בן משפחה

תחלוף כנגד מבטח של בן משפחה - עוה"ד פגי שרון

העליון בביטוח ימי יש זכות לתחלוף למבטח זר

ויתור על תחלוף לפי פוליסות ביטוח או חוזה

העליון: יש זכות לתחלוף למבטח זר 

עקרון התחלוףעקרון התחלוף - המדריך

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים
 


תוכן המדריך

 

 

 

מהו מנגנון התחלוף?

 

מנגנון התחלוף הוא מקרה פרטי של שיבוב וידוע גם בשם הביטוחי "סברוגציה".

 

התחלוף בביטוח מבוסס על עקרון השיפוי הקובע, כי על המבטח להשיב את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח, כאשר פועל יוצא מכך הוא שהמוטב אינו אמור לצאת נשגר מנזקו בשל קיומו של הביטוח.

 

כלומר, אם חברת הביטוח שילמה למוטב בעבור נזק והתגלה, כי למובטח יש זכות לתבוע פיצוי בשל הנזק מצד שלישי, למשל במקרה של תשלום תגמולי ביטוח בשל שריפה, מתברר, כי השכן אחראי לנזק, אם המבוטח מקבל פיצוי גם מחברת הביטוח וגם מהשכן בעבור אותו הנזק עצמו הרי שהוא יוצא נשכר מנזקו ומקרה הביטוח הופך להיות כדאי בעבורו.

 

מנגנון התחלוף נועד למנוע עניין זה. לאחר שחברת הביטוח שילמה למוטב תגמולי ביטוח ולמבוטח יש זכות לתבוע פיצוי מגורם אחר שלא לפי חוזה ביטוח (אם מדובר בחוזה ביטוח, אזי חל מנגנון ביטוח כפל) עוברת הזכות של המבוטח לידי חברת הביטוח כשהיא מוגבלת לשיעור תגמולי הביטוח ששילמה החברה למוטב והמבוטח רשאי לתבוע מהצד השלישי את יתרת הסכום שלא שולם על ידי המבטח  מסיבות שונות (כמו למשל ביטוח חסר, השתתפות עצמית, היעדר כיסוי ביטוחי לרכוש מסוים ועוד).

 

 

למשל אם חברת הביטוח שילמה לפי הפוליסה 500,000 ש"ח מתוך נזק כולל של 700,000 ש"ח, הרי שחברת הביטוח זכאית לתבוע מהמזיק את הסכום ששילמה (500,000 ש"ח) והמבוטח זכאי לתבוע את יתרת הסכום (200,000 ש"ח).

 

 


 

סעיף התחלוף בחוק חוזה הביטוח

 

סעיף 62 בחוק חוזה הביטוח עוסק בתחלוף והוא חל על ביטוח רכוש ובשינויים המחויבים גם על ביטוחי אחריות חוקית (סעיף 67 לחוק) ועל ביטוח תאונה מחלה ונכות (סעיף 54 (ב) לחוק) כאשר תשלום הפיצויים הוא לפי שיעור הנזק שנגרם ואינו חל על ביטוח חיים ועל ביטוח תאונה מחלה ונכות ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם. סעיף זה חל אף על ביטוח ימי ואווירי וביטוח משנה על אף העובדה שחוק חוסה הביטוח כולו אינו חל על ביטוחים אלו.

 

על הסעיף בחוק חוזה הביטוח ניתן להתנות לטובת המבוטח או המוטב בלבד.

 

ללא התניה מיוחדת, חלות הוראות הסעיף כדלקמן:


 

62. תחלוף
 

(א) היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.
 

(ב) המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.
 

(ג) קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח ; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.
 

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם."

 

 

כלומר, זכות התחלוף קמה למבטח לאחר ששילם תגמולי ביטוח והיא מוגבלת, כאמור, לשיעור התגמולים ששילם.

 

המבטח והמבוטח אמורים לשמור כל אחד על הזכויות של הצד השני בעת מימוש זכות התחלוף. כלומר המבוטח אינו רשאי לוותר למזיק על חלקו של המבטח ולהיפך ועל המבוטח לפצות את המבטח במקרה שיפגע זכותו כאשר יממש את זכותו לתבוע פיצוי מהצד השלישי בשל יתרת הסכום שלא שולם לו על פי הביטוח כאמור לעיל.

 

לפי חוק חוזה הביטוח, הוראות סעיף התחלוף אינן חלות כאשר מקרה הביטוח נגרם שלא במתכוון על ידי קרוב משפחה, עובד, עמית או מעביד שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי בנסיבות העניין. כלומר, אם אחיו של המבוטח הגיע לביקור בביתו, שכח סיגריה בוערת במאפרה והבית נשרף, חברת הביטוח אינה רשאית לחזור בתביעת שיבוב כנגד האח הואיל ומבוטח סביר לא היה תובע את האח בשל הנזק שגרם גם ללא קיומו של חוזה הביטוח.

 

פועל יוצא מכל הוא, שהמבוטח עצמו אינו רשאי לתבוע מאותו גורם (קרוב משפחה, עמית עובד או מעביד) את יתרת הנזק שנגרם לו ואשר אינו מכוסה על פי הסכם הביטוח.

 

 

 


הרחבות לסעיף התחלוף

 

כאמור לעיל, ניתן להתנות על סעיף התחלוף לפי החוק לטובת המבוטח או המוטב בלבד, ניתן למצוא בשוק הביטוח הרחבות שונות לסעיף התחלוף בחוק המופיעות בתנאי ביטוח מיוחדים המנוסחים על ידי יועצי ביטוח וכן בנוסחים של סעיפי ואישורי ביטוח בהסכמים בין צדדים שונים כמו קבלנים ויזמים, שוכרים ומשכירים, הסכמים עם קבלנים וכו'.

 

במרבית המקרים, אם לא בכולם, נקבע, כי הויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק במתכוון או לפי ניסוח אחר, במקרה של ביצוע פשע.

 

לדוגמא ההרחבה לפי הפוליסה לביטוח אש מורחב תנאי ביט 2009:

"המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד כל עובד של המבוטח, מועצת הדירקטוריון, בעלי מניותיו של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב לפני הנזק. ויתור זה לא יחול במקרה של ביצוע פשע."

 

 

והרחבה לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי תנאי "ביט" 2009:

 

"המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי אנשים בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח, כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלוף לטובתו. זכות המבוטח לקבלת שיפוי על-פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/ או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף. אולם האמור לעיל לא יחול לטובת אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון."

 

כלומר, המבטח מקנה למבוטח אפשרות לוותר על זכות התחלוף - לפני קרות מקרה הביטוח! כאשר הויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם למקרה בזדון או במקרה של ביצוע פשע.

 

יש לשים לב, כי הרחבת הויתור על תחלוף עשויה להופיע בנוסחים שונים כאשר מבטחים עשויים שלא לכלול את הויתור באופן אוטומטי בפוליסות מסוימות כמו למשל ביטוח עבודות קבלניות.

 

בבית המשפט העליון, קבע לעניין הויתור של המבוטח על זכות התחלוף של המבוטח לפני קרות מקרה הביטוח (ע"א  32/84  מגדל - חברה לביטוח בע"מ נגד ישראל קרמר ובנו) כי :

 

"צד ג' לא חייב בשיפויו של המבוטח בשל הנזק שנגרם לו, וזאת על-פי ההסכם שבין צד ג' למבוטח.

 

המבטחת אף לא ביררה שאלה זו בעת שביטחה את המשיב ואף לא התנתה את הביטוח באי-התקשרות המבוטח בתניה כאמור"

 

כלומר גם ללא הרחבה, חברת הביטוח אינה יכולה ליישם את זכות התחלוף כלפי מזיק (צד שלישי) שהמבוטח ויתר על זכות התחלוף לטובתו לפני קרות מקרה הביטוח, אלא אם כן, חברת הביטוח בררה עם המבוטח עניין זה לפני ההתקשרות או התנתה את הכיסוי הביטוחי בכך שהמבוטח לא יוותר על זכות התחלוף.

 

בחלק מהמקרים עשוי המבטח להגביל את הויתור כך שהוא לא יחול גם לטובת גורמים שונים (לפי המקרה) כמו  חברות שמירה, מהנדסים, אדריכלים, מתכננים וגורמים נוספים.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright