היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח כפל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

תוכן המדריך

 

על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

 

מדריך תחלוף             סוגיות ביישום ביטוח כפל             הקשר שבין ביטוח כפל לתחלוף      

 

ביטוח כפל בביטוח נוסעים לחו"ל                 ביטוח כפל - ההשתתפות העצמית          

 ביטוח כפל, תחלוף וצמצום נזק בפוליסות אחריות  

 

ביטוח כפל והפוליסה לביטוח עבודות קבלניות

ביטוח כפל אחריות מקצועית ועבודות קבלניות 

 

עקרון ביטוח כפל - המדריך

 

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים
 


תוכן המדריך

 

 

 

מהו ביטוח כפל מספר ביטוח ישןביטוח כפל?

ביטוח כפל הוא אותו מצב של ביטוח רכוש, אחריות חוקית או הוצאה באמצעות מספר מבטחים. מספר פוליסות אשר הוצאו באמצעות מבטח אחד אינו מצב של ביטוח כפל ולכל היותר עשוי להיווצר מצב של ביטוח יתר (הקיים בביטוח רכוש בלבד) אם וכאשר סך ההתחייבויות לפי כל הפוליסות שהוצאו אצל אותו המבטח עולה על ערכו של הרכוש המבוטח.

 

ביטוח כפל אינו חל לגבי ביטוחי חיים ולגבי פוליסות לביטוח תאונה מחלה ונכות בהן הפיצוי הוא לפי סכום שנקבע מראש וללא קשר לשיעור הנזק שנגרם.

 

 

 

 


 

מתי וכיצד נוצר מצב של ביטוח כפל?

מצב של ביטוח כפל עלול להיווצר בשלושה מצבים:

מתוך טעות או שכחה - כמו למשל, כאשר המבוטח ביטח את מבנה הדירה אצל חברת ביטוח פרטית, ושכח שגם הבנק נותן המשכנתא ביטח את הדירה.

 

ללא שליטה מצד המבוטח - כאשר גורם אחר כלל את זיקתו בפוליסת הביטוח, כמו למשל ביטוח עבודות קבלניות הכולל את הקבלנים של הפרויקט.

 

 במתכוון - כאשר המבוטח יכול להפעיל מספר פוליסות ובכך ליהנות מסכום הביטוח או מגבול האחריות המצטבר מכל הביטוחים גם יחד כמו למשל בביטוח נוסעים לחו"ל אשר יידון בהמשך.

 

 

 


 

מקורו ומטרתו של עקרון ביטוח הכפל

עקרון ביטוח הכפל, הוא עקרון הנגזר והנובע מעקרון השיפוי שמטרתו מצד אחד לקבוע, כי תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיחזיר את המוטב (שהוא בדרך כלל המבוטח) עד כמה שניתן למצב שבו היה נמצא אלמלא קרה מקרה הביטוח אולם מצד שני, המוטב אינו אמור לקבל פיצוי העולה על הנזק שנגרם וזאת על מנת שלא לגרום למצב של כדאיות להתרחשותם של נזקים.

 

 

 


ביטוח כפל לפי חוק חוזה הביטוח

עקרון ביטוח כפל (או בשמו הנוסף: עקרון ההשתתפות) בא לידי ביטוחי בהוראות סעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981.  סעיף 67 לחוק מחיל את הוראות הסעיף בשינויים המחויבים אף לגבי ביטוח אחריות. לפי הוראות פרק ב' ביטוח חיים אין אזכור להוראות סעיף ביטוח כפל והוא אינו חל לגבי ביטוח חיים, כמו כן סעיף זה אינו חל לפי הוראות פרק ג' לחוק, על ביטוח תאונה מחלה ונכות, גם כאשר מדובר בביטוח מסוג פיצוי וגם כאשר מדובר בביטוח מסוג שיפוי.

 

 

 


איסור התניה לפי חוק חוזה הביטוח

ביטוח נכסים - לפי הוראות סעיף 64 לחוק (החל לגבי ביטוח נכסים), על סעיף זה נאסר להתנות (למעט לגבי אופן חלוקת האחריות בין המבטחים) אלא אם כן ההתניה היא לטובת המבוטח או המוטב בלבד.

 

ביטוח תאונה מחלה ונכות - לפי הוראות סעיף 54 (ב) לחוק יחולו הוראות סעיף 64 בשינויים המחויבים על תשלום תגמולים בביטוח תאונה מחלה ונכות לפי שיעור הנזק שנגרם. כלומר ההתניה היא כמו בביטוח רכוש, ניתן להתנות לטובת המבוטח או המוטב בלבד.

 

ביטוח אחריות - לפי הוראות סעיף 67 לחוק (החל לגבי ביטוח אחריות), על סעיף זה נאסר להתנות בכל התניה שהיא (למעט לגבי אופן חלוקת האחריות בין המבטחים).

 

 

 


התנאים המצטברים לקיומו של ביטוח הכפל הם:

  1. ביטוח סיכון אחד (נכס, נזק או אחריות חוקית)

  2. אצל יותר ממבטח אחד

  3. לתקופות חופפות

 

 

 


חובות המבוטח בביטוח כפל

על המבוטח להודיע בכתב על קיומו של ביטוח  כך לכל אחד מהמבטחים מיד לאחר שנוצר המצב של ביטוח כפל או מיד לאחר שנודע עליו למבוטח.  

 


אחריות המבטחים בביטוח כפל והקף הפיצוי

המבטחים אחראים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף ונושאים בינם לבין עצמם בנטל החיוב לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

 

המבוטח יפוצה לפי כל הפוליסות לא יותר מגובה הנזק שנגרם לו. חברות הביטוח יתחלקו ביניהן בנזק לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

 

המבוטח זכאי לתבוע מכל חברת ביטוח שבוטח אצלה את מלוא הנזק עד גובה סכום הביטוח החופף.

 

אם בביטוח רכוש, סך כל סכומי הביטוח עולים על ערך הרכוש, המבוטח זכאי להתאים את סכומי הביטוח ולקבל פרמיה מוחזרת מיום הדרישה ובתנאי שיחס המקורי של סכומי הביטוח יישמר.

 

 


 

ביטוח כפל אינו ביטוח משותף

ביטוח משותף הוא מקרה שונה מביטוח כפל, הואיל ומדובר בביטוח לפי פוליסה אחת שמשתתפים בה מספר מבטחים כאשר כל מבטח אחראי לתשלום תגמולי הביטוח לפי שיעור השתתפותו בפוליסה (כלומר, מבטח שקיבל 20% מדמי הביטוח ישא גם ב20% מהתשלום בעבור כל נזק). ביטוח כפל כולל גם בד"כ סעיף מנהיגות הקובע, כי חברת הביטוח שהוציאה את הפוליסה אשר בדרך כלל גם נושאת בחלק הארי של הסיכון תהיה בעלת שיקול הדעת הקובע לעניין תשלום תגמולי הביטוח וחברות הביטוח האחרות המשתפות בביטוח יקבלו את שיקול דעתה לעניין קיומו של הכיסוי הביטוחי, הקפו ושיעורו.

 

 

ביטוח משותף

ביטוח כפל

מספר הפוליסות

1

יותר מ 1

אחידות בתנאי פוליסה

קיימת

לא בהכרח

אחידות במועד התחילה והסיום של הפוליסה

קיימת

לא בהכרח

אחידות בהגדרת המבוטחים

קיימת

לא בהכרח

אחידות במועדי תחילה וסיום של הביטוח

קיימת

לא בהכרח

הכרת המבטחים בכיסוי לפי החלטת "החברה המנהיגה"

קיימת

אינה קיימת ואין "חברה מנהיגה"

אפשרות לקבל מהמבטח יותר משיעור השתתפותו

אינה קיימת

קיימת עד לגובה סכום הביטוח החופף

בדיקת הנזק פעם אחת בלבד

קיימת

לא בהכרח

השתתפות עצמית אחת

קיימת

אין הוראה מיוחדת בחוק והמבטחים נוהגים לנכות השתתפות עצמית מכל פוליסה. כתבה מיוחדת בעניין זה בקרוב

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright