היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח כפל בביטוח קבלנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

ביטוח כפל והפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

צילום של מכשול בבניין

עיקרון ביטוח הכפל, מתקיים כידוע כאשר סיכון אחד מבוטח באמצעות חברות ביטוח שונות ונמצאת חפיפה של מועדים בתוך תקופות הביטוח של הפוליסות השונות, כאשר תקופות הביטוח עצמן אינן חייבות להיות חופפות.

 

מה שאינו חייב להיות חופף בין הפוליסות השונות לצורך קיומו של ביטוח כפל הוא לא רק סוגי הכיסוי. כך למשל, אפשר כי פוליסה בחברה א' תכסה רק נזקי אש וברק ופוליסה בחברה ב' תכסה נזקי אש, ברק,  רעידת אדמה ונזקי טבע. אולם ביטוח הכפל יתקיים לגבי נזקי אש, ככל שביום קרות מקרה הביטוח יהיו שתי הפוליסות תקפות.

 

בנוסף לכך, לצורך קיומו של ביטוח כפל, החל גם בביטוחי אחריות חוקית, אין צורך בקיומן של פוליסות מאותו סוג ביטוח. כך למשל ייתכן ביטוח כפל בין פוליסה לביטוח רכוש לבין פוליסה לביטוח אחריות בשל נזק לאותו רכוש ובין פוליסות שונות לביטוח אחריות חוקית כמו למשל בין ביטוח צד ג' לבין ביטוח  אחריות המוצר או גם אחריות מקצועית, הכל לפי הגדרת מקרה הביטוח והחריגים בפוליסות השונות.

 

בכל הקשור בביטוח עבודות קבלניות, מדובר בפוליסה הכוללת כידוע שלושה פרקים: פרק א' ביטוח רכוש, פרק ב' ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ופרק ג' ביטוח אחריות מעבידים.

 

שם המבוטח לפי הפוליסה, כולל בדרך כלל בנוסף ליזם את הקבלן המבצע ואת קבלני המשנה. ביטוח צד ג' לפי פרק ב' של הפוליסה (תנאי ביט) אינו כולל חריגים בעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר, כך שלא פעם נוצר מצב ביטוח כפל בין הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לבין ביטוחי צד ג', אחריות המוצר ואחריות מקצועית של הקבלן המבצע וגם של קבלני המשנה השונים וכל זאת כמובן, בתנאי שמדובר במבטחים שונים.

 

אם אנו עוסקים במבטח אחד שערך במקרה פוליסות צד ג', אחריות מקצועית, אחריות המוצר וביטוח אחריות מעבידים לקבלנים וגם ביטוח את הפרויקט כולו בביטוח עבודות קבלניות, אין מדובר בביטוח כפל, וכל אחד מהמבוטחים יכול להחליט לפי שיקול דעתו לפי איזו פוליסה הוא יגיש את התביעה לחברת הביטוח כאשר סביר להניח כי הוא ייקח בחשבון נתונים שונים כמו סכומי ההשתתפות העצמית לפי הפוליסות השונות, גבולות האחריות, התנאים לכיסוי הביטוחי ועוד.

 

מבטחים רבים כוללים בעניין כלילת שם המבוטח בפוליסה סייג ההולם את המגבלה בתנאים הכלליים של הפוליסה לגבי ויתור על זכות החלוף לפי הפוליסה, אשר אינו חל לגבי תביעה המוגשת כנגד יועצים, מתכננים ומהנדסים הקשורים לפרויקט בגין אחריותם המקצועית.

 

ביטוח כפל בכל הקשור לביטוח עבודות קבלניות יתכן בין הפוליסות הבאות:

 

 1. פרק ב' של הפוליסה הקבלנית – ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' + ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' של הקבלן או גם של אחד מקבלני המשנה.

   

 2. פרק ב' של הפוליסה הקבלנית – ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' + ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' של היזם. וזאת לגבי אחריותו של היזם בלבד הואיל ופוליסת צד ג' רגילה בד"כ אינה מכסה את אחריותם של הקבלנים.

   

 3. פרק ב' של הפוליסה הקבלנית – ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' + ביטוח אחריות מקצועית  של הקבלן או גם של אחד מקבלני המשנה.

   

 4. פרק ב' של הפוליסה הקבלנית – ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' + ביטוח אחריות המוצר  של אחד מקבלני המשנה (למשל נזק שנגרם בשל עבודה של קבלן משנה שכבר הסתיימה לפני שהסתיים הבניין. למשל קבלן מעליות).

   

 5. פרק ג' של הפוליסה הקבלנית – ביטוח אחריות מעבידים + ביטוח אחריות מעבידים כללי שהוצא לכל עובדי הקבלן או גם של אחד מקבלני המשנה.

   

 6. פרק ג' של הפוליסה הקבלנית – ביטוח אחריות מעבידים + ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' של היזם. וזאת לגבי אחריותו של היזם בלבד הואיל ופוליסת צד ג' רגילה בד"כ אינה מכסה את אחריותם של הקבלנים. כאשר עובדיו של הקבלן נחשבים כצד שלישי לגבי היזם.

   

העניין הוא שלא כל פקידי התביעות בחברות הביטוח השונות ערים לעניין זה כמו גם שאינם ערים לנושא ההתחייבות החוזית שבין הקבלן והיזם שפעמים רבות קובעת זכות ראשונים לפוליסות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר של הקבלן על פני ביטוחיו האחרים של היזם ובכלל זה ביטוח העבודות הקבלניות.

 

כמו כן בכל הקשור בביטוח אחריות חוקית רשאי המבוטח להתנגד להפעלת הפוליסה שלו הנוספת לביטוח העבודות הקבלניות משיקולים שונים כמו למשל תשלום כפול של השתתפות עצמית, התייקרות הפרמיה בחידוש הביטוח ועוד.

 

במקרים אלו לא יתקיים ביטוח כפל, הואיל ולפי הוראת סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, המבטח אינו מחויב בתשלום תגמולי הביטוח לצד השלישי כאשר המבוטח מתנגד לתשלום.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright