היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

עקרונות ביטוח רכוש בביטוח אחריות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים להעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח כפל, תחלוף וצמצום נזק בפוליסות אחריות

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

תחלוף - המדריך

ביטוח כפל - המדריך

מושגים מוכרים מתחום ביטוח הרכוש

ביטוח כפל, תחלוף וכיסוי הוצאות המבוטח לצמצום נזק לאחר קרות מקרה הביטוח הם סעיפים המוכרים לכל מי שעוסק בביטוח רכוש הואיל ומדובר בסעיפי חוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981. ביטוח כפל - סעיף 59, הוצאות להקטנת נזק ומניעת נזקים נוספים סעיף 61 ותחלוף סעיף 62.

 

העניין הוא שביטוח רכוש מהווה תת פרק (סימן א') של פרק ד' לחוק חוזה הביטוח "ביטוח נזקים" כאשר תת הפרק השני (סימן ב') הוא: ביטוח אחריות.

 

 שני הפרקים כפופים לעקרון השיפוי ונגזריו שנועדו למצוא פיצוי המבוטח מעבר לשיעור הנזק שנגרם.

 

לכן, סעיף 67 לחוק חוזה הביטוח קובע, כי בביטוח אחריות יחולו הוראות סעיף 56 המחיל את עקרון השיפוי על ביטוח הרכוש וחובת הצמדה של סכומי הביטוח והסעיפים הנ"ל, בשינויים המחויבים (אשר אינם מפורטים בחוק).


יישום סעיף הקף החבות (סעיף 56) בביטוח אחריות:

כמעט כל מי שעוסק בביטוח, יודע כי, גבולות האחריות בביטוחי אחריות חוקית צמודים למטבע הפוליסה. הסיבה לכך היא הוראות סעיף 56 לחוק חוזה הביטוח המחייב הצמדה למדד של סכומי הביטוח כאשר המשפט הראשון הוא:
"חובת השיפוי של המבטח תהיה
כשיעור הנזק שנגרם ובלבד שלא תעלה על הסכום שנתחייב בו בחוזה..."  ממנו ניתן ללמוד, כי בביטוח אחריות חל עקרון השיפוי.

יש לתת את הדעת, כי בניגוד לסברה הרווחת בקרב מבוטחים רבים, ביטוח אחריות חוקית לא נועד ליתן פיתרון כלכלי לנזק שנגרם לצד השלישי אלא מטרתו לשפות את המבוטח המזיק, לפי שיעור אחריותו לנזק בכפוף לתנאי הביטוח ומגבלותיו ותו לא. אם למשל נזרם לצד השלישי נזק ששיעורו מיליון ש"ח כאשר שיעור אחריותו של המבוטח הוא 10%, והמבוטח עצמו בעל רשלנות תורמת של 90% - הרי שאחריות המבטח תהיה מוגבלת רק ל 10% מהנזק.

השיפוי למבוטח ( סעיף 59 .ג. "תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח") הוא אם כן בתשלום הסכום לצד השלישי ע"י המבטח במקום שהסכום ישולם מכיסו הפרטי של המבוטח.

בהמשך יש לשים לב להוראות סעיף 59 ד המאפשר פיצוי שלא לפי ערך שיפוי אלא בהתאם לסיכום שבין הצדדים: "הסכימו הצדדים מראש על שיעור השיפוי , יהיו תגמולי הביטוח כמוסכם, ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם. " סעיף זה עשוי להוות מכשול למבטחים בפוליסות לביטוח אחריות חוקית בעיקר באותם מקרים בהם המבוטחים חתמו הסכמים עם גורמים שונים לפיהם הם נוטלים על עצמם אחריות מעל ומעבר לזו המושתת עליהם על פי חוק. על מנת להתגבר על תופעה זו, כוללים המבטחים במרבית הפוליסות לביטוח אחריות חוקית סייגים מיוחדים המוציאים מכלל כיסוי ביטוחי אחריות המבטח לאחריות מוגדלת שמבוטח נטל על עצמו לפי חוזה או הסכם  או לסכום שהוא אשר המבוטח מנוע מלתבוע מאחרים בשל חוזה או הסכם כאמור.


דוגמאות ליישום ביטוח כפל (סעיף 59) בביטוח אחריות:

מבוטח ערך פוליסה לביטוח תכולת דירה הכוללת כיסוי לפי הפרק לביטוח צד ג' ע"ס 200,000 ש"ח. אשתו של המבוטח ערכה ביטוח דירה אף היא ושכחה ליידע את בעלה, כאשר לפי הפוליסה שערכה האישה נקבע גבול אחריות לביטוח צד ג' ע"ס 400,000 ש"ח. במהלך תקופת הביטוח ננשך אחד האורחים שביקר בדירה על ידי הכלב והוגשה תביעה ע"ס 90,000 ש"ח. הואיל ומדובר בסכום ביטוח חופף, רשאי המבוטח לתבוע את  מלוא השיפוי מחברת ביטוח אחת בלבד, לפי בחירתו תוך שהוא מודיע לה על קיומו של הביטוח הנוסף כאשר המבטחים יתחשבנו ביניהם לפי היחס של סכומי הביטוח כלומר המבטח שביטח 200,000 ש"ח ישא ב 1/3 מהנזק והמבטח שביטוח 400,000 ש"ח ישא בשני השלישים הנותרים.

מבוטח שגילה כי אשתו ערכה ביטוח צד ג' לרכב אינו רשאי לבטל את הביטוח האחרון ללא קנס אלא עליו להודיע לכ"א ממבטחיו ואם הוא רוצה להקטין את גבול האחריות עליו לעשות זאת תוך שמירת השיעור היחסי של כל מבטח. - זה כמובן בתיאוריה כאשר הפרקטיקה המקובלת בביטוחי פרט בעיקר באמצעות סוכן עשויה להיות שונה.

ביישום עקרון ביטוח  כפל  בביטוח חבויות עשויות להתעורר בעיות שונות כמו אופן החלוקה של הוצאות משפט סבירות המבוטחות אף מעבר לסכום הביטוח וכן חלוקה בין המבטחים כאשר מדובר בביטוח כפל של פוליסת רכוש ופוליסת אחריות כאשר ביטוח הרכוש אינו מכסה את כל הנזק בשל ביטוח חסר או מגבלות הפוליסה וכן סוגיות נוספות אשר הפתרון לגביהן ניתן באופן נקודתי במגרת התהליך של  ייעוץ לניהול סיכונים.
 


דוגמא ליישום חיוב בהוצאות להקטנת נזק (סעיף 61) בביטוח אחריות

סעיף הקטנת הנזק (61) לחוק חוזה הביטוח קובע, כי המבטח אינו חייב בשיפוי בגין נזק אשר המבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.

 

סעיף זה אינו חל על ביטוח לפי ערך מוסכם שאינו כפוף לעקרון השיפוי.

 

יש לשים לב, כי הסעיף מדבר על החמרת נזק לאחר שקרה מקרה הביטוח. בביטוח אחריות חוקית אחת הדוגמאות היא שכירת משרד יחסי ציבור לניהול משברים במטרה למנוע תביעות  נוספות בשל אירוע ביטוחי שפורסם בכלי התקשורת.

 

בהמשך קובע הסעיף, כי ההוצאה אשר הוציא המבוטח או המוטב, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב לה בהתחייבויות סבירה, תהיה על חשבון המבטח, בין אם נמנע הנזק הנוסף או הוקטן ובין אם לאו.

אם ההוצאה או ההתחייבות אינה סבירה  חייב המבטח בשיפוי כדי השיעור הסביר בנסיבות העניין.

 

השיפוי לפי סעיף זה הוא מעל ובנוסף לגבולות האחריות והמבוטח אינו חייב באישור המבטח מראש להוצאות שהוציא, אשר המבטח חייב לשפות אותו בגבול הסביר של ההוצאות.

 

יש לתת את הדעת להרחבות שונות הנכללות בביטוחי אחריות בכלל ובביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בפרט כמו ההרחבה לכיסוי הוצאות לניהול משבר, אשר למיטב הבנתי כלולה בסעיף זה.

ניסוח ההרחבה אמור להיעשות בזהירות מירבית על מנת שלא יווצר מצב שייחייב את המבוטח בקבלת אישור המבטח לפני ההוצאה או ההתחייבות ולמעשה ירע את זכויותיו של המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח ללא קיומה של ההרחבה.

 

עניין זה אף עשוי להביא למחלוקת נוספת עם המבטח הואיל ועל כל הסעיפים הנדונים בכתבה סו, אין להתנות אלא לטובת המבוטח או המוטב בלבד, ואש סביר להניח, שחברת הביטוח תטען כי היוועצות עמה לפני ביצוע ההוצאה לניהול משבר היא למעשה לטובת המבוטח.

 


דוגמא ליישום סעיף התחלוף 62 בביטוח אחריות

יישום עקרון התחלוף בביטוח אחריות חוקית הוא נדיר ביותר בשל הפרקטיקה המשפטית, לפיה נהוג לתת הודעת צד שלישי על מנת לצרף לתביעה כל גורם נוסף אשר נראה כעשוי להיות אחראי במידה כזאת או אחרת לנזק. היישום ייתכן, בעיקר באותם מקרים בהם מתגלה הגורם הנוסף לאחר תשלום תגמולי הביטוח לפי הפוליסה לביטוח אחריות. למשל, חברת הביטוח משלמת פיצוי לפי הפוליסה לביטוח אחריות של חברה לניהול מבנים בשל נזקי מים שגרמו נזק לאחד הדיירים. לאחר תשלום הנזק, נודע לחברת הביטוח, כי מי שאחראי לנזק הוא הקבלן אשר בנה את הבניין בשל שיטות עבודה המקובלות אצלו הגורמות לנזקי מים חוזרים ונשנים בכל הדירות שהוא בנה. במקרה הנדון, קמה לחברת הביטוח זכות התחלוף כנגד החברה הקבלנית אשר הקימה את המבנה.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright