היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סוגיות בביטוח כפל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

 


חיוב המבוטח להפעיל את כל הפוליסות


חיוב להפעיל כל הפוליסות בביטוח אחריות?


נושא ההשתתפות העצמית


 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

סוגיות ביישום ביטוח כפל

מאת קטיה שורצמן   

למדריך ביטוח כפל

למדריך תחלוף באתר 

ביטוח כפל בביטוח נוסעים לחו"ל

ביטוח כפל - ההשתתפות העצמית
  ביטוח כפל, תחלוף וצמצום נזק בפוליסות אחריות

 

תוכן המדריך

 

סוגיות ביישום ביטוח כפלעקרון ביטוח כפל, נוצר מתוך הכוונה הטובה ביותר שנועדה למנוע מהמבוטח לקבל פיצוי מהביטוח העולה על שיעור הנזק שנגרם לו בשל קיומם של ביטוחים שונים שנערכו בעבור אותו הסיכון בחברות ביטוח שונות.

 

מדובר למעשה בעקרון עתיק יומין משחר ימי ההיסטוריה של הביטוח האלמנטארי שנקרא בעבר "עקרון ההשתתפות" או גם "ביטוח בחברות אחרות".

 

 

חיוב המבוטח להפעיל את כל הפוליסות

 

הכללים של ביטוח כפל, המפורטים בסעיף 59 בחוק חוזה הביטוח קובעים, כי כאשר נערך ביטוח לרכוש (או ביטח אחריות חוקית) באמצעות יותר מחברת ביטוח אחת, יישא כל אחד מהמבטחים בחלקו היחסי בסיכון לפי היחס של סכומי הביטוח, כאשר המבוטח רשאי לתבוע את כל הנזק ממבטח אחד כאשר מדובר בסכום ביטוח חופף.

 

מה שעקרון ביטוח הכפל אינו מאפשר למבוטח הוא לתבוע את כל הנזק פעם אחת בלבד מחברות הביטוח שיבחר לתבוע ממנה את הנזק מבלי לשתף חברת ביטוח אחרת. בחירה מסוג זה עשויה להיות חשובה למבוטח, הן מבחינת חיובו בסכום ההשתתפות העצמית (ראו להלן) והן מבחינת השמירה על רישום תביעות בתיק ביטוח על מנת לאפשר קבלת מחירים נוחים בחידוש הביטוח או גם בעריכת ביטוח לפרויקטים דומים בעתיד.

 

למעשה נוצר מצב אבסורדי, לפיו מבוטח אשר רכש פוליסה באמצעות חברת ביטוח אחת בלבד, אינו מחויב להפעיל את הביטוח במקרה של נזק אולם אם הוא רכש או נרכש בעבורו ביטוח באמצעות יותר מחברת ביטוח אחת, הרי שהוא חייב להפעיל את כל הפוליסות, אם ברצונו לקבל פיצוי ואין לו כל אפשרות (בעת יישוב התביעה) להחליט איזו פוליסה הוא מעוניין להפעיל.

 

הפתרון הטכני לאפשרות העדפה של פוליסה אחת על פני השניה מבלי לפגוע בעקרון השיפוי המחייב שהמבוטח לא יצא נשכר מנזקו יכול להיות באמצעות חיוב המבוטח להציג אישור חתום על אי הגשת תביעה מהמבטחים האחרים. דבר זה עשוי להתבצע אך ורק באמצעות שינוי חוק חוזה הביטוח הואיל ועל הסעיף המחייב השתתפות של כל המבטחים בתשלום הנזק (סעיף 59 (ד), לא ניתן להתנות).

 

הפתרון בתחום הייעוץ לניהול סיכונים הוא כמובן להתנות עם אחד המבטחים, כי הביטוח שלו ייחשב כביטוח ראשוני וכי הוא ימנע משיתופם של המבטחים האחרים בתשלום הנזק וזאת בתקווה שהתחייבות מסוג זה אכן תעמוד במבחן איסור ההתניה על סעיף 59 (ד) עפ"י חוק.

 

 

חיוב להפעיל כל הפוליסות בביטוח אחריות חוקית

עקרון ביטוח הכפל חל, כאמור גם בביטוח אחריות חוקית בשינויים המקובלים. בעניין זה, יש לשים לב להוראות סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח בעניין הפעלת פוליסה לביטוח אחריות חוקית (ההדגשה שלי ק.ש.):

 

" 68. מעמד הצד השלישי  -בביטוח אחריות רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו ; אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי. "
 

כלומר בביטוח אחריות חוקית שמורה למבוטח הזכות להתנגד לתשלום תגמולי ביטוח לצד שלישי והוא אינו חייב להמציא למבטח נימוקים או סיבות להתנגדותו וכאשר המבוטח מתנגד לתשלום תגמולי הביטוח לצד השלישי, ידיו של המבטח כבולות והוא אינו רשאי לשלם לצד השלישי אפילו שקל אחד.

 

סעיף ביטוח כפל חל אומנם  גם בביטוח אחריות חוקית אך בשינויים המחויבים אשר לא פורטו בחוק.

 

אחד השינויים המחויבים בפרקטיקה של ביטוח כפל בביטוח אחריות יכול להיות דרישה להפעלת ביטוח אחריות חוקית אשר המבוטח אינו מעוניין להפעיל, כלומר אם המבוטח מודיע לחברת ביטוח ב', כי הוא מתנגד לתשלום תגמולי ביטוח לצד ג' במקרה מסוים, הרי שיש להניח, כי שהתנגדות זו תעמוד גם בהסדר של ביטוח כפל בין המבטחים.
 

 

נושא ההשתתפות העצמית

 

נושא השתתפות עצמית כבר זכה להתייחסות בכתבה ביטוח כפל - ההשתתפות העצמית.  לדעתי כאמור, אין מקום לתשלום השתתפות עצמית בכלל במקרה של ביטוח כפל הואיל והתשלום לפי הפוליסה המשתתפת מהווה גם תשלום השתתפות עצמית (או לפחות תשלום ע"ח ההשתתפות העצמית) כאשר במרבית המקרים ההשתתפות לפי הפוליסה הנוספת עולה לאין שיעור על סכום ההשתתפות הצמית לפי הפוליסה.

 

חיוב בהשתתפות עצמית לפי כל פוליסה בנפרד, מהווה לדעתי "עונש" בלתי סביר על המבוטח אשר במרבית המקרים בהם קיים ביטוח כפל כבר נענש בתשלום פרמיה גבוה יותר מעלות הסיכון המבוטח לפי כל הפוליסות השונות.

 

לפי הפרקטיקה הקיימת קיימות היום שלוש דעות בעניין תשלום השתתפות עצמית בביטוח כפל:

 

א. חיוב בהשתתפות עצמית לפי כל פוליסה בכל מקרה.

ב. חיוב בהשתתפות עצמית רק לפי הפוליסה אשר המבוטח תובע לפיה.

ג. לקזז את סכום ההשתתפות העצמית מתוך סכום ההשתתפות של המבטח הנוסף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright