היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שיתוף המבוטח בתביעת תחלוף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

שיתוף המבוטח בתביעת תחלוף אינטרס המבטח

מאת: קטיה שורצמן יועצת לנהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

איור של חץ לתחלוף המבטח מול מזיק כשהמבוטח ברקע

לאחר ששילם המבטח תגמולי ביטוח למוטב בביטוחים שאינם ביטוחי אדם ונמצא גורם שלמבוטח קיימת זכות להיפרע ממנו בשל הנזק, עוברת זכותו של המבוטח למבטח והיא מוגבלת לגובה תגמולי הביטוח ששולמו ע"י המבטח בגין מקרה הביטוח.

 

המבטח מיישם את זכות התחלוף שלו לאחר שכבר שילם תגמולי ביטוח כאשר בתביעת התחלוף מטפלים עורכי דין חיצוניים שנשכרו לשם כך על ידי חברת הביטוח ובמרבית המקרים, למבוטח אין כל מעורבות בתביעת התחלוף של המבטח, כל עוד מדובר בביטוח עסקיים אשר חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור אינו חל לגביהם.

 

לגבי ביטוחי פרט, לגביהם חל חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור, הרי שהמבטח מחויב להביא לידיעת המבוטח את נושא התחלוף, עוד לפני הגשת התביעה. וכך קובע סעיף יב לחוזר:

 

" י.ב. תחלוף וזכויות כלפי צד שלישי

1)  חברת ביטוח העומדת לתבוע צד שלישי, מכוח זכות התחלוף, תודיע על כך למבוטח בכתב זמן סביר מראש.
 

2)  ניתן במסגרת תביעת תחלוף פסק דין, פסק בוררות או נחתם הסכם פשרה - תעביר חברת הביטוח למבוטח העתק מהפסק או מההסכם בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מיום קבלת הפסק בחברה או מיום חתימת ההסכם.
 

3) אם מצאה חברת ביטוח במסגרת בירור התביעה כי עשויה לעמוד למבוטח זכות כנגד הצד השלישי שאותו עשויה חברת הביטוח לתבוע מכוח זכות התחלוף, תציין זאת בפני המבוטח בכל הודעה שניתנה לפי סעיף קטן (ב) או לפי סעיף קטן (ט).
 

4) אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את חברת הביטוח לייצג את המבוטח או להטיל עליה חובת ייעוץ."

 

חובה זו אינה חלה, כאמור על ביטוחי עסק וההפסד בסופו של יום עשוי להתגלגל לפתחו של המבטח.

 

כאשר המבטח אינו משתף את המבוטח בתביעת תחלוף, הרווח האפשרי שיכול לצמוח למבטח מול המבוטח הוא הצגת תמונה "שחורה" יותר של מאזן התביעות מול הפרמיות אשר סוללת את הדרך לגבות מהמבוטחים פרמיות גבוהות יותר ולקבוע למבוטחים תנאים נוחים פחות בחידוש הביטוח.

 

מצד שני, המבטח עשוי להפסיד סכומים גבוהים בהרבה מרווחי הפרמיה המוגדלת בשל ניסיון התביעות ה"שחור" המוצג למבוטח וזאת מסיבה פשוטה, כי פוטנציאל תשלום תביעות תמיד היה גבוה לאין שיעור מהגידול בפרמיה ושיתוף המבוטח תביעות תחלוף עשוי לשפר את הסיכון המבוטח, לצמצם ואולי אף למנוע נזקים עתידיים מאותו סוג.

 

נבחן לרגע את מקורה של תביעת התחלוף, כלומר, מקור זכותו של המבוטח להגיש תביעה כנגד גורם נוסף, מדובר בשלוש סיבות אפשריות:

 

  1. התחייבות חוזית – הגורם שנתבע התחייב כלפי המבוטח על פי חוזה לפצות אותו במקרה של נזק. התחייבות זו יכולה להיות תחומה בסכום כספי, כמו למשל הקף התמורה לפי ההסכם או כפולותיה וכו'.
     

  2. הוראה בדין – כאשר על פי הוראות הדין או הפסיקה הגורם הנוסף אחראי לפצות את המבוטח במקרה של נזק.
     

  3. דיני הנזיקין – במרבית המקרים, תביעת התחלוף תהיה לפי דיני הנזיקין, כלומר הגורם הנוסף, הפר את חובת הזהירות המוטל עליו על פי דין.

 

לדוגמא מקרה שבו המבוטח בעל בניין משרדים מעסיק חברת ניקיון או חברת שמירה שמתרשלת בעבודתה וכתוצאה מכך מוגשות לחברת הביטוח תביעות בגין נפילות, מעידות וחבלות של אורחי בניין המשרדים או גם עובדיו. או גם תביעות בגין גניבת רכוש לאחר פריצה.

 

שיתוף המבוטח במידע על הגשת תביעת התחלוף נגד חברת הניקיון, עשויה לתמרץ את המבוטח להחליף את חברת הניקיון או לקבוע תנאים נוקשים יותר בהסכם ההתקשרות עם החברה כמו למשל דרישה לתשלום סכומי ההשתתפות העצמית בביטוחיו ותוספות הפרמיה בגין התביעות.

 

כאשר המבוטח, אינו מקבל את המידע מחברת הביטוח, הרי שהמצב (הגרוע) הקיים נמשך באין מפריע והמבוטח משלם סכומי השתתפות עצמית שהולכים וגדלים ופרמיות גבוהות יותר וחברת הביטוח משלמת תביעות שרק חלק מהן באפשרותה להשיב לעצמה בתביעת תחלוף הואיל ועליה להוכיח את רשלנותה של חברת הניקיון בכל מקרה ומקרה בנפרד, הוכחה שאינה פשוטה כלל ועיקר.

 

שלא לדבר על כך שבידי המבוטח קרוב לוודאי נמצא מידע יקר ערך העשוי לסייע לתביעת התחלוף. 

 

 

 

פורסם ביום 16/1/2017

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright