היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הפרמיה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן המדריך


מדריך כינון הפוליסה


מהי הפרמיה


אופן חישוב הפרמיה


מה משפיע על גובה הפרמיה


פרמיה נטו  ופרמיה ברוטו


 תנאים או הטבות מכח חק


אחידות המטבע


הצמדה של הפרמיה


 פיגור בתשלום הפרמיה


חישוב פרו-רטה


חישוב פרמיה פרו-סקאלה


חישוב פרמיה לתקופה קצרה


ביטול ללא חיוב בפרמיה


המבטח מבטל את הפוליסה


בפרמיה מוחזרת בצמצום הביטוח


ריבית והצמדה בפרמיה מוחזרת


הנחות בפרמיה


הנחה על חשבון עמלת הסוכן


דמי ניהול


 גורם הפוליסה


מעמד סוכן הביטוח


ניכוי פרמיה מתגמולי ביטוח


 


 

  


אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

מדריך פרמיה - דמי ביטוח

 

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תוכן ומקימת אתרים

 

מדריך כינון הפוליסה

להתמודד עם חישוב לפי תקופה קצרה

תוכן המדריך

מהי הפרמיה?

צילום של כסףהפרמיה (דמי הביטוח) מהווה את התמורה אותה משלם המבוטח בעבור התחייבות המבטח לשלם תגמולי ביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח. למעט ביטוח חיים וביטוח רכב חובה, הסכם הביטוח נכנס לתוקפו עוד לפני תשלום הפרמיה, תמורת התחייבות המבוטח לשלמה. המונח "דמי ביטוח" מקורו בחוקי הביטוח. חוזה הביטוח וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ובתקנות.

 

 


אופן חישוב הפרמיה

פרמיה נטו היא הפרמיה המחושבת לפי עלות הסיכון. היא יכולה להיות מחושבת לפי אחת השיטות הבאות:

 1. סכום הביטוח כפול מקדם הסיכון - התעריף או המיון. כמקובל בביטוח רכוש עסקי ופרטי (למעט רכב).

 2. טבלה המתייחסת לסיכון  –כמקובל בענפי ביטוח רכב פרטי וביטוח רכב חובה.

 3. יחידות סיכון כמקובל בביטוח חבות מעבידים.

 4. הקף הסיכון כפול מקדם הסיכון - התעריף או המיון. כמקובל בביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר.

 


מה משפיע על גובה הפרמיה?

שני גורמים משפיעים על גובה הפרמיה והם: גובה הסיכון והקף הכיסוי הביטוחי. מכאן נובעת החשיבות שבבדיקת ההצעות הנוחות והזולות לפני שמתלהבים מהפרמיה הנמוכה המוצעת. חשוב לראות למשל:

 • גובה ההשתתפות העצמית, יחסית למקובל באותו סוג ביטוח.
   

 • עלות המיגון הנדרש כתנאי לקיום הביטוח.
   

 • הקף הכיסוי הביטוחי המוצע, כמו למשל הסיכונים המבוטחים והתנאים לביטוח, גבול האחריות בביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג'.
   

 • ועוד

 


פרמיה נטו  ופרמיה ברוטו

המבוטח משלם את הפרמיה ברוטו המתקבלת מהוספת הדמים לפרמיה נטו. הדמים כוללים את הוצאות המבטח וכן מסים והטלים שונים וכן דמי גביה בשל תשלום הפרמיה בתשלומים לשיעורין.

 


איסור גבית פרמיה נוספת בשל סיכונים תנאים או הטבות שהמבוטח זכאי להם מכח חק

לפי תקנה של חוק הפיקוח נאסר על המבטחים חיקוק כלשהו לגבות מהמבוטחים "תוספת" בגין הטבה שהם זכאים להן מכח חק הואיל ואת מחיר ההטבה יש לכלול בדמי הבטוח היסודיים, לדוגמא: בביטוחים בהם סכום הבטוח צמוד עפ"י החוק אסור לגבות "תופסת הצמדה", אלא יש לקבוע את הפרמיה כך שהיא תספיק גם עבור כל ההטבות המחוייבות  עפ"י החוק.

 

 


אחידות המטבע ואופן תשלום הפרמיה - דמי ביטוח במזומן ובתשלומים לשיעורין

לפי,תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ"ד- 1984  (תיקון אחרון 08.03.2001) נקבעה חובה לאחידות המטבע בפוליסות לפי המטבע שבו נקבע סכום הביטוח. כלומר החוק מחייב מצב שבו סכומי הביטוח, הפרמיות, סכומי ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח ייקבעו במטבע אחד.

 לפי הוראות התקנה, תשלום הפרמיה דמי הביטוח ייעשה כדלקמן:

 • תשלום במזומן -  בתוך 28 יום מיום תחילת הביטוח.
   

 • תשלום בתשלומים לשעורין – (סעיף ההצמדה בוטל), בתשלומים שווים ורצופים שמספרם לא יעלה על 12. התשלום הראשון ייעשה לא יאוחר מ- 21 יום לאחר תחילת הביטוח או לאחר שהוגש למבוטח החשבון לפי המאוחר מביניהם. התשלום האחרון ייעשה לא יאוחר מ 21 יום לפני תום תקופת הביטוח. דמי הביטוח המוחזרים למבוטח ע"י המבטח במקרה של ביטול הפוליסה או הקטנת סכומי ביטוח או סיכון צמודים למדד או למט"ח מוסכם מיום היווצר חובו של המבטח עד יום תשלומם והם נושאים ריבית כמו תגמולי ביטוח.
   

 • לא ניתן לשלם באשראי- פרמיה בעבור ביטוח רכב חובה ובעבור ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק מכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974.
   

 • על מבטח המאפשר תשלום בתשלומים למסור למבוטח לפני עשיית הביטוח פירוט בכתב של: הפרמיה במזומן; פרמיה בתשלומים, כולל פירוט שיעורו של כל אחד מהתשלומים ומועדו, וציון תנאי ההצמדה שיחולו על התשלומים, שיעור הריבית, לפי חישוב שנתי, שבמחיר דמי ביטוח באשראי; לענין זה, "שיעור הריבית לפי חישוב שנתי" – לפי המשוואה המפורטת בתקנות.
   

 • התקנות אינן חלות לגבי: חוזי ביטוח חיים וחוזי ביטוח שלגביהם אושרו, בהתאם לסעיפים 16ו-40 לחוק הפיקוח, הסדרים השונים מהאמור בתקנות אלה.

 

 


הצמדה של הפרמיה

החוק אינו מחייב הצמדה של פרמיה המשולמת בתשלומים אולם חוזר של חוק הפיקוח מחייב הצמדה סימטרית בעליה וגם בירידה של המדד הפוליסה באותם מקרים בהם נקבע, כי הפרמיה תהיה צמודה.

 


 פיגור בתשלום הפרמיה אינו מבטל את הפוליסה באופן אוטומטי.

במקרה כזה, לפי הוראות חוק חוזה הביטוח,  רשאי המבטח לבטל את הפוליסה רק אם שלח למבוטח שתי דרישות תוך מתן ארכה של 15 ו- 21 יום. אם בפוליסה נקבע מוטב בקביעה בלתי חוזרת על המבטח להודיע על הפיגור בתשלום גם למוטב 15 יום לפני הביטול.

 


חישוב פרמיה יחסי לתקופה -פרו-רטה

חישוב פרמיה יחסי לתקופה נערך כאשר נערך שינוי בסכומי ביטוח או בסיכון תוך כדי תקופת הביטוח. במקרה כזה מחושבת הפרמיה באופן יחסי לתקופה. כלומר לתקופה של רבע שנה מחשבים רבע מהפרמיה השנתית לתקופה של שליש שנה מחשבים שליש מהפרמיה השנתית וכו'.

 

 


חישוב פרמיה פרו-סקאלה - לפי טבלה

חישוב זה נערך באותם מקרים בהם נקבע חישוב פרמיה לתקופות קצרות משנה לפי טבלה. במקרה כזה כופלים בפרמיה השנתית את השיעור הקבוע בטבלה הספציפית לתקופת הביטוח לגביה נערך החישוב.

 

 


חישוב פרמיה לתקופה קצרה

תחשיב מיוחד לפיו מחויב המבוטח אם הוא מבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח. החישוב נעשה לפי חיוב של 10% מהפרמיה השנתית עבור כל חודש או חלקו בו היה הביטוח בתוקף בתוספת גלובלית של 10%. למשל לתקופת ביטוח של ארבעה חודשים וארבעה ימים (כ - 1/3 שנה) יחויב המבוטח ב- 60% מהפרמיה השנתית!

 

 


ביטול ללא חיוב בפרמיה

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) מאפשר למבוטח ביטול ללא תשלום בתוך שלושה ימי עסקים עסקת ביטוח שנכרתה כאשר סוכן ביטוח פנה אליו מבלי שהוזמן למקום מגוריו או למקום עבודתו.

 

 


חישוב הפרמיה המוחזרת אם המבטח מבטל את הפוליסה

לפי תקנה של חוק הפיקוח, אם המבטח מבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

 

 


זיכוי בפרמיה מוחזרת בשל צמצום הביטוח

המבוטח זכאי להחזר פרמיה בשל צמצום הביטוח בתוך תקופת הביטוח (למשל במקרה של "ביטוח יתר") לפי פוליסת הרכוש. החישוב ייערך לפי שיטת פרו-רטה, יחסי לתקופה החל מהיום בו הודיע המבוטח למבטח על צמצום הביטוח.

 

 


ריבית והצמדה על פרמיה מוחזרת

לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, כאשר המבוטח זכאי לפרמיה מוחזרת, נושא סכום החב של המבטח למבוטח ריבית והצמדה מהיום שבו נוצר החיוב בשיעורים הקבועים בחוק לגבי תגמולי ביטוח (סעיף 28 (א) אך אינו נושא ריבית מיוחדת שנקבעה בחוק לתגמולי ביטוח בביטוחים אישיים.

 

 


הנחות בפרמיה

הנחות בפרמיה ניתן לקבל לפי חלק מתוכניות הביטוח בשל סיכון או גם כיסוי מופחת כמו למשל:

 1. הנחת היעדר תביעות.
   

 2. ביטוח קולקטיבי (קבוצתי) האמור להעניק למבטח חסכון בהוצאות שיווק וניהול.
   

 3. הגדלת סכום ההשתתפות העצמית.
   

 4. צמצום הקף הביטוח.
   

 5. הנחה מסחרית - נפוצה ביותר - יש להיזהר מקבלת הנחות ע"ח עמלת סוכן - דבר העמוד בניגוד להוראות החוק

 


הנחה על חשבון עמלת הסוכן

הנחה על חשבון עמלת הסוכן מחושבת בד"כ מהפרמיה נטו (אם כי בשנת 2008 החלו מספר מבטחים ובראש חברת ניו קופל, שהיתה חלוצה בתחום זה להעניק עמלות לסוכנים מהפרמיה ברוטו), אסורה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) הואיל והחוק אוסר על מבטחים וסוכנים לשלם עמלות למי שאין בידו רישיון סוכן ביטוח על-פי חוק. עמלה מוגדרת בחוק כ: עמלה, שכר, השתתפות בהוצאות, או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

 


דמי ניהול

החלק מהפרמיה המשולם על ידי המבוטח המשמש למימון הוצאות שיווק וניהול תיק הביטוח ואינו נצבר לזכות המבוטח. דמי הניהול מחושבים כאחוז מתוך הסכום המשולם על יד המבוטח ומתוך סכום הצבירה בתיק. שיעור דמי הניהול שונה בין תוכניות הביטוח והפנסיה השונות. בכל מקרה קיים הבדל משמעותי לטובת קרנות הפנסיה בשיעור הנמוך של דמי הניהול לעומת תוכניות ביטוח החיים (בערך מחצית הסכום).

 


 גורם הפוליסה

סכום הנוסף לפרמיה נטו (עלות הסיכון) בביטוח חיים  שמייצג את עלויות חברת הביטוח בשל הטיפול בפוליסה. גורם הפוליסה בד"כ צמוד למדד.  לפי קווים מנחים של הפיקוח דמי ניהול לגבי פוליסות ביטוח חיים אשר משווקות מיום 1/4/2007 - הוראות סעיף זה לגבי פוליסות שאינן קופות ביטוח יחולו לגבי פוליסות כאמור שישווקו  החל ביום 1.7.2007:

 •  לא ייגבו דמי ניהול חשבון "גורם פוליסה"  או כל עמלה אחרת, יהא כינויה אשר יהא, אלא רק דמי ניהול מהתשלומים לפוליסה או מהצבירה (הוראה זו תחול גם על פוליסות שאינן קופות ביטוח).
   

 •  בפוליסות שאינן קופות ביטוח,  חברה שתבחר לא לגבות דמי ניהול מהתשלומים לפוליסה, תוכל לגבות דמי ניהול מהצבירה.

 

 


מעמד סוכן הביטוח לעניין תשלום הפרמיה

 • חוק חוזה הביטוח אינו מחייב את סוכן הביטוח לגבות פרמיה מהמבוטחים.
   

 • החוק קובע, כי פרמיה אשר שולמה לסוכן כאילו שולמה למבטח, אלא אם כן הורה המבטח שלא לשלם את הפרמיה לסוכן. כלומר, פרמיה ששולמה לסוכן אשר ייצג מבטח וברח עם הכסף, כאילו שולמה לחברת הביטוח. החוק גם אינו מאפשר קיזוז מעמלות הסוכן בשל חוב פרמיה של לקוחותיו למבטח.
   

 • חברת הביטוח אינה רשאית לקזז מעמלת הסוכן חובות פרמיה של המבוטחים.

 


ניכוי פרמיה מתגמולי ביטוח

מתגמולי ביטוח נוהגים לנכות את הפרמיה אותה חייב המבוטח למבטח וכן פרמיה בעבור השבת סכום הביטוח לקדמותו, כינון הפוליסה, לאחר נזק לפי ביטוח הרכוש (בד"כ ביטוח רכב) למעט מקרה של אובדן כללי המביא לכדי סיום הפוליסה.

 

 

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright