היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

כינון הפוליסה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן המדריך


כינון סכום הביטוח בביטוח דירה


כינון סכום הביטוח בביטוח רכב


כינון סכום הביטוח בביטוח עסק


מתי אין לכונן את סכום הביטוח


 

 


 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים   |  ניהול סיכונים לעסק  | ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשביםעל ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחים


 

למדריך עובד חברה סוכנות

למדריך הפרמיה

לכתבה בגלובס

 

 כינון הפוליסה - השבת סכום הביטוח לקדמותו

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

צילום אילוסטרציה של שטרות כסף ישראליכינון סכום הביטוח לאחר נזק (או כינון הפוליסה או השבה של סכום הביטוח לקדמותו ) הוא למעשה תשלום פרמיה שנעשה על מנת להשיב את סכום הביטוח לקדמותו לאחר שהמבוטח שיקם את הנזק המבוטח לפי פוליסת הרכוש. המטרה למנוע היעדר כיסוי לרכוש שהוחלף או גם למנוע ביטוח חסר הואיל וסכום הביטוח קטן בסכום תגמולי הביטוח ששולמו בעקבות הנזק.

 

אולם, אם כל הרכוש מבוטח ניזוק כולו (מקרה של טוטל לוס) והמבוטח רכש במקומו רכוש אחר יש לבטח אותו בפוליסה חדשה, ולא לכונן את הפוליסה שתוקפה פג בעקבות הנזק הכללי.

 

כינון הפוליסה יש לעשות, אם כן, כאשר הרכוש ניזוק חלקית והמבוטח תיקן  את הנזק כאשר בחלק מהפוליסות יש הוראה המחייבת את המבטח לעשות "השבה אוטומטית לקדמות של סכום הביטוח" וגם בהיעדר הוראה כזאת, חשוב שהמבוטח יכונן את סכום הביטוח באותם מקרים בהם הוא שיקם או החליף את הרכוש שניזוק בשל מקרה ביטוח כאשר אותו רכוש עדיין מבוטח או אמור להיות מבוטח לפי פוליסה תקפה לביטוח רכוש.


 

כינון סכום הביטוח בביטוח רכב

בביטוח רכב כינון הפוליסה נעשה באופן אוטומטי ובדרך כלל מנכים את הפרמיה עבור כינון  מתגמולי הביטוח. וזאת משום ההוראה לעניין זה בתנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק (הפוליסה התקנית) לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון:

תקנה 25: "החזרת היקף הכיסוי לקדמותו
לאחר ששילם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה ביטוח במשך תקופת הביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח; דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו יחושבו:

(1) כאשר שולמו תגמולי הביטוח לפי פרק א' לפוליסה - כאחוז מסכום תגמולי הביטוח ששולמו בשיעור שהתיר המפקח לאותו רכב לפי גילו ולתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה.
 

(2) כאשר שולמו תגמולי הביטוח לצד ג' לפי פרק ב' לפוליסה - כגובה דמי הביטוח הנגבים עבור ביטוח בגובה הסכום ששולם כתגמולי ביטוח לצד ג' בערכו ביום מקרה הביטוח יחסית לתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה. "
 


כינון סכום הביטוח בביטוח דירה

בביטוח בדירה ותכולתה המבוסס אף הוא בדומה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון על תנאי מינימום מחייבים עפ"י חוק (פוליסה תקנית) מחויב המבטח להשיב את סכום הביטוח לקדמותו רק לאחר שהמבוטח שיקם את הנזק כעולה מהוראת תקנה 18 " החזרת סכומי הביטוח לקדמותם
 

א.   במקרה של אבדן או נזק המכוסים לפי פוליסה זו והחזרת המצב לקדמותו. יוחזר סכום הביטוח אוטומטית לקדמותו כפי שהיה לפני קרות אותו מקרה ביטוח;
 

ב.   לאחר תשלום תגמולי הביטוח ישלם המבוטח את דמי הביטוח תמורת השבת סכום הביטוח לקדמותו מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח; לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום הביטוח לקדמותו ילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל.
 


 


כינון סכום הביטוח בביטוח עסק

לא כול הפוליסות לביטוח רכוש עסקי כוללות הרחבה לכינון אוטומטי של סכום הביטוח לאחר נזק או בשמו האחר, השבה אוטומטית לקדמות של סכום הביטוח וכאמור לעיל, חשוב להחזיר את סכום הביטוח לקדמותו לאחר שיקום הנזק לרכוש או החלפת הרכוש ברכוש אחר, אלא שבהיעדר סעיף המחייב את המבטח להחזיר את סכום הביטוח לקדמותו, עשוי המבוטח למצוא את עצמו ללא ביטוח אם המבטח יסרב לבטח מחדש את הרכוש המשוקם או המוחלף מסיבות שונות ובעיקר הסיכון המוגדל לגביו שנתגלה בעקבות קרות מקרה הביטוח.

 

לפיכך, הפוליסות המשופרות לביטוח רכוש, ובראשן הפוליסה לביטוח סיכוני אש תנאי ביט, כוללות סעיף השבה אוטומטית של סכום הביטוח לקדמותו אלא אם כן, מורה המבוטח אחרת למבטח.

 

להלן ציטוט הסעיף מתנאי פוליסת אש ביט 2010

 

.  השבת סכום הביטוח לקדמות

 

מוסכם בזה כי בהמשך לאמור בתנאי 9 של תנאי הפוליסה ותמורת דמי ביטוח נוספים, יושב סכום הביטוח ו/או גבול אחריות המבטח לקדמות לאחר קרות אבדן או נזק מיום קימום הנזק בפועל למעט גבול אחריות שהינו על בסיס נזק ראשון ,שלגביו ההשבה תהיה מיום קרות הנזק, אלא אם יורה המבוטח אחרת. דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה ועד תום תקופת הביטוח.

 

על אף האמור לעיל:

 1.  מוסכם בזה כי באם צויין ברשימה במפורש גבול אחריות כללי של המבטח לתקופה לגבי סיכונים מסוימים או לגבי כל הסיכונים המכוסים, לא  (LOSS LIMIT) תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותם סיכונים.
   

 2.  מוסכם בזה כי באם צויין ברשימה במפורש כי גבולות אחריות לגבי סיכון מסוים (על בסיס נזק ראשון) הם למקרה ולתקופה, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותו סיכון".

 

 


מתי אין לכונן את סכום הביטוח

כאמור לעיל לא בכל מקרה יש לערוך כינון סכום הביטוח לאחר נזק.

נסקור להלן את המקרים בהם אין צורך לערוך כינון סכום (וזאת למרות שבעבר נמצאו מקרים בהם המבטחים לא  עדכנו את המחשב והמבוטחים חויבו בפרמיית הכינון שלא לצורך):

 

 1. כאשר הפוליסה הסתיימה - אזי אין מקום להשיב את סכום הביטוח או גבול האחריות לקדמותו. למשל כאשר הנזק קרה ביום האחרון של הביטוח או כאשר הביטוח הסתיים בעקבות הנזק (מצב של אובדן גמור או אובדן גמור להלכה).
   

 2. בביטוח רכב חובה - ההתחייבות של חברת הביטוח אינה מוגבלת לאורך כל תקופת הביטוח.
   

 3. ביטוח תאונות אישיות - המצב אינו יכול לחזור לקדמותו בעקבות נזק.
   

 4. כל מקרה בו המבוטח אינו משיב את המצב לקדמותו בעקבות הנזק. למשל אם המבוטח מקבל את תגמולי הביטוח בשל נזק לספה שנשרפה בדירתו ואינו רוכש במקומה ספה חדשה או כל רכוש אחר.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright