היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נזק ראשון והגבלת נזק

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

נזק ראשון והגבלת נזק בביטוח רכוש - Loss Limit

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

  

 

השאלות המתעוררות בביטוח רכוש לפי "נזק ראשון"

אחת השיטות המקובלות לבטח רכוש בסכום הנמוך מערכו מבלי "להיענש" בניכוי "ביטוח חסר" במועד קבלת תגמולי הביטוח, היא ביטוח לפי "נזק ראשון - FIRST LOSS". ביטוח לפי שיטת נזק ראשון מקובל בארץ בעיקר לכיסוי סיכוני פריצה והרחבות שונות כמו כיסוי לשחזור מסמכים, חפצי עובדים, רכוש מחוץ לחצרים ועוד.

בביטוח רכוש על בסיס נזק ראשון עשויות להתעורר שתי שאלות הקשורות להשפעת גובה סכום הביטוח הכללי על סיכון המבטח. השאלות הן:

  1. האם יש לנכות ביטוח חסר כאשר ערך הרכוש עולה על סכום הביטוח או ערך הרכוש המוצהר?
     

  2. האם יש לגבות פרמיה נוספת בביטוח לפי נזק ראשון בהגדלת סכום הביטוח הכללי במהלך תקופת הביטוח מבלי שחל שינוי בגבול באחריות לנזק ראשון?

מקור השאלות הוא ההנחה לפיה נזק ראשון בסך 5,000,000 $ מסכום של של 10,000,000 $ אינו דומה לנזק ראשון בסך $5,000,000 מסכום של 20,000,000 $ הואיל וסיכון המבטח לתשלום גבול האחריות לנזק הראשון עולה ככל שעולה סכום הביטוח לרכוש המבוטח.

סוגיה נוספת וחשובה יותר המתעוררת לפעמים היא בחינת השאלות הנ"ל לאור הקבוע בתנאי הפוליסה והסיכום שבין המבטח לבין המבוטח.

 


 ביטוח חסר לפי נזק ראשון

אחת הסברות המקובלות בענף בכל הקשור בביטוח רכוש לפי שיטת נזק ראשון גורסת ביטול מוחלט של ניכוי ביטוח חסר מכל סיבה שהיא הואיל והצדדים הסכימו ביניהם מראש על ביטוח רכוש בסכום הנמוך מערכו עד לגובה גבול האחריות שנקבע על ידי המבטח. חיזוק לסברה זאת ניתן למצוא בתנאי הפוליסה לביטוח אש "מהדורת ביט" שם נקבע במפורש, כי בכל מקרה בו נקבע גבול אחריות על בסיס נזק ראשון לא יחול סעיף ביטוח חסר.

לפי ההגדרה שבמילון האתר, קיימת אפשרות לניכוי ביטוח חסר בכיסוי נזק ראשון כאשר ערך הרכוש הכללי עולה על הסכום הנקוב בפוליסה או על הסכום המוצהר כערכו הכללי של הרכוש וזאת אך ורק אם הדבר סוכם מראש בין הצדדים להסכם הביטוח כאשר הפרמיה לכיסוי לפי הנזק הראשון מבוססת על סכום הביטוח הכללי והדבר בא לידי ביטוי במלל הפוליסה.

ההגדרה שבמילון המונחים, מופיעה אף בספר  ההכנה לבחינות הפיקוח ביסודות ודיני ביטוח, מפרי עטי (שבינתיים אזל). ולפי מה שנמסר לי מתלמידים שלמדו מהספר ועמדו בבחינות הפיקוח שכללו שאלה בעניין זה, הכתוב בספר הלימוד הוביל אותם למענה הנכון.

כלומר אם המבטח מבקש לנכות ביטוח חסר במקרה של ביטוח לפי נזק ראשון, הפרמיה ברשימת הפוליסה אמורה להיות מוצגת לפי הדוגמא הבאה:

ביטוח פריצה על בסיס נזק ראשון ע"ס 5,000,000 $ מתוך 10,000,000 $:

חישוב הפרמיה:

10,000,000 $ לפי תעריף של 10% (לדוגמא בלבד) = 100,000 $

שיעור הפרמיה בעבור כיסוי 5,000,000$ המהווים 50%= 83% מהנ"ל = 83,000 $

(מקור שיעור הפרמיה, עמ' 132 בספרו של המלומד מר יעקב קיהל "ביטוח רכוש" הוצאת המכללה לביטוח)

 


 חישוב הפרמיה במקרה של הגדלת סכום הביטוח הכללי

קיימת סברה, לפיה יש להגדיל את הפרמיה בהגדלת סכום הכללי גם כאשר לא חל שינוי בגבול האחריות לנזק ראשון.

לדעתי ולידיעתי, ניתן לעשות כן אך ורק כאשר בפוליסה מופיע חישוב הפרמיה לפי השיטה הנקובה בסעיף הקודם לפי סיכום מראש בין הצדדים כאשר המבוטח מודע מראש ומסכים לחיוב לפי השיעור בטבלה. בכל מקרה אחר, אם לדעת המבטח מדובר בהחמרה בסיכון, הדרך היחידה העומדת בפניו כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, היא לפי המפורט בהוראות סעיף 18 (א) בחוק חוזה הביטוח התשמ"א  1981 - להודיע 30 יום מראש ובכתב על ביטוח הביטוח (או בתוך זמן אחר, למשל 60 יום, לפי הקבוע בפוליסה).

 

ניסיון לגבות פרמיה מהמבוטח ללא סיכום מראש ומבלי שבפוליסה מופיע חישוב מדויק לפי סכום הביטוח, נראה לי, כי לא יצלח ולו רק בשל שורת פסקי הדין הארוכה המורה על פירוש חוזי ביטוח כנגד המבטח במקרה של חוסר בהירות או יותר מאפשרות אחת לפרוש החוזה. לעניין זה ראו אף את הטיפ "מה שלא סוכם אינו קיים" - מיום 2/2/2007

לעניין זה ראו גם ציטוט מפס"ד א  753292/03 מנורה חברה לביטוח בע"מ נגד טיב שתיל בע"מ עמר מורי:

"על חברת הביטוח מוטלת החובה לציין באופן מפורש את הסייגים לחבותה על-פי הפוליסה ואת מחיר הפרמיה כנדרש, חובה הנובעת מחובת תום הלב במהלך מו"מ לקראת כריתת חוזה, לפי סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) (ראה ע"א 420/83 אשור נ' "מגדל" חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מד (2) 650, 627),"

 

חישוב הפרמיה המוגדלת בשל הגידול בסכום הביטוח, לפי האמור לעיל תהיה:

20,000,000 $ לפי תעריף של 10% (לדוגמא בלבד) = 200,000 $

שיעור הפרמיה בעבור כיסוי 5,000,000$ 25% = 71% מהנ"ל = 142,000 $

(מקור שיעור הפרמיה, עמ' 132 בספרו של המלומד מר יעקב קיהל "ביטוח רכוש" הוצאת המכללה לביטוח)

 


ביטוח לפי נזק מוגבל - LOSS LIMIT

בספרו של המלומד, מר יעקב קיהל  "ביטוח רכוש" (עמ' 44), מתוארת שיטה נוספת לביטוח רכוש בגבול אחריות הנמוך מערכו מבלי שהמבוטח ייענש בניכוי ביטוח חסר. שיטה זאת קרויה LOSS LIMIT. השימוש בשיטה זאת אמור להיעשות, לפי האמור בספר, כאשר קיימת בעיה בקיבולת הביטוח של המבטח המונעת מהצדדים לערוך ביטוח לפי סכום הביטוח המלא (כמו למשל כיסוי ביטוח נזקי רעידת אדמה אשר בתקופה מסוימת נתן רק לגבי 75% מערכו של הרכוש).

לפי האמור, בביטוח לפי שיטה זאת, לא נעשה שימוש בטבלת חישוב הפרמיה באחוזים מסכום הביטוח הכללי כמו בביטוח לפי נזק ראשון ולא מופיע "העונש" של ניכוי ביטוח חסר כמו בביטוח רכוש בשיטת הנזק הראשון.

הדוגמא בספר מתייחסת לביטוח רכוש ע"ס 100 מיליון ש"ח עם השתתפות המבוטח ב20% מסכום הביטוח (המבטח נושא  רק ב80% מהנזק) מול שיטת ה LOSS LIMIT  כאשר הביטוח נערך מראש בגבול אחריות של 80 מיליון דולר.  לפי הדוגמא המובאת בספר, בנזק של 10 מיליון דולר ישלם המבטח בשיטת ההשתתפות העצמית 8 מיליון דולר (המבוטח נושא, כאמור ב 20% מהנזק) ובשיטת ה LOSS LIMIT יקבל המבוטח את מלוא סכום הנזק (10 מיליון דולר) הואיל ומדובר בסכום הנמוך מגבול האחריות.

בעמוד 133 בספרו "ביטוח רכוש", מתייחס מר יעקב קיהל לבסיס הביטוח לסיכון טרור, כדלקמן:
"ביטוח נזקי טירור למפעלים גדולים נערך אף הוא על בסיס "נזק ראשון". גבול האחריות המרבי (לעת הזאת: 10 מיליון דולר) נובע, בעיקרו, מקיבולת מוגבלת שאושרה על ידי מבטחי המשנה, ולפיכך יש הרואים בביטוח זה LOSS LIMIT".

המחבר, ממליץ ליישם את חישוב הפרמיה לפי הטבלה גם בביטוח נזקי טרור אך אינו ממליץ על חישוב ביטוח חסר לפי סכום הביטוח הכללי, כפי שהוא ממליץ בביטוח על בסיס נזק ראשון.

למדריך ביטוח נזקי מלחמה וטרור

 


לסיכום

בכל הקשור לטבלה לחישוב הפרמיה לפי נזק ראשון, לפי ספרו של יעקב קיהל, האמור בספר מהווה המלצה לבסיס הסיכום בין הצדדים במועד עריכת הביטוח ואינו מצביע על חיוב המבוטחים בתשלום פרמיה שאופן שרירותי לפי קביעת המבטח ללא הסכמה שהושגה בין הצדדים בכתב ומראש.

כמו כן, מניסיון אישי (כעדת שמיעה לארבעה פיגועים) , בכל הקשור לנזקי טרור, סיכון המבטח אינו מושפע מגובה סכומי הביטוח אלא מסוג הפעילות והמיקום הגיאוגרפי. באזור מגורי, ליד טיילת תל-אביב ושוק הכרמל אירע מספר גבוה יחסית של פיגועי טרור: הפיגוע בדולפינריום, בבית הקפה שבפינת רחוב ביאליק אלנבי, הפיגוע במייקס פלייס, בסטייג' ובשוק הכרמל וניסיון אחד לפיגוע נוסף ליש שגרירות ארה"ב שסיכול. מסתבר, כי המחבלים חפשו מקומות בילוי וקניות הומי אדם.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright