היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח רכוש של עסק

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

מדריך ביטוח עסקים - רכוש

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

ביטוח עבודות קבלניות                               ביטוח רכוש תחת כיפת השמיים

סעיף ביטוח עודף בפוליסות רכוש

 

תוכן המדריך

 

חריגים עיקריים בביטוח מבנה ותכולה 

חריגי הפוליסה ובסיס הכיסוי הביטוחי לרכוש אינם זהים בכל חברות הביטוח. בחלק מחברות הביטוח הבסיס הוא ביטוח "מקיף" המכסה אך ורק נזק שנגרם ע"י הסיכונים המפורטים בפוליסה כאשר בחברות ביטוח אחרות הבסיס הוא "כל הסיכונים" המכסה כל נזק תאונתי למעט מקרה שפורט במפורש בחריגים. עד לפני כשנה נתנו כל הפוליסות העסקיות כיסוי מקיף למבנה ומי שנתן כיסוי כל הסיכונים עשה זאת לגבי ביטוח התכולה בלבד. במהלך שנת 2000 השיקה חברת הביטוח מנורה שתי פוליסות עסקיות חדשות המקנות ביטוח כל סיכונים גם למבנה העסק. לפני שנפרט את החריגים יש לקחת בחשבון את הסיכונים לגביהם נדרשת פרמיה מיוחדת ואשר יכללו בכיסוי רק בעקבות בקשה מיוחדת של המבוטח: נזקי טבע ורעידת אדמה, סיכוני פריצה ושוד (הכיסוי אינו כולל בד"כ נזק ע"י עובד ו/או מועסק של המבוטח), קלקול סחורה בקירור – אצל חלק מהחברות יש כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה, שחזור מסמכים אינו כולל אובדן מידע – אצל חלק מהחברות יש כיסוי מוגבל לאחוזים אחדים מסכום ביטוח התכולה ללא תוספת פרמיה.

 

חריגים הכלולים בכל הפוליסות ללא אפשרות הרחבה: סיכוני מלחמה, מרד, מלחמת אזרחים וכו' וכן סיכוני קרינה גרעינית, נזק שנגרם ע"י זיהום שלא בא ישירות בשל מקרה ביטוח, נזק המכוסה בביטוח ימי, אצל חלק מהמבטחים יש חריג של נזקי מהומות. חלק מהמבטחים מוצאים מכלל כיסוי נזקי ירידת ערך.
 

חריגים הניתנים לביטול או להרחבה: סיכוני טרור–אצל מרבית המבטחים אפשר לקבל כיסוי בגבולות הקו הירוק תמורת תוספת פרמיה. נזק תוצאתי למעט אובדן שכ"ד ואובדן רווחים (אם בוטח).
 

חריגים הנכללים בחלק מהפוליסות: השמדת רכוש בפקודת רשות ציבורית (רצוי להגביל לרכוש המבוטח בלבד), נזק לדוודים, חוסכים, כלי לחץ או מכלים אחרים ולתכולת כל אחד מהם מכל סיבה שהיא לרבות עקב התפוצצות עצמית, הימעכות, התבקעות או התמוטטות, נזקי מים ונזקי התבקעות שמקורם ב: התבלות, קורוזיה, חלודה, מרזבים בלתי תקינים, נזקי מים שנגרמו למלאי וגם או לרכוש אחר שלא הונח בגובה מסוים מהרצפה וגם או במרחק מסוים מקירות המבנה, גניבה בעת קרות מקרה הביטוח או לאחריו, מפולת ותזוזת קרקע וסלעים, שקיעה, ירידה או גלישת קרקע וסלעים (רצוי לקבוע, כי החריג לא יחול לגבי נזק שנגרם בשל מקרה מבוטח), נזקים כתוצאה מליקויים באינסטלציה סניטארית, נזק למתקני זילוף (ובכלל זה תיקונים, הסרתם והרחבתם), נזקי מים לרכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים, ספיגת מי-גשם בקירות ובתקרות, התנגשות כלי-רכב במבנה השייכים למבוטח או הנהוגים על-ידו.
 

סוגי רכוש שאינם כלולים בחלק מהפוליסות: חומרי נפץ ותחמושת, אבנים יקרות ומתכות יקרות (רצוי לכלול כיסוי לרכוש המהווה חלק מציוד, מכשיר, מכונה וכד'). יצירות אומנות (אצל חלק מהחברות יש כיסוי עד סכום מסוים), כספים (הניתנים לביטוח בכיסוי מיוחד), כלי רכב מנועי, כלי שיט וכלי טיס, חיות ובהמות.
 

רשימה חלקית של סייגים מיוחדים לביטוח מסוג "כל הסיכונים": פחת, בלאי, תנאי אטמוספרה, קלקול הדרגתי, קורוזיה, קלקול או שבר מכני (רצוי להגביל לנזק ישיר בלבד), נזק שלא ניתן ליחס לאירוע מסוים, חוסר שנתגלה בעת עריכת מצאי, מרמה, מעילה, אי-יושר עובדים, שריטות של משטחים, פגיעה בציפוי חיצוני, אובדן או נזק לחומרים במהלך עיבודם נזק למלאי כתוצאה מ: התנוונות טבעית, פגמים שהיו קיימים בו לפני אחסונו, מחלות, מזיקים, ריקבון, שינוי טמפרטורה. רצוי לקבוע, כי כל חריג בתנאי ביטוח מסוג "כל-הסיכונים" (למבנה ולתכולה) לא יחול לגבי מקרה אשר יכול להיות מבוטח לפי תנאי "מקיף" – למשל, סייג לגבי נזק לאימום ומבלט שנגרם ע"י שבר לא יחול לגבי נזק שסיבתו הקרובה היא נזק בזדון.

 

 

 

 

סעיף שיעבוד תגמולי ביטוח בפוליסות רכוש

הצורך לשעבד תגמולי ביטוח לפי פוליסת רכוש נובע מהיותו של הרכוש המבוטח משועבד כערובה לחוב. לבעל השעבוד יש, אם כן עניין בהמשך קיומו של הרכוש ואבדנו עשוי לגרום לו נזק בכך שתישלל ממנו הערובה לקבלת החזר החוב. העניין ברכוש יותר זיקת ביטוח ובעל השעבוד יכול אם כן לערוך לרכוש המשועבד ביטוח על שמו ללא קבלת רשות מבעליו. אולם, ביטוח כידוע עולה בכסף ולפיכך, בדרך כלל דורש משעבד הרכוש מבעליו לערוך ביטוח לרכוש שבו הוא ייקבע כמוטב לתגמולי הביטוח בגבה החוב או לחילופין מסכם עם בעל הרכוש שהוא יערוך את הביטוח על חשבון הבעלים.

 

האינטרס של בעל החב בביטוח הרכוש המשועבד לו אינו מסתכם בדרישה לביטוח ושיעבוד התגמולים לטובתו בלבד.  על מנת ליצור את ההגנה הביטוחית הרחבה ביותר על הרכוש המשמש כערובה, עשוי המשעבד לדרוש, כי הביטוח לרכוש יכלול סיכונים ומרכיבים אחרים שאינם כלולים באופן אוטומטי בביטוח רכוש ואשר נראים כחשובים  בעיני בעל החב (או בדרך כלל יועץ הביטוח מטעמו). הדרישה לביטוח עשויה לכלול סיכוני פריצה ושוד ואפילו כיסוי מסוג "כל הסיכונים". סיכוני טבע, רעידת אדמה ופרעות מופיעים אף הם ברשימת הסיכונים בעבורם נדרש הביטוח. כך גם מופיעה דרישה לכלול בפוליסת הרכוש ויתור על זכות התחלוף (השיבוב) לטובת המשעבד או מי מטעמו.  הדרישה העיקרית היא לקבוע את המשעבד כמוטב בקביעה בלתי חוזרת לגבי תגמולי הביטוח בגבה סכום החב (שיעור טובת הנאתו בנכס) או בגבה סכום אחר שנקבע בפוליסה בהסכמה בין הצדדים. למוטב בקביעה בלתי חוזרת קיימת הגנה בחוק חוזה הביטוח (סעיף 15) לפיה המבטח אינו רשאי לבטל פוליסה בשל אי תשלום פרמיה אם לא הודיע על הביטול למוטב שנקבע בקביעה בלתי חוזרת 15 יום לפני ביטול הביטוח וזאת בנוסף לדרישה למתן שתי הודעות למבוטח (15 ן-21 יום) לפני הביטול.

 

סעיף השעבוד הסטנדרטי קובע, כאמור את המשעבד כמוטב לקבלת תגמולי ביטוח. סעיף זה אינו הופך אותו כמבוטח בפוליסה וכל טענה אשר המבטח יכול לטעון כנגד המבוטח ולפגוע בתשלום תגמולי הביטוח (למשל הפרת חובת הגילוי) תהיה תקפה גם כנגד המשעבד.

 

אחת ההרחבות המקובלות בסיכום עם המשעבד היא שחרור תגמולי ביטוח למבוטח עד גבה סכום מסוים שנקבע לכך בפוליסה מראש על מנת שהמבוטח יוכל לשקם את הרכוש בעקבות נזק וכן נקבע, כי השעבוד לא יחול לגבי החזר הוצאות שהוציא המבוטח או התחייב להוציא  למטרת שיקום נזק.

 

סעיף שיעבוד בתנאי ביטוח אש של פוליסת "ביט" קובע, כי במקרה של ביטול תינתן למשעבד הודעה מוקדמת של 30 יום במקום 15 הימים הקבועים בחוק. המבטח ישחרר לטובת המבוטח סכום של 50,000$ ללא תיאום מוקדם עם המשעבד וכן נקבע, כי זכותו של המבטח לקזז מתגמולי הביטוח פרמיות שלא שולמו קודמת לזכות קבלת תגמולי הביטוח על ידי המשעבד.

 

 

ביטוח אחריות חוקית בשל הטרדה מינית

 לכל מי שמצוי בעולם הביטוח היה ברור, כי בכל הקשור לביטוח אחריות חוקית בשל הטרדה מינית של דירקטורים ונושאי משרה בחברה הפוליסות לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה אינן מכסה את אחריותם של המנהלים אלא אך ורק את מרכיב עלות ההגנה המשפטית ורק במקרה שימצאו זכאים וזאת עד גובה גבול האחריות בפוליסה לסעיף "כספים".

 

את הסיבות ניתן לקרוא בחוקים הרלוונטיים לעניין זה והם חוק החברות וחוק חוזה הביטוח:

 

חוק החברות - קובע, כי  ‏חברה רשאית לבטח את אחריותו  של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, אם נקבעה  הוראה בתקנון החברה המתירה להתקשר בחוזה  לביטוח. החוק קובע גם, כי לא  יהיה  תוקף  להוראה  בתקנון,  המתירה  לחברה  להתקשר בחוזה לביטוח (כך גם להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות  נושא  משרה,  או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי החברה) מסיבות שונות, ביניהן הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין וכן קנס או כופר שהוטל על מנהל ונושא משרה בחברה.

 

חוק חוזה הביטוח – קובע ללא כל אפשרות של התניה, כי כאשר מקרה הביטוח נגרם על-ידי המבוטח או המוטב במתכוון פטור המבטח מחבותו.

 

אולם תביעה יכולה להיות מוגשת גם כנגד החברה עצמה והפוליסה המקובלת לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה מכסה אף את אחריותה של החברה בשל תביעה המוגשת כנגד מי מהמבוטחים (המנהלים או נושאי המשרה) ועשויה להיות מבוטחת לפי הפוליסה. תביעת עובד/ת בשל נזק נפשי הנובע מהטרדה מינית עשויה להיות מבוטחת אף לפי פוליסה לביטוח אחריות מעבידים ותביעה של מי שאינו עובד/ת עשויה להיות מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

השימוש שאני עושה במילים "עשויה להיות" בכל משפט הקשור לכיסוי הביטוחי אינו נובע מאי הכרת תנאי הפוליסות אלא הפוך מכך, הכרה בהבדלים הקיימים בין תנאי הפוליסות השונות אפילו אצל מבטח אחד.

 

לפיכך, פוליסה לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה שאינה כוללת חריג המוציא מכלל ביטוח תביעות בשל הטרדה מינית או תביעות בשל יחסי עבודה או תביעות בשל נזק או מצוקה נפשית או סייג אחר שממנו ניתן ללמוד על היעדר כיסוי ביטוחי, קרוב לודאי שתכסה את אחריות החברה. אולם יש לשים לב לכך שמרבית הפוליסות לביטוח אחריות חוקית ובכלל זה אף הפוליסות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וחבות המעבידים כוללות חריג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי תשלום קנסות פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא. כיסוי אחריותה של החברה לפי הפוליסה לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה כרוך, בדרך כלל, בהשתתפות עצמית המתחילה בעשרות אלפי דולרים ועשויה להגיע אף למאות אלפי דולרים ויותר, כך שקרוב לודאי שחלק לא מבוטל מהסכום שיפסק לחובת החברה, או אפילו כולו, ייפול בתוך סכום ההשתתפות העצמית וישולם ע"י החברה.

 

השאלה אם ביטוחי אחריות חוקית אמורים לכלול חריג מפורש בנושא הטרדה מינית דורשת בדיקה הואיל ועצם קיום הביטוח מבטיח קיום משאבים כספיים זמינים לפיצוי הנפגעים/ות מצד אחד אולם מצד שני אפשר, כי קיום הביטוח עשוי לעודד במקרים מסוימים קלות ראש מצד המבוטחים. קיימת כמובן הדרך השלישית והיא התייחסות מיוחדת בתנאי הפוליסה שתקבע כללי זהירות כתנאי לכיסוי הביטוחי ואולי אף השתתפות עצמית מיוחדת שתפנה את תשומת לבם של המבוטחים לגישת המבטחים לנושא.

 

 

 

השפעת ויתור הדדי על תחלוף על גבולות אחריות כלפי צד ג'

בכל הקשור לאומדן גבול האחריות הרצוי בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי קשה לקבוע אמות מידה ומבחינת צרכי המבוטח והחשיפה לסיכון, לפעמים השמיים הם הגבול. למעשה אין כל קשר בין היקף העבודה או ההכנסה של המבוטח לבין גבול האחריות הרצוי. ולא פעם, המבוטח מודע להיקף אחריותו אך אינו יכול לשאת בתשלום הפרמיה בעבור הביטוח הנכון. לדוגמא: שימוש במקדחה קטנה עשוי לגרום לשריפה גדולה. הנזק לרכוש צד ג' עשוי להיות גבוה הרבה יותר מהנזק לרכוש המבוטח. שריפה הפורצת מדירה שערכה מאתים אלף דולר עשויה לשרוף את כל מבנה המגורים שערכו מיליוני דולרים. הפתרון לא יגיע מביטוח צד ג' של הדירה בגבולות האחריות המקובלים (מאות אלפי שקלים) של בעל הדירה ששרף את הבניין. בעל הדירה, במקרה שאכן ערך לעצמו ביטוח תכולת דירה (ביטוח התכולה המקובל כולל כיסוי צד ג' בגבולות אחריות שבדרך כלל, מגיעים למאות אלפי שקלים), עשוי למצוא את עצמו חייב לשלם מיליוני דולרים לשכניו ולמי שביטוח אותם (לפי תביעת תחלוף).

 

הבעיה נראית לכאורה, חסרת פיתרון הואיל ורכישת ביטוח צד ג' בגבולות של מיליוני דולרים לכל בעל דירה בבניין  עשויה לעלות בסכומי פרמיה שהדיירים לא יוכלו לשאת.

 

בכל זאת, קיים פיתרון ביטוחי והוא התחייבות הדדית של הדיירים שתבוא לידי ביטוי בפוליסות המבנה והתכולה של כל אחד מהם לפיה הם מתחייבים לכלול בביטוחים שלהם ויתור על תחלוף לטובת הדיירים האחרים.

 

ויתור זה אינו כרוך בתשלום פרמיה נוספת וחברות הביטוח נוטות להסכים לכלול בפוליסות הרכוש סעיף ויתור על תחלוף, בעיקר כאשר מדובר על ויתור הדדי.

 

הסיבה לכך היא זהות אינטרסים של המבוטחים והמבטחים. המבוטח חוסך בעלות הפרמיה הנדרשת לרכישת גבולות אחריות בסכומים גבוהים. המבטח חוסך תביעות פיצוי ותחלוף כנגדו לפי ביטוח צד ג' של המבוטח. כלומר, הויתור מצד המבטח  אמנם מונע ממנו את תביעת התחלוף כלפי המזיק לאחר ששילם תגמולי ביטוח למבוטח אולם מצד שני, הוא חוסך בשל הויתור ההדדי את תשלום הפיצוי לשכנים ולמבטחיהם במקרה שהמבוטח ימצא אחראי לנזק שנגרם  לסביבה.

 

 

חריגים עיקריים בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי

חריגי הכיסוי לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי אינם זהים בכל החברות. נראה להלן את הסייגים המופיעים אצל מרבית המבטחים.

 

חריגים הכלולים בכל הפוליסות ללא אפשרות הרחבה: סיכוני מלחמה, מרד, מלחמת אזרחים וכו' וכן סיכוני קרינה גרעינית, אצל חלק מהמבטחים יש חריג של נזקי מהומות שביתות ופרעות ונזק בזדון, זיהום (בד"כ יש כיסוי לאירוע תאונתי), שימוש ברכב מנועי, כלי שיט וכלי טיס, חבות מוגדלת עפ"י חוזה או הסכם וסכום שהמבוטח מנוע מלדרוש עפ"י חוזה או הסכם, אחריות כלפי עובדים (אותה יש לבטח בביטוח חבות מעבידים כאשר נזק לרכוש עובדים אפשר לבטח כהרחבה בפוליסה זו).

 

חריגים הנכללים בחלק מהפוליסות: נזק תוצאתי, אי מילוי חובה חקוקה, איידס, אסבסטוזיס (אמיינתית) וסליקוזיס (צורנית), שימוש בפרתיון ובפיתיונות מורעלים, בגפרת התליום ובסטריכנין, אש, בהלה, התפוצצות, חבות כלפי וגם או בגין קבלן משנה, חבות כלפי בן משפחה, בעלי חיים, שימוש באופנים בשעות החשכה ללא תאורה ולמטרות מרוץ או תחרות, מנוף, מעלית ומכשיר הרמה, תביעה מצד המוסד לביטוח לאומי, שימוש בכלי נשק, חמרי נפץ ותחמושת, פעולות פריקה וטעינה (רצוי להרחיב למקרים שאינם כלולים בביטוח חובה), ביצוע עבודות בניה שיפוצים ותחזוקה בחצריו של המבוטח, החלשת משען, ויברציה, שקיעת קרקע, נזק ליסודות וגלישת קרקע, "ליקוי במערכות ביוב", אחריות מקצועית (רצוי להרחיב לכיסוי הגשת עזרה רפואית ראשונה), תכנון ויעוץ ואחריות בשל מוצרים (רצוי להגביל למוצרים שיצאו מחזקתו של המבוטח ולכסות הרעלה ממזון בחצרי המבוטח או באירועים שאורגנו על-ידו או מטעמו), נזק לצינורות, מתקנים או כבלים תת-קרקעיים.

 

 

סיכון והרחבות לביטוח רכב של חברות גדולות

בניהול תיק ביטוח רכב של חברות גדולות יש לתת את הדעת לשלושת הסיכונים העיקריים והם:

תבליט

פגיעת גוף בתאונת דרכים.

 

תבליט

נזק לרכב עצמו.
 

תבליט

פגיעה ברכב או ברכוש אחר של צד שלישי.

 

סיכונים אלו יש לקחת בחשבון כבר במועד גיבוש הדרישה לתנאי הפוליסה המיוחדים בביטוח ציי רכב של לקוחות שמשלמים פרמיה בסכומים שמעודדים את חברות הביטוח לבוא לקראתם ובעיקר בעת קביעת נהלי עבודה ומניעת נזקים על מנת לצמצם את הסיכון.

 

קיומו של הביטוח אינו מונע כידוע את הנזקים אלא נותן פתרון כלכלי בלבד. בכל האמור בתאונות דרכים שגובות מחיר כבד מכולנו מן הראוי שנתן את הדעת לצמצום הסיכון. דבר שיתרום גם לצמצום עלויות הביטוח ולהיענות רבה יותר של מבטחים לבוא לקראת המבוטחים במתן תנאי ביטוח משופרים שיפורטו בהמשך.


צמצום נזקים מתחיל כבר בתהליך בחירת העובדים העוסקים ברכב ובהכשרתם. כיום ניתן לערוך בחינות אישיות שיתנו מושג מסוים לגבי כישורי נהיגה והתנהגות בכביש של המועמד לעבודה. כן ניתן להכשיר את הנהגים בקורסים מיוחדים לנהיגה מתקדמת.

 

פעולה נוספת שניתן לעשותה היא בחירת הרכב צי הרכב של החברה לפי מקדמי הבטיחות והתקנת מכשירי קשר מיוחדים ברכב או אפילו איתור לוויני לשעת מצוקה והקפדה על כלילת תיק עזרה ראשונה ומטפי כיבוי בכל רכב.

 

קביעת נהלי עבודה לגבי שעות הנסיעה ברכב למטרות עבודה בחירת נהגים מעל גיל 26 לנהיגה ברכב כבד וכו'.

 

אחסון כלי הרכב של החברה במקום בטוח ושמירה על תנאי הניקיון ואחזקת המקום למניעת תאונות וסיכוני פריצה.

בעניין זה מן הראוי לקבל משוב ולהתייחס לסיכונים המתגלים תוך כדי טיפול בתביעות רכב ותביעות המוגשות על ידי צד שלישי לזיהוי וטיפול בסיכוני רכב ונהגים.

 

בכל הקשור לטיפול בתביעות צד ג' של רכבים השייכים לחברה גדולה חשוב לערוך בירור מקיף בשיתוף חברת הביטוח הואיל וקיימת נטייה של רמאי ביטוח להלביש נזקים על כלי רכב של חברות.

 

המלצה נוספת היא לערוך רישום של המבוטח עצמו לגבי התביעות לפי סוג הרכב, הנהג, מטרת הנסיעה, האזור והשעה. חברות הביטוח אינן נותנות תמיד נתונים לגבי תביעות צד ג'. חשוב לערוך מעקב ורישום גם לגבי תביעות אלו.

 

כאשר המבוטח פונה לקבל הצעת מחיר ביטוח רכב מחברת ביטוח והוא יכול להוכיח ניסיון תביעות טוב באפשרותו לקבל תנאי ביטוח משופרים. להלן תנאים שניתן היה לקבל בשנת הביטוח הקודמת באחת מחברות הביטוח הגדולות - תנאי V.I.P. לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון (הרחבות לתנאי הפוליסה התקנית):

 

 1. הגדלת גבול האחריות כלפי צד ג' בסכומים שיכולים להגיע עד 4.000,0000 ש"ח - ללא תוספת פרמיה.
   

 2. אובדן מוחלט - טוטל לוס - כבר בנזק של 45% מערך הרכב.
   

 3. טיפול בתביעות שהמבוטח תובע צד ג' ע"י עו"ד על-חשבון המבטח.
   

 4. ערך כינון- חדש תמורת ישן בנזק טוטאלי לרכב פרטי שגילו אינו עולה על שנה אחת.
   

 5. כינון הפוליסה - השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק ללא תוספת פרמיה.
   

 6. ביטול השתתפות עצמית בנזקי ירידת ערך.
   

 7. ביטוח משלים לחובה ללא תוספת פרמיה.
   

 8. ביטוח חבילה ללא תוספת פרמיה כולל: גרירה, שמשות, רכב חליפי, הגנה במשפט פלילי, רדיו עד 1000 ש"ח.
   

 9. השתתפות עצמית אחת לנזק שמעורבים בו מספר כלי רכב של אותו המבוטח.
   

 10. כל רכב נחשב לרכב צד ג' כלפי השני.
   

 11. אי ניכוי הפחתה כלשהי בשל רכב חברה מתגמולי ביטוח בשל נזק כללי.
   

 12. הנחות בביטוח חובה בגין העדר תביעות, גיל נהג ומשתנים אחרים כפי שמקובל אצל חלק מהמבטחים.

 

 

 

 

 

ההבדל בין ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון לבין רכב אחר

ביטוח רכב סיכוני רכוש של רכב פרטי ומסחרי, למעט רכב מנועי דו גלגלי, במדינת ישראל מבוסס, כידוע, על תנאי הפוליסה התקנית. הווה אומר, לגבי סעיפים המופיעים בתנאי התקנה שהם תנאי מינימום מחייבים לכל המבטחים בארץ, אין צורך לקרוא את הפוליסה הספציפית וברור כי כל ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון מכסה למשל נזקי תאונה. לפיכך, אפשר להניח שכל נזק תאונתי יהיה מבוטח. אולם למרות הדמיון שקיים לפעמים במבנה הפוליסה הרי שבכל הקשור בביטוח רכוש של רכב מסחרי מעל 4 טון שאין לגביו פוליסה תקנית הרי שקיימים הבדלים שאינם מסתכמים בסמנטיקה בלבד אלא במקרים רבים מצמצמים באופן ניכר את הכיסוי לרכב מסחרי מעל ל- 4 טון. אם נחזור לדוגמא לעיל נראה שבמקרים רבים בביטוח רכב מסחרי מעל 4 טון הכיסוי לתאונה מוגדר ככיסוי לתאונת דרכים בלבד. דברים נוספים שיכולים להשתנות הם:

 

 1. אי ניכוי השתתפות עצמית בטוטל לוס שקיים בפוליסה התקנית ולא מופיע בד"כ בביטוח רכב מסחרי מעל 4 טון.
   

 2. בנזק חלקי לפי הפוליסה התקנית אין מנכים בלאי מחלקי מרכב או פנס ללא קשר לגיל הרכב כן אין מנכים בלאי מחלקים המוחלפים ברכב שגילו עד 9 שנים דברים שאינם כלולים אוטומטית בביטוח רכב מסחרי מעל 4 טון.
   

 3. ביטוח הרכב לפי תנאי הפוליסה התקנית כולל, בין היתר מזגן המורכב ברכב – שוב, גם עניין זה אינו מחויב לפי תנאי הביטוח לרכב מסחרי מעל 4 טון.
   

 4. בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש – פרק ב' של הפוליסה נכללים בביטוח רכב מסחרי מעל 4 טון חריגים שאינם מופיעים בתנאי הפוליסה התקנית ( אליה, כזכור, לא ניתן להוסיף חריגים הואיל ומדובר בתנאי מינימום המחייבים על-פי חוק) כמו: ניצוצות, משקל יתר, פגיעה בגשרים וכו'.
   

לסיכום: בביטוח רכוש של רכב מסחרי עד 4 טון – חשוב לבדוק היטב את תנאי הפוליסה לפני ההתקשרות בחוזה הביטוח הואיל ואין תנאי מינימום המעוגנים בפוליסה תקנית ויש הבדל ניכר בין תנאי הביטוח המקובלים אצל המבטחים השונים.

 

פסק דין חדש של העליון - תכנון לקוי בפוליסה קבלנית

ביום 5.1.2004 ניתן פס"ד ע"י בית המשפט העליון בע"א 5775/02 נווה גן (א.כ) בניה ופיתוח השקעות בע"מ ואח' נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ. ביום 5.1.2004 ניתן פס"ד ע"י בית המשפט העליון בע"א 5775/02 נווה גן (א.כ) בניה ופיתוח השקעות בע"מ ואח' נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ.

 

הנושא שבמחלוקת הוא כיסוי ביטוחי לפי פרק א' - ביטוח הרכוש של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות למקרה של תכנון לקוי בבניה שחייב הריסת מבנה משום שחרג מתוך השטח המותר לבניה לבעל האתר.
 

חברת הפניקס הישראלי ביטחה פרויקט בניה, הכולל שני מבנים. החברה הקבלנית המבוטחת החלה בביצוע הפרויקט, אולם, בשלב מסוים – לאחר יציקת גג הקומה השנייה, בבניין הראשון, ולפני יציקת  גג הקומה השנייה בבנין השני נתגלה, כי הבנייה מתבצעת בסטייה של כששה מטרים, לערך, מן המקום שנועד לה. משמעות הדבר הייתה, כי אם תימשך הבנייה, יחרגו הקומות העליונות מקו הבניין. לפיכך, היה על החברה הקבלנית להרוס את השלד שכבר נבנה, ולבנות מחדש את המבנה כולו  במקום הנכון – תוך פיצוי צדדים שלישיים שנפגעו עקב כך.
 

חברת הביטוח טענה שלא מדובר באירוע תאונתי וגם כי לא נגרם לא נגרם נזק פיסי לרכוש המבוטח. בית המשפט המחוזי קבע, כי האירוע עונה להגדרה "נזק או אבדן פיזיים" הנדרשת לפי הפוליסה, אולם, בנסיבות המקרה אין לראות בביצוע העבודה הלקויה כ"תאונה", שכן אין מדובר בהתרחשות ברורה, פתאומית, אלא בתהליך איטי ונמשך שאינו אירוע בלתי-צפוי, כנדרש בפוליסה. נקבע, בין היתר, כי הקמת שלד של מבנה, במקום מוטעה, כתוצאה ממדידה שגויה, אינה אירוע ביטוחי, ועל כן אין המערערים זכאים לכיסוי בגין ההוצאות, שהיו כרוכות בתיקון הטעות.
 

בערעור ובערעור שכנגד קיבל בית המשפט העליון קיבלו את עמדתה של חברת הביטוח שהאירוע אינו עונה להגדרה של "נזק או אובדן פיזיים" כנדרש לפי הפוליסה וזאת בניגוד לפסיקת המחוזי. אולם המבוטח טען, כי האירוע מבוטח לפי ההרחבה לביטוח נזקי תכנון לקוי שהוספה לפוליסה ובית המשפט העליון לא פסל את הטענה אלא החזיר את התיק למחוזי לבירור סוגיה זו.

מעבר לפולמוס המקצועי המעניין בזכות עצמו עצה של ניהול סיכונים ליזם - למניעת התדיינות ארוכה ומייגעת עם מבטחים
 במקרים דומים.
 

הכיסוי הביטוחי הנכון ביותר לנושא הוא עריכת ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים. ביטוח זה אינו ניתן להשגה בנקל ועלותו עשויה להגיע לאחוזים בודדים מערך הפרויקט ובמצב הכלכלי של היום, מרבית היזמים לא יוכלו לעמוד בעלות הביטוח.

 

בכל זאת ניתן לעשות משהו  שייתן כיסוי מסוים לנזקים בשל תכנון לקוי וכך גם יחסוך העמסה של תביעות בתיק הביטוח שקרוב לודאי מעלה את מחיר חידוש הביטוחים והוא: הקפידו להחתים את כל מבטחי המתכננים בביטוח אחריות מקצועית על אישור ביטוח לפיו הם מתחייבים כלפי היזם, בין היתר, כי בכל מקרה שתוגש תביעה כלפי המתכנן והיזם, ייכלל היזם בשם המבוטח והביטוח כלפיו ייחשב כביטוח ראשוני, כלומר מבטחיו האחרים לא יידרשו להשתתף בביטוח. חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הביטוח או לצמצמו מבלי שתתן הודעה של 60 יום מראש ליזם. מי שנושא בעלות הביטוח ובהשתתפות העצמית הוא כמובן המתכנן, אולם רצוי להתנות, על סכום מרבי של השתתפות עצמית למקרה אחד, לקבוע גבול אחריות סביר לפי הסיכון לפרויקט ולצרף לביטוח גם את הבנק נותן הליווי הפיננסי, אם הקבלן נדרש לעשות כך לפי ההסכם עמו.

 

 

ביטוח נזקי וירוסים וחדירה לתוכנת מחשב

 הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני, נוסח "ביט 2007" של חברת "כלל", כוללת אפשרות של כיסוי ביטוחי (לפי הכיסוי המורחב לפי פרק 2 של הפוליסה - שיחזור נתונים ותוכנה) להוצאות שיחזור נתונים שאבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח בשל חדירה מכל סוג וכן וירוסים וזאת בתנאי שהנזק התגלה לא יאוחר מתום שישה חדשים מתום תקופת הביטוח. הכיסוי כולל נזק מכוון על-ידי צד שלישי באמצעות חדירה כלשהי לתוכנה וכן וירוסים מכל סוג. בנוסף לכך כולל הכיסוי נזקים שמקורם ב: ליקוי תקשורת, תופעות אלקטרוסטטיות ו/או אלקטרומגנטיות, נזק מברק, כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינויי מתח, התקנה או יישום לקוי של תוכנות, נזקי טבע. והפעלה לקויה.

 

יש לשים לב, כי גם לפי תנאי הביטוח המורחבים המבטח אינו אחראי לכל אובדן או נזק שהיה נמנע על-ידי הפעלת תוכנות למניעת חדירה על-ידי צד שלישי, הפעלת תוכנות אנטי וירוס והפעלת מערכת "אל פסק" (U.P.S.).                          

את הכיסוי המיוחד ניתן לרכוש לפי פרק ב. של הפוליסה "שיחזור נתונים מורחב – COMPREHENSIVE SOFTWARE COVER.

 

כפי שכתבתי במדור זה, גם מבטחים אחרים עושים שימוש בתנאי "ביט", אולם ידוע לי, כי הכיסוי המורחב לתוכנה אינו ניתן להשגה אצל כל המבטחים העושים שימוש בתנאים אלה.

 

הביטוח הוא ניתן על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח חסר עד גבול אחריות מרבי של 500,000 $ לשחזור נתונים בתוך 12 חודש מיום האובדן (או תקופה ארוכה יותר בכפוף להסכמתו של המבטח בכתב). השיפוי ניתן לשיחזור נתונים ותוכנה המתבצע על ידי הזנת נתונים אוטומטית מתוך קבצי גיבוי או להזנה ידנית של נתונים מתוך מסמכי מקור ותוכנות מקור.

 

תוכנות ונתונים שאינם מבוטחים הם נתונים שאבדו בשל שימוש בתוכנה שכתיבתה טרם הסתיימה שלב תיקון השגיאות בה לא הושלם, נתונים מתוכנות אשר טרם שווקו או שאינן חוקיות (כלומר הן גנובות או מועתקות) וכן תוכנות של משחקים.

 

נזקים שאינם מבוטחים הם נזקים הקשורים בניקוי אחסנה וטיפול שאינם הולמים, יישום שגוי של תוכנות טרם שיווקן וכן או תוכנות שאינן חוקיות (כלומר הן גנובות או מועתקות), חריג מילניום עדיין מופיע בפוליסה.

 

עלויות שאינן מבוטחות הן אותן עלויות הקשורות בשינוי או שיפור שנעשו לאחר קרות הנזק, ניקוי תוכנה משגיאות, תיקון נתונים שהוזנו ידנית וכן הוצאה הקשורה במעבר לשנת 2000 .

 

חריגים נוספים מוצאים מכלל ביטוח אובדן או נזק שהיה ידוע למבוטח או לנציגיו במועד תחילת הביטוח, אובדן או נזק שמקורם באי אחזקת גיבויים לפי הנחיות המבטח ובהיעדר הנחיות, נדרש המבוטח להחזיק 2 "דורות" של גיבוי שבועי וחודשי מלאים לנתונים.

 

בנוסף לכך כפוף  הביטוח לשאר החריגים המקובלים בפוליסות אלמנטרי שהם חריגי מלחמה, טרור וכו', חריג חומר גרעיני וכן חריג נוסף המוציא מכלל ביטוח לא רק מעשה במתכוון של המבוטח (דבר בלאו הכי אינו מבוטח עפ"י חוק) אלא גם רשלנות רבתי של המבוטח או של אחרים בידיעתו.

 

יש לשים לב, כי הביטוח לפי פרק זה אינו מקנה את הפיתרון המושלם כנגד נזקי חדירה (סוסים טרויאניים) הואיל ואינו מכסה את הנזק שנגרם לארגון בשל גניבת כספים, רכוש, מידע ונתונים, אינו מכסה אחריות כלפי צד ג' בשל חדירת וירוסים ותוכנות ריגול מהמחשב של המבוטח ואינו מכסה הוצאות משפט להגנה מפני תביעה פלילית כנגד מנהלי המבוטח בשל אישום פלילי הקשור לריגול עסקי באמצעות מחשב. חלק מסיכונים אלו ניתנים לביטוח לפי פוליסות אחרות שיש להתאימן במיוחד לצרכי המבוטחים.

 

 

 

 

החזר פרמיה עקב הקטנת הפעילות

בטבלה להלן נראה אפשרות להחזר פרמיה עקב הקטנת פעילות – בתוך תקופת הביטוח או בחידוש

 

בעת החידוש לגבי השנה שעברה

מיידי – בלי קשר לחידוש

הסעיף

מאוחר מדי לשנה הקודמת

הזיכוי מיום הבקשה

הקטנת סכום הביטוח לרכוש

מאוחר מדי לשנה הקודמת

הזיכוי מיום הבקשה

כיסוי תכולה לפי שיפוי במקום כינון

מאוחר מדי לשנה הקודמת

הזיכוי מיום הבקשה

הגדלת השתתפות עצמית

בדרך כלל, אפשר להתאים

הזיכוי מיום הבקשה

צמצום מחזור – אובדן רווחים

בדרך כלל, אפשר להתאים

הזיכוי מיום הבקשה

צמצום במספר עובדים

בדרך כלל, אפשר להתאים

הזיכוי מיום הבקשה

צמצום מחזור – ביטוח אחרות מקצועית

בדרך כלל, אפשר להתאים

הזיכוי מיום הבקשה

צמצום מחזור – ביטוח אחרת המוצר

מאוחר מדי לשנה הקודמת

הזיכוי מיום הבקשה

פוליסת חבילה לחבויות

 

משום תנאי המשק הדינאמיים רצוי להימנע מהעסקת יועץ לשנה אחת בלבד. המחיר הזול יכול להתגלות כמחיר יקר מחוסר תשומת לב לכיסוי חיוני או לתנאי שוק המאפשרים בשנה מסוימת מתן הנחות.

 

 

התאמת סכומי הביטוח בחידוש

בחידוש פוליסות שקליות נוכחתי לא פעם בתופעה של חידוש הביטוח לפי סכומים נומינליים מתוך התעלמות לשינוי המדד המצריך הגדלת סכומי הביטוח בהתאם. למעשה נוצר מצב של הקטנת סכומי ביטוח בחידוש ואם התופעה נמשכת שנים אחדות עשוי להיווצר מצב של ביטוח חסר באחוזים ניכרים.

 

תופעה זו ראיתי לא רק בפוליסות רכוש אלא גם בגבולות אחריות לביטוחי חבויות כאשר הצורך להגדיל סכומי ביטוח עולה לאין שיעור על אחוז הגידול במדד המחירים לצרכן.

 

עדכון סכומי הביטוח בחידוש הפוליסה חשוב, לדעתי, גם כאשר סכומי הביטוח נקובים במט"ח וזאת בעיקר כאשר ערכי הביטוח של חלק מסוים של הרכוש או הרכוש כולו מושפעים משיעור עליית המדד אשר עשוי לעלות בתקופת הביטוח יותר משיעור עליית המט"ח. דוגמא לכך אפשר לראות בביטוח מבנים – ערך מכירה נקבע בד"כ בדולרים והוא כפוף לתנאי שוק הנדל"ן. הערך לביטוח לפי ערך כינון נקבע בד"כ בשקלים והוא כפוף לשינוי במדד התשומות לבניה, שינוי המחייב עדכון סכום הביטוח הדולרי (או השקלי) במועד החידוש.

 

 

 

ביטוח חפצי עובדים

ביטוח חפצים אישיים של עובדי המבוטח ניתן להוסיף לביטוח או להסתפק בהרחבה מובנית הקיימת בחלק לא מבוטל מפוליסת הרכוש (או פרק התכולה) או פוליסת לביטוח צד ג' (או פרק צד ג' לפי העניין). הביטוח לפי פוליסת הרכוש מכסה אובדן או נזק מפני אירוע מבוטח מבלי להיכנס לשאלת אחריותו של המבוטח לעומת ביטוח לפי פרק צד ג' המכסה את אחריותו של המבוטח בשל נזק לחפצי עובדים. כלומר לפי פוליסת צד ג', לא ישולמו תגמולי ביטוח בשל נזק אשר המבוטח אינו אחראי בגינו.

 

ביטוח חפצים אישיים של עובדי המבוטח, בדרך כלל, מגיע לתודעה בעקבות נזק. מסתבר, כי לפחות בכל הקשור בביטוח חפצים אישיים של עובדי משק הבית, תנאי המינימום לכיסוי נקבעו בחוק. הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה כוללת במסגרת ביטוח תכולת הדירה כיסוי לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק הבית עד 5% מסכום הביטוח לתכולה. הכיסוי ניתן לאובדן או נזק לרכוש הנמצא בדירה המבוטחת והוא ניתן כנגד הסיכונים המבוטחים הרגילים הכלולים בביטוח. פוליסת הדירה, אינה מכסה, אם כן, נזק לרכוש עובדים אם קרה מחוץ לדירה בקשר לעבודה בעבור המבוטח, כמו למשל בגדים שנשרפו בעת ביצוע שליחות בעבור המבוטח או בעת שהעובד התלווה למבוטח בחופשה בבית מלון וכו'.

ביטוח צד ג' לפי פוליסת הדירה אינו כלול בתנאי המינימום ולכל תוכנית ביטוח יש תנאים משלה. בדרך כלל ניתן למצוא חריג המוציא מכלל ביטוח נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המבוטח או לרכוש של בן משפחתו או של עובד משק ביתו בהיותו בשירותו הישיר.  כלומר, לא בכל הפוליסות יש כיסוי לאחריות בשל נזק לרכוש עובדים.

 

הפוליסות לביטוח תכולה של בית עסק אינן אחידות אך אם ניתן הכיסוי הוא בדרך כלל מוגבל בסכום הקבוע בפוליסה ($300 לעובד בתנאי ביט 2007 ו2000 ₪ לעובד בתנאי אלומה למשרדים) ולרוב אינו כולל כיסוי לדברי ערך. המונח "דברי ערך" אינו זוכה להסבר בכל הפוליסות. בחלק מהן ניתן למצוא רשימה מפורטת כמו למשל: תכשיטים, שעונים, מצלמות, כספים, המחאות וכרטיסים ועוד.

 

לפי תנאי "ביט 2007" הכיסוי מוגבל לחצרי המבוטח וכפוף להשתתפות עצמית של 10% מסכום השיפוי. לפי תנאי הפוליסה  "אלומה למשרדים" הכוללת כיסוי לגניבה פשוטה, אין כיסוי לחפצי עובדים כתוצאה מנזקי גניבה שלא על-ידי פריצה.

 

גם אם לא נרשמה השתתפות עצמית מיוחדת בפרק הרכוש, ברור, כי כיסוי המוגבל לסכום שהוא בכל המקרים נמוך מסכום ההשתתפות העצמית אמור להיות כפוף להשתתפות עצמית מיוחדת על מנת שלא לרוקן את הכיסוי הביטוחי מתוכנו.

הפוליסות המקובלות לביטוח אחריות כלפי צד ג' של בית העסק, כוללות בדרך כלל חריג המוציא מכלל ביטוח חבות המבוטח כלפי עובדיו. בחלק מהפוליסות יש הרחבה לכיסוי אחריות המבוטח לנזק הנגרם לרכוש עובדים, כמו למשל בפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לפי תנאי "ביט 2007" . גם בביטוח צד ג' כמו בביטוח רכוש, אם ההרחבה קיימת, מן הראוי לקבוע השתתפות עצמית מיוחדת ומותאמת להיקף הנזק הצפוי על מנת שלא לרוקן את הביטוח מתוכנו.

 

 

הקשר בין ביטוח אובדן שכ"ד (או אובדן רווחים) לערך כינון

עם כל ניסיוני הרב בתחום הביטוח הכללי, לפעמים אני נדהמת לגלות "תופעות מוזרות" שקשה לי להבין כיצד נוצרו. אחת התופעות שנתקלתי בה פעמים אחדות היא קביעת תקופה קצרה יותר לאובדן שכ"ד (או לביטוח אובדן הכנסות) מהתקופה שנקבעה בפוליסה להשלמת הכינון.

 

ביטוח אובדן שכ"ד (או אובדן הרווחים) נועד להגן על המבוטח בתקופה בה משקם את עסקו בעקבות נזק המבוטח לפי הפוליסה. ההיגיון הפשוט אומר, כי תקופת השיפוי צריכה להיקבע לפי הזמן המשוער שיידרש לשיקום הנזק. הבסיס לקביעת התקופה בביטוח אובדן שכ"ד ואובדן רווחים הוא אומנם שונה, אולם בכל מקרה המבוטח אינו יכול לחזור לפעילות רגילה לפני שנגמרה תקופת הכינון של הרכוש ולכן חשוב שהתקופה לאובדן שכ"ד לא תהיה קצרה ממנה ותקופה השיפוי לביטוח אובדן רווחים, אפשר ותהיה אפילו יותר ארוכה.

 

 

טיפים לביטוחי נדל"ן

 

"מרבה נכסים מרבה דאגה" אמרו חז"ל. וכל מי שחי כיום יודע, כי קיומו של ביטוח נכון יכול להקטין את היקף הדאגה. לכן, לק אפרט כמה טיפים ועצות כדי שאם חס וחלילה יקרה איזה נזק נגלה שעשינו ביטוח נכון ולא יהיה מקום לדאגה.

 

תבליט

עריכת הביטוחים המתאימים - בביטוח נדל"ן דואגים, בדרך כלל, לבטח את המבנה, לפעמים עורכים גם ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי אבל, לא פעם שוכחים לערוך ביטוח גם לפי ההרחבות והפוליסות הבאות:

תבליט

אובדן שכר דירה - במקרה של נזק למבנים, קיימת אפשרות להפסד שכר-דירה בנוסף לעלות שיקום הנזק הפיזי. לפיכך, מומלץ, לכלול בפוליסה בסעיף נפרד אובדן שכר דירה בסכום ביטוח נוסף שייקבע לפי הערכת רואה החשבון של העסק שיאמוד את אובדן שכר הדירה הצפוי בתקופת שיקום המבנים. יש לעדכן את הפוליסה באופן מידי על-מנת להבטיח כיסוי ביטוחי לכל הסכום שיידרש לשיקום ואובדן שכ"ד במקרה של נזק טוטלי לכל המבנה.

תבליט

ביטוח חבות המעבידים - כלפי עובדי הניקיון והתחזוקה.

תבליט

ביטוח נזקי טרור למבנה - ביטוח זה קשה לקבל מעבר לגבולות הקו הירוק אך הוא חשוב בעיקר באזורים "מועדים לפורענות" כמו ירושלים.

תבליט

אחריות חוקית כלפי צד שלישי - חשוב לקבוע שהפוליסה תכסה אחריות לפי כל דין והחריג בפוליסה לגבי אחריות לפי חוזה לא יחול לגבי חוזים והסכמים שנהוג להתחייב בהם במהלך רגיל של עסקים. דבר חשוב ביותר הוא לעדכן את גבולות האחריות לפי הפוליסה לסכום ריאלי שיספיק במקרה של תביעת נזיקין בשל נזק רציני.

 

 

 

מה לדרוש ממבטחי לשכת שירות של אתר אינטרנט

האינטרנט הופך להיות חלק אינטגראלי ולגיטימי מהפעילות המסחרית של גופים מסחריים כאשר אתרים חדשים מוקמים מדי יום ביומו.  רק ביום אחד אפשר למצוא, כי  נוספו 28 אתרים חדשים למנוע החיפוש של "וואלה".

 

לכל אתר מאפייני סיכון מיוחדים לו. חלק ניכר מהאתרים הם אתרי תדמית שבעליהם אינם חשופים לסיכונים מיוחדים לאינטרנט. לעומתם, קיימים אתרים נושאי סיכון גבוה יותר, כמו אתרים של גופים מאורגים ואתרי פורטלים באמצעותם ניתן לבצע עסקאות שונות, להעביר מידע מסווג ולרכוש מוצרים. חלק מהאתרים המורכבים מוקמים בעבור בעליהם על ידי לשכות שירות המספקות שירותי תחזוקה שוטפים בנוסף להקמת האתר עצמו. ביטוח פעילות באינטרנט ניתן לעושת באמצעות פוליסות מיוחדות הכתובות בדרך כלל בשפה האנגלית  שמחירן אינו זול מצד אחד ומצד שני עשויות לכלול חריגים המוציאים מכלל כיסוי ביטוחי נושאים חשובים למבוטח אשר מחוסר תשומת לב עשוי שלא לשים לב לקיומם.

 

הביטוח, כידוע הוא רק אחת הדרכים להתמודד עם סיכון באמצעות העברתו לאחר. הדרך העדיפה להעברת הסיכון לזולת, היא כמובן באמצעות חוזה ההתקשרות עמו, וכמקובל בענפים אחרים, אפשר ורצוי לדרוש מלשכת השירות להציג לבעל האתר מדי שנה אישור על קיום ביטוחים הכולל את שמו של בעל האתר בשם המבוטח (וכן סעיף אחריות צולבת בפוליסות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחרות מקצועית ומוצר כאשר האתר נבנה לפי דרישות הלקוח על מנת לכלול בביטוח אף את תביעותיו של בעל האתר ומשתתפי הפורטל האחרים כלפי לשכת השירות). הביטוח רצוי שיכלול לכל הפחות את הכיסויים הבאים:

 

א. ביטוח כנגד תביעת צד שלישי בשל נזק למחשבי הגולשים העשוי להיגרם באמצעות האתר -  כגון חדירת וירוסים, האקרים ותוכנות ריגול. לצורך מטרה זו, מחשבי הלקוח (וכך גם מחשבי המשתתפים הנוספים בפורטל, בהתאם למקרה) יוגדרו כרכוש צד שלישי.
 

ב. ביטוח כנגד  תביעת צד שלישי (וגם או כנגד תביעות של בעלי האתר ו/או משתתפי הפורטל) בשל העתקת מדע חסוי כמו: כתובות פרטיות, אמצעי המיגון על רכוש, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ומספרי פקס האגורים במחשב לשכת השירות, וזאת אם מדובר באתר הכולל  חלק סגור למינויים הכולל את פרטיהם.
 

ג.  ביטוח כנגד תביעות צד שלישי (וגם או כנגד תביעות של בעלי האתר ו/או משתתפי הפורטל) בשל שימוש במידע מוטעה שנוצר בשל טעות או פגם אחר בתוכנה, מחיקת עדכונים וכיוצ"ב.
 

ד.  ביטוח כנגד תביעות צד שלישי (וגם או תביעות של בעלי האתר ו/או משתתפי הפורטל) בשל תביעות שעילתן פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בזכויות קנין רוחני ופטנטים.
 

ה. ביטוח כנגד פשיעת מחשב כאשר האתר עוסק בבילינג  (גביה), העברות בנקאיות, התחשבנות בין גורמים שונים בכל צורה שהיא, משלוח מוצרים ועוד.
 

ו.   כיסויים נוספים הנגזרים מהסיכונים המיוחדים בשל הפעילות המיוחדת של בעלי האתר.

 כמו כל אישור ביטוח, גם כאן יכלל סעיף שאינו מאפשר למבטח לצמצם או לבטל את הכיסוי ללא הודעה מוקדמת ללקוח 60 או 30 יום מראש כפי שייקבע. משום חשיבות הביטוח, רצוי להתנות בהסכם ההתקשרות, כי קיומו מהווה תנאי יסודי להמשך ההתקשרות בין הצדדים.
 

כן יש לתת את הדעת לנושא גבולות האחריות האמורים לשקף את רמת החשיפה לסיכון של בעלי האתר. אחת הבעיות העשויות להתעורר, היא מגבלת גבול האחריות לתקופת הביטוח, כאשר מדובר בלשכת שירות הפועלת מול גופים רבים וגבול האחריות יהא גבוה ככל שיהיה הוא משותף לכל לקוחותיה, אפשר, כי תביעות מצד לקוחות אחרים עשויה להקטין את גבול האחריות או אפילו לרוקן את הפוליסה. ההמלצה, לדאוג לכך שבאישור הביטוח תיכלל הבהרה שמדובר בגבול אחריות המובדל במיוחד בעבור בעל האתר, אם הדבר ניתן או לפחות לקחת את הנושא בחשבון ניהול הסיכונים של האתר.

 

ביטוח חסר לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים

לביטוח אובדן רווחים אין תנאים אחידים וכמו כל ביטוח אלמנטרי אחר, ניתן למצוא נוסחי פוליסות שונים לא רק בין חברות הביטוח אלא אף נוסחי פוליסה השונים זה מזה המקובלים אצל מבטח אחד.

 

בביטוח אובדן רווחים המושתת על סכום ביטוח (רווח גולמי שנתי), כמעט תמיד ניתן למצוא סעיף ביטוח חסר ליום קרות מקרה הביטוח. סעיף זה קובע, כי אם ביום קרות מקרה הביטוח היה סכום הביטוח נמוך מסכום הרווח אותו היה על המבוטח לבטח, תפחת חבות המבטח בהתאם ותהיה לפי היחס שבין סכום הביטוח לסכום שהיה אמור להיות מבוטח.

הווה אומר אם המבוטח היה אמור לבטח רווח של 1,000,000 ש"ח וביטוח 600,000 ש"ח הרי שהמבוטח חייב בתשלום רק בעבור 60% מגובה אובדן הרווחים בתקופת השיפוי הנקובה בפוליסה.

 

סכום הביטוח בפוליסת אובדן הרווחים נקבע לפי רווח גולמי שנתי, שמשמעו ביטוח מחזור העסק למעט הוצאות שהמבוטח אמור לחסוך במקרה של נזק (הנקראות הוצאות משתנות) ואשר אינן מבוטחות לפי הפוליסה.

ההגדרה המקובלת לרווח גולמי בפוליסת אובדן רווחים (תנאי ביט) היא: הסכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח, בתוספת מלאי הסגירה בניכוי סכום הוצאות העיבוד (הבלתי מבוטחות) המפורטות ברשימה בתוספת מלאי פתיחה.

 

השיטה המקובלת בקביעת סכום הביטוח היא נתוני השנה הקודמת תוך התאמה למגמות ההתפתחות של העסק למשך התקופה שתידרש לשיקומו (תקופת השיפוי) בעקבות נזק שיקרה בתקופת הביטוח.

 

קביעת סכום גבוה מדי, תביא למצב של ביטוח יתר (שלגביו יש פתרון, בפוליסות רבות, בסעיף התאמת פרמיה בהגשת מסמך רו"ח בתוך 90 יום לאחר תום הביטוח – ההחזר מוגבל לאחוזים מהפרמיה ששולמה – תנאי ביט עד 40%).

 

קביעה של סכום נמוך מדי תביא, כאמור, למצב של ביטוח חסר. ביטוח חסר נקבע לפי שיעור היחס של הרווח הגולמי למחזור בתקופת הביטוח. כלומר אם בדוגמא לעיל הרווח הגולמי בסך 1,000,000 ש"ח הושג ממחזור של 2,000,000 ש"ח הרי ששיעורו 50% מהמחזור.

 

נוסחו של סעיף זה (תנאי ביט) הוא: היה ובשעת קרות מקרה הביטוח, סכום הביטוח הכולל יפחת מהסכום המתקבל מהכפלת שעור הרווח הגולמי בסכום המחזור השנתי ו/או באם שכר עבודה בוטח בנפרד, גם שיעור שכר העבודה בסכום המחזור השנתי, יופחת השיפוי המשתלם באופן יחסי, ויהיה לפי היחס שבין סכום הביטוח לבין הסכום המתקבל מהכפלת שעור הרווח הגולמי כאמור. היה ותקופת השיפוי עולה על 12 חודש, תוגדל מכפלת המחזור השנתי באופן יחסי.

 

המסקנה מהאמור לעיל היא, כי אם מדובר בעסק המגיע לשגשוג מעבר לתחזית שלפיה נקבע סכום הביטוח בתחילת השנה, חיוני להגדיל את סכום הביטוח במהלך תקופת הביטוח באופן מיידי ולא להמתין למועד החידוש וזאת על מנת לחסוך למבוטח את אי הנעימות הכרוכה במצב של ביטוח חסר.

 

אציין, כי בחלק מהפוליסות ניתן למצוא סעיף "ביטוח נוסף" בדומה לפוליסת האש המעניק כיסוי מוגבל לגידול בלתי צפוי במהלך תקופת הביטוח. למשל, לפי תנאי  "ביט" ניתן כיסוי לגידול בלתי צפוי בסכום הביטוח לכל סעיף בפוליסה וכן לשכר העבודה (אם בוטח בנפרד) עד שיעור של 25% מסכום הביטוח או 5,000,000$, הנמוך מביניהם אולם על המבוטח להודיע על הגידול בתוך 60 יום ולשלם את הפרמיה הנוספת בגינו.

 

 

  

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright