היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סיכוני פריצה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

כך תמנעו פריצה לדירה: 

 

 

תוכן המדריך

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


ביטוח עסק רכוש     ביטוח מבנים ונדל"ן       ביטוח עבודות קבלניות      ביטוח דירה

 

 

ביטוח סיכוני פריצה גניבה ושוד לעסק - המדריך

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

ביטוח פריצה לדירה - כתבה   ויטרינה אינה פתח    מיהו שומר?
 

ביטוח סיכוני גניבה בדירות מגורים

 

 

תוכן המדריך

 

הדובון הגנב - בשחור לבןסיכון נלווה לביטוח כנגד אש

הביטוח כנגד סיכוני פריצה ניתן כהרחבה או כסיכון כלול לפי הפוליסות לביטוח רכוש בישראל הכוללות סיכון אש ואינו ניתן לרכישה כביטוח העומד בפני stand alone. כלומר גם מי שאינו מעוניין לבטח את רכושו מפני סיכון אחרים מלבד סיכוני פריצה ושוד, יאלץ לבטח את רכושו מבני סיכון אש ההווה בסיס לביטוח רכוש במדינת ישראל.

 


סיכוני פריצה ושוד

 

כיסוי פריצה ושוד למבנה כלול בד"כ במסגרת הכיסוי המקיף לביטוח המבנה (לפעמים מוגבל בגבול אחריות לכיסוי זה) ללא תוספת דמי ביטוח. בפוליסות מסוג "ביט" יש צורך להוסיף כיסוי פריצה גם בביטוח של מבנה בלבד הואיל והגדרת כיסוי פריצה (הניתן תמורת תשלום) כוללת, בין השאר נזקי פריצה למבנה..

כיסוי נזקי פריצה ושוד לתכולה יש לכלול במפורש בביטוח ולשלם תמורת כיסוי זה דמי ביטוח מיוחדים שנקבעים לפי גובה הסיכון.

 

כיסוי זה ניתן בד"כ על בסיס נזק ראשון. כלומר, גבול האחריות נקבע מראש בסכום נמוך מערך הרכוש (מתוך הנחה שלא ניתן יהיה לגנוב את כל הרכוש במהלך פריצה) ולכן הפוליסה מכסה כל נזק עד גבול האחריות שנקבע בפוליסה ללא חישוב של ביטוח חסר. עם זאת בחלק מהפוליסות נקבע לפעמים ביטוח חסר למקרה שסכום הביטוח אשר צוין לכלל הרכוש המבוטח כנגד סיכון פריצה יהיה נמוך מערכו בפועל של הרכוש ביום קרות הנזק.

 

כאמור, נקבע תעריף מיוחד בעבור סיכון זה. לפעמים נקבעת גם השתתפות עצמית מיוחדת. 

 

 


 

 

הגדרות לפי חוק העונשין

הגדרת המונח פריצה המקובלת בענף הביטוח שונה מהגדרתו לפי החוק הפלילי.

כך למשל הגדרת המונחים לפי פרק י"א,  פגיעות ברכוש, לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

גניבה - סימן א' – סעיף 383

 (א)            אדם גונב דבר אם הוא —

(1) נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;

(2) בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

(ב) לענין גניבה לפי סעיף קטן (א) אין נפקא מינה שהנוטל או השולח יד הוא חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.

(ג)  לענין גניבה —

(1) "נטילה" - לרבות השגת החזקה —

(א) בתחבולה;

(ב) בהפחדה;

(ג) בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;

(ד) במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;

(2) "נשיאה" - לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר - הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;

(3) "בעלות" - לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;

(4) "דבר הניתן להיגנב" - דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין - לאחר ניתוקו מהם.

שוד  - סימן ג' – סעיף 402. "הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד... "

פריצה והתפרצות - סימן ד'- "סעיף 405.

"השובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח - במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת - דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבנין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבנין, נקרא פורץ.

(א)            המכניס לבנין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס.

(ב)    הפורץ ונכנס או פורץ ויוצא, נקרא מתפרץ.

(ג)      הנכנס לבנין באיום, בתחבולה, או בקנוניה עם אדם שבבנין, או נכנס לארובה או לפתח אחר של הבנין העומד פתוח דרך קבע לצורך מסוים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה, רואים אותו כאילו פרץ ונכנס. "

 

 


הגדרות לפי פוליסות הביטוח

הגדרת המונח פריצה לפי פוליסות הביטוח לעסק (להבדיל מפוליסת ביטוח דירה ופוליסת ביטוח רכב שאינן כוללים הגדרת המונח), למרות שאינה אחידה וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין הפוליסות השונות, בכל זאת קיימת דרישה לקיומם של סימנים המעידים על שימוש באמצעו אלימות בכניסה או ביציאה למקום בו נמצא הרכוש שנגנב.

 

הגדרת המונח פריצה בפוליסות מתייחסת בדרך כלל לאירוע של  גניבת הרכוש המבוטח לאחר כניסה או יציאה למקום בו נמצא הרכוש המבוטח תוך השארת סימנים על שימוש באלימות בכניסה או ביציאה. הפוליסה אינה מכסה בד"כ נזקים הנגרמים ע"י בני משפחתו עובדיו של המבוטח ונזקים הנקראים בעגה הביטוחית "גניבה פשוטה" כמו למשל אדם הנכנס לחנות מכניס דבר מה לכיסו ומסתלק בלי לשלם או אדם הנכנס בדלת פתוחה גונב דבר מה ומסתלק. כיסוי לנזקי "גניבה פשוטה" ניתן להשיג אצל מבטחים אחדים בביטוח תכולת משרדים (הכיסוי אינו כולל בד"כ נזק שנגרם ע"י עובדים ובני משפחתו של המבוטח ונזק לחפצי עובדים).

 

כל למשל הגדרת המונח פריצה לפי הפוליסה לביטוח אש מורחב מהדורת "ביט" גניבת רכוש מתוך המבנים בהם נמצא הרכוש המבוטח, כולל גניבת חלקים מהמבנה או רכוש אחר המחובר אליו דרך קבע, בין אם בתוך המבנה ובין אם על המבנה מבחוץ, לאחר חדירה לחצרים המבוטחים, החדירה או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונשארו סימנים המעידים על החדירה או היציאה כאמור,..."

בחלק מהפוליסות קיימת הרחבה לשימוש שלא כדין במפתחות בית העסק. כך למשל לפי תנאי אש מורחב ביט 2008 ניתן כיסוי לנזק שנגרם בעקבות "חדירה על-ידי שימוש במפתחות העסק שהושגו הועתקו או הותאמו שלא כדין."

 

המונח שוד מוגדר לפי תנאי אש מורחב ביט 2008  "חדירה לתוך המבנים ו/או החצרים וגניבת רכוש מתוך החצרים או המבנים,שנעשו על-ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי מי מעובדי המבוטח".

 

משיקולים מסחריים, חברות הביטוח עשויות לפעמים להקל עוד יותר על הגדרת המושג פריצה ולהסתפק בקיומם של סימני פריצה בתוך החצרים עצמם (למשל דלת כניסה לאחד החדרים) במקום הדרישה לקיומם של סימני פריצה בכניסה לחצרים (למשל דלת הכניסה הראשית).

 

בפוליסות שאינן מבוססות על תנאי "ביט" ניתן למצוא בדרך כלל גם חריג המוציא מכלל ביטוח נזק שנגרם על ידי עובד ו/או מועסק של המבוטח. בכל מקרה, נזקי גניבה  על ידי עובדים ניתן לבטח לפי הפוליסה לכיסוי ביטוח נאמנות עובדים.

 

פרשנות בית המשפט העליון להגדרת המונח בפוליסת רכוש: רע"א 3128/94 - אגודה שיתופית בית הכנסת רמת-חן נגד סהר חברה לביטוח בע"מ
 

 

 


 

ביטוח על בסיס נזק ראשון

ביטוח נזק פריצה למבנה כלול בסיכונים המבוטחים לפי כיסוי "מקיף"  ולפיכך אינו מוגבל בסכום או נערך על בסיס נזק ראשון ולפעמים כלול בתעריף אש. ביטוח פריצה למלאי או לציוד יקר ערך הקבוע לרצפה נערך לפעמים אף הוא על בסיס נזק ראשון.

 


 

בחלק מהפוליסות יש תנאי ביטוח חסר לנזק ראשון

יש לשים לב לכך שבחלק ניכר מהפוליסות המבטחות פריצה ושוד על בסיס נזק ראשון נכלל סעיף ביטוח חסר מיוחד הקובע, כי המבטח ינכה את שיעור הביטוח החסר מסכום הביטוח הכללי של הרכוש המבוטח כנגד אש. כך למשל אם רכוש שערכו 500,000 ₪ בוטח בביטוח חסר  כנגד אש מורחב בסך 300,000 ₪ (ביטוח חסר בשיעור של 40%) הרי ששיעור הביטוח החסר כנ"ל ינוכה גם מתגמולי הביטוח בשל סיכון פריצה לאותו רכוש שנערכו על בסיס נזק ראשון ע"ס 200,000 ₪ והפוליסה תשלם בגניבת מלאי ע"ס 100,000 ₪ 60,000 ₪ בלבד (לאחר ניכוי בשיעור של 40% בשל ביטוח חסר). תנאי זה, של ביטוח חסר מיוחד, ניתן לפעמים לבטל בהסכמה עם המבטחים לפני קרות מקרה הביטוח.

 

 


 תעריף פריצה

תעריף פריצה נקבע לפי הסיכון הביטוחי של הרכוש אשר מחושב לפי סיכון הרכוש המבוטח לרמת המיגון אין השפעה על התעריף כי מיגון מתאים מהווה תנאי לביטוח. הדרישות למיגון הרכוש כמו גם התעריפים אינם זהים אולם סיכון פריצה למבנה, בדרך כלל כלול בעלות ביטוח המקיף למבנה ותוספת פרמיה בשל הסיכון נדרשת בדרך כלל במסגרת ביטוח התכולה.

 

 


רכוש בחצר

הרחבת כיסוי לרכוש שמטבעו להימצא בחצר, סככה או מחסן פתוח לפי תנאי אש מורחב ביט 2008   - בתנאי שמקום בו נמצא הרכוש מוקף בגדר עם שער נעול או לחילופין נמצא תחת שמירה של  שומר ליד השער ו בתנאי כי גניבת הרכוש בוצעה תוך פריצה או שוד כהגדרתם לפי הפוליסה.

 


 

הגדרת כיסוי למבנה ו/או לרכוש שלא נגנב

יש לשים לב להגדרה בפוליסה לגבי נזק שנגרם למבנה ונזק שנגרם לרכוש שלא נגנב אך ניזוק. כאשר נזק למבנה תוך כדי פריצה מוגדר כנזק פריצה, הרי שיש לכלול בגבול האחריות לסיכון זה גם את הנזק האפשרי למבנה בשל הפריצה וכך גם נזק לרכוש אשר הושחת על ידי הפורצים ולא נגנב.

 

הואיל וכיסוי של נזק בזדון ניתן על מלוא סכום הביטוח ובדרך כלל אינו כרוך בתשלום נוסף, הרי שמבחינת המבוטח רצוי להגדיר נזק שנגרם למבנה תוך כדי סיכון פריצה ונזק לרכוש שלא ניזוק כנזק בזדון ולא כנזק פריצה.

 


חובות המבוטח לאחר האירוע

לאחר גילוי האירוע על המבוטח להודיע עליו למשטרה בהקדם האפשרי ולעשות כמיטב יכולתו כדי לגלות ולהחזיר את הרכוש הגנוב.

 


השתתפות עצמית מיוחדת

לסיכון זה נקבעת לפעמים השתתפות עצמית מיוחדת בעיקר אם מדובר ברכוש גניב כמו תכשיטים ומוצרי חשמל העשויה להיות גבוהה יותר מההשתתפות העצמית לסיכון אש.

 


 

סיכון גניבה פשוטה 

סיכון גניבה פשוטה (גניבה בעקבות כניסה שאינה מלווה בסימני פריצה בכניסה או ביציאה), ניתן לכיסוי בדרך כלל בביטוחי דירות ובחלק מהפוליסות לביטוח משרדים בלבד. כיסוי זה אינו כולל נזק לרכוש השיך לעובדים.

בביטוחי תכולת דירה אין כיסוי לסיכוני גניבה פריצה ושוד כאשר: הדירה אינה תפוסה (בפועל לא התגוררו בה בתקופה העולה על 60 יום רצופים), כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד, ביצוע בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו, תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה. בחלק מתוכניות לביטוח דירה ניתן למצוא כיסויים רחבים יותר, כמו למשל כיסוי נזקי פריצה ושוד לדירה שאינה משמשת למגורים בלבד (החריג חל לגבי נזקי גניבה בלבד), כיסוי נזקי פריצה, לפחות לחלק מהרכוש כאשר הדירה אינה תפוסה וגניבה ממרפסת פתוחה רק כאשר הכניסה לדירה או הגניבה בוצעו בעקבות גישה למרפסת או כניסה מהמרפסת. בביטוח  

בביטוח מבנה של דירה אין כיסוי לסיכוני גניבה פריצה ושוד כאשר הדירה אינה תפוסה. בביטוחי דירות רשאי המבוטח לוותר על כיסוי זה.

ביטוח הדירה ותכולתה אם נמצא רכוש שנגנב בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח, הוא יוחזר למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כן ניזוק הרכוש שהוחזר, אם הרכוש נמצא לאחר ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, הוא יעבור הרכוש לבעלות המבטח ולא יוחזר למבוטח ותגמולי הביטוח לא יוחזרו למבטח.

 

 

 


כיסוי פריצה כולל, בדרך כלל:

 • שימוש במפתחות שנעשה שלא כדין ובכלל זה שימוש במפתחות שנגנבו, הושגו, הועתקו או הותאמו שלא כדין.
   

 •  "שוד", פירושו: גניבת רכוש מבוטח מתוך המבנים וגם או מתוך חצרי המבוטח שנעשתה על-ידי שימוש באלימות או על-ידי איום באלימות, כלפי: המבוטח, עובדיו או כל אדם אחר הפועל מטעמו.

 


 

הרחבות שניתן להוסיף לפעמים לכיסוי פריצה

על מנת לכלול את ההרחבות בביטוח יש לסכם על קיומן מראש עם חברת הביטוח ולוודא שהפוליסה כוללת את כל ההרחבות המוסכמות לפי התנאים שסוכמו. 

 • כיסוי פריצה ושוד לתכולה הנמצאת מחוץ לבית העסק (למשל למטרות, עיבוד, ניקוי, תצוגה, שיווק, וכו'). התנאי שנקבע לכיסוי זה ע"י המבטחים הוא בד"כ קיומן של הגנות מפני סיכון זה שאינן נופלות מההגנות הקיימות בעסק עצמו. כאשר מדובר בסיכונים גבוהיםם, קרוב לוודאי שחברת הביטוח תשלח סוקר סיכונים  למקום בו תמצא התכולה ויידרשו תנאי מיגון מיוחדים כתנאי לביטוח זה.
   

 • כיסוי למקרה של גילוי חדירה על-ידי המבוטח, עובדיו, שכנים, מערכת אזעקה, שומרים או מקור אחר (גם אם לא נשארו סימני אלימות).
   

 • כיסוי למקרה של אי מציאת מנעול אשר הוסר תוך כדי מקרה ביטוח.
   

 •  נזק פיזי לרכוש המבוטח הנותר, שלא נגנב, שנגרם תוך כדי פריצה או שוד, או ניסיון לכך, נחשב כנזק בזדון.
   

 • כיסוי  נזקי פריצה ושוד  לרכוש שמטבעו להימצא מחוץ למבנה סגור או מקורה ובלבד שהמקום בו נמצא רכוש זה מוקף בגדר או לחילופין שמור על-ידי שומר.
   

 • אם לאחר קבלת תגמולי ביטוח על-ידי המבוטח בשל מקרה ביטוח לרכוש שאבד או ניזוק, נמצא הרכוש נשוא התביעה, זכאי המבוטח, לפי בחירתו, לקבל לרשותו את אותו הרכוש תמורת התחייבותו להשיב למבטח את תגמולי הביטוח ששולמו בגין אותו רכוש.
   

 • גניבה שלא על-ידי פריצה - לרכוש המבוטח הנמצא במשרדי המבוטח וגם או בדירות פרטיות של מנהלי המבוטח וגם או עובדיו:

 1. מקרה הביטוח - גניבה שלא בעקבות פריצה על-ידי כניסה באופן חוקי או באופן שאינו חוקי.
   

 2. סייג מיוחד להרחבה זו - גניבה על-ידי עובד שכיר של המבוטח.
   

 3. אחריות המבטח לפי סעיף קטן זה מוגבלת לסכום של 5,000 דולר ארה"ב או לסכום הנקוב לגביו ברשימה, הגבוה מביניהם על בסיס נזק ראשון.

 

 


 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright