היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נאמנות עובדים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

      כל הטיפים                                          


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת עסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


ביטוח נאמנות עובדים

                

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

לתוכן המדריך

 

 

  

 

הקשר בין ביטוח נאמנות לביטוח אחריות חוקית         

 אנשי מכירות חיצוניים בביטוח נאמנות עובדים

מי יבצע את המעילה הבאה?


 

ביטוח נאמנות עובדיםמהו ביטוח נאמנות עובדים?

 

ביטוח נאמנות הוא ביטוח רכוש אשר אינו נמנה, בדרך כלל, עם הביטוחים הכלולים לפי פרקי הפוליסה לביטוח בית העסק. למרות הצורך בביטוח זה, הפוליסה אינה שכיחה ולמעשה אין אפילו נוסח מקובל של פוליסה בשפה העברית. רכישת ביטוח נאמנות חשובה לכל גוף, משרד או מוסד העוסק בכספים ולכל עסק שעובדיו עלולים למעול ברכוש. ביטוח נאמנות עובדים נקרא גם ביטוח אומן והוא מכסה נזק כספי הנגרם עקב מעילה באמון ע"י העובדים. חשוב להקפיד שהביטוח יכסה נזק הנגרם עקב מעילה בכספים וגם גניבה של רכוש על ידי עובדים.

 

הצורך בביטוח זה קיים בגלל העובדה שביטוח כספים אינו מכסה נזקי מעילה (למעט נזק הנגרם ע"י שליח המעביר את הכסף ובורח עימו - כיסוי הקיים במרבית הפוליסות לביטוח כספים בהעברה, אך לא בכולן). וביטוח פריצה במסגרת ביטוח תכולת העסק (לפי הפוליסות המקובלות לביטוח חבילה לבית עסק - להוציא תנאי "ביט"), בדרך כלל, אינו מכסה נזק הנגרם ע"י עובד או בשיתוף עימו.

 

תנאי הפוליסה אינם אחידים. הסקירה להלן מבוססת על תנאים אותם ניתן לקבל בשוק הביטוח המקומי. את תנאי הביטוח המוצעים ע"י המבטח ניתן לשנותם בהסכמת הצדדים, בד"כ לפי המלצה של יועץ הביטוח מטעם המבוטח.

 

בהתאם לבחירת המבוטח, הפוליסה יכולה לכסות מעילות של עובדים נקובים בשם או תפקידים מוגדרים. כן אפשר לכסות מעילות של כל עובדי המבוטח. הכיסוי חל לגבי מקרים שקרו ונתגלו בתקופת הביטוח.

 

אפשר להרחיב את הפוליסה לכסות מקרים שאירעו בתקופת הביטוח ונתגלו גם לאחר תום תקופת הביטוח בתקופת גילוי הנקובה ברשימה. בדרך כלל, הפוליסה אינה מכסה מקרי ביטוח שנתגלו לאחר תום שישה חודשים מהיום שהעובד שמעל הפסיק (מסיבה כלשהי) את עבודתו.

 

סכום הביטוח נקבע לפי גבול אחריות וסעיף ביטוח חסר אינו חל  בד"כ בביטוח זה.

 

 


 

הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסה לביטוח נאמנות עובדים

 

הביטוח מכסה מפני מעילות של עובדי המבוטח (כספים ובחלק מהפוליסות גם רכוש) ולא של גורמים אחרים המטפלים בכספיו כמו בנקים, רואי חשבון וכו'.

 

אחריות המבטח מוגבלת בסכום גבול האחריות הנקוב ברשימה, ומוגבלת לנזק כספי ישיר שיתגלה בבתוך תקופת הביטוח, או בתוך 6 חודשים לאחר הפסקת הביטוח, או אי חידושו, שנגרם כתוצאה מכל פעולה או פעולות של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה שנעשו על-ידי עובד של המבוטח במהלך עבודתו בשירות המבוטח, שנעשו תוך כוונה ברורה לגרום למבוטח נזק ולהשיג לעובד עצמו ו/או לאחרים טובת הנאה.

 

הכיסוי הביטוחי עשוי להיערך לפי פוליסה מיוחדת לביטוח נאמנות עובדים או לפי פרק מיוחד לפי פוליסת החבילה לביטוח בית העסק.

 

 

 


 

הגדרת עובד בביטוח נאמנות עובדים

 

כל אדם בשרותו של המבוטח שמתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד בעסק המבוטח, בעת היותו מועסק בכל מקום בשטח מדינת ישראל ובשטחים המוחזקים, אשר התמורה עבור עבודתו משולמת לו, באופן מלא או חלקי, במשכורת או בשכר על ידי המבוטח.

 

 

 


 

תנאי ביטוח נאמנות עובדים

 • מיזוג או איחוד עם עסק אחר- על המבוטח למסור למבטח הודעה בכתב על כך, והמשך הביטוח על-פי פוליסה זה יהיה תלוי בהסכמת המבטח בכתב וקביעה מחדש של הפרמיה בהתאם לשינוי שחל.

   

 • הודעה מיידית  למבטח -  לאחר גילוי מעשה של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה מצד עובד כלשהו או עם גילוי סיבה לחשד סביר למעשה כזה או לחוסר נאמנות של העובד, בין אם הם מהווים עילה לתביעה לפי פוליסה זו או לא, על המבוטח למסור למבטח הודעה על כך, ועם מסירתה יהיה המבטח פטור מאחריות לגבי מעשים נוספים של העובד הנ"ל.

 • הודעה מיידית למשטרה - במקרה של גילוי כלשהו של הונאה, מעילה, העלמה במרמה או גניבה על-ידי עובד.
   

 • מסירת מידע ועזרה למבטח -  כדי לאפשר לו לתבוע ולקבל שיפוי מאותו עובד או מעיזבונו, בגין כל סכום ששולם על-ידי המבטח או שהוא בר תשלום לפי פוליסה זו.

   

 • קיזוז סכומים העומדים לרשות העובד - כל סכום כסף שהיה מגיע מהמבוטח לעובד אלמלא עשה העובד את מעשה ההונאה, המעילה ההעלמה במרמה או הגניבה, וכן כל סכום כסף של העובד המוחזק בידי המבוטח, יופחתו מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם על פי הביטוח.

 


 

חריגים בביטוח נאמנות עובדים

 

להלן רשימת חריגים לדוגמא המפרטת את המקרים בהם נקבע, כי המבטח  לא יהיה אחראי לתביעות בקשר אליהם (החריגים אינם אחידים - להלן רשימת החריגים המקובלים):

 

 • נזק שהתגלה לפני תקופת הביטוח הנקובה ברשימה.

   

 • נזק שהתגלה בתקופת הביטוח אך נגרם לפני התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה.

   

 • נזק אשר לא דווח למבטח בתוך 6 חודשים ממועד פטירה, פרישה, התפטרות או פיטורין של העובד שגרם הנזק, לרבות נזק שלא התגלה תוך התקופה האמורה.

   

 • נזק אשר התגלה כעבור 6 חודשים לאחר הפסקת הביטוח או אי-חידושו או שנגרם לאחר הפסקת הביטוח או אי-חידושו.


 •  
 • חומר גרעיני כלשהו, קרינה מיינת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי וגם או מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף זה בלבד, בעירה תכלול תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
   

 • מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה או פעולות מסוג פעולות מלחמה (בין אם הוכרזה או בין אם לא הוכרזה), מלחמת אזרחים, פעולות חבלה וטרור, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי, משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור.

   


 

כיסוי רטרואקטיבי בביטוח נאמנות עובדים

 

 המונח "תאריך רטרואקטיבי" מוכר לנו בעיקר בביטוחי אחריות חוקית שנערכים על בסיס הגשת תביעה כמו ביטוח אחריות המוצר, אחריות מקצועית ואחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה. הפוליסות מכסות תביעות שהוגשו בתוך תקופת הביטוח גם בשל מקרים שקרו לפני תחילת הביטוח בתנאי שמדובר במקרים שקרו לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב ברשימה (וכמובן, בתנאי שלא היו ידועים למבוטח במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח הראשוני עם חברת הביטוח).

 

בניגוד לביטוח אחריות חוקית המכסה את אחריותו של המבוטח כלפי אחרים, ביטוח נאמנות עובדים הוא ביטוח רכוש לכל דבר שנועד לכסות הפסד כספי שנגרם למבוטח עצמו בשל פעולות הונאה, מעילה, גניבה והעלמה במרמה שנעשו על ידי עובדיו (הפוליסות מכסות בדרך כלל גם גניבת רכוש ע"י עובדים ולא רק מעילה בכספים).

 

בכל זאת יש לתת את הדעת למונח "תאריך רטרואקטיבי" בכל הקשור בביטוח זה. תנאי הפוליסות לביטוח נאמנות עובדים אינן זהות. אולם בדרך ניתן למצוא בהן חריג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי נזק שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח.

 

יש לקחת בחשבון, כי כאשר מדובר במעילות או בגניבות של עובדים, הגנבים ממשיכים לעבוד ולגנוב אצל המעביד במשך תקופה ארוכה שיכולה להגיע לשנים רבות לפני הגילוי. במרבית המקרים מדובר בתהליך המתמשך על פני שנים רבות ולא באירוע חד-פעמי. כמו למשל מקרה בו פקיד תביעות בחברת ביטוח מוציא המחאות כפולות במקרה של תביעה מבוטחת כאשר המחאה אחת הולכת למוטב והמחאה שניה לפקיד או מקרה של העברת כספים בין חשבונות בנק שונים תוך שינוי רישום כפי שהיה במקרה המפורסם של הבנק למסחר והגב' אתי אלון.

 

לכן חשוב מאוד לציין את התאריך הרטרואקטיבי המתאים למבוטח בפוליסה כתנאי קודם להתקשרות עם חברת הביטוח. רישום התאריך הרטרואקטיבי מקנה כיסוי ביטוחי למקרים שקרו לאחר תאריך זה לפני תקופת הביטוח אולם נתגלו במהלכך התקופה או לאחריה לאחר התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה (תקופת הגילוי).

 

 על קביעת התאריך הרטרואקטיבי יש להקפיד כאשר:
 

 1. נערך ביטוח נאמנות עובדים לעסק קיים שלא היה מבוטח בעבר בביטוח זה.
   

 2. כאשר מעבירים מבוטח מחברת ביטוח אחת לשניה.
   

 3. בחידוש הביטוח (אלא אם כן נקבע בפוליסה, כי חידוש הביטוח ייחשב כהארכת תקופת הביטוח לעניין הכיסוי הרטרואקטיבי).
   

 4. על מנת שחברת הביטוח תסכים לקבוע תאריך רטרואקטיבי בפוליסה, המבוטח נדרש לחתום על הצהרה לגבי כל המקרים הידועים לו ולפרטם. מקרים אלו לא יהיו מבוטחים לפי הפוליסה. או כאשר לא ידוע על מקרים, יצהיר על כך המבוטח והפוליסה תכסה את הנזקים שנגרמו למבוטח לאחר התאריך הרטרואקטיבי בשל מקרים שלא היה ידוע לו על קיומם.

 


 

תקופת גילוי בביטוח נאמנות עובדים

 

 המונח "תקופת גילוי" מוכר לנו בעיקר בביטוחי אחריות חוקית שנערכים על בסיס הגשת תביעה כמו ביטוח אחריות מקצועית. הרחבה זו בביטוח אחריות מקצועית ומוצר  מקנה כיסוי ביטוחי גם לתביעות שהוגשו לאחר תום  תקופת הביטוח גם בשל מקרים שקרו לפני סיומה (בתוך התקופה המוסכמת) והיא חשובה בביטוח עסקים שסיימו פעולתם אך הסיכון של הגשת תביעה בשל הפרת חובה מקצועית עומד בעינו לגבי מקרים שקרו בעבר.

 

בביטוח נאמנות עובדים שהוא ביטוח רכוש, ההגבלה של  "תקופת גילוי" עשויה לחול אף לגבי מקרים שקרו בתקופת הביטוח. הגבלה זו נועדה להניע את המבוטח לנקוט באמצעי ביקורת קפדניים בניהול כספי העסק ורכושו הואיל והיא מוציאה מכלל ביטוח מקרים שאינם מתגלים במשך תקופה ארוכה ויכולים להעיד אולי על זלזול וגם או אי הקפדה בהליכי ביקורת.

 

הכיסוי הביטוחי מוגבל למקרים שהתגלו בתוך תקופת הגילוי הנקובה בפוליסה שהיא בדרך כלל שישה חודשים מיום הפסקת עבודתו של העובד שמעל בכספי המבוטח.

 

לדוגמא מקרה של עובד שמעל בכספים בחודש הראשון של תקופת הביטוח (שנמשכת בדרך כלל 12 חודשים) והעובד הפסיק את עבודתו אצל המבוטח חודש לאחר המעילה מבלי שנתפס והמעילה נתגלתה רק ביום האחרון של תקופת הביטוח. הרי שמיום הפסקת העבודה עד יום הגילוי עברו עשרה חודשים ולכן לא יהיה כיסוי ביטוחי למרות שהמקרה קרה ואף נתגלה בתוך תקופת הביטוח.

 

לפיכך מומלץ לבקש מחברת הביטוח להרחיב את תקופת הגילוי מעבר ל 6- חודשים. לפעמים להגיע להבנה עם חברות הביטוח בנושא זה ולקבל הרחבה ללא תשלום דמי ביטוח נוספים בגינה.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright