היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח קבלנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.

 

תוכן המדריך


אפשרויות הביטוח הקבלני


הפוליסה הפתוחה


 טעויות אופייניות בביטוח קבלנים


תחילת הביטוח הקבלני


סיום הביטוח הקבלני


חריגים כלליים


ביטוח סיכוני רכוש


ביטוח סיכוני צד ג'


ביטוח חבות המעבידים


תכנון לקוי - פסק דין בעליון


ביטוח_אחריות_המוצר_למבנים


מספר מבוטחים בפוליסה אחת


טיפ: ביטוח אחריות מקצועית של קבלנים


פרויקט בית באחריות


ביטוח לבונה ולמשפץ


טיפ: שלב נוסף בפוליסה קבלנית


טיפ: ביטוח מעבידים בפרויקט קבלני


טיפ:  ביטוח קבלני דולרי - הסכנות


טיפ: דרישות ביטוח מקבלני שיקום


 

 

 

 

הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 


 

  

אין להעתיק את המדריך, לפרסמו או לעשות בו כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

ביטוח קבלנים, עבודות קבלניות  המדריך המקיף

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

חשיבותו של ביטוח חובה באתרי בניה                       ביטוח אובדן רווחים לקבלנים

מדריכי המוסד לבטיחות וגיהות                                    תכנון עבודה וחומרים לקויים

ביטוחים נוספים לעבודות קבלניות          מתי נגמר הביטוח הקבלני?

 טיפ לתקופת ביטוח של עבודות קטנות      טיפ: ביטוח עבודות קבלניות אינו מכסה

תנאי מיגון ובטיחות באתרי בניה     נזק לרכוש סמוך/עליו עובדים בביטוח קבלני

 הגבלת אחריות בהסכם שמירה וביטוח רכוש   לא כדאי לכלכך את הפוליסה        ביטוח קבלני ללא שמירה - חיסכון בפרמיה

מקסימום לפריט בביטוח קבלני מתייחס לציוד קל   ביטוח כפל והפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  הפסקת עבודה בביטוח עבודות קבלניות

ערך כינון בביטוח עבודות קבלניות        טוטל לוס בביטוח עבודות קבלניות 

 

תקופת התחזוקה בביטוח קבלני - מגבלה או הרחבה? ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר לפי הביטוח הקבלני

 

אפשרויות הביטוח הקבלני

 

צילום של פרויקט עבודות קבלניותהפתרון הביטוחי המקובל לסיכוני רכוש של עבודות קבלניות, ניתן לפי פרק א' של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. הכיסוי הוא על בסיס "כל הסיכונים" ובעבר אף נקראה הפוליסה "כל הסיכונים קבלנים".

 

תנאי הביטוח אינם אחידים, אולם מקובל בשוק המקומי, כי תנאי "ביט" נחשבים לתנאי הביטוח המשופרים גם לביטוח עבודות קבלניות ויועצי הביטוח עורכים שיפורים אף בתנאים אלו.

 

נהוג להרחיב את הכיסוי לפי הפוליסה למשך תקופת תחזוקה לאחר תום תקופת הביטוח למשך 12 חודשים או 24 חודש, לפי ההתחייבות של המבוטח כלפי הרוכשים.

 

הפוליסה המקובלת לביטוח עבודות קבלניות כוללת שלושה פרקים:

 

1. ביטוח רכוש - המכסה את עלות ההקמה מחדש של הפרויקט בתקופת הבניה - הכיסויים הניתנים תמורת פרמיה נוספת הם: סיכוני גניבה פריצה ושוד (ובכפוף לקיום תנאי מיגון שהוסכמו לפי הפוליסה), סיכוני רעידת אדמה וסיכוני טבע. יש מבטחים הגובים תוספת פרמיה ומבטחים בנפרד גם: סיכוני מהומות פרעות ושביתות ונזק בזדון. ראו להלן
 

2. ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי - ראו להלן.
 

3. ביטוח חבות המעבידים - ראו להלן.

 

בנוסף לפוליסה נהוג לפעמים לערוך  ולדרוש את הביטוחים הבאים:
 

1. ביטוח סיכוני טרור - חלק מהמבוטחים מוספים לביטוח כיסוי כנגד נזקי טרור לפי פוליסה מיוחדת.
 

2. ביטוח אחריות המוצר למבנים - לאחר תום הפרויקט - ראו להלן.
 

3. ביטוח רכוש הקבלנים ורכוש באחריותם (וכן האחריות בגינו) בפוליסה נפרדת  - כמו פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי  למחפרונים, עגורנים וכו' וכן ביטוח אחריות חוקית בגין הכלים באתר.
 

4. ביטוח שבר מכני - בפוליסה נפרדת או כהרחבה לפוליסה הקבלנית.
 

5. ביטוח אחריות מקצועית של הקבלן המבצע.
 

6. דרישה לביטוח אחריות מקצועית של המומחים השונים ובעיקר האדריכלים והיועצים.
 

הערה חשובה: את הדרישה לקיומו של ביטוח לפי האמור לעיל יש לנסח בפרטי פרטים ובזהירות רבה ותוך היוועצות עם יועץ לניהול סיכונים.

 

דרישה סתמית לקיום ביטוח בהסכם כמו למשל דרישה לקיום ביטוח אחריות מקצועית ללא פירוט, קרוב לודאי שלא תביא את התוצאות הרצויות.

 


 

 פוליסה פתוחה

קבלנים העוסקים בעבודות באתרים שונים יכולים לרכוש ביטוח לפי פוליסה פתוחה החוסכת מהם את הצורך לערוך לכל עבודה בנפרד. הפוליסה נערכת בדרך כלל על בסיס שנתי ומקנה כיסוי לכל העבודות שיחלו במהלך תקופת הביטוח לפי ההגדרות ולפי תנאי הפוליסה.

לפי הפוליסה הפתוחה, נקבעים מחיר ותנאים מחייבים לכל העבודות אשר תהינה מבוטחות לפי הפוליסה. על המבוטח להודיע למבטח על תחילת כל עבודה תוך הזמן שנקבע לכך בפוליסה ולשלם את הפרמיה המתאימה. הכיסוי הוא לעבודות בסכומי ביטוח שלא יעלו על הסכום המרבי שנקבע ברשימה. במרבית המקרים, נדרש המבוטח לשלם פרמיה פקדונית במועד עריכת הביטוח כאשר בדרך כלל מקזזים את הפרמיה מעלות ביטוח העבודות המוצהרות. הכיסוי הביטוח לכל עבודה חדשה מתחיל לפי מה שנקבע בפוליסה הספציפית. למשל מיום ההודעה, או אם הפוליסה מאפשרת זאת מיום תחילת העבודה בתנאי שהדיווח למבטח נעשה בתוך התקופה שנקבעה לכך בפוליסה (למשל בתוך 14 יום מתחילת העבודה או בדיווח רבעוני, חצי שנתי או אפילו שנתי לעבודות רבות בהיקף קטן לכל עבודה).

 טיפ - ביטוח שלב נוסף לפי הפוליסה הפתוחה

 

 


 

עשר טעויות נפוצות בקשר לביטוח קבלנים

הטעויות הנפוצות בקשר לביטוח עבודות קבלניות הן:

 1. ביטוח נפרד לכל חלק של עבודה -  ביסוס, שלד, מעטפת, מחיצות פנים וכו' - כאשר קורה נזק המבוטח עלול "ליפול בין הפוליסות השונות" כאשר כל מבטח ינסה להפיל את הנזק על מבטח אחר. בכל מקרה יש להגדיר בפוליסה כשמבטחים חלק ולא את כל העבודה שמדובר על ביטוח חלק של העבודה בלבד וזאת על מנת שהמבוטח לא ימצא במצב של ביטוח חסר או חלילה להגיע למצב של היעדר כיסוי בכלל כאשר חברת ביטוח תטען לאחר האירוע שהנזק אירע לאחר סיום העבודות של החלק שבוטח.
   

 2. דרישות הביטוח של הבנק - ניתן לטעות פעמיים - פעם אחת התחייבות ללא בדיקת אפשרות ועלות ביטוח לתנאי ביטוח   שנדרשו ע"י הבנק המלווה ופעם שניה עריכת ביטוח שאינו תואם את ההתחייבות בכתב בכל הקשור לתנאי ביטוח כלפי הבנק.
   

 3. עריכת הביטוח על ידי הקבלן המבצע במקום היזם - החסרונות ליזם הם - היעדר  חופש פעולה להחליף את הקבלן המבצע בשם המבוטח בפוליסה, אם יידרש לעשות כן לפי תנאי ההסכם שביניהם הואיל וביטוח עבודות קבלניות לא ניתן כמעט לערוך רטרואקטיבית לאחר שהחלה העבודה, היעדר שליטה בקבלת תגמולי הביטוח ומעקב אחר תשלום הפרמיה ועוד ראה טיפ .
   

 4. עליה לשטח לפני הסדרת הביטוח - גם עבודות גידור פשוטות שלא לדבר על יישור שטח חושפות את הצדדים לסיכונים הדורשים ביטוח.
   

 5. אי עמידה בתנאי הבטיחות המיגון כנגד פריצה - בדיקה מראש מאפשרת ויתור על כיסוי ביטוחי שממילא אינו קיים תמורת הנחה בפרמיה. אחת הטעויות בתחום זה היא חתימה על ויתורים שונים כלפי חברת שמירה שאינם מקובלים על חברת הביטוח.
   

 6. ויתור על ביטוחי הקבלן המבצע -  ובכלל זה ביטוח ציוד מכני הנדסי כולל צד ג' וחובה, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר.
   

 7. ביצוע עבודות מתכננים, בודקים ויועצים שונים - לפני קבלת אישורי ביטוח מספקים ממבטחיהם.
   

 8. אי ביצוע ביטוח אחריות המוצר לאחר תום עבודות הפרויקט - היזם נותר חשוף לתביעות שונות בשל נזקי גוף העשויות להגיע לסכומים גבוהים. על ביטוח אחריות המוצר למבנים, ראו להלן.
   

 9. הסכמה להשתתפות עצמית המחושבת מגובה הנזק לביטוח נזקי אש - ניתן ונהוג לקבל השתתפות עצמית המוגדרת בסכום בלבד.
   

 10. ויתור על בדיקה של הפוליסה -  על מנת לוודא כי תנאי הפוליסה תואמים את התנאים שסוכמו עם חברת הביטוח.

 


 

תחילת הביטוח הקבלני

תחילת  הביטוח הקבלני היא החל מהיום הנקוב בפוליסה כיום תחילת הביטוח.

 

המועד הרצוי לתחילת הביטוח, לפי הסיכונים המבוטחים הוא:

 

o  תחילת הביטוח לפרק א' ביטוח הרכוש  - בסמוך לפני פריקתו של כל רכוש באתר.
 

o  תחילת הביטוח לפי פרק ב'  - תהיה במועד מתן הרשות לשימוש באתר  - לפני תחילת העבודות  רצוי לרכוש כיסוי לביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' בשל השימוש במגרש.

 

 


 

סיום הביטוח הקבלני

הביטוח מסתיים בקרות המוקדם מבין הארועים הבאים:

o   תום תקופת הביטוח הנקובה בפוליסה - ניתן ורצוי להאריך  את תקופת הביטוח עד תום העבודות אולם במרבית המקרים ההארכה כפופה להסכמת המבטח מראש ובכתב.

o מסירת העבודות למזמין.

o  תחילת השימוש בפרוייקט.

 


 

חריגים כללים לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות

 

חריגי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, כמו גם תנאי הפוליסה אינם אחידים וניתן למצוא הבדל ניכר בין תוכניות הביטוח השונות. להלן, חריגים לדוגמא החלים על כל פרקי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (רכוש, צד ג' ומעבידים):

o  מלחמה טרור וכו'

o  ביקוע גרעיני וכו'

o  הפסקת עבודה מעל הזמן שנקבע לכך בפוליסה - למשל 30 יום, 90 יום או 120 יום, לפי המקרה.

o  מקרה ביטוח שקרה מחוץ לתחום הגיאוגרפי המוגדר בפוליסה - למשל מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

o  חבות בשל אסבסט

o  עבודות בשיטת הפל-קל.

 

 

 


 

ביטוח סיכוני רכוש בעבודות קבלניות - פרק 1

מקרה הביטוח לפי פרק 1

הכיסוי הביטוחי לרכוש לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ניתן לפי פרק 1 - ביטוח סיכוני רכוש. הביטוח הוא לפי בסיס "כל הסיכונים" כלומר, מבוטח אבדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח נזק בשל אירוע תאונתי אשר לא הוצא מכלל כיסוי לפי חריגי הפוליסה. יש לשים לב לעובדה, שהגדרת מקרה הביטוח אינה זהה בכל הפוליסות וניתן למצוא הבדלים בנוסחים השונים.

 

הבסיס לקביעת סכום הביטוח לפי פרק 1

הבסיס לקביעת סכום הביטוח לפרק הרכוש הוא: עלות הפרויקט המושלם לפי הערך בעת עריכת הביטוח כולל שינויים שיחולו בערכו במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא ולמעט: ערך הקרקע, ערך המיקום, שינויים שיחולו במדד ומסים והיטלים מכל סוג, הוצאות תכנון והכנת תכניות, פרסום ושיווק, עמלות מכל סוג, הוצאות ליווי ומימון.

 

על המבטח חלה החובה לעדכן סכום ביטוח זה במהלך תקופת הביטוח על-פי הודעה בכתב למבטח.

 

 


 

כיסויים נוספים אותם ניתן לכלול לפי פרק 1

הכיסוי לפי כל סעיף חל רק אם הוסכם על כלילתו וכפוף לגבולות אחריות לכיסוי כולו ולפעמים גם לגבול אחריות שנקבע לסעיף בודד:

o  חומרים שסופקו על-ידי המזמין

o  ציוד קל לבניה

o  מבני עזר ארעיים באתר

o  הוצאות לפינוי הריסות 

o  אובדן או נזק לרכוש עליו מתבצעת העבודה השייך לאחד מיחידי המבוטח ואינו מהווה חלק מהפרויקט המבוטח

o  אובדן או נזק לרכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח והנמצא בשטח ביצוע הפרויקט ואינו מהווה חלק מהפרויקט אובדן או נזק למבני עזר ותכולתם

o  אובדן או נזק למשרד מכירות, דירה לדוגמא

o  הוצאות אדריכלים

o   נזק לרכוש בהעברה או באחסון באתר או מחוצה לו בשטח הגיאוגרפי.

 

 


 

חריגים לפרק 1
הפרק לביטוח הרכוש מוציא מכלל ביטוח כיסוי למקרים המפורטים מטה וזאת בנוסף למקרים שאינם מבוטחים לפי החריגים הכלליים לפוליסה. יש לשים לב, כי החריגים אינן זהים וניתן למצוא הבדלים בין הפוליסות השונות. הרשימה להלן היא לדוגמא בלבד:

 

o  נזק תוצאתי, אובדן רווחים כתוצאה מנזק לעבודות קבלניות ניתן לכיסוי במקרים מיוחדים לביטוח לפי תנאים המוכתבים ע"י מבטחי משנה מחו"ל.
 

o  אובדן או נזק של שבר מכני או קלקול חשמליבפוליסות היותר רחבות (תנאי ביט)  יש כיסוי לשבר מכני בתקופת ההרצה לרכוש המהווה חלק ממערכות הפרויקט.
 

o  תכנון לקוי, המבטחים מציעים כפתרון ביטוח אחריות מקצועית של המתכננים. הפוליסות הרחבות יותר (תנאי ביט) מקנות כיסוי לנזק תוצאתי בשל תכנון לקוי.
 

o  עבודה לקויה וחומרים לקויים, החריג חל רק לגבי נזק ישיר הנגרם הנגרם עקב עבודה לקויה או חומרים לקויים, נזק שנגרם עקב כך לרכוש אחר מבוטח.
 

o  פחת ובלאי, החריג מתייחס לנזק ישיר בלבד.
 

o  אובדן כספים בטחונות וכיוצ"ב.
 

o  גניבה, פריצה ושוד.

o  חוסר שנתגלה בעת ספירת מלאי ונזק שלא ניתן לייחס אותו לאירוע מסוים.
 

o  רשלנות רבתי ופעולת זדון של המבוטח - לפי חלק מהפוליסות.
 

o  רעידת אדמה ונזקי טבע - בדרך כלל, יש לבטח תמורת פרמיה נוספת.

o  מקרים נוספים.

·      

ביטוח כנגד סיכוני גניבה  פריצה ושוד
ביטוח סיכוני גניבה פריצה או סיכוני פריצה בלבד ניתן בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הבטיחות שנקבעו בין הצדדים כתנאי לקיומו של הביטוח והוא כפוף להשתתפות עצמית מיוחדת שהיא במרבית המקרים גבוהה יותר מההשתתפות העצמית הרגילה. מבוטח אשר אינו יכול לעמוד בדרישות המבטח לכיסוי זה, ייטיב לעשות אם יוותר על הכיסוי ויקבל את הזיכוי בפרמיה.

 

 


 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי - פרק 2

הכיסוי לפי הפוליסה הוא לחבות עפ"י פקודת הנזיקין על בסיס ארוע, דהיינו מקרה ביטוח שארע בתקופת הביטוח. הכיסוי הוא לחבות בשל מקרה שארע באתר העבודה או בסביבתו המיידית.

הכיסוי ניתן לאחריות עפ"י הדין שנקבע בפוליסה (דיני מדינת ישראל לפי תנאי ביט הרחבים או כיסוי מצומצם יותר, אחריות לפי פקודת הנזיקין, לפי פוליסות אחרות)בשל נזקי גוף ורכוש כאשר אחריות בשל נזק כספי טהור, אינה כלולה במרבית המקרים.

 

סעיף אחריות צולבת
הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי כולל סעיף אחריות צולבת, סעיף זה מאפשר לכל אחד מהמבוטחים (הקבלן, היזם וקבלני המשנה) להיות מבוטחים כאילו הוצאה לכל אחד מהם פוליסה נפרדת, כלומר, הביטוח מכסה תביעות של אחד נגד השני. גבול אחריות המבטח אינו גדל בשל סעיף זה והוא מוגבל לגבול אחריותו הנקוב ברשימת הפוליסה. המבטח מוותר על זכות התחלוף לפי סעיף זה כלפי כל אחד מהמבוטחים.

 

 


חריגים לפרק 2
הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי  מוציא מכלל ביטוח כיסוי למקרים המפורטים מטה וזאת בנוסף למקרים שאינם מבוטחים לפי החריגים הכלליים לפוליסה. יש לשים לב, כי החריגים אינן זהים וניתן למצוא הבדלים בין הפוליסות השונות. הרשימה להלן היא לדוגמא בלבד:

o  כל נזק שניתן לביטוח לפי פרק 1 של הפוליסה לכן כיסוי נזק לרכוש השייך לאחד מיחידי המבוטח או לרכוש עליו עובדים (למשל כאשר מוסיפים קומה למבנה קיים ועלול להיגרם נזק לרכוש הבנוי) יש לבטח לפי הרחבה מיוחדת לפי פרק א' - ביטוח הרכוש.

o  חבות בשל נזק לעובדים - חבות כזו ניתן לבטח לפי הפוליסה או הפרק לביטוח חבות מעבידים המכסים חבות בשל מוות נזק גוף או מחלה.

o  פגיעה בתמיכה או ויברציה.

o  שימוש בכלי רכב מנועי, כלי טיס וכלי שיט. בפוליסה היותר רחבה (תנאי ביט) ניתן כיסוי עד גבול אחריות מסוים  לצד ג' רכוש מעבר לגבול האחריות לפי הפוליסה לביטוח רכב וכן ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי אחריות בשל נזק גוף שאין חובה לבטחו בביטוח רכב חובה.

o  כל נזק צנרת וכבלים תת קרקעיים אם המבוטח לא השיג את  את המפה של הרכוש הנמצא מתחת לקרקע לפני עבודות הבניה. כן מגבילה הפוליסה את הכיסוי לנזק תוצאתי הנגרם לצנרת ואינה מכסה את הנזק התוצאתי.

o  תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי - בחלק מהפוליסות הרחבות כמו תנאי ביט ניתן לרכוש הרחבה לתביעות שיבוב בשל נזק למי שאינם עובדיו של המבוטח.

o  אחריות שהמבוטח נוטל על עצמו לפי חוזה שלא היתה חלה עליו אלמלא החוזה וסכום שהוא מנוע מלדרוש מגורם שהוא בשל התחייבות לפי חוזה.

o  רעידות והחלשת משען, שקיעת קרקע וכו' - לפי חלק מהפוליסות ניתן לרכוש כיסוי מסוים לסיכון זה עד גובה גבול האחריות הנקוב לכך בפוליסה.

o  זיהום למעט אירוע פתאומי ותאונתי.

תנאי הביטוח המשופרים כמו למשל תנאי ביט כוללים הוצאות הגנה במשפט פלילי בשל מקרה ביטוח עד גובה גבול האחריות שנקבע בפוליסה לכיסוי זה.

 

 


 

 

ביטוח חבות המעבידים כלפי עובדים בעבודות קבלניות - פרק 3

 

ביטוח חבות המעבידים כלפי עובדים בעבודות קבלניות נערך לפי שתי חלופות בהתאם לדרישות המבוטחים ואפשרויות החיתום של חברת הביטוח.הדרך הראשונה ועדיפה, היא לערוך את הביטוח לפי פרק 3 של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. היתרון הברור והמיידי הוא הבטחת תקופת ביטוח החופפת לביטוח לפי פרקים א' (ביטוח הרכוש) וב' (צד ג') של הפוליסה הקבלנית. במקרה של צורך בהארכת תקופת ביטוח, הנושא מטופל לגבי כל הפרויקט כולו כך שמתבטל הסיכון להשמטת חידוש ביטוח חבות מעבידים מסיבות שכחה.

 

גבול האחריות של המבטח - מוגבל לגבול האחריות שנקבע בפוליסה לכיסוי זה.

 

הכיסוי לפי האפשרות השנייה הוא ביטוח חבות מעבידים בפוליסה נפרדת שבדרך כלל מוצאת ע"י חברת הביטוח לתקופת ביטוח שאינה עולה על שנה אזרחית. במקרה כזה יש להקפיד לחדש את הפוליסה עד תום ביצוע הפרויקט ובמקרה של הארכת תקופת הבניה לדאוג להארכת תקופת הביטוח לפי הפוליסה במקביל להארכת הביטוח הקבלני.

מה שחשוב לתת עליו את הדעת בביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים בעבודות קבלניות לפי שתי החלופות הוא:

 

הגדרת החוק בפוליסה - חשוב לכלול כיסוי אחריות חוקית לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם וזאת בנוסף לכיסוי הסטנדרטי הכולל ביטוח אחריות חוקית לפי פקודת הנזיקין. הסיבה לכך היא, שחוק האחריות למוצרים פגומים מגדיר כמוצרים גם מבנים, והוא חל אף על מוצרים שטרם יצאו מחזקתו של היצרן. כמובן שרצוי לקבל ביטוח אחריות על-פי דין (אם רק ניתן).  

 

הגדרת שם המבוטח - הגדרה זו חשובה ביותר בביטוח קבלני. בשם המבוטח יש לכלול את כל הגורמים המעורבים בביצוע הפרויקט (אלא אם נקבע בהסכמים כתובים עמם שאינם אמורים להיות כלולים בביטוח). לשם כך יש לבדוק את כל ההתחייבויות בכתב של המבוטח כלפי גורמים שונים ובעיקר כלפי המזמין, בעלי הקרקע והבנק שנותן את הליווי הפיננסי לפרויקט.

 

 עובדי חברות כוח אדם - הואיל וביטוח חבות המעבידים מכסה אחריות חוקית בשל פגיעה גופנית, נפשית, שכלית או מוות לעבוד, הרי שמטבע הדברים התביעה כנגד המבוטח מתבררת בדרך כלל לאחר שעברו שנים מיום האירוע וכמובן לאחר שהביטוח כבר הסתיים והמבוטח אינו יכול לרכוש ביטוח רטרואקטיבי לכיסוי אחריותו כלפי עובדים. חברות כוח אדם המספקות חלק ניכר מהעובדים לבניה, אמורות לפטור את לקוחותיהן מאחריות מעבידים כלפי עובדים המסופקים על ידן. בפועל היו כבר מקרים רבים בהם חברות כוח אדם שסיפקו את העובדים נסגרו לפני שהעובד הגיש את תביעתו כלפי המעביד שנותר ללא כיסוי ביטוחי הולם לא רק לפי הפוליסה לביטוח חבות המעבידים אלא בנוסף לכך גם חשוף לתביעות של המוסד לביטוח לאומי. מסיבה זו רצוי להשתדל לקבל לפי בקשה (ואיני מבטיחה שכל חברת ביטוח תסכים לכל בקשה כזו בכל מקרה), כי ביטוח צד ג' יגדיר את עובדי חברות כוח האדם כצד שלישי (במקרה של היעדר ביטוח לקבלן או חוסר סכום בביטוח של חברת כוח האדם) ומבלי שיחול לגביהם חריג של תביעות המוסד לביטוח לאומי.     

 

כיסוי בתקופות הפסקת עבודה - רק לגבי ביטוח לפי פרק ג' של הפוליסה הקבלנית - הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות כוללת סעיף לפיו הביטוח מתבטל כאשר קיימת הפסקת עבודה באתר מעל התקופה הנקובה לשם כך בפוליסה. חריג זה חל בדרך כלל על כל פרקי הפוליסה אולם חשוב לבטלו לגבי הפרק לביטוח חבות המעבידים לכיסוי אחריותו של המבוטח כלפי עובדים שנשלחים מטעמו לפרויקט בתקופת הפסקת העבודה. (חריג זה חשוב לבטל או לפחות לרכך גם לגבי סיכונים אחרים, אולם לא בכך עוסקת כתבה זו).

 

תנאי הביטוח המשופרים כמו למשל תנאי ביט כוללים הוצאות הגנה במשפט פלילי בשל מקרה ביטוח עד גובה גבול האחריות שנקבע בפוליסה לכיסוי זה.

 


 

חריגים לפרק 3
הפרק לביטוח חבות המעבידים  מוציא מכלל ביטוח כיסוי למקרים המפורטים מטה וזאת בנוסף למקרים שאינם מבוטחים לפי החריגים הכלליים לפוליסה. יש לשים לב, כי החריגים אינן זהים וניתן למצוא הבדלים בין הפוליסות השונות. הרשימה להלן היא לדוגמא בלבד:

 

o  כל סכום האמור להיות משולם עפ"י חוק הביטוח הלאומי.
 

o  אחריות שהמבוטח נוטל על עצמו לפי חוזה שלא היתה חלה עליו אלמלא החוזה וסכום שהוא מנוע מלדרוש מגורם שהוא בשל התחייבות לפי חוזה.
 

o  חבות שיש לבטחה על-פי זין בשל שימוש ברכב מנועי.
 

o  סיליקוזיס .

 

 


 

פסק דין של העליון - תכנון לקוי בפוליסה קבלנית

 

ביום 5.1.2004 ניתן פס"ד ע"י בית המשפט העליון בע"א 5775/02 נווה גן (א.כ) בניה ופיתוח השקעות בע"מ ואח' נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ. ביום 5.1.2004 ניתן פס"ד ע"י בית המשפט העליון בע"א 5775/02 נווה גן (א.כ) בניה ופיתוח השקעות בע"מ ואח' נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ.

 

הנושא שבמחלוקת הוא כיסוי ביטוחי לפי פרק א' - ביטוח הרכוש של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות למקרה של תכנון לקוי בבניה שחייב הריסת מבנה משום שחרג מתוך השטח המותר לבניה לבעל האתר.

 

חברת הפניקס הישראלי ביטחה פרויקט בניה, הכולל שני מבנים. החברה הקבלנית המבוטחת החלה בביצוע הפרויקט, אולם, בשלב מסוים – לאחר יציקת גג הקומה השנייה, בבניין הראשון, ולפני יציקת  גג הקומה השנייה בבנין השני נתגלה, כי הבנייה מתבצעת בסטייה של כששה מטרים, לערך, מן המקום שנועד לה. משמעות הדבר הייתה, כי אם תימשך הבנייה, יחרגו הקומות העליונות מקו הבניין. לפיכך, היה על החברה הקבלנית להרוס את השלד שכבר נבנה, ולבנות מחדש את המבנה כולו  במקום הנכון – תוך פיצוי צדדים שלישיים שנפגעו עקב כך.

 

חברת הביטוח טענה שלא מדובר באירוע תאונתי וגם כי לא נגרם לא נגרם נזק פיסי לרכוש המבוטח. בית המשפט המחוזי קבע, כי האירוע עונה להגדרה "נזק או אבדן פיזיים" הנדרשת לפי הפוליסה, אולם, בנסיבות המקרה אין לראות בביצוע העבודה הלקויה כ"תאונה", שכן אין מדובר בהתרחשות ברורה, פתאומית, אלא בתהליך איטי ונמשך שאינו אירוע בלתי-צפוי, כנדרש בפוליסה. נקבע, בין היתר, כי הקמת שלד של מבנה, במקום מוטעה, כתוצאה ממדידה שגויה, אינה אירוע ביטוחי, ועל כן אין המערערים זכאים לכיסוי בגין ההוצאות, שהיו כרוכות בתיקון הטעות.

 

בערעור ובערעור שכנגד קיבל בית המשפט העליון קיבלו את עמדתה של חברת הביטוח שהאירוע אינו עונה להגדרה של "נזק או אובדן פיזיים" כנדרש לפי הפוליסה וזאת בניגוד לפסיקת המחוזי. אולם המבוטח טען, כי האירוע מבוטח לפי ההרחבה לביטוח נזקי תכנון לקוי שהוספה לפוליסה ובית המשפט העליון לא פסל את הטענה אלא החזיר את התיק למחוזי לבירור סוגיה זו.

 

מעבר לפולמוס המקצועי המעניין בזכות עצמו עצה של ניהול סיכונים ליזם - למניעת התדיינות ארוכה ומייגעת עם מבטחים במקרים דומים.

הכיסוי הביטוחי הנכון ביותר לנושא הוא עריכת ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים. ביטוח זה אינו ניתן להשגה בנקל ועלותו עשויה להגיע לאחוזים בודדים מערך הפרויקט ובמצב הכלכלי של היום, מרבית היזמים לא יוכלו לעמוד בעלות הביטוח.

 

אולם, בכל זאת ניתן לעשות משהו  שייתן כיסוי מסוים לנזקים בשל תכנון לקוי וכך גם יחסוך העמסה של תביעות בתיק הביטוח שקרוב לודאי מעלה את מחיר חידוש הביטוחים והוא: הקפידו להחתים את כל מבטחי המתכננים בביטוח אחריות מקצועית על אישור ביטוח לפיו הם מתחייבים כלפי היזם, בין היתר, כי בכל מקרה שתוגש תביעה כלפי המתכנן והיזם, ייכלל היזם בשם המבוטח והביטוח כלפיו ייחשב כביטוח ראשוני, כלומר מבטחיו האחרים לא יידרשו להשתתף בביטוח. חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הביטוח או לצמצמו מבלי שתתן הודעה של 60 יום מראש ליזם. מי שנושא בעלות הביטוח ובהשתתפות העצמית הוא כמובן המתכנן, אולם רצוי להתנות, על סכום מרבי של השתתפות עצמית למקרה אחד, לקבוע גבול אחריות סביר לפי הסיכון לפרויקט ולצרף לביטוח גם את הבנק נותן הליווי הפיננסי, אם הקבלן נדרש לעשות כך לפי ההסכם עמו.

 

 


 

 

מספר מבוטחים בפוליסה אחת לביטוח עבודות קבלניות

 

במקרים רבים הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מתאפיינת במספר מבוטחים תחת פוליסה וזאת מסיבות שונות, כמו חיסכון בעלות הביטוח, מניעת ויכוחים בעניין הכיסוי והאחריות בין הגורמים השונים (ובעיקר מבטחיהם) וכן חיסכון בסכומי ההשתתפות העצמית אשר עשויים להיות מוכפלים לפי מספר הפוליסות, לו כל גורם מהם היה מוציא פוליסה נפרדת.

 

הסיכון בפוליסה משותפת למספר גורמים הוא בעיקר בקביעת גבול אחריות משותף לכולם בביטוח צד ג', כך אפשר, כי כאשר הסיכון שהתממש עולה על גבול האחריות, נוצר הפרש שאינו מבוטח (העשוי להגיע למיליוני דולרים). הפרש כזה עשוי להיווצר, אמנם בכל פוליסה רגילה לביטוח אחריות, אולם כאשר קיימים מספר מבוטחים לפי פוליסה אחת, מטבע הדברים נוצר ויכוח מי הגורם שישא בהפרש זה, אלא אם כן הדברים הוכרעו מראש בין הצדדים.

 

הגורמים אשר במרבית המקרים מופיעים בשם המבוטח בביטוח עבודות קבלניות (בדרך כלל, לפי הסכמים שנחתמו בין הצדדים) הם בדרך כלל:  היזם, הבנק המלווה, הקבלן המבצע, בעלי הקרקע (אם מדובר בעסקת קומבינציה), המפקח, קבלני משנה ועוד.

 

חברות ביטוח מסרבות לפעמים לכלול בשם המבוטח חברות שמירה.


עניין נוסף המוגדר לפעמים בפוליסות (או גם בהתחייבות חוזיות) הוא הגדרת זכויות וחובות של מבוטחים שונים. כמו למשל הגדרת המבוטח האחראי לתשלום הפרמיה (בדרך כלל הקבלן המבצע), המבוטח האחראי לקיום תנאי המיגון והפוליסה (בדרך כלל הקבלן המבצע), המבוטח הנושא בסכומי ההשתתפות העצמית (בדרך כלל הקבלן המבצע), המבוטח שמקבל את תגמולי הביטוח (בדרך כלל הקבלן המבצע עד סכום מסוים לצורך שיקום הנזק ומעל סכום זה הבנק המלווה), המבוטח שדעתו מכריעה ביישוב תביעות וכו'.

 

 


 

 

ביטוח אחריות המוצר למבנים

 

לפי חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם – 1980 נחשב גם בניין למוצר.

 

חוק זה מטיל על היצרן (ובכלל זה גם היזם וגם או הקבלן) חובה לפצות את  מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר.

 

אחריות היצרן לפי החוק הנה אחריות כמעט מוחלטת.

 

כל אשר על הצרכן הנפגע להוכיח הוא שנגרם לו נזק כתוצאה מהמוצר, המוצר היה פגום וקיים קשר בין פגם במוצר לבין הנזק שנגרם לנפגע.

 

החוק מגדיר כמוצר גם רכיב ואריזה של מוצר, לפיכך, קיימת אחריות אף של יצרני "רכיבים" של מבנה כמו, דלתות, חלונות, שמשות, כיורים, מטבחים וכו'.

חובת הפיצוי אינה מוגבלת רק לאותם מקרים בהם היה אשם מצד היצרן.

 

רק במקרים מעטים ניתנת ליצרן אפשרות הגנה מפני תביעה.

 

מי שסבל נזק בשל פגם במוצר, יכול לתבוע את היצרן  גם דיני הנזיקין האחרים (הואיל ולפי חוק האחריות למוצרים פגומים  אין ייחוד עילה) אולם בתביעה כזו יהיה על התובע, בדרך כלל, להוכיח אשם מצדו של הנתבע.

 

הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר למבנים הוא לפי בסיס הגשת תביעה לכן חשוב לדאוג לחידוש הפוליסה מדי שנה (לשמור על רצף הביטוח) ולקבוע תאריך רטרואקטיבי מתאים – רצוי החל מהיום בו יצא המבנה הראשון מרשות הקבלן ו/או היזם  (היצרן).

 

הפרמיה נקבעת לפי גבולות האחריות ביחס ליחידות החשיפה (מספר המבנים וסוגם) שכבר נמסרו לרוכשים (או הושכרו על-ידי הקבלן).

 

הכיסוי הוא לנזק שנגרם על-ידי המוצר לגוף או לרכוש ואין כיסוי לעלות החלפה של מוצר פגום או נזק שנגרם על-ידי כך שהמוצר אינו מתאים לתפקידו.

 

הכיסוי לפי הפוליסה הוא לפי דין או לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם - 1980.

 

ביטוח אחריות המוצר

 

כתבה ב Ynet על ילד שנפגע מאריח

 

ראו טיפ - הלכת השנים האבודות וביטוח אחריות המוצר למבנים

 

ראו טיפ - אמדן הסיכון בביטוח אחריות המוצר למבנים

 

ראו טיפ - ביטוח אחריות המוצר ליזם

 

ראו טיפ: ביטוח אחריות המוצר לרוכש דירה מקבלן 

 

 עודכן ביום 29/8/2023

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright  

התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright