היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח חובה באתרי בניה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת העסק  | ביטוח עסק רכוש |

ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

 

חשיבותו של ביטוח רכב חובה באתרי בניה 

  מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

תוכן הכתבה

 

הקדמהביוטח חובה באתרי בניה

באתרי בניה, מטבע הדברים, ניתן למצוא כלי רכב מסוגים שונים המגיעים לאתר למטרות הובלה של אנשים או מטענים ולמטרות עבודה. הקפדה על קיומו של ביטוח חובה תקף כתנאי לכניסה לאתר חשובה הן לקבלן והן למזמין העבודה בשל חשיפתם לסיכונים מיותרים העשויים להיות מושתים עליהם בהיעדר ביטוח חובה באתר, סיכונים אשר, בדרך כלל, אינם כלולים בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ובביטוח אחריות המעבידים של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות המוציאים מכלל כיסוי ביטוחי חבות בשל פגיעת כלי רכב מנועי (נוסחי הפוליסות השונות אינם זהים).

 

תודה מיוחדת לעו"ד מיכאל צלטנר, אשר העיר את עיני לסוגיות מיוחדות בנושא הנדון בכתבה זו.


 

הסיכונים הנובעים מהיעדר ביטוח

 סיכוני ביטוח החובה שאינם מבוטחים הם:

 


 

תביעת חזרה של קרנית

לאחר שקרנית משלמת פיצוי לנפגעים, האי מממשת את זכותה לחזור בתביעת שיבוב כנגד הגורמים שלדעתה אחראים לתאונה במסגרת המגבלות לפי סעיף 9 (א) לחוק הפלת"ד .

 

החשיפה העיקרית של  הקבלן במקרה זה היא בשל רכב ללא ביטוח חובה הנמצא בבעלותו או בחזקתו הואיל וזכות החזרה של קרנית על פי החוק, מוגבלת והיא לא תוכל לתבוע את היזם והקבלן בשל אחריותם בנזיקין אלא בשל שלושת הנסיבות המפורטות בחוק.

 

 


 

זכות תביעה בנזיקין

מי שאין לו עילת תביעה לפי חוק הפלת"ד כאמור בסעיף 7 לחוק, רשאי על פי האמור בסעיף 8 (ג) לחוק לתבוע את המזיק על פי פקודת הנזיקין. כאן בהחלט קיים סיכון מוגדל ליזם ולקבלן מעבר ובנוסף לסיכון תביעת החזרה של קרנית וזאת בשל חובת הזהירות המוטלת עליהם על פי חוק לנעשה באתר הבניה. הסיכון העיקרי לדעתי לפי סעיף זה הוא מתביעה של נהג רכב שנהג בו ללא ביטוח תקף ביודעין.

 

עם זאת יש לראות, כי לא בכל מקרה יכיר בית המשפט בזכותם של תובעים שאינם זכאים בפיצוי על פי חוק הפלת"ד, כפי שניתן ללמוד מהסקירה המעניינת של עו"ד מיכאל צלטנר "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה", המתפרסמת באתר אגוד חברות הביטוח.

 

החשיפה העיקרית של  הקבלן במקרה זה היא בשל נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים לאדם שנהג ברכב ללא ביטוח חובה הידיעה שאין ביטוח חובה לרכב.

 


 

אחריותם הנזיקית של הקבלן והיזם

ניתן לראות לפי סקירת הפסיקה באתר אגוד חברות הביטוח ב א  39962/03 ו א  47438/05: הרץ נחום והמוסד לביטוח לאומי נגד אחים אמר שרותי שאיבת בטון בע"מ,  איילון חברה לביטוח בע"מ ואח'. ובציטוט החקיקה מפי השופט, אברהם קסירר:

 

לעניין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח – 1988, שם מוגדר ש"מבצע בנייה" כ:

"קבלן ראשי או מזמין, המבצע את העבודה כולה או חלקה באמצעות עובדים שלו או באמצעות קבלנים העובדים עבורו."

 

סעיף 6 לתקנות קובע:

"הטיל המזמין את ביצוע הבניה על קבלן ראשי, יראונו כמבצע הבניה לעניין תקנות אלה והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות עליו."

 

"על קיומה של חובת זהירות מושגית ביחסים שבין סולל בונה והתובע ניתן ללמוד מהחקיקה הרלבנטית (פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988). תחולתה של החקיקה ביחסים שבין התובע וסולל בונה נלמדת מהיותו של התובע "עובד" כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הבטיחות בעבודה. וכבר נפסק כי:

 

 "פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות על פיה פורשו כבאות להגן לא רק על "עובדים" אלא על כל המועסק במפעל, אפילו הוא קבלן עצמאי או עובד של קבלן עצמאי.

...

הרציונל המונח ביסוד פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה הוא לספק סביבת עבודה בטוחה ולהגן על חייו ושלמות גופו של כל מי שנמצא במקום העבודה לצורך עבודתו, בין אם הוא עובד ובין אם הוא קבלן עצמאי."(ר' ע"א 7130/01 סולל בונה בניין ותשתית בע"מ נ' יגאל תנעמי)."

 

פרסומי המוסד לבטיחות ולגיהות, באחריות הקבלן, בין היתר להחזיק באתר בצורה זמינה תיעוד רישוי וביטוח מתאימים לכל סוגי כלי הרכב והציוד של הקבלן הנמצאים ומופעלים באתר החברה.  

 

 


 

הגבלת זכאותם של נפגעים לפי סעיף 7 לחוק הפלת"ד

 

"נפגעים אלה אינם זכאים לפיצויים לפי חוק זה:

(1) מי שגרם לתאונה במתכוון;

(2) מי שנהג ברכב תוך הפרת החוק לתיקון דיני העונשין (שימוש ברכב ללא רשות), תשכ"ד-1964, וכן מי שהיה מצוי ברכב ביודעו שנוהגים בו כאמור;

(3) מי שנהג ברכב כשאין לו רישיון לנהוג בו למעט רישיון שפגע מחמת אי תשלום אגרה;

(4) מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע.

(5) מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב;

(6) בעל הרכב או המחזיק בו, שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה באותה נהיגה, בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו.

 

7א. זכאותו של נוהג בהיתר לתבוע פיצויים  - על אף האמור בסעיף 5)7), מי שנפגע כשנהג ברכב בהיתר מאת בעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח אינו מכסה את שימושו ברכב, והוא לא ידע על כך ובנסיבות הענין גם לא היה סביר שיידע, יהא זכאי לתבוע פיצויים מן הקרן כפי שזכאי לכך נפגע לפי סעיף 12(ב).
 

 7ב. זכאותם של תלויים לתבוע פיצויים  - תלויים בנפגע יהיו זכאים לתבוע פיצויים לפי חוק זה גם אם הנפגע עצמו לא היה זכאי לכך לפי סעיף 7, ואם היו תלויים במי שנפגע כשנהג ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח אינו מכסה את החבות הנדונה, יהיו זכאים לתבוע כאמור מן הקרן.
  

זכות החזרה לפי סעיף 9 לחוק הפלת"ד

 

(א) מי ששילם פיצויים המגיעים לפי חוק זה לא תהא לו זכות חזרה על אדם אחר החייב בפיצויים לפי חוק זה זולת הזכות לחזור על אחד מאלה:

(1) מי שאינו זכאי לפיצויים כאמור בסעיף 7;

(2) מי שאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או שהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה, למעט מי שהיה לו ביטוח שנתי שתקפו פג תוך 30 יום לפני התאונה.

(3) בעל הרכב או המחזיק בו כאמור בסעיף 7א.

(ב) חבותו של מי שחוזרים עליו לפי סעיף קטן (א), תהיה לפי פקודת הנזיקין.

ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בזכות החזרה של מעורבים בתאונה לפי סעיף 3 (ב) בינם לבין עצמם.