היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח אחריות המוצר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

 

הכיסוי הביטוחי


בסיס הביטוח בד"כ הגשת תביעה


הפסקת פעילות


מקרה שארע בשטח ישראל


הוצאות משפט סבירות


תנאי לביטוח


החוק


שתי הבעיות


הפתרון


בניינים ותוצרת חקלאית


מהו מוצר


מה נחשב כייצור


אחריותו של ספק


ביטוח אחריותו של יצואן


מקרה הביטוח


נזק


תביעה


גבולות אחריות המבטח


סעיף האחדת נזקים


תנאי מיוחד


סייגים הניתנים לביטול או להרחבה


סייגים שאינם ניתנים לביטול


סייגים  בכל ביטוחי החבויות


הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים


תנאים מקובלים בביטוח חבויות


התיישנות


איסור הודאה


תשלום גבול האחריות


דין ושיפוט ישראלי


דמי ביטוח לפי מחזור


 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

ההבדל בין ביטוח רכוש לביטוח אחריות

השוואה בין פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים

מדריך ביטוח אחריות המוצר

מאת קטיה שורצמן   

תוכן המדריך

 

העליון דחה דיון נוסף בתיק מולרם

 

ביטוח אחריות המוצר ואחריות מקצועית - השוואה

ביטוח אחריות המוצרעל ביטוח אחריות המוצר למבנים      כתבה ב Ynet על ילד שנפגע מאריח    טיפ - הלכת השנים האבודות וביטוח אחריות המוצר למבנים   טיפ - אמדן הסיכון בביטוח אחריות המוצר למבנים    טיפ - ביטוח אחריות המוצר ליזם  טיפ:  ביטוח אחריות המוצר לרוכש דירה מקבלן  השבת מוצרים וביטוח

 

 

 

הכיסוי הביטוחי

 

ביטוח חבות המוצר הוא חוזה שיפוי. המבטח משפה את המבוטח בגין אחריותו החוקית התובע שנגרם לו נזק ע"י מוצר שיוצר ע"י המבוטח או אשר המבוטח נחשב כיצרן שלו עפ"י חוק.

 

יש לשים לב שהביטוח אינו אחריות לאיכות המוצר ועל כן אין כיסוי לאחריות הנובעת מאי התאמת המוצר לייעודו אלא אך ורק אחריות בשל נזק שנגרם לצד השלישי בשל המוצר.

 

דוגמא לעניין האחריות בשל המוצר ניתן למצוא במקרה המפורסם של "פרשת רמדיה".

 

הביטוח הוא לפי תנאי הפוליסה. כלומר, הנזק שנגרם לנפגע אינו מבוטח אלא אך ורק מידת אחריותו של המבוטח כלפיו (כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ברכב רכוש, נוהגים גם כאן לנכות אחוזי רשלנות תורמת של הנפגע או לא משלמים בכלל כאשר המבוטח אינו נושא באחריות חוקית לפגיעה)..

 

הכיסוי הוא לנזק שנגרם לצד שלישי בשל פגם במוצר ואין כיסוי למצב בו המוצר אינו מתאים ליעודו התפעולי.(הפוליסה אינה מכסה אחריות לטיב המוצר – PRODUCT GARANTEE) לכן אין כיסוי להוצאות של תיקון או השבה מהשוק של מוצרים פגומים אלא אך ורק לחבות חוקית לשפות את אותו גורם שנגרם לו נזק בשל הפגם במוצר.

 

יש לשים לב לעובדה שתנאי הביטוח אינם אחידים וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. תנאי הפוליסה והסייגים להלן מובאים להמחשה בלבד והתנאים המחייבים הם בכל מקרה תנאי הפוליסה הספציפית שהוצאה למבוטח.

 

הכיסוי הביטוחי עשוי להיערך לפי פוליסה מיוחדת לביטוח אחריות המוצר או לפי פרק מיוחד לפי פוליסת החבילה לביטוח בית העסק.

 

 

 


בסיס הביטוח בד"כ הגשת תביעה

 

הכיסוי ניתן ל תביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה (ותמסר למבטח) בתקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה תביעה בשל ארוע שקרה בתקופת הביטוח אשר הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח (אלא אם כן חידש המבוטח את הפוליסה).המבטח בד"כ תוחם את מועד קרות מקרה הביטוח לתקופת הביטוח או לתקופה למפרע (התקופה הרטרואקטיבית) הנקובה ברשימה.

 

כדי לשמור על רצף הכיסוי – חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה. כדי להמנע ממצב בו המבוטח עשוי "לפול בין הכסאות" רצוי, במדת האפשר, לחדש את הביטוח אצל אותו המבטח.

 


 

הפסקת פעילות

 

הואיל וביטוח חבות המוצר נעשה  בדרך כלל אך לא תמיד כל בסיס הגשת תביעה, חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה, על-מנת להבטיח את רצף הכיסוי הביטוחי. כאשר המפעל סוגר מחלקה שמייצרת מוצר מסוים, הוא עדיין חשוף לאפשרות של תביעה אשר תוגש נגדו בשל מקרה שקרה בתקופה בה היתה המחלקה פעילה ויצרה את אותו המוצר. לצורך כך, חשוב להמשיך ולבטח את האחריות בגין כל המוצרים שיוצרו על-ידי המפעל בעבר ולא רק בשל המוצרים שהמפעל מייצר בתקופת הביטוח.

נהוג לרכוש כיסוי מיוחד להפסקת פעילות (בד"כ תמורת פרמיה שהולכת ופוחתת במשך השנים שלאחר הפסקת הפעילות). כיסוי זה נותן פתרון ביטוחי לתביעות בשל מקרים שקרו לפני הפסקת ייצור המוצרים.


 

 

מקרה שארע בשטח ישראל

 

הפוליסה מכסה את חבותו של המבוטח על פי חוק בשל מקרה ביטוח בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים (הפוליסה הסטנדרטית ללא הרחבה אינה מכסה חבות מעבר לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים). על כן מי שמייצר מוצרים או רכיבים המיועדים לחו"ל אמור להרחיב את הביטוח בהתאם.

 


 

הוצאות משפט סבירות

 

כמו כל ביטוח חבויות במדינת ישראל, מכסה הפוליסה מעבר לגבול אחריותו של המבטח אף הוצאות משפט סבירות שהוציא המבוטח. בחלק מהפוליסות נקבע כתנאי לכיסוי הוצאות משפט קבלת אישור מהמבטח מראש ובכתב.


 

 

 

תנאי לביטוח

 

כאשר מבוטחת חבות בשל מוצר הדורש רישוי עפ"י חוק, המבטח בד"כ מתנה את הביטוח בכך שבמועד קרות מקרה הביטוח נשא המבוטח ברישיון תקף מטעם הרשויות המוסמכות לייצר את המוצר המפורט ברשימה.


 

החוק

 

לפי חוק האחריות למוצרים פגומים אין יחוד עילה לתביעה (הנפגע יכול לתבוע לפי חוק זה ולפי פקודת הנזיקין וכל חוק אחר) נוהגים לבטח אחריות לפי שני החוקים העיקריים לפיהם אפשר ונהוג לתבוע את היצרנים:

 

א. פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

 

ב. חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם – 1980. חוק זה מחייב בפיצוי בשל נזק גוף בלבד (ראה

האחריות לפי שני החוקים חלה גם כאשר המוצר נמצא עדיין בחזקת היצרן. הפוליסה לביטוח אחריות המוצר, כאמור להלן, מכסה חבות רק לאחר שהמוצרים חדלו להיות בחזקת היצרן. ענין זה עשוי ליצור

 


 

שתי הבעיות

 • ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי – עשויה להיווצר בעיה של העדר כיסוי הואיל והפוליסה המקובלת לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי אינה מכסה בדרך כלל אחריות הנובעת ממוצרים.
   

 • ביטוח חבות המעבידים – עובד עשוי להיפגע ממוצר שטרם יצא מחזקת היצרן והפוליסה המקובלת לביטוח חבות המעבידים מכסה, בדרך כלל, חבות לפי פקודת הנזיקין בלבד.


 

 

הפתרון

הפתרון המקובל לבעיות אלה אינו ניתן בביטוח אחריות המוצר אלא בהרחבת שתי הפוליסות הנ"ל:

 • ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי –צמצום החריג העוסק בחבות הנובעת ממוצרים למוצרים שיצאו מחזקת המבוטח – כלומר, אחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין מוצרים שטרם יצאו מחזקתו מבוטחת במקרה זה לפי הפוליסה (המורחבת) לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.
   

 • אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו – הרחבת הפוליסה לביטוח חבות המעבידים לכסות גם חבות לפי חוק האחריות למוצרים פגומים.

כתוצאה מפתרון זה מתקבלים גבולות אחריות שונים לכיסוי נזק שנגרם ממוצרים פגומים הואיל ולפי שלושת הפוליסות, נקבעים, בדרך כלל גבולות אחריות שונים לכל אחת מהן.


 

בניינים ותוצרת חקלאית

חוק האחריות למוצרים פגומים מגדיר כמוצר גם מוצר המחובר למקרקעין ובניין. לפיכך, יותר ויותר קבלנים רוכשים ביטוח חבות המוצר לבטח את אחריותם עפ"י חוק.

 

חוק האחריות למוצרים פגומים אינו חל על בהמות, עופות ודגים חיים וכן על תוצרת חקלאית שאינה מעובדת. בכל זאת, לא מומלץ לחקלאים לוותר על ביטוח חבות המוצר הואיל והם עשויים להימצא אחראים כלפי הצרכנים לפי חוקים אחרים (כמו למשל, פקודת הנזיקין).


 

מהו מוצר

הפוליסה מכסה אחריות בשל ייצור מוצרים שפורטו ברשימת הפוליסה לפיכך חשוב לפרט את כל המוצרים שמיוצרים ע"י המבוטח לרבות אותם מוצרים אשר המבוטח עשוי להיחשב כיצרן שלהם עפ"י חוק.

 

כמוצר נחשבים אף רכיב, ואריזה של מוצר המיוצרים על ידי המבוטח והאחריות בגינם מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר. לפי חוק האחריות למוצרים פגומים היצרן אחראי גם בשל אזהרות והוראות טיפול ושימוש במוצר מטעמי בטיחות.


 

מה נחשב כייצור

כייצור נחשב אף תיקון, טיפול, הרכבה וכן יבוא לישראל למטרות מסחריות וכן שיווק בכל צורה שהיא.

אחריותו של יבואן

יבואן שמייבא לישראל למטרות מסחריות מוצר שמיוצר בחו"ל, מוגדר כיצרן לפי חוק האחריות למוצרים פגומים .ולפיכך מוטלת עליו אחריות לפצות את הנפגע.


 

אחריותו של ספק

ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן אינם ניתנים לזיהוי על-פניו יהיה אחראי כלפי הנפגע לפי חוק האחריות למוצרים פגומים. חוק זה גם מגדיר כיצרן כל מי שמציג את עצמו כיצרן של מוצר ע"י מתן שמו או סימנו המסחרי על המוצר או בכל דרך אחרת.

הספק יהיה פטור מאחריותו לפי חוק האחריות למוצרים פגומים אם ימסור לנפגע, לפי דרישתו פרטים (ובכלל זה את כתובת העסק) לפיהם יוכל לאתר את היצרן או את היבואן או את הספק שממנו רכש את המוצר.


 

 

ביטוח אחריותו של יצואן

לביטוח אחריותו של יצואן נדרשת הרחבה מיוחדת לביטוח חבות המוצר בחו"ל. הכיסוי המקובל הוא לפי דין ושיפוט ישראלי, עם תנאי מגבילים לגבי קנדה וארה"ב. במקרים מיוחדים (של מפעלים גדולים) נרכש ביטוח חבות המוצר לפי הדין המקומי החל בארץ היצוא.

 


 

מקרה הביטוח

מקרה הביטוח מוגדר בפוליסה כנזק שנגרם עקב פגם במוצרים שיוצרו על ידי המבוטח במהלך עסקו המתואר ברשימה, לאחר שהמוצרים חדלו להיות בחזקתו של המבוטח.

ביטוח נזק אשר עשוי להגרם נזק ע"י מוצר עוד לפני שיצא מחזקתו של המבוטח נוהגים לבטח כהרחבות מיוחדות לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי והפוליסה לביטוח אחריות מעבידים.

 


 

 

נזק

 

הגדרת הנזק אינה אחידה, להלן דוגמא להגדרה באחת הפוליסות:

 

א. נזק גוף: מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני נפשי או שכלי.
 

ב .נזק לרכוש כתוצאה מאירוע תאונתי.


 

תביעה

 

תביעה מוגדרת בפוליסה כקבלת תובענה או מכתב או תביעה או מידע ממקור כלשהו, ע"י המבוטח בדבר קרות מקרה ביטוח.


 

גבולות אחריות המבטח

 

א) למקרה:

הסכום הרשום ברשימה כגבול אחריות המבטח לכל מספר של תובעים בקשר עם מקרה ביטוח אחד.

ב) לתקופה:

הסכום הרשום ברשימה כגבול אחריות המבטח לכל התביעות במשך כל תקופת הביטוח.


 

סעיף האחדת נזקים

 

בד"כ נקבע בפוליסה סעיף האחדת נזקים לענין גבול האחריות למקרה אחד ולפעמים גם לענין ההשתתפות העצמית סעיף זה קובע, כי כל הנזקים שייגרמו על ידי מוצרים מסדרת ייצור אחת ייחשבו, כאילו נגרמו על ידי מקרה ביטוח אחד.

 


 

 

תנאי מיוחד

 

על המבוטח להודיע למבטח מיד בעל-פה או בטלפון (ולאחר מכן בכתב) לאחר שיובא לידיעתו או לידיעת בא כוחו על:

1. קרות מקרה ביטוח.

2. כל תביעה אשר תעשה נגד המבוטח.

3. כל קבלת הודעה בעל-פה או אחרת מאדם כלשהו לגבי כוונה לייחס למבוטח חבות בגין מקרה ביטוח.

4. נסיבות כלשהן אשר עלולות בצורה כלשהי להוות עילה לתביעה בגין חבות המוצר.

 


 

 

סייגים ו/או שניתנים לביטול או להרחבה (או לפעמים אינם קיימים בפוליסה)

 • חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח כלפי ובגין קבלן או קבלן משנה ועובדיהם.
   

 • חבות כלשהי העשויה לחול על המבוטח כתוצאה מפרסום מטעה על ידו. היה המבוטח משווק או יבואן לא יהא המבטח חייב לפצותו עבור נזק שייגרם עקב הוראות שימוש בלתי נכונות שהוספו על ידו או הוראות השונות מהוראות היצרן המקורי.
   

 • כל תוצאה של התפרעות, מהומות, וסכסוכי עבודה.
   

 • סייגים נוספים.

 


 

 

סייגים ו/או חריגים שאינם ניתנים לביטול

 • נזק כלשהו למוצרים או עלות תיקון או החלפה של כל אחד מהמוצרים וכל הוצאה או הפסד הכרוכים בהחזר מוצרים פגומים (על פי ההתנאה של הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים להלן). לעיתים נדירות אפשר לרכוש הרחבה מיוחדת להוצאות השבת מוצרים פגומים מהשוק.
   

 • חבות בקשר עם נזק שנגרם כתוצאה מפגם במוצר שיוצר בניגוד לכל דין.- לפעמים ניתן לרכך סייג זה כך שלא יחול לגבי מקרים שנעשו בתום לב ושלא על דעת הנהלת המבוטח.
   

 • תביעה הנובעת מהיות המוצר בלתי מתאים ליעודו. בד"כ נקבע, כי חריג זה לא יחול על חבות לנזק שנגרם עקב פגם באותו מוצר.
   

 • חבותו של המבוטח כלפי עובדיו, כלפי המועסקים על ידו או כלפי כל אדם הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא, המקנה למבוטח מעמד של מעסיק כלפיו.
   

 • נזק שנגרם לרכוש הנמצא בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של המבוטח.
   

 •  קנסות, פיצויים עונשיים ופיצויים לדוגמא.
   

 •  ארוע כלשהו - אשר ארע לפני תחילת הביטוח - לגביו ידע המבוטח, או היה עליו לדעת, כי הוא עלול לשמש עילת תביעה נגדו ולא מסר על כך למבטח.


 

 

סייגים ו/או חריגים לחבות המבטח בכל ביטוחי החבויות

בנוסף לסייגים הכלליים לחבות המבטח החלים על כל הביטוח האלמנטרי של העסק כמו נזקי מלחמה וטרור, סיכונים גרעיניים, נזק שנגרם ע"י המבוטח במתכוון, חריג זיהום, אחריות מוגברת לפי חוזה או ויתור על אחריות לפי חוזה. יש מבטחים המוצאים מכלל כיסוי אף נזקי מהומות, פרעות, שביתות או השבתות וכן רשלנות רבתי של המבוטח.

 


 

הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים

הפוליסה כוללת תנאי מיוחד הקובע, כי אם המבוטח נוכח, כי מוצר גרם או עשוי לגרום לנזק כתוצאה מפגם בהרכבו או בתהליך ייצורו - עליו להפסיק מיד את ייצורו, מכירתו ואספקתו.

כן מחייבת הפוליסה את המבוטח לנקוט אמצעים סבירים כדי להחזיר לידיו כל מוצר פגום שיצא משליטתו ולהזהיר את הצרכנים מפני שימוש בו. הוצאות או הפסדים כלשהם הכרוכים בהחזר מוצרים כאמור ובטיפול בהם יהיו על חשבון המבוטח.


 

 

תנאים מקובלים בביטוח חבויות

הפוליסה לביטוח חבות המוצר כוללת, בין היתר, תנאים מקובלים בביטוחי חבות כמו איסור הודאה באחריות (למעט במשפט), אי כיסוי אחריות מוגדלת לפי חוזה או הסכם ועוד.


 

התיישנות

תביעתו של המבוטח כלפי המבטח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעתו של העובד שנפגע נגד המבוטח.


 

איסור הודאה

על המבוטח נאסר להודות באחריות או להציע פיצוי או תשלום לעובד. למעט מתן עדות במשטרה או בבית משפט.


תשלום גבול האחריות

לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן בקשר תביעה רשאי המבטח לשלם למבוטח את מלוא סכום גבול אחריותו למקרה אחד, בהפחתת השתתפות עצמית וסכומים ששולמו בתור פיצויים בגין אותו המקרה, וכל סכום אשר המבוטח חייב למבטח (כמו דמי-ביטח).לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות, יהא המבטח פטור מניהול תביעה או תביעות כלשהן ומהשגחה בקשר אליהן ולא תחול עליו כל אחריות נוספת בגין אותו מקרה. הפוליסה מסתיימת לאחר תשלום סכום מלוא גבול אחריותו של המבטח לתקופת הביטוח הנקוב ברשימה.


 

דין ושיפוט ישראלי

לפי הפוליסה המקובלת, על כל תביעה לפי הפוליסה חל הדין הישראלי בלבד ולבית המשפט הישראלי תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל חילוקי הדעות הנובעים ממנה. המבטח לא יהא חייב לשפות את המבוטח בגין פסק דין שינתן נגדו על ידי בית משפט כלשהו שמושבו מחוץ לתחום שיפוטם של בתי משפט ישראליים (להלן "פסק דין זר"), או בעד כל סכום שהמבוטח יהיה מחויב לשלם לפי פסק דין של בית משפט ישראלי הנותן תוקף לפסק דין זר או המבוסס במישרין או בעקיפין על פסק דין זר שניתן בקשר לתביעה נגד המבוטח.

לכן, מי שמייצר מוצרים המיועדים ליצוא מחוץ לגבולות המדינה ואף רכיבים האמורים להיות מורכבים בתוך אותם המוצרים, אמור להרחיב את ביטוחיו לכסות אחריות לפי דין ושיפוט זר.


 

דמי ביטוח לפי מחזור

 

באותם מקרים בהם נקבע בפוליסה, כי דמי הביטוח מחושבים לפי מחזור. אזי דמי הביטוח הם ארעיים, והמבוטח מתחייב למסור למבטח בתום תקופת הביטוח (בד"כ בתוך 30 יום מתום התקופה), הצהרה בכתב המפרטת את מחזור הכנסותיו במשך תקופת הביטוח.. דמי הביטוח הסופיים מחושבים בתום תקופת הביטוח (נערכת התאמת פרמיה) ע"י הכפלת התעריף במחזור הכנסותיו של המבוטח. ביטוח מסוג זה בכפוף בד"כ לפרמיה המזערית הנקובה ברשימה.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright