היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח צד ג'

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

מדריך לביטוח צד ג'

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

תוכן המדריך

ביטוח אחריות של עסק               ביטוח צד ג' בדירה                        ביטוח צד ג' רכב

 

ביטוח צד ג' ניתן לערוך כפוליסה בפני עצמה STAND ALONE או כפרק של פוליסה הכוללת ביטוח רכוש. דוגמא טובה לכך יכול לשמש ביטוח רכב רכוש הכולל פרק צד ג', וכך גם ביטוח הדירה ותכולתה. בשתי הפוליסות הכיסוי הבסיסי לאחריות כלפי צד שלישי כלול במחיר. בביטוח הרכב עלות הכיסוי כלולה בביטוח המקיף ובביטוח הדירה כלולה העלות בביטוח התכולה. ביטוח אחריות חוקית נכלל אף כפרק בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות והמחיר במרבית המקרים כלול בביטוח הפרויקט ולפי פוליסות ביטוח חבילה לבית עסק ניתן לרכוש כיסוי לאחריות חוקית לפי הפרק לביטוח צד ג' במחיר נפרד שאינו כלול במחיר ביטוח הרכוש כמו בביטוחי הרכב, הדירה והביטוח הקבלני.

ביטוח צד ג' כבסיס לכל הפוליסות לביטוח אחריות חוקית

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי או בכינויו היותר מוכר "ביטוח צד ג'" מהווה למעשה את הבסיס לכל הפוליסות האחרות לביטוח אחריות חוקית (חבות מעבידים, אחריות מקצועית, אחריות המוצר ואחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה).

הצורך בביטוח לפי הפוליסות האחרות נובע מהחריגים המפורשים בפוליסת צד ג' לכיסוי האחריות המבוטחת לפיהן. אלמלא החריגים, לא היה כל צורך בפוליסות המיוחדות.

ניקח לדוגמא מקרה של שני אנשים המחליקים, מועדים ונופלים במשרדי המבוטח בשל שלולית קטנה שנוצרה מקפה שנשפך. הנפגע הראשון הוא לקוח של המבוטח ולכן האחריות כלפיו תהיה מבוטחת לפי פוליסת צד ג'. הנפגע השני הוא עובד והאחריות כלפיו מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח חבות המעבידים (בניכוי הסכומים המגיעים לעובד לפי חוק הביטוח הלאומי).

הסיבה לפיצול הכיסוי הביטוחי בשל אירוע אחד לפי שתי הפוליסות השונות, היא כאמור החריג בפוליסת צד ג' המוציא מכלל ביטוח אחריות כלפי עובדים. אלמלא החריג, היה הכיסוי הביטוחי נופל תחת פוליסת צד ג'. בעניין זה, יש לשים לב לכך שביטוח חבות המעבידים אינו מכסה אחריות המעביד בשל נזק לרכוש עובדים. הפתרון נמצא בהרחבת הכיסוי לפי פוליסת צד ג' של העסק לכלול ביטוח אחריות חוקית בשל רכוש עובדים (הרחבה זו, אם נכללה בפוליסה, אינה מוגבלת בסכום ומכסה נזק לרכוש עובדים אך ורק ובמידת שיעור אחריותו של המבוטח לנזק שנגרם) בנוסף להרחבה המקובלת בפוליסת רכוש לחפצי עובדים (הרחבה זו, אם נכללה בפוליסה, מוגבלת בסכום אך מכסה גם מקרים ללא קשר לאחריותו של המבוטח לנזק שנגרם). כלומר, ניתן למצוא שילוב לכיסוי בין פוליסת צד ג' ומעבידים כאשר בשל מקרה אחד נגרם נזק גוף לעובד (ביטוח מעבידים) ונזק לרכושו (ביטוח צד ג' מורחב).

בעקבות פיצול הכיסוי לפי פוליסות שונות נוצר מצב של גבולות אחריות נוספים לכל כיסוי ביטוחי (אם הכל היה מבוטח לפי פוליסת צד ג', הכיסוי לכל המקרים היה מוגבל לגבול האחריות לפי פוליסת צד ג') מצד אחד ומצד שני הכיסוי יכול להיות לפי חוקים שונים לכל פוליסה. כך למשל הפוליסה לביטוח צד ג' (תנאי ביט) היא לפי דין ישראלי בעוד שהכיסוי לפי הפוליסה לביטוח חבות המעבידים (תנאי ביט) הוא לפי פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים.

אותו העיקרון חל גם לגבי ביטוח אחריות מקצועית, מנהלים ואחריות המוצר הנגזרים אף הם מחריגי פוליסת צד ג'. אלא שכאן ההבדל הוא בבסיס הביטוח הואיל וביטוח צד ג' הוא לפי בסיס האירוע המכסה אחריות בשל מקרה שקרה בתקופת הביטוח בעוד שפוליסות אחריות מקצועית, מנהלים ומוצר מכסות אחריות לפי בסיס הגשת תביעה המחייב לשמור על רצף ביטוחי הואיל והכיסוי הוא לתביעה שהוגשה בתקופת הביטוח בשל מקרה שקרה לאחר התאריך הרטרואקטיבי המוסכם הנקוב ברשימת הפוליסה (המפרט).

גם כאן ניתן למצוא שילוב בין הפוליסה האחרת לבין פוליסת צד ג'. למשל כאשר מסעדה מגישה מזון מקולקל אשר בושל בסיר אחד הגורם להרעלה של שני סועדים. סועד אחר הורעל כאשר אכל במסעדה והאחריות לגביו תהיה מכוסה לפי פוליסת צד ג' (תנאי ביט) הואיל והחריג למוצרים בפוליסה זו חל אך ורק לגבי מוצרים אשר יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח ואילו הסועד השני אשר הזמין את המזון לביתו יגיש את תביעתו לפי הפוליסה לביטוח אחריות למוצרים פגומים הואיל ופוליסה זו מכסה אחריות בשל מקרה ביטוח שאירע לאחר שהמוצר יצא מחזקתו הישירה של המבוטח.

דבר דומה אפשר למצוא גם בביטוח אחריות מקצועית מול ביטוח צד ג' (שניהם לפי תנאי ביט). למשל בנין נשרף בשל צירוף של שתי סיבות: חוסר זהירות בעת ביצוע עבודות שיפוץ וכשל בתכנון אמצעי מיגון מפני אש של יועץ הבטיחות. הואיל וחריג אחריות מקצועית לפי תנאי ביט מוציא מכלל ביטוח אחריות בשל יעוץ, תכנון ופיקוח ואינו כולל חריג בשל טיפול (למעט טיפול רפואי או פרה רפואי  של מבוטח העוסק במתן שירותים אלה) הרי שאחריותו של מבצע השיפוץ תהיה מבוטחת לפי פוליסת צד ג' (תנאי ביט) ואחריותו של המתכנן לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית (אשר לגביה אין תנאי ביט).

בעניין אחריותו המקצועית של המשפץ, יש לשים לב גם לחריג נזק לרכוש עליו עובדים לפי תנאי ביט שהוא מרוכך יותר מהחריג המקובל לפי פוליסות אחרות ומוציא מכלל כיסוי אך ורק נזק למקור הנזק וחל אך ורק לגבי נזק הניתן לביטוח לפי פוליסת הרכוש של המבוטח, כלומר חריג זה לא יחול לגבי ביטוח עבודות השיפוץ.

 

השפעת ויתור הדדי על תחלוף על גבולות אחריות כלפי צד ג'

 

בכל הקשור לאומדן גבול האחריות הרצוי בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי קשה לקבוע אמות מידה ומבחינת צרכי המבוטח והחשיפה לסיכון, לפעמים השמיים הם הגבול. למעשה אין כל קשר בין היקף העבודה או ההכנסה של המבוטח לבין גבול האחריות הרצוי. ולא פעם, המבוטח מודע להיקף אחריותו אך אינו יכול לשאת בתשלום הפרמיה בעבור הביטוח הנכון. לדוגמא: שימוש במקדחה קטנה עשוי לגרום לשריפה גדולה. הנזק לרכוש צד ג' עשוי להיות גבוה הרבה יותר מהנזק לרכוש המבוטח. שריפה הפורצת מדירה שערכה מאתים אלף דולר עשויה לשרוף את כל מבנה המגורים שערכו מיליוני דולרים. הפתרון לא יגיע מביטוח צד ג' של הדירה בגבולות האחריות המקובלים (מאות אלפי שקלים) של בעל הדירה ששרף את הבניין. בעל הדירה, במקרה שאכן ערך לעצמו ביטוח תכולת דירה (ביטוח התכולה המקובל כולל כיסוי צד ג' בגבולות אחריות שבדרך כלל, מגיעים למאות אלפי שקלים), עשוי למצוא את עצמו חייב לשלם מיליוני דולרים לשכניו ולמי שביטוח אותם (לפי תביעת תחלוף).

 

הבעיה נראית לכאורה, חסרת פיתרון הואיל ורכישת ביטוח צד ג' בגבולות של מיליוני דולרים לכל בעל דירה בבניין  עשויה לעלות בסכומי פרמיה שהדיירים לא יוכלו לשאת.

 

בכל זאת, קיים פיתרון ביטוחי והוא התחייבות הדדית של הדיירים שתבוא לידי ביטוי בפוליסות המבנה והתכולה של כל אחד מהם לפיה הם מתחייבים לכלול בביטוחים שלהם ויתור על תחלוף לטובת הדיירים האחרים.

 

ויתור זה אינו כרוך בתשלום פרמיה נוספת וחברות הביטוח נוטות להסכים לכלול בפוליסות הרכוש סעיף ויתור על תחלוף, בעיקר כאשר מדובר על ויתור הדדי.

 

הסיבה לכך היא זהות אינטרסים של המבוטחים והמבטחים. המבוטח חוסך בעלות הפרמיה הנדרשת לרכישת גבולות אחריות בסכומים גבוהים. המבטח חוסך תביעות פיצוי ותחלוף כנגדו לפי ביטוח צד ג' של המבוטח. כלומר, הויתור מצד המבטח  אמנם מונע ממנו את תביעת התחלוף כלפי המזיק לאחר ששילם תגמולי ביטוח למבוטח אולם מצד שני, הוא חוסך בשל הויתור ההדדי את תשלום הפיצוי לשכנים ולמבטחיהם במקרה שהמבוטח ימצא אחראי לנזק שנגרם  לסביבה.

 

 

חריגים עיקריים בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי

 

חריגי הכיסוי לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי אינם זהים בכל החברות. נראה להלן את הסייגים המופיעים אצל מרבית המבטחים.

 

חריגים הכלולים בכל הפוליסות ללא אפשרות הרחבה: סיכוני מלחמה, מרד, מלחמת אזרחים וכו' וכן סיכוני קרינה גרעינית, אצל חלק מהמבטחים יש חריג של נזקי מהומות שביתות ופרעות ונזק בזדון, זיהום (בד"כ יש כיסוי לאירוע תאונתי), שימוש ברכב מנועי, כלי שיט וכלי טיס, חבות מוגדלת עפ"י חוזה או הסכם וסכום שהמבוטח מנוע מלדרוש עפ"י חוזה או הסכם, אחריות כלפי עובדים (אותה יש לבטח בביטוח חבות מעבידים כאשר נזק לרכוש עובדים אפשר לבטח כהרחבה בפוליסה זו).

 

חריגים הנכללים בחלק מהפוליסות: נזק תוצאתי, אי מילוי חובה חקוקה, איידס, אסבסטוזיס (אמיינתית) וסליקוזיס (צורנית), שימוש בפרתיון ובפיתיונות מורעלים, בגפרת התליום ובסטריכנין, אש, בהלה, התפוצצות, חבות כלפי וגם או בגין קבלן משנה, חבות כלפי בן משפחה, בעלי חיים, שימוש באופנים בשעות החשכה ללא תאורה ולמטרות מרוץ או תחרות, מנוף, מעלית ומכשיר הרמה, תביעה מצד המוסד לביטוח לאומי, שימוש בכלי נשק, חמרי נפץ ותחמושת, פעולות פריקה וטעינה (רצוי להרחיב למקרים שאינם כלולים בביטוח חובה), ביצוע עבודות בניה שיפוצים ותחזוקה בחצריו של המבוטח, החלשת משען, ויברציה, שקיעת קרקע, נזק ליסודות וגלישת קרקע, "ליקוי במערכות ביוב", אחריות מקצועית (רצוי להרחיב לכיסוי הגשת עזרה רפואית ראשונה), תכנון ויעוץ ואחריות בשל מוצרים (רצוי להגביל למוצרים שיצאו מחזקתו של המבוטח ולכסות הרעלה ממזון בחצרי המבוטח או באירועים שאורגנו על-ידו או מטעמו), נזק לצינורות, מתקנים או כבלים תת-קרקעיים.

 

השינויים בתנאי ביט 2007 בפוליסת צד ג'

 להלן סקירה קצרה של שתי ההרחבות החדשות בתנאי ביט 2007 לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

פגיעה בפרט - הרחבה מספר 10 - כיסוי ל PERSONAL INJURY, הכוונה היא לפגיעה בפרט, ולא פגיעת גוף. הרחבה זו נדרשת לאור הגדרת מקרה הביטוח הכולל אחריות בשל פגיעות בגוף, בנפש וברכוש בלבד ואינו מכסה היזק כספי. מדובר בכיסוי ברור ומוגבל בסכום כאשר לפי הכיסוי הקודם, ניתן היה אולי להחיל על לפחות חלק מהמקרים את הכיסוי הקיים לפגיעה בנפש אולם בכל מקרה, הגדרה מפורשת וברורה אמורה לסגור את הפתח לויכוחים ולהתדיינויות. הכיסוי כולל דוגמאות לפגיעה בפרט כמו:

  • חדירה לתחום הפרט לרבות פגיעה בפרטיות

  • לשון הרע

  • העלבת אדם

  • מעצר שווא

  • הפרה בתום לב של חובת סודיות

אחריות המבטח מוגבלת ל $50,000 למקרה אחר ולתקופת הביטוח ואינה כוללת אחריות בשל הטרדה מינית ופגיעה בזכויות קניין רוחני.

 ויתור על זכות התחלוף  - הרחבה מספר 15-  בניגוד לסברה הקיימת, לפיה זכות התחלוף היא בלעדית לביטוחי רכוש, הרי שלפי סעיף 67 לחוק חוזה הביטוח סעיף 62 שעניינו תחלוף, חל אף על ביטוחי אחריות בשינויים המקובלים. השימוש בביטוח אחריות הוא בעיקר כאשר קיימים מעוולים נוספים למבוטח כאשר לפי החוק התובע (הניזוק) יכול להיפרע מהם יחד ולחוד. כלומר, חברת הביטוח לאחר ששילמה תגמולי ביטוח לתובע רשאית לחזור בתביעת שיבוב כלפי גורם נוסף האחראי לנזק (מעוול במשותף) ולתבוע ממנו את חלקו. העניין הוא שחברות הביטוח ממעטות להשתמש בסעיף זה הואיל ולפי הפרקטיקה המקובלת כאשר מתגלה מעוול חברות הביטוח מצרפות אותו כצד ג' לתביעה. הצורך בסעיף זה קיים, למעשה, כאשר מתגלה מעוול נוסף לאחר תשלום תגמולי הביטוח או כאשר חברת הביטוח מעדיפה לסיים את התיק בפשרה מוקדם ככל האפשר מבלי להמתין למציאתם של גורמים נוספים האחראים לנזק על מנת לחסוך בזמן העשוי להביא לגידול בסכום התביעה. סעיף ויתור התחלוף, כאן דומה לסעיף בפוליסת האש והוא חל לטובת אנשים בשרות המבוטח, בעלי מניות, חברי דירקטוריון וכל מי שהמבוטח ויתר בכתב לפני קרות מקרה הביטוח על זכות התחלוף כלפיו כאשר הויתור לא יפגע בזכויותיו של המבוטח לשיפוי לפי הפוליסה, אולם הויתור אינו חל לטובת מי שגרם למקרה הביטוח בזדון.

 

 

ההבדל בין ביטוח צד ג' לביטוח אחריות מקצועית

 

הפוליסה לביטוח אחרות חוקית כלפי צד שלישי אינה אחידה אבל כמעט כל הפוליסות כולל סייג המוציא מכלל כיסוי את אחריותו המקצועית של המבוטח. בכל הקשור לביטוח אחריות של "צוארון לבן" הגבול שבין ביטוח אחריות מקצועית לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי הוא ברור. לקוח מחליק במדרגות ונופל, יש להגיש תביעה לפי פוליסת צד ג', לקוח ניזוק בשל ייעוץ או טיפול מקצועי, הכתובת לתביעות היא הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית.
 

אולם בביטוח אחריות מקצועית של  מקצועות אחרים הגבול אינו תמיד ברור וידוע. ההבדל שבין הפוליסות, נדון בפס"ד (המתפרסם באתר האינטרנט של החברה לביטוח חקלאי) תא 216534/02 גינזבורסקי עדי נ' מועצה אזורית ברנר והדר חברה לביטוח אשר ניתן ע"י השופטת השופטת יעל הניג ביום 31/102004.
 

המקרה הנדון הוא פציעה במהלך חוג התעמלות באולם ספורט המופעל על-ידי מועצה מקומית שהיא בעלת האולם ומנהלת החוגים שבו ובין השאר, אחראית לפעילותם של מדריכי הספורט.
 

למועצה היה ביטוח צד ג' ואף ביטוח אחריות מקצועית. אולם נאמר, דבר שהוא נכון גם למרבית הפוליסות הקיימות כיום לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, והוא העדר הגדרת המונח "אחריות מקצועית" המופיע בחריג הפוליסה. כלומר, המבוטח אינו מכוסה בגין אחריות מקצועית, אולם הפוליסה אינה מגדירה את המונח, ובכל הקשור באחריות שאינה של בעלי מקצוע חפשי, אפשר שיהיה מצב אשר המבוטח לא ידע באיזה מקרה עליו להפעיל את הביטוח המקצועי ובאיזה מקרה להפעיל את ביטוח צד ג'.
 

סקירת החריגים בפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי הביאה את השופטת למסקנה מעניינת לגבי המשותף למרבית חריגי פוליסת צד ג' והוא העדר מקריות, שליטת המבוטח או צפיותו בכח של סוגי ניזוקים (עובד או קבלן של המבוטח), סוגי יוצרי סיכון וגורמי נזק (מוצרים שיצר או ייבא המבוטח, שרותים שנתן המבוטח או אדם בשרותו נזק לרכוש בשליטתו) ומקרים מוגדרים  המוסדרים בחוקים מיוחדים, מקרים של מעין - סיכול ונזקים שניתן לכסותם בפוליסה אחרת.
 

השופטת הגיעה למסקנה, כי תכלית ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי היא לכסות חבות כלפי צדדים שלישיים מקריים ובסיטואציות מקריות. כך שאין מקום לפרוש מצמצם של הסייג "אחריותו המקצועית" על מנת שיחול רק על בעל מקצוע חופשי, עצמאי שעיסוקו רוחני. והאחריות לפציעה במסגרת חוג ההתעמלות מקומה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ולא פוליסת צד ג'.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright