היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מאמרי ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

טיפים לעסקים

פיצויים עונשיים

מאמרים באתרים

יעוץ  לעסקים

 

קביעת מועד חידוש שפוי

האם המבטח קובע סכום ביטוח?

השפעתו של המוטב על הביטוח

 להשוות את גבולות האחריות

חובת הגילוי בפוליסות

דולרים ושקלים בפוליסה אחת

ניסוח סעיף ביטוח חסר

מיגון עלות ביטוח ונזקים

ביטוח חסר בביטוחי פרט

 להשוות את גבולות האחריות

מה לעשות עד שיתוקנו הפוליסות?

ביטול ביטוח עם סעיפי שיעבוד

לקרוא את האותיות הקטנות

הזדמנויות חדשות בביטוח חיים

לא בכל המקרים המחשב צודק

דיוק בסיכונים וחיסכון בפרמיה

לקחי אסון התאומים

מדוע המבטחים מפסידים 

ביטוח כנגד חטיפה

השינויים המוצעים בחוק חוזה הביטוח

סיכוני גז הראדון וביטוח

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

מאמרים בנושא ביטוח

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

תוכן המדריך

חובת הגילוי בפוליסות-חברות הביטוח טועות לטובת המבוטחים

כל הפוליסות לביטוח כללי, ללא יוצא מהכלל, כוללות בתנאים הכלליים סעיף המתייחס לחובת הגילוי של המבוטח. סעיף זה כולל התייחסות לאותם מקרים בהם המבוטח אינו ממלא את חובת הגילוי והסנקציות שמוטלות עליו במקרה כזה. למרות השוני שקיים בין הפוליסות של חברות הביטוח השונות, הרי שבנושא הפרת חובת הגילוי יש דמיון ניכר בין חברות הביטוח (למעט מקרים שהערתי את תשומת לבם של חתמים מסוימים ששעו להערותי) והסעיף שמופיע בפוליסה מנוסח כדלקמן:

"לא השיב...וכו' – יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981"

מה חסר? כמובן, האופציה השלישית שמאפשרת לחברת הביטוח להשתחרר מאחריות באותם מקרים בהם ניתנה התשובה הלא נכונה או הלא מלאה (או לא נתנה הודעה על החמרה בסיכון) בכוונת מרמה או באותם מקרים בהם המבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה הביטוח אף בדמי-ביטוח מרובים יותר.

למרבה ההפתעה, מופיע נוסח בדומה לנ"ל גם בפוליסות התקניות של ביטוח רכב וביטוח דירה.

כיצד נוהגות חברות הביטוח היא שאלה רטורית בלבד היות וידוע לכולנו שמקרה של תשובה שניתנה בכוונת מרמה נמנעות חבורת הביטוח מתשלום של כל הנזק. כלומר הן נוהגות לפי האמור בחוק ולא לפי הפוליסה. אולם בבדיקת הוראות סעיף 39 (ב) לחוק חוזה הביטוח התשמ"א- 1981 נראה, כי אפשר להתנות על הסעיפים העוסקים בהפרת חובת הגילוי (7 עד 8 ו-18 עד 21) לטובת המבוטח או המוטב בלבד. מעניין מה יקרה אם מבוטח כלשהו יטען, כי לפי נוסח הפוליסה הוא למד שהיתה התניה לטובתו בנושא חובת הגילוי כך שחברת הביטוח חייבת בכל מקרה לשלם לו משהו בגין הנזק שנגרם. דבר נוסף שחשוב לשים אליו לב הוא עניין תנאי המיגון לגביו נקבעו בחוק (וגם בפוליסות) אותן הסנקציות כמו בנושא חובת הגילוי...

מה יכולות חברות הביטוח לעשות?  לתקן את הנוסח בכל הפוליסות שאינן תקניות (כמובן לאחר אישור המפקחת) ולדאוג לתיקון הפוליסות התקניות בהקדם האפשרי.

 

 

 פיצויים עונשיים, קנסות ופיצויים לדוגמא בפוליסות ביטוח

בעקבות פסק הדין שניתן  בתיק א 3707/01 המחייב תוקפים לשלם לקרבן פיצוי עונשי בסך 300,000 ש"ח בנוסף לפיצוי בשל הנזק שנגרם לקרבן ופיצויים בשל כאב וסבל.

בישראל מדובר בפסק דין תקדימי המחיל פסיקה אמריקאית מקובלת מזה שנים. השאלה המתבקשת היא, האם ביטוח אחריות חוקית כמו למשל ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי או ביטוח חבות המעבידים מכסה גם את הפיצוי העונשי הנפסק על-ידי בית המשפט שהוא מעל ובנוסף לפיצוי המגיע בשל הנזק שנגרם לתובע.

המקרה המדובר הוא תקיפה שגרמה לנזקי גוף חמורים. מקרה זה אינו יכול לשמש דוגמא לכיסוי ביטוחי הואיל ולפי סעיף 26 לחוק חוזה הביטוח אין כיסוי ביטוחי למקרה שנגרם ע"י המבוטח או המוטב במתכוון. הווה אומר, גם הפיצוי "הרגיל" אינו מבוטח.

פיצוי עונשי עשוי להיפסק גם בשל נזק שנגרם עקב רשלנות שהיא בתחום שבין רשלנות רבתי, שאולי אינה מבוטחת לבין רשלנות חמורה ככל שתהיה שלגביה בכל זאת יוענק לגביה כיסוי. מקרים לדוגמא יכולים לשמש תביעה לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית בשל בניה שלא לפי התקן , תביעה לפי ביטוח חבות מעבידים בשל אי גידור מכונות מסוכנות ועוד.

מבחינת נוסח הפוליסות הקיימות, אין אחידות בחריגי הפוליסות לא רק בין חברות הביטוח השונות אלא בתוך אותה חברת ביטוח עצמה ניתן למצוא נוסחים שונים הואיל ופרקי צד ג' וחבות מעבידים נכללים בפוליסות דירה (לגביהם אין תחולה של הוראות הפוליסה התקנית), בפוליסות עסק ובפוליסות מיוחדות לעסקים גדולים, מוסדות ומפעלים (תנאי "ביט" ודומיהם).

בכל הקשור בתנאי "ביט", הרי שמזה שנים מופיע בפוליסות חבות חריג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי פיצויים עונשיים, פיצויים לדוגמא וקנסות. מאידך גיסא, החריג אינו כלול בכל הפוליסות העסקיות ובכל פוליסות הדירה. בכל הקשור בביטוח צד ג' רכב, הרי שלגבי בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, החריג אינו כלול בפוליסה התקנית (תנאי המינימום המחויבים עפ"י חוק) כך שלא ניתן להוסיפו ללא שינוי התקנה. לגבי ביטוח צד ג' של רכב מסחרי מעל 4 טון ואופנועים (שהתקנה אינה חלה לגביהם), רשאים המבטחים להוסיף חריגים אולם חלק לא מבוטל מהפוליסות מבוסס על הפוליסה לביטוח רכב פרטי כך החריג המיוחד אינו כלול.

 

 

 

דולרים ושקלים בפוליסה אחת

מבוטחים בביטוחים עסקיים נוהגים לשאול מדי פעם מדוע בפוליסה שבעבורה הם משלמים במטבע ישראלי, קרי, שקלים חדשים, סכומי הביטוח והפרמיה נקובים  אומנם ש"ח, אולם פתאום מופיע סכום ההשתתפות העצמית לחלק מהסיכונים המבוטחים  כאשר הוא נקוב בדולר של ארה"ב.

בדרך כלל, השאלה מוצגת לגבי סכומי ההשתתפות העצמית  לכיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה, צד ג', אחריות מקצועית וחבות המעבידים. לפעמים ניתן למצוא בפוליסה שקלית לביטוח עסק גבול אחריות נקוב בדולר של ארה"ב  המתייחס לביטוח אחרות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג') וגם או ביטוח חבות המעבידים.

הסיבה לציון ההשתתפות העצמית בנזקי טבע ורעידת אדמה בדולרים נובעת ממחויבות המבטחים לפי חוזי ביטוח המשנה. אזכיר כי ההשתתפות העצמית המזערית המקובלת אצל מרבית המבטחים בנזקי טבע לרכוש שערכו עד 3 מיליון דולר באתר היא 5% מהנזק מינימום 2,500$ ומקסימום 25,000$. כאשר ערך הרכוש עולה, גבולות ההשתתפות כפולים: מינימום 5,000$ ומקסימום 50,000$. בביטוח רעידת אדמה ההשתתפות העצמית המקובלת אצל מרבית המבטחים היא 10% מסכום הביטוח באתר מינימום 7,500$ ומקסימום 1,250,000$. בביטוח חבות המעבידים מציינים לפעמים גבול אחריות בדולרים, לפי המינימום הגבוה (למי שיודע לבקש) והוא 5,000,000$ לתובע למקרה ולתקופה או לפי המינימום הנמוך של 1,500,000$ לתובע ולפעמים גם למקרה. כל הסכומים הנ"ל עשויים להופיע בדולרים בפוליסה שקלית.

מבחינת המבוטחים יש לשים לב, כי התאמת הסכום לפי שער הדולר אמורה להיקבע לפי השער היציג ביום תשלום תגמולי הביטוח.

לגבי חוקיות העניין, ראו תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ"ד-1984. לפי שם התקנה "אחידות המטבע" ניתן להבין את האמור בה והמצוטט להלן:

"נקבע בחוזה ביטוח סכום ביטוח הנקוב במטבע פלוני או הצמוד למטבע פלוני יהיו גם כל התשלומים הקשורים באותו חוזה או הנובעים ממנו, לרבות דמי הביטוח סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח נקובים באותו מטבע או צמודים לאותו מטבע". על התקנה המקורית חתום שר האוצר דאז יגאל כהן-אורגד. 

סעיף ביטוח חסר – ניסוח המקנה משמעות הפוכה בפוליסות ובחוק

כולנו מכירים היטב את משמעותו של סעיף ביטוח חסר בפוליסות הרכוש שנקרא גם סעיף תת ביטוח. סעיף זה קובע, כי באותם מקרים בהם ביטח המבוטח את הרכוש בסכום הנמוך מערכו, הרי שהוא נחשב כמבטח של עצמו לגבי אותם האחוזים מערכו של הרכוש שלא בוטחו. הווה אומר, מבוטח שביטוח רכוש ב-75% מערכו יקבל רק 75% מכל נזק מבוטח. הכל כאן ברור ביותר, אלא מה? סעיף ביטוח חסר מופיע גם בחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 (סעיף 60) ועל סעיף זה ניתן להתנות ללא הגבלה (ראה סעיף 64 לחוק שאינו מכיר סעיף זה). סעיף זה מופיע גם בכל הפוליסות לביטוח רכוש. נראה להלן את נוסח הסעיף בחוק וננסה להבינו:

"היה בשעת כריתת החוזה סכום הביטוח פחות משוויו של הנכס המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הנכס בשעת כריתת החוזה."

כלומר חבות המבטח פוחתת (ולא מחושבת) לפי היחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הנכס. הווה אומר שאם שיעור הביטוח החסר הוא 80% תפחת חבות המבטח ב- 20%.

הנוסח הנכון של סעיף זה צריך להיות:

היה בשעת כריתת החוזה סכום הביטוח פחות משוויו של הנכס המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי ותחושב לפי היחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הנכס בשעת כריתת החוזה."

הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון אינה כוללת סעיף ביטוח חסר. הפוליסה לביטוח הדירה ותכולתה כוללת סעיף ביטוח חסר לפי הנוסח שמופיע בחוק.

בפועל נוהגות חברות הביטוח לפי ההיגיון והכוונה ולא לפי מה שקבוע בחוק ובפוליסה.

בכל זאת אני מציעה לתקן את הפוליסות על מנת למנוע טענה של מישהו (שיש לו ביטוח חסר באחוזים ניכרים ואין לו מה להפסיד) כאילו היתה התניה בפוליסה לטובתו...

 

למה חשוב להשוות את גבולות האחריות בביטוח צד ג?'

כיועצת של לקוחות גדולים, מגיעות לשולחני מדי פעם לפעם גם פוליסות הפרט של מנהלים בכירים ובעלי חברות. עם בדיקת תנאי הפוליסות והעליות עולה סוגיית גבולות האחריות (שאינם אחידים) בביטוחי פרט. אני מודה ומתוודה שלא ערכתי מחקר מקיף בין חברות הביטוח ולפיכך גם איני מציינת שמות של מבטחים. אולם הדברים שנגלו לעיני מבדיקה אקראית עדיין שווים התייחסות והמלצה לבדיקה (לפני שמציעים ללקוח הנחה נוספת בפרמיה או מוותרים עליו בכלל) הואיל ובמקרים רבים מי שמציע את המחיר הזול יותר נותן גם את גבולות האחריות הנמוכים יותר. כך יוצא שהמבוטח חוסך מאות או אולי אלפים בודדים של שקלים בתשלום הפרמיה אך מסכן את עצמו בחוסר של מאות אלפי שקלים בגבול האחריות במקרה של נזק.

בביטוח דירה לדוגמא ניקח גבולות אחריות בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (ביטוח שניתן כהרחבה לביטוח תכולת הדירה) ראיתי פוליסה עם גבול אחריות של 250,000 ש"ח לעומת 4,000,000 ש"ח (שמכסה גם חבות בחו"ל) בפוליסה אחרת.

לגבי ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ההפרשים אינם גדולים כל-כך אולם בכל זאת מדובר בהפרש של 100% כאשר בפוליסה אחת היה גבול אחריות של 250,000 ש"ח לעומת 500,000 ש"ח בפוליסה אחרת.

 

 

מדוע חברות הביטוח מפסידות בביטוחי חבות?

מאז תחילת עבודתי בענף הביטוח, תקופה של 28 שנה, אני זוכרת את הקינות המסורתיות במחלקת ביטוח המשנה "מה לעשות? מפסידים בחבויות, יש לנו תביעות פתוחות, מבטחי המשנה מעלים את הפרמיה, מה קורה עם החיתום? וכו'..."

נשאלת השאלה אם סוכני הביטוח צריכים להתעניין בתוצאות החיתום של חברות הביטוח? לדעתי כן. כיועצת של לקוחות גדולים ראיתי כמו עיני כיצד נופלות הצעות של סוכני ביטוח דווקא בגלל הפרמיה הגבוהה שמציעות חברות הביטוח בביטוחי חבות וזאת בשעה שהפרמיה לביטוח הרכוש היתה סבירה ואפילו נוחה. מבוטח סביר שמקבל הצעת ביטוח נוחה בביטוח חבות ממבטח מכובד שמוזילה את כל הפרמיה בביטוח כללי במאות אלפי שקלים לא יחשוב לערוך את הביטוח אצל מבטח אחר (מכובד אף הוא) שמשום ביטוחים החבות עלות הביטוח אצלו גבוהה באלפי שקלים... מה לעשות ונכון להיום נהוג במקרים רבים אם לא במרבית המקרים לערוך את ביטוחי החבות והרכוש באותה חברת ביטוח.

עוד דבר נוסף שלמדתי בתחילת דרכי בעולם הביטוח היא האמרה "אפשר לקחת פרמיה של לירה ולהרוויח ואפשר לקחת פרמיה של מאה לירות ולהפסיד". כלומר הפרמיה הגבוהה יותר אינה פותרת את הבעיות (וגם צריך למצוא את המבוטח שיסכים לשלם אותה בשוק תחרותי). נשאלת השאלה מה יכולות חברות הביטוח לעשות? כחתמת ראשית בחברת ביטוח בעבר וכיועצת לחברות ביטוח בהווה אני יכולה לומר רק מילה אחת והיא – חיתום. עם כל העומס והלחץ שמוטל על החתמים בחברות הביטוח היום הרי שלמיטב ידעתי התגמול בשכר של החתמים בחברות הביטוח הוא ללא כל יחס לתוצאות עבודתם. כאשר חברת הביטוח מרוויחה כסף ניתנים הבונוסים וההטבות הגדולות בדרגים הבכירים ולחתם בשטח מתייחסים (לפעמים) כבורג קטן למרות שהחלטה אחת שגויה או טעות יכולים לסבך חברת ביטוח גדולה. לא רק זאת אלא שקיימת מגמה לחסוך בהוצאות לשכר טרחה של מומחים חיצוניים כמו סוקרי סיכונים וחוקרים פרטיים שיכולים להוות כלי-עזר מצויין באיתור סיכוני חבות והונאות ביטוח שקשורות בביטוחים אלה. הפרדוקס הוא שחתם הביטוח מקבל התייחסות חיובית כאשר הוא מוכיח "חסכון בהוצאות" ולא מתמורת שיפור הרווחיות בביטוחי חבות.

 

 

האם יש צורך בסעיף ביטוח חסר בביטוחי פרט?

מבלי לפגוע בכבודו או לפסול את הצורך בקיומו הרי ידוע שלדעת מבוטחים רבים, סעיף ביטוח חסר או תת ביטוח הוא אחד הסעיפים הידועים לשמצה בפוליסות לביטוח רכוש. מבוטחים רבים חושבים שחברות הביטוח רק רוצות לקבל כסף וכשקורה נזק הן מחפשות איך לא לשלם בכלל או לשלם עד כמה שפחות. כמובן שדעתי האישית היא שונה לחלוטין אולם קשה להתעלם מדעה הרווחת בציבור שאנשים רבים כל-כך טורחים השקם והערב להביע באוזני מיד לאחר שמספרים להם שאני עוסקת בביטוח.

אחד הדברים הטובים שקרו, לדעתי בתחום זה, הוא קביעת תעריף לכיסוי ביטוח רכב  מקיף לפרטי ומסחרי עד 4 טון ללא סעיף ביטוח חסר. קביעה זו לא פתרה אמנם את כל הבעיות ועדיין יש ויכוחים לא מעטים במחלקת תביעות אבל הסוגיה הזאת של ביטוח חסר – נפתרה.

בביטוח הדירה ותכולתה, מאידך גיסא, סעיף ביטוח חסר מככב. לפי התקנה יש לחשב אותו למועד תחילת הביטוח כלומר יש לעשות היוון של סכומי הביטוח והנזק למועד זה. בפועל מבוטחים רבים אינם טורחים לעדכן את הפוליסה במרוצת תקופת הביטוח ולהוסיף פריטי תכולה חדשים שרכשו או גם להגדיל את סכום הביטוח למבנה בעקבות שיפוצים ובפועל נוצר לפעמים מצב של ביטוח חסר.

בבחינת הכיסוי הבסיסי לפי הפוליסה התקנית, נראה לי שאפשר בהחלט לוותר על סעיף זה (את תנאי הפוליסה התקנית, הרי אפשר לשנות לטובת המבוטח) ולקבוע מדרגות כיסוי ביטוחי למבוטחים שרוצים בכך ואינם מעונינים בהערכה של סוקר. מדרגות הכיסוי יכולות להיות בכפולות סכומים של 50,000 ש"ח ובכפוף לפרמיה מינימלית.

הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה, יש לזכור, מגינה על המבטח במקרים של העדר הערכת תכולה על-ידי הגבלת גבול אחריות המבטח לפריטי תכולה יקרים באחוזים מסכום ביטוח התכולה: כסף מזומן - עד 0.5%, כלי כסף - עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 5% לפריט, פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך היסטורי, מדעי או אומנותי - עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 5% לפריט, מערכות כלי אוכל - עד 5% מסכום ביטוח התכולה, שטיחים - עד 10% מסכום ביטוח התכולה, פרוות - עד 10% מסכום ביטוח התכולה, אוסף בולים - עד 5% מסכום ביטוח התכולה, אוסף מטבעות - עד 5% מסכום ביטוח התכולה, תכשיטים וכלי זהב - עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לפריט אחד.

 

 

השפעתו של המוטב על הביטוח

כאשר אנו מבטחים רכוש בפוליסה בה נקבע מוטב שאינו המבוטח לא תמיד נותנים את הדעת להבדלים שבין המבוטח למוטב ועל השפעתם האפשרית על פוליסת הביטוח. לנוחיות הדיון אני מתייחסת למספר השפעות שיכולות להיות לקיומו של מוטב שאינו המבוטח על פוליסת הביטוח:

 1. הסכנה שבאישיות – הסכנה שבאישיות מהווה גורם מהותי להסכמתה הראשונית של כל חברת הביטוח סבירה לשקול בחיוב את ההתקשרות בחוזה ביטוח עם המבוטח. הסיכון שנבחן על-ידי חברת ביטוח, אם בכלל, הוא הסכנה שבאישיות המבוטח. מה שלפעמים לא נלקח בחשבון הוא גורם הסכנה שבאישיות המוטב שיכול להיות משכיר המבנה או מלווה כספים או אפילו שותף שקט של המבוטח. במקרה כזה, עשוי להיווצר מצב בו מבטחים אדם שהוא מה שנקרא "תלית שכולה תכלת" כאשר המוטב על-פי הפוליסה, קרי, מי שאמור לקבל לידיו את תגמולי הביטוח הוא אדם בעל רקע פלילי או קשור לעולם התחתון או מסובך בחובות כבדים מבלי לתת לשיקול זה את תשומת הלב הראויה.

 2. חובת הגילוי – חוק חוזה הביטוח והפוליסה מטילים על המבוטח את חובת הגילוי לגבי עניין מהותי העשוי להשפיע על החלטתה של חברת הביטוח אם להתקשר בחוזה הביטוח בכלל ואם כן להתקשר, אזי באילו תנאים. לפעמים עשוי להיווצר מצב בו למבוטח אין מידע לגבי פרטים מהותיים הידועים למוטב ואינם ידועים למוטב אולם למוטב שאינו צד לחוזה הביטוח אין חובת גילוי כלפי המבטח. דוגמא קלאסית למקרה כזה היא גילוי לגבי מצב בריאות בביטוח קולקטיבי של תאונות אישיות שעורך מבוטח לעובדיו. דוגמא אחרת יכולה להיות ביטוח נכסים בשמירה כאשר בעל המחסן הוא המבוטח ובעלי הרכוש הם המוטבים. הפתרון במקרה כזה מצריך טרחה נוספת (אשר עשויה להשתלם בסופו של דבר) כמו למשל לדאוג לערוך בדיקה רפואית לכל העובדים, לשלוח סוקר שיבדוק את תכולת המחסן ולפי האפשרות גם לסייג את הכיסוי הביטוחי לגבי סחורות מסוכנות.

 3. קביעת סכום הביטוח ובסיס השיפוי בביטוח רכוש – סכום הביטוח בביטוח רכוש נקבע בדרך כלל, על בסיס כינון או שיפוי בידי המבוטח כאשר למעשה יש לקבוע אותו על בסיס הכינון או השיפוי בידי המוטב. הסיבה לכך היא הוראות סעיף 56 ג' לחוק חוזה הביטוח הקובע, כי במקרה של נזק יחושבו תגמולי הביטוח באופן שיביא את המוטב (ההדגשה שלי ק.ש.) ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח. הדוגמא הקלאסית היא מקרה של קביעת סכומי ביטוח ללא מ.ע.מ. ותשלום תגמולי ביטוח ללא מ.ע.מ. כאשר המוטב זכאי לקזז מ.ע.מ. כלומר יש לקבוע את סכום הביטוח (שישמש מאוחר יותר גם כבסיס לחישוב תשלום תגמולי הביטוח) לפי עלות החילוף של הרכוש ברכוש אחר על-ידי המוטב ולא המבוטח. ובהחלט אפשר, כי לגבי אותו רכוש עצמו יקבעו סכומי ביטוח שונים בהתאם לסוגו של המוטב. ניקח לדוגמא מכשירי וידאו – אם מבטחים מלאי מכשירים הנמצא למכירה בחנות – ייקבע סכום הביטוח לפי מחיר סיטונאי ללא מ.ע.מ. על בסיס ערך שיפוי. מכשיר וידאו הנמצא בדירה יבוטח לפי ערך קמעונאי כולל מ.ע.מ. לפי ערכו כחדש.

 4. ביטוח כפל לפי הפוליסות לביטוח רכוש - על המבוטח להודיע בכתב למבטח בכל מקרה של ביטוח כפל (ביטוח אותו סיכון לתקופות חופפות אצל יותר ממבטח אחד). חובת ההודעה לכל אחד מהמבטחים חלה על המבוטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו עליו. אולם אם קיים בפוליסה לביטוח רכוש מוטב אחר שאינו המבוטח הרי שהמוטב אינו מהווה צד לחוזה הביטוח ולפיכך אינו חייב להודיע למבטחים אם קיימות פוליסות נוספות לגבי אותו רכוש בהן הוא מופיע כמוטב. מה גם שלמוטב עצמו יכולה להיות זיקת ביטוח השונה מזיקתו של המבוטח בפוליסה וקיומה של זיקת הביטוח (למשל שיעבוד הנכס לטובתו תמורת הלוואה) מאפשר למוטב לרכוש ביטוח רכוש משל עצמו אלא שאז תהיה מבוטחת זיקתו לנכס המהווה סיכון שונה מזיקתו של המבוטח (למשל היותו בעל הנכס) ולפיכך הוא עשוי שלא להודיע לחברת הביטוח על קיומו של ביטוח נוסף לגבי אותו נכס שבו הוא מופיע כמוטב. מה גם שבמקרה של נזק קשה יותר לזהות קיומם של שני ביטוחים שונים לגבי אותו נכס כאשר שמות המבוטח שונים בכל פוליסה. מעוניין לראות בעניין זה את דעתו של פרופ' דוד ששון בספרו דיני ביטוח (עמ' 160) לפיה אפשרי מצב של תשלום על ידי פוליסות אחדות כאשר כל פוליסה משלמת את מלוא הנזק הואיל ומדובר בזיקות ביטוח שונות כאשר הדבר היחיד שיכול לעזור לאחד המבטחים הוא הפעלת זכות התחלוף כלפי מי שהנזק לרכוש שנגרם באשמתו. הפתרון גם כאן עשוי להיות מסורבל כמו להחתים את המוטב שאין לו ביטוחים נוספים לגבי אותו רכוש או שהוא מסכים מרצונו להחיל את סעיף ביטוח הכפל לגבי ביטוח לרכוש שיערך על ידו (אם יערך).

 5. ויתור על תחלוף – דבר נוסף שצריך לקחת אותו בחשבון בעת עריכת ביטוח לרכוש שקובעים בו מוטב אחר זולת המבוטח הוא לברר אם יש צורך בביטול זכות התחלוף כלפי המוטב לגבי רכוש אחר שמהבוטח לפי אותה הפוליסה בהתאם לחוזה שחתם המבוטח עם המוטב. למשל מקרה בו מבטח שוכר חנות את מבנה החנות ואת תכולתה כאשר המוטב לגבי המבנה הוא בעל המבנה והמבוטח התחייב בהסכם השכירות כלפי בעל המבנה כי ביטוח התכולה יכלול סעיף ויתור על תחלוף.

 

קביעת מועד חידוש שפוי

כיועצת ביטוח הצלחתי לשכנע חלק נכבד מלקוחותי לוותר על 1/1 כמועד חידוש מסורתי של פוליסות בביטוח כללי. לקוחות אלו, מטבע הדברים, זוכים למחירי ביטוח ולתנאים טובים יותר מהלקוחות שהחליטו שלא לוותר על 1/1 ויהי מה.

אולם השנה בעקבות מה שקרה בענף הביטוח, הצלחתי לשכנע לקוחות נוספים לחדש את הביטוח כך שבשנה הבאה לא ניקלע שוב לאותה קלחת או אולי אפילו נמצא במצב גרוע יותר (לטוב ולרע, כידוע אין גבול) וחלילה ייווצר מצב של העדר אפשרות לחידוש ביטוחים.

כשאני מנסה לחשוב על הדברים מנקודת ראות של סוכני ביטוח (אשר בחודש דצמבר כמעט ולא הצליחו לקבל עסקים חדשים) ומנקודת ראותן של חברות הביטוח (אשר הצליחו לחדש את הפוליסות בביטוח כללי בתוספת מחיר יפה מצד אחד אולם מאידך גיסא היו חשופות לתכתיבים של מבטחי משנה יותר מתמיד), אני ממליצה לחשוב על תגמול מכוון של סוכני ביטוח ומבוטחים באופן שיוצאו מראש תנאים ומחירים נוחים יותר למי שאינו מחדש את ביטוחיו ב1/1 דווקא אלא בכל תאריך אחר (מחירי דצמבר מול מחירי אוגוסט). כאשר מועד חידוש חוזי ביטוח המשנה של המבטחים לא ייפול סמוך למועד חידוש מרבית הביטוחים העסקיים, יוכל ענף הביטוח לנשום גם בחודש זה. למבטחים ולפיקוח יהיה זמן לשבת ולבדוק ולהסדיר ביניהם את הדרישות בשיקול דעת ובפחות לחצים וכולנו נוכל לנשום

 

 

האם חברת הביטוח רשאית לקבוע את סכום הביטוח לרכוש?

לאחרונה הגיע לשולחני מקרה מיוחד של פוליסה לביטוח רכוש שחברת הביטוח טוענת לביטוח חסר לגביו ודורשת מהמבוטח בכל תוקף להגדיל את סכום הביטוח. המבוטח מצידו טוען שהרכוש אינו מבוטח בביטוח חסר וכי בכל מקרה חברת הביטוח אינה רשאית לדרוש ממנו להגדיל את סכום הביטוח וזכותו לבטח את רכושו בביטוח חסר אם הוא חפץ בכך ולכל היותר ישא בעונש של תשלום יחסי של תגמולי ביטוח במקרה של נזק אם חברת הביטוח תצליח להוכיח, כי אכן סכום הביטוח לרכוש במועד קרות מקרה הביטוח היה נמוך מערכו.

לבקשת המבוטח בדקתי שוב את תנאי הפוליסה והוראות חוק חוזה הביטוח ובאף מקום לא נמצא תנאי או חיוב להגדיל את סכום הביטוח כאשר מתגלה ביטוח חסר. לא רק זאת אלא שאין תנאי בפוליסות הרכוש המקובלות הדורש שסכום הביטוח ישקף את מלוא ערכו של הרכוש המבוטח. הסנקציה היחידה שיכול המבטח להפעיל כנגד המבוטח היא כאמור ניכוי יחסי מתגמולי הביטוח לפי שיעור הביטוח החסר (סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח). חברת הביטוח יכולה, כמובן, לבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח – אולם אין לה כל אפשרות לחייב את המבוטח להגדיל את סכום הביטוח לרכושו.

מצב שונה לחלוטין אנו מוצאים במצב של ביטוח יתר, כאשר סכום הביטוח עולה באופן בלתי סביר על ערך הרכוש. במקרה זה רשאית חברת הביטוח וכן רשאי המבוטח להקטין באופן חד צדדי את סכום הביטוח לרכוש והמבוטח זכאי לפרמיה מוחזרת פרו-רטה יחסית לתקופת ממועד הדרישה עד תום תקופת הביטוח (סעיף 58 לחוק חוזה הביטוח). לפי סעיף 59 (ב) לאותו חוק נקבע תנאי דומה בביטוח יתר הנובע מקיומו של ביטוח כפל (ביטוח סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות). כאשר סכום כל סכומי הביטוח אצל כל המבטחים עולה באופן בלתי סביר על ערך הרכוש המבוטח - רשאי כל אחד מהמבטחים כמו המבוטח לדרוש את הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הנכס. גם כאן יפחתו סכומי הביטוח והפרמיה מיום הדרישה.

 

 

מה לעשות עד שיתוקנו הפוליסות

כבר זמן רב מדובר על כוונת הפיקוח על הביטוח לתקן את פוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון כך שתכלול במסגרת הכיסוי התקני המינימאלי כיסוי לנזקי מהומות. לאור מה שקורה בארץ עניין זה חשוב ביותר ואין צורך להרחיב על כך את הדיבור. אולם תיקון התקנות אינו נעשה, עד כמה שידוע לנו, באופן מיידי וכאשר המבוטחים נמצאים בסכנה מיידית ומתמדת אני ממליצה לסוכני הביטוח לנקוט מיידית בפעולות הבאות:

 1. בעת חידוש הביטוח להסב את תשומת לבם של המבוטחים לאפשרות לכלול במסגרת ביטוח המקיף כיסוי לנזקי מהומות תמורת תוספת פרמיה מזערית של אחוזים אחרים (לפי תעריף המבטחים).

 2. בעת חידוש הביטוח למבוטחים שרכבם ניתן לביטוח מקיף המבטחים את עצמם בביטוח צד ג' בלבד – להפנות את תשומת לבם של אותם המבוטחים לאפשרות לכלול כיסוי לנזקי מהומות במסגרת המקיף. מניסיון, גישה מסוג זה כבר שכנעה מבוטחים לא מעטים לעשות ביטוח מקיף לרכב. מדובר בעיקר במבוטחים שהם נהגים טובים שלא חששו מסיכון גניבת הרכב מסיבות שונות.

 3. תוך כדי תקופת הביטוח להפנות את תשומת לבם של המבוטחים ביטוח רכב מקיף של רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון לכלול ביטוח נזקי מהומות בביטוח הרכב שלהם לפי האפשרויות הבאות:

 • הרחבת הביטוח המקיף לכלול נזקי מהומות ושביתות תמורת תוספת קטנה של פרמיה.

 • הפיכת ביטוח צד ג' בלבד (באותם המקרים שהדבר אפשרי מבחינת המבטחים) לביטוח מקיף הכולל הרחבה לנזקי מהומות.

באותה הזדמנות מומלץ גם להפנות את תשומת לבם של המבוטחים לאפשרות הוספת סיכון רעידת אדמה לביטוח המקיף של הרכב ולא לחכות, חס וחלילה, עד שיתממש גם סיכון זה ומבוטחים רבים יישארו ללא כיסוי ביטוחי.

 

 

 

ביטול ביטוח עם סעיפי שיעבוד

יועץ ביטוח בכיר ביותר הפנה את תשומת לבי לעובדה שמחשבי מרבית חברות הביטוח אינם ערוכים להודיע לבנקים שהפוליסה משועבדת לטובתם במקרה של ביטול הביטוח למרות התחייבו לעשות כן לפי תנאי סעיף השעבוד המהווה חלק מתנאי הפוליסה.

פועל יוצא מכל הוא, שבמקרה של נזק, קרוב לודאי, תאלף חברת הביטוח לשלם את הנזק לבנק למרות שהפוליסה בוטלה וזאת משום שסעיף השעבוד קובע במפורש, כי לביטול הביטוח לא יהא תוקף אם לא נתנה לבנק הודעה מראש (בדרך כלל נקבעת תקופה של 30 או 60 יום).

נשאלת השאלה, מדוע סוכן הביטוח צריך להטריד את עצמו בבעיות הבירוקרטיה והאדמיניסטרציה של המבטחים? התשובה לכך פשוטה, עוד קרה במדינה הזאת מקרה ביטוח מבלי שסוכן הביטוח הוטרד בדרך כזאת או אחרת. כאשר מדובר בפוליסה תקפה, הרי שטיפולו של הסוכן בתביעה מהווה חלק מהשרות הניתן על ידו למבוטחים. אולם במקרה של פוליסה מבוטלת, יש לזכור שעמלתו של הסוכן צומצמה בגלל הביטול ובכל הקשור להתייחסות שלו לביטוח, מדובר בעסק מת ופתאום מגיעה תביעה, שחברת הביטוח בשלב הראשון לפחות, קרוב לודאי תדחה, ואז יגיע סיבוב שני ואולי גם תביעה משפטית וסוכן הביטוח אולי יקרא למסור עדות ושלא לדבר על כך שתשלום התביעה, עשוי בסופו של דבר להירשם בדוח הרווחיות של הסוכן אצל המבטח.

לפיכך, אני ממליצה לסוכני הביטוח לבדוק היטב אם יש שעבודים וגם או מוטבים אחרים שנקבעו בקביעה בלתי חוזרת וגם או שמות נוספים שנוספו לשם המבוטח ובכל מקרה של בקשת ביטול מצד המבוטח או התראת ביטול מצד המבטח (לרבות במקרים של אי-תשלום פרמיה) ולהפנות את תשומת לבו של המבטח לנושא זה במסמך כתוב שישמר היטב בתיק הפוליסה של המבוטח שביטוחיו בוטלו.

 

 

לקרוא את האותיות הקטנות

לא מכבר קיבלתי שיחה טלפונית מקולגה שלי, איש מקצוע ותיק ודי מוכר שהפנה את תשומת לבי למוצר ביטוח חדש ומהפני המשווק על-די אחת מסוכנויות הביטוח הגדולות.

הכיסוי הביטוחי נשמע פנטסטי, משהו שחברות הביטוח נוהגות בדרך-כלל להוציא מכלל ביטוח ניתן כאופציה שניתן לקנות בפרמיה ולקבל כיסוי. משיחת הטלפון הבנתי שמדובר במשהו מהפכני שלא נראה כדוגמתו בארץ.

למזלי, למדתי מהמורה הראשון שלימד אותי ביטוח לפני כעשרים ושמונה שנה לבדוק היטב כל מסמך ביטוחי לפני שאני קובעת לגביו עמדה. לפיכך, ביקשתי מהקולגה שישלח לתיבת הדואר שלי (האמיתי לא האלקטרונית) את כל החומר הכתוב שיש בידו לגבי הכיסוי החדש. "אשלח לך את הפרוספקט ואת התעריף" אמר לי בהתחלה אבל אני התעקשתי לקבל גם את הפוליסה.

ואכן בתוך ימים אחדים התקבלה בתיבת הדואר שלי חבילה גדולה ומרשימה שכללה פרוספקט מרשים, טופס הצעה ודוגמת פוליסה. ואכן עד שהגעתי לקריאת הסייגים של פרק הרכוש הייתי מלאת התפעלות והתפעמות מהכיסוי החדשני. ואז ברשימת הסייגים הארוכה, ממש לפני הסוף, ראיתי כי פרק הרכוש אינו מכסה נזקי רעידת אדמה. חיפשתי בהצעת הביטוח וגם לא ראיתי שום סעיף המאפשר למבוטח לרכוש ביטוח נזקי רעידת אדמה גם תמורת פרמיה נוספת. אני מתארת לעצמי, כי קרוב לודאי שקיימת אפשרות כזאת אולם כדי ללמוד על הצורך לעשות זאת אין מנוס מקריאת הפוליסה לפני עריכת הביטוח.

 

לא בכל המקרים המחשב צודק

משום מה יש בנו, בני האנוש, לפעמים מן גישת ביטול כזאת כלפי "המכונות החכמות". אולי בגלל ספרי המדע הבדיוני שנהגנו לקרוא בנעורינו. או משום שהמחשב מצליח לעשות במהירות רבה פעולות חישוב פשוטות ומסובכות עד כי רבים וטובים כבר שכחו את לוח הכפל. בכל מקרה אספר לכם על מספר מקרים שקרו לי בשנים האחרונות במפגש של יועצת ביטוח מול מחשב, לשיפוטכם:

א. מקרה ראשון – טוטל לוס בפוליסת ביטוח רכב פרטי – אחד הלקוחות שלי שאינו מחזיק בצי רכב גדול ביקש אותי לבדוק את חישוב הפיצוי שהוצע לו בשל נזק כללי לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. ראשית חוכמה, יעצתי לו להפקיד את הצ'ק לגביה אבל לחתום על גביו "תחת מחאה" על מנת להבטיח את זכותו לקבל מחברת הביטוח את ההפרש המגיע לו בשל הנזק (אם אכן יגיע לו כזה). ואכן בבדיקת חישובי הנזק "חשכו עיני". חברת הביטוח אמנם קבעה פיצוי לפי ערכו של הרכב ביום קרות מקרה הביטוח אולם "בדרך פלא" נוכו מהתביעה הסכומים הבאים:

1) השתתפות עצמית (למרות העובדה שבטוטל לוס של רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון – אין לנכות השתתפות עצמית לפי הוראות הפוליסה התקנית).

2) כינון הפוליסה (השבת סכום הביטוח לקדמותו) למרות שבמקרה שלנו תקופת הביטוח פגה בשל הנזק הטוטאלי כך שלא היה מקום לגבות מהמבוטח סכום זה.

3) תשלום אחרון בעבור הפרמיה שטרם נגבה – וזאת למרות שמחלקת הנח"ש של המבטח הציגה לגביה את הצ'ק האחרון שנתן המבוטח בעבור הפרמיה וסכום זה שולם על-ידו לפני שקיבל את ההמחאה בעבור הנזק (כך שלמעשה נדרש לשלם פעם שניה את התשלום האחרון).

ההפרש של כל הסכומים הנ"ל היה בערך עשרת אלפים ש"ח. הפניה הראשונה לחברת הביטוח נענתה בתשובה: "החישוב נעשה במחשב החברה, וכנראה שהטעות שלך". לאחר ברור מקיף יותר ושיתוף סוכן הביטוח בעניין זכה המבוטח לקבל את הסכומים שנגבו ממנו שלא כדין וכפי שהתברר מאוחר יותר, גם ללא שום כוונה לרמות אותו – אלא פשוט מישהו תכנת לא נכון את מחשב החברה.

ב. מקרה שני – גבול אחריות לביטוח סיכוני פריצה – אחד המבוטחים רכש ביטוח פריצה על בסיס נזק ראשון כמקובל במקרים רבים. בסמוך להתקשרות בהסכם הביטוח נקבעה פרמיה מוסכמת לכיסוי זה (ללא קשר לסכום הביטוח הכללי) וכך גם נרשמה בפוליסה. כעבור חודשיים הגדיל המבוטח את המלאי באופן ניכר וכאשר קיבל את התוספת לפוליסה נדרש לשלם תוספת מחיר של אלפי דולרים בעבור ביטוח הפריצה למרות שגבול האחריות לנזק ראשון לא הוגדל וזאת מהסיבה שמחשב החברה תוכנת כך שהפרמיה תגדל יחסית לסיכון. אישית איני מתנגדת לגביית פרמיה נכונה אולם הדבר צריך היה להיות מוסכם בין הצדדים מראש במועד כריתת הסכם הביטוח ולא לנחות כהפתעה לא נעימה על ראשו של המבוטח שנדרש פתאום לשלם סכומים גבוהים שלא סוכמו אתו מראש. גם כאן הגיעה התשובה של "כך בנוי המחשב שלנו ואין מה לעשות" אולם בסופו של דבר לאחר שכנוע מסיבי שנמשך תקופה די ארוכה וכמובן הפעלת הסוכן הבינה חברת הביטוח שעליה לתקן את חישוב הפרמיה לטובת הסיכום המקורי עם המבוטח למרות קביעתו השרירותית של המחשב.

ג. מקרה שלישי – תוספת פרמיה לצד ג' בשל תוספת מבנה חדש – מבוטחים הוסיפו מבנה חדש לפוליסת הרכוש ונדרשו לשלם תוספת פרמיה של אלפי דולרים לביטוח צד ג' של העסק. גם כאן תוכנת מחשב החברה להוסיף פרמיה בשל תוספת סיכון לצד ג' למרות שגבול האחריות הכללי לא עלה בשל תוספת סיכון של מבנה חדש. שוב נדרש שכנוע מסיבי של יועצת בשיתוף פעולה פורה עם סוכן מקצוען בעל עצבי ברזל על מנת שחברת הביטוח תואיל סוף סוף למחוק את החיוב שלא סוכם עליו ואשר המבוטח לא הסכים בצדק לשלמו. וגם כאן זכה המבוטח לקבל את הזיכוי המגיע לו בסופו של דבר.

 

 

 

דיוק בניהול סיכונים = חיסכון בפרמיה

יש סברה האומרת שלמרות העובדה ששוק הביטוח האלמנטארי מתנהג במחזוריות של מחירים גבוהים שנקבעו בעקבות הפסדים כבדים ולאחר זמן מה (אם בינתיים לא קרו אסונות) המבטחים מתחילים להרוויח ולהתחרות שוב עד שהמחירים יורדים לשפל המדרגה ושוב נגרמים הפסדים המאלצים את המבטחים לגבות מחירים גבוהים וחוזר חלילה, הרי שאם עושים חישוב ממצע של עלויות הביטוח למשך תקופה של עשר שנים מקבלים תעריף סביר יחסית לסיכון.

חישוב הממוצעים יכול אולי לתת הקלה פסיכולוגית אולם אינו פוט את הבעיה הכלכלית של עליית מחירים בתקופה של האטה או אפילו מיתון.

נכון המצב קשה ובכל האמור לגבי התקופה הקרובה מצפים שהמצב רק ילך ויחמיר. יש מי שאומר (כפי שאמר מר אורי אורלנד בהרצאתו בכנס הביטוח שנערך מטעם עיתון זה ביום 3/10/2001) שבעת כזאת רצוי להוריד פרופיל ולחכות לבואם של ימים טובים יותר. אולי אפשר להציע למבוטח הנחה על חשבון הדמים (דבר הפוגע באופן מיידי בעמלת הסוכן) או להתמקח על תנאי תשלום נוחים יותר ללא דמי אשראי - נאמר חמישה או שישה תשלומים במקום שלושה או ארבעה.

אולם דווקא בעת כזאת, רצוי לשים לב לאפשרות שקיימת לפעמים להפנות את תשומת לבם של המבטחים לסיכון משופר של מבוטח מסוים על מנת לקבל בעבורו את תנאי הביטוח הטובים ביותר שאפשר לקבל בתקופה מורכבת של שוק ביטוח סטטי שהוא כיום שוק של מוכרים ולא של קונים. ואביא דוגמאות:

 1. ניסיון תביעות חיובי במשך שנים.

 2. סקר בטיחות של מהנדס מטעם המבוטח המקפיד על נהלי בטיחות.

 3. אמצעי מיגון משופרים ביותר – כמו למשל שומרים חמושים בכניסה למבנה וביציאה מהחניה.

 4. זהירות בהוספת גורמים נוספים לשם המבוטח – במקום צרוף קבלני משנה באופן כולל – פרוט שמות או לכלול בשם המבוטח רק את אותם גורמים שהמבוטח התחייב לכך בכתב.

 5.  כאשר מדובר בהחלת הביטוח לגבי קבלני משנה (נקובים בשם, כאמור לעיל) וגורמים אחרים שנכללים בביטוח אך חויבו להשיג ביטוח משלהם – השגת המבוטח אישור בכתב ממבטחיהם של אותם גורמים שיכללו בביטוח גם את זיקתו וקביעת השתתפות עצמית מיוחדת לגביהם בפוליסה בגובה סכום הביטוח שהוסכם לגביהם.

 6.  להביא לידיעת המבטחים כל הסכם שחתם המבוטח המטיל אחריות על גורמים אחרים במקרה של נזק – למשל קבלני משנה, חברות שמירה, לקוחות, ספקים. למשל אם מדובר בביטוח של רשת חנויות שמחזיקה רכוש בקונסיגנציה – הנחיית המבוטח לקבל פטור מאחריות במקרה של נזק לסחורה, דבר שעשוי להביא אפילו היום להוזלה ניכרת בעלויות ביטוח הרכוש.

 7. הסכמה בין המבטח לבין המבוטח למתן הנחה בשל ניסיון תביעות חיובי בתום תקופת הביטוח.

 

      

 

סיכוני גז הראדון מחייבים בדיקה מחודשת של חריג נזקי קרינה

מרבית הפוליסות לביטוח אלמנטארי בישראל ובכלל זה ביטוחי חלק מפוליסות הבריאות כוללות סייג המוציא מכלל כיסוי מקרה ביטוח שסיבתו קרינה גרעינית. הדוגמא הראשונה  לסיכון קרינה העולה על הדעת היא מקרה דוגמת צ'רנוביל וכאשר מדובר בסיכוני קטסטרופה (סיכונים שאינם ניתנים לחישוב אקטוארי) קיומו של חריג  הוא ברור ואף מתבקש.

חריג סיכוני קרינה בניסוחיו השונים קיים כבר שנים רבות בנוסחי הפוליסות הרבה לפני שעלתה המודעות לסיכוני גז הראדון.   גז הראדון הוא גז רדיואקטיבי המהווה כ-  54% מכלל מקורות הקרינה הקיימים, אליהם נחשף האדם. הראדון נוצר מהתפרקות של ראדיום ונמצא בקרקע וכן בכל סוגי חומרי הגלם ומוצרי הבניה למיניהם. לאחר היווצרותו בקרקע הוא מחלחל כלפי מעלה ועלול לחדור למבנים דרך סדקים ביסודות המבנה או דרך הצנרת.

העדר אוורור בחדרים צמודי קרקע, אולמות או מחסנים תת-קרקעיים יכול לגרום להצטברות יתר של גז ראדון ולפיזורו בחלל החדר. רמת הראדון בחדרי בטחון (ממ"ד) או  מחסנים תת-קרקעיים  עשויה להיות גבוהה בהשוואה למבנים העשויים מבלוקים הרגילים. המשרד לאיכות הסביבה ממליץ לבצע מדידות בממ"ד בתנאי מחיה רגילים (כאשר הוא אינו אטום) ולתקופה של כמספר חודשים.

חשיפה ממושכת לגז הראדון עשויה לגרום למחלת סרטן הריאות, דניאל מציין, כי  מחקרים ברחבי העולם הוכיחו שבמקרים מסוימים הנזק הקרינתי של בנות הראדון עלול לגרום לשיבושים בצופן הגנטי של התא. 

סיכוני הראדון עיקרם: מחלות ומוות וכן אחריות חוקית בגין נזק הנגרם לצדדים שלישים ובכלל זה מבקרי קבע, עובדים ורוכשי מבנים.

ביטוחי חיים מסוג ריסק, בדרך כלל, אינם כוללים חריג סיכוני ראדון. מאידך גיסא ביטוחי רכב חובה, תאונות אישיות, צד ג', מעבידים, אחריות מקצועית ואחריות המוצר, כוללים, בדרך כלל, חריג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי נזקי קרינה רדיואקטיבית (אליהם ניתן לשייך את סיכוני גז הראדון). יש לתת את הדעת, לצורך הקיים לרכישת כיסוי ביטוחי לסיכון זה ואף בקרב המבטחים עצמם (כעובדים וכמעבידים) בהיותם חשופים לסיכון כמו כל בית ישראל.

הפוליסות אינן אחידות, כך שניתן למצוא תוכניות ביטוח לכיסוי אותו סיכון עצמו שחלק מהן כוללות חריג קרינה אלקטרומגנטית (כלומר, אין כיסוי ביטוחי לנזקי גז הראדון) לעומתן פוליסות אחרות שאינן כוללות חריג זה. חוסר תשומת הלב של המבטחים לנושא פועל במקרה זה לטובת המבוטחים כאשר ביטוח שאינו כולל חריג זה עדוי להיות מוצע למבוטחים במחיר זול יותר מהביטוח המצומצם יותר מבחינת כיסוי ראדון.

 

לדעתי, רצוי לשקול שיווק כיסוי ביטוחי  לסיכון זה בביטוחי אדם ואחריות חוקית כלפי צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות המוצר ואחריות מקצועית תוך התייחסות מיוחדת לסיכון ודרישה לקיום מדידה ובדיקת קרינה תקופתית במקומות בעלי סיכון גבוה, קביעתם של אמצעי מניעה וכל זאת תמורת פרמיה הראויה לסיכון.

מומחים מציעים פתרונות להורדת רמת הראדון במבנים והפחתת הסיכון על ידי אוורור טוב של המבנים. לדבריו, החלפת האוויר מספר פעמים ביממה במבנה תגרום לירידה משמעותית של רמת  הראדון. ההמלצה היא, להחדיר אוויר מבחוץ פנימה ולא להוציא את האוויר מבפנים החוצה (כי אז נוצר תת לחץ בחדר שעלול לגרום לחדירה רבה יותר של ראדון לתוך המבנה מן הקרקע). הוא מציע גם לצבוע את הקירות בצבעים מתאימים המצמצמים באופן משמעותי את רמת הראדון ולסתום סדקים במבנה. כמו כן מוצע כיום לקבלנים איטום מיוחד של רצפות וקירות שנועד להגן מפני הצטברות גז הראדון.

 

הזדמנויות חדשות בביטוח חיים

כמי שמצויה בעולם הזה כבר חצי מאה, למדתי לדעת, כי משברים במקצוע או בחיים הפרטיים מלווים, בדרך כלל, בהזדמנויות חדשות שאם רק נדע לזהות אותן ולנצלן נוכל למצוא את עצמנו במצב טוב יותר מזה שהיינו בו לפני המשבר.

למרות שדוגמאות לא חסרות ( אם נזכר באמרה הידועה "אם יש לך ליון תעשה ממנו לימונדה") הרי שהמשבר שפקד בשנת 2001 את סוכני ביטוח החיים בכל הקשור לפריסת עמלות ביטוח החיים, כך שהעמלה המשולמת בשנים הראשונות לפוליסה היא פחות מ- 10% כאשר רק לפני שנים אחדות שולמה עמלה בגובה העולה על 100% מהפרמיה של השנה הראשונה (שלפעמים הגיעה גם ל- 180% ויותר). בתקופה בה מבוטחים מעדיפים להשקיע בקרנות פנסיה במקום בפוליסות מנהלים. חשבתי לעצמי, מדוע לא לחשוב על תוכניות ביטוח חדשניות ואטרקטיביות שאי אפשר היה אפילו לדמיין את קיומן לפני יוני 2001 ואילו עכשיו, בעקבות השינויים שהונהגו על ידי המפקחת על הביטוח נפתחו הזדמנויות להגיע לשוק חדש.

עם ישראל, הוא כידוע, עם שאוהב ויודע לחגוג ולשמוח. חגיגות ברית-מילה, בר-מצווה, חתונה, יובלות נישואין ועוד נחגגים על ידי מי שיש לו וגם מי שיש לו פחות באולמות שמחה ברוב הדר ופאר. לא פעם חשבתי לעצמי, מדוע אין לי אפשרות לרכוש ביטוח חיים מיוחד לרך הנולד שישמש אותו בבוא העת לטיול בגליל או בדרום? הרי הצ'קים נערמים בערימה ואין שום יחוד למתנה שלי מול מתנת הדודה ברכה מחדרה וכאשר התינוק או התינוקת יגדלו הם בודאי שלא יהיו מודעים לתשורה שהבאנו בעבורם ביום השמחה. הסיבה לכך היתה כמובן, שלפני המהפך לא היו ערכי פדיון בפוליסות ביטוח החיים בשנים הראשונות. וכך אי אפשר היה בכלל חשוב על תוכנית ביטוח של צ'ק ראשון או צ'ק יחיד הואיל וכל הסכום היה מיועד לעמלת הסוכן.

אולם כיום, כאשר על חשבון עמלת הסוכן מקבלים המבוטחים ערכי פדיון גבוהים (ויש מי שנותן 90% או יותר) הרי שגם בשנים הראשונות אפשר לחשוב על תוכנית ביטוח חיים של צ'ק אחד במתנה לשמחות (שתכלול, קרוב לוודאי רכיבים שונים של ריסק) כך שאני ומוזמנים אחרים נוכל להעניק תשורה מקורית כאשר נוזמן לשמחה. תארו לעצמכם שוק חדש לחלוטין (אמנם הפרמיה לפוליסה נמוכה אך מדובר בסה"כ בסכומים נכבדים שאנשים רבים מעניקים מדי שנה). מה דעתכם?

רעיון נוסף שעלה בדעתי כבר לפני שנים רבות הוא להנהיג הנחה בביטוח חיים לנהגים זהירים. הנחה בביטוח חיים תהיה נכונה יותר מביטוח אלמנטארי הואיל ומדובר בביטוח אישי בניגוד לפוליסת ביטוח רכב רכוש וחובה שם רואים את הרכב כיחידת סיכון ולא את הנהג (שהוא לדעתי החלק המסוכן ביותר ברכב). לאור המהפך בעלויות ביטוח הריסק (חלוקה למעשנים ולא מעשנים, גברים ונשים) אפשר להוסיף קטגוריה נוספת של נהגים זהירים. כיום כאשר עומדת בפתח הרפורמה בביטוח חובה שתחייב את המבטחים למסור למבוטחים דוח לגבי מצב תביעות, אפשר לחשוב על הנחה בביטוח חיים על מרכיב הריסק שתינתן רטרואקטיבית לגבי כל שנה בעבורה ימציא המבוטח טופס העדר תביעות ממבטח החובה. נכון שעדיין נשארת סוגיית הולכי הרגל (שחלקם אינם נוהגים) וגם להם מגיעה, לדעתי הנחה, אולם במקרה זה איני יודעת היכן ניתן למצוא את הנתונים המאשרים את הזכאות (אישור אי מעורבות בתאונת דרכים כהולך רגל). בכל זאת, רצוי לדעתי להתחיל בצעד אחד. הרי בתאונות הדרכים, כידוע, נהרגים יותר ישראלים מאשר בכל פעולות האיבה והמלחמות גם יחד.

 

 

 

ביטוח כנגד חטיפה דמי כופר וסחיטה

חטיפות היו מאז ומעולם וכך גם הביטוח כנגד חטיפות הקיים בחו"ל מזה שנים רבות. בארץ ניתן למצוא התייחסות לכיסוי באתר האינטרנט של סוכנות הביטוח "פלתורס".

תנאי הביטוח אינם אחידים והכיסוי הבסיסי עשוי לכלול כיסוי לתשלום כופר, אובדן הכנסה, ריבית הבנקאית על הלוואות והוצאות בשל טיפול רפואי ופסיכולוגי. בנוסף לביטוח המבטחים עשויים לספק הנחיות לטיפול במצבי משבר ולאמן עובדים להתמודד עם מצבים של לקיחת בני ערובה במטרה להקטין את ההוצאות הנזקים.

הביטוח נערך כנגד חטיפת אנשים בעלי נכסים ועובדי חברות ששמם נקוב בפוליסה וכולל השתתפות עצמית העשויה להגיע לכדי 10% מסכום ההפסד.

הביטוח בארה"ב נערך בעבור חברות הפועלות בתחומי המדינה ומחוצה לה כאשר החשיפה לסיכון היא של אנשים הנענים להזמנות אישיות לנסוע מחוץ לגבולות המדינה למטרות משא ומתן, עריכת הסכמים וכו'.

ניתן לרכוש ביטוח הכולל כיסוי לאיומים לזיהום מוצרים, מידע לגבי זכויות קניין, מערכות מחשב וכו'.

הביטוח עשוי לעזור במשא ומתן עם החוטפים. קיומו של הביטוח עוזר לפתור בעיות כופר לבעלי נכסים שאינם ניתנים למימוש מיידי כמו נכסי נדל"ן.

טיפול במצבי חטיפה מחייב מעורבות של גורמים מתמחים בנושא.

המבטחים מעסיקים יועצים המתמחים בבטיחות וחברות ייעוץ מיוחדות המעסיקות מומחים לנושא חטיפה הנותנים שירותי יעוץ למשפחות ומכירים את החוק והנוהל בארצות אליהן הובא החטוף.

תנאי הביטוח אינם אחידים. הביטוח עשוי לכלול כיסוי כנגד:

 • חטיפת עובדים וסחיטה באיום לזיהום מוצרים, פגיעה ברכוש, רישום זכויות קניין ומערכות מחשב.
 • חטיפת מטוסים, מעצר שוא או סיכונים פוליטיים
 • פיצוי בעבור תשלום דמי כופר במקרה חטיפה.
 • אובדן דמי כופר.
 • הוצאות שיקום בבתי מרגוע או  גם בתי מרפא, שיקום פסיכיאטרי, קוסמטי ותיקון שיניים.
 • תשלום פרס למוסרי מידע
 • אחריות חוקית
 • תשלום שכ"ע לעובדים קבועים וגם או מחליפים
 • כיסוי למוות או נכות מתאונה
 • שכ"ט והוצאות למתווכים, מתרגמים, מעבדה משפטית,
 • כיסוי להוצאות הכרחיות לאזרוח
 • טיפול במצבי משבר.

 

עלות הביטוח נגזרת ממספר המבוטחים לפי הפוליסה ומהנתונים הבאים:

שם המבוטח ומקום הימצאו.

ערכו הכלכלי המשוער של המבוטח.

פעילותו הכלכלית של המבוטח

קיומן של נסיבות קודמות הקשורות לאיומים או נסיבות העשויות להביא לתביעה.

לפי נתונים המתפרסמים באינטרנט 70% מהחברות הממוקמות ברוסיה  נאלצו להתמודד עם סחיטה במהלך חמש השנים אחרונות, דרישות לתשלום כופר המגיעות לכדי 100 מיליון $ הוצגו בשנים האחרונות במקסיקו, ארגנטינה וקוסטה ריקה, דרישות הכופר של החוטפים ברחבי תבל כמעט והוכפלו בשנים שבין 1991 לבין 1996,

אחד התנאים החשובים לביטוח הוא שמירתו בסודיות מוחלטת על מנת שלא לעודד חוטפים.

מסתבר, כי גם בארץ קיים כיסוי מסוים בביטוחי פרט למקרה חטיפה. ביטוח נוסעים לחו"ל, לפי חלק מתוכניות הביטוח היותר רחבות מקנה כיסוי להוצאות ביטול נסיעה וגם או קיצור נסיעה בשל חטיפתו של המבוטח. כמו כן, גם ללא ציון מפורש, הרי בהיעדר חריג מפורש בפוליסה, ביטוחי תאונות אישיות מכסים מוות נכות ואי כושר בשל חטיפה.

 

 

 

 

לקחי אסון התאומים

בעולם הסייבר ספייס שהוא יקום האינטרנט, אפשר למצוא אתרי מידע רבים המתייחסים לאסון פיגוע הטרור במגדלי התאומים בניו יורק ביום 11/9/2001. גם לגבי נושא הביטוח קיים מידע רב ובכלל זה פרטי טלפונים וכתובות של מבטחים בארה"ב, כך שכל מי שנפגע יוכל לאתר באינטרנט את פרטי חברת הביטוח שבאמצעותה בוטח.

אולם בכתבה זו איני רוצה לצטט מידע נגיש למרבית מהקוראים וגם לא להתייחס לטרגדיה האנושית הכבדה שפקדה את העם האמריקאי ואזרחי העולם הנאור כולו. הביטוח, מטבע הדברים, עוסק בהיבטים הכספיים בלבד ומנקודת ראות, קרוב לודאי שיתפתחו דפוסי חשיבה חדשים של מבוטחים, מבטחים, יועצי ביטוח ומבטחי משנה על מנת להתאים את דרכי ההתנהלות של כולנו למציאות החדשה.

ביטוח אסונות  הנזקים הכספיים הנאמדים בשלב זה בסכומים של עשרות מיליארדי דולרים, מבטחי משנה מחשבים את הסכומים אותם יידרשו לשלם ביחס להון העצמי שלהם שלא בדיוק מספיק. בחכמה שלאחר המעשה מסתבר, כי חברות הביטוח ומבטחי המשנה לא נתנו את מלוא דעתם לנושא הקיבולת (CAPACITY) האמיתית שלהם למקרה של אסון. הכלל שמנחה את חברות הביטוח בחישוב עתודות ורכישת ביטוח משנה (ובמידה דומה מנחה את מבטחי המשנה ברכישת הגנה על חלקם הם – ביטוח שילש) הוא אומדן הנזק המרבי האפשרי (M.P.L.). כבר לפני עשור לערך נטען, כי חברות הביטוח אינן לוקחות בחשבון את החשיפה של ביטוחי החבות כאשר הן אומדות את הנזק המרבי האפשרי במקום אחד אלא מתייחסות לסיכוני הרכוש בלבד (ובכלל זה ביטוח נזק תוצאתי). מה שלמדנו מהאסון הוא שיש להתייחס לכל סיכון העשוי להתממש במקרה אסון ובכלל זה לא רק ביטוחי רכוש, חבויות ותאונה אלא גם ביטוחי חיים הכוללים מרכיב ריסק רציני.

כתוצאה ישירה של האסון אפשר ובנוסף למגבלת סכומי ביטוח בנזקי אסונות כמו רעידת אדמה, שיטפונות, טרור ועוד ייווצר מצב בו ביטוח הריסק לא ייתן עוד הגנה מלאה למקרה של אסון אלא אם כן יקבל המבוטח מהמבטח אישור מראש לכיסוי בעת שהיה במקום שיש בו מבוטחים רבים כמו בניינים רבי קומות, אתרי נופש ואפילו אצטדיונים, היכלי תרבות ואולמות קולנוע גדולים כאשר המבטח יידרש לפעמים לערוך חישוב הסיכון למקרה אסון שהוא חשוף לו בכל אירוע הכולל מספר גדול של משתתפים. ביטוח אחריות חוקית של גופי הצלה כמו מגן דוד אדום ומכבי אש הוא סיפור בפני עצמו וכאן קרוב לודאי שייערכו ביטוחים עם הסדרי ביטוח משנה מיוחדים אשר יתמקדו בצורך לפזר את הסיכון בין מספר גדול ככל האפשר של מבטחים משתתפים.

יכול אפילו להיווצר מצב בו הפוליסות החדשות לביטוח חיים ואלי אף ביטוחים אחרים יכללו הגבלה מיוחדת לסכום ביטוח למקרי אסונות שיוגדרו בפוליסה כסכום נזק כולל שנגרם בשל מקרה ביטוח אחד לא רק למבוטח הספציפי אלא למבוטחים רבים.

הנחמה הגדולה בעניין זה הוא יכולת המחשוב בעולם המערבי שיכולה לעמוד במשימה זו של בדיקת אקומולציה של סיכון בקלות יחסית.

אפשר והעולם החדש יכתיב גם למבוטחים דרכי התנהגות כאשר השיקולים לבילוי חופשה באתר מסוים, רכישת דירה, קבלת עבודה, קביעת כתובת העסק יושפעו באופן ניכר גם מאפשרויות הביטוח וממגבלותיו.

ניהול סיכונים - המסקנות המתבקשות בשוק הביטוח המקומי קשורות בהערכת הסיכון לגבי הנזק המרבי האפשרי למבוטח הבודד. נושא הנזק הראשון שהיה כל-כך פופולארי ואף הומלץ על-ידי למבוטחים שחסכו סכומים ניכרים בביטוחי רכוש (למשל ביטוח מבנים ברחבי הארץ על בסיס נזק ראשון כאשר הסכום נקבע לפי מקסימום רכוש בכתובת אחת ותמורת מחיר ביטוח רכוש רגיל ללא העמסה מיוחדת וזאת בשל אילוצי שוק הביטוח התחרותי בין המבטחים) דורש בדיקה מחודשת. בשנים האחרונות ביטוחי הטרור הוגבלו פעמים רבות על-ידי המבטחים לנזק ראשון ואפילו כאשר מדובר בסכומי ביטוח של מיליוני דולרים יש לקחת בחשבון את הנזק התוצאתי וההפרש שבין ערכי הכינון והערך בספרים שאינם מכוסים לפי חוק מס רכוש (למעט ביישובי ספר) ואשר הפתרון היחיד לגביהם הוא הפתרון הביטוחי. במקום "לתפוס רגליים קרות" ולהיבהל, אם המבטחים היו מנצלים את המודעות לסיכוני הטרור והקטסטרופות ויוצאים במסע מיוחד לשיווק הרחבה לנזקי טרור (לפי אפשרויות הכיסוי של כל מבטח) הרי שניתן היה לגבות סכומי פרמיות גדולים ולכסות חלק ניכר מהפסדי המבטחים ובמקביל אולי ליצור מודעות לכיסוי המיוחד שנדרש לסיכון זה ואף לצבור קרנות. המשמעות של ביטוח רכוש (מבנים ותכולה) במבנים רבי קומות (בנוסף לביטוח נזקי טרור) אותה עלינו להפנים בעקבות האסון היא: קביעת סכומי ביטוח ריאליים יותר לסעיף פינוי הריסות והגדלת סכום הביטוח הכללי בהתאם. ביטוח ערך הקרקע כאשר המבנה כולו אינו מבוטח בחברת ביטוח אחת וביטוח אובדן שכר דירה ונזק תוצאתי אחר בסכומים ולתקופות שיפוי ריאליים כאשר סכום הביטוח הכללי מוגדל כך שיכלול כיסוי גם להוצאה זו. "המזל הגדול" במקרה שלנו, הישראלים, הוא חוק חוזה הביטוח המטיל על המבטח חובה לשלם למבוטח בנוסף ומעל לסכום הביטוח הוצאות סבירות להקטנת נזק ומניעת נזקים נוספים. הוראה זו חלה לא רק לגבי ביטוח רכוש (למעט ביטוח לפי ערך מוסכם) אלא גם בביטוחי חבויות. לכן אצלנו הוצאות לחיפוש נעדרים בין הריסות מבנה רב קומות תהיינה כלולות בביטוח החבות הרלוונטי (צד ג' מעבידים, אחריות המוצר למבנים, אחריות מקצועית של קבלנים, מתכננים וכו') מעבר ובנוסף לגבול האחריות.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright