היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

קודקס דיני ממונות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

      כל הטיפים                                          


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת עסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


השינויים המוצעים בחוק חוזה הביטוח שבקודקס דיני ממונות

                

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 תזכיר הקודקס האזרחי    על הקודקס בויקיפדיה  

 

 

בסוף אפריל 2004  הציג משרד המשפטים במסגרת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, טיוטה של הצעת חוק קודקס אזרחי לדיני ממונות שהוכן ע"י ועדה מיוחדת במשך כעשרים שנה בעקבות יזמה של פרופ' אהרון ברק. הוועדה כינסה וערכה לחוק אחד את כל הפקודות המנדטוריות והעותמניות, ואת החוקים האזרחיים השונים שנחקקו בשנות המדינה. המטרה- ליצור נוסח אחיד ובכך להתגבר על חוסר הקוהרנטיות הקיים כיום הנובע מאי בהירות בשל חוסר ההתאמה שבין החוקים השונים. עבודת ההכנה הבסיסית  נעשתה על-ידי פרופ' אורי ידין ז"ל, [1] מוכר בענף הביטוח בעיקר בזכות ספרו "חוק חוזה הביטוח" בסדרה: פירוש לחוקי החוזים בעריכת גד טדסקי הוצאת המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש סאקר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, התשמ"ד.  שימש, בין היתר כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה והממונה על תכנון החקיקה.

המטרות המוצהרות של הצעת החוק הן: הבטחת צדק, הגינות וסבירות, קידום ביטחון, ודאות ויעילות במשפט, התאמה בין הסדרי המשפט האזרחי, שמירה על זכויות מוקנות, הגנה על ציפיות והסתמכות ראויות של הצדדים.

 

ההצעה מתפרסמת באתר האינטרנט של משרד המשפטים כוללת שבעה חלקים. החלק הראשון כולל את עקרונות החוק ומטרותיו; החלק השני דן בזכויות; בחלק השלישי מעוגנות הפעולות המשפטיות החלק הרביעי דן בחיובים; החלק החמישי דן בנכסים; החלק השישי בהתיישנות; והחלק השביעי כולל הוראות ביצוע ותקנות, הוראת תחילה ותחולה, והוראות ביטול של החוקים והסעיפים שהחוק נועד להחליפם.

 

חוק חוזה הביטוח נכלל כפרק תשיעי בחלק משנה שלישי: חוזים מיוחדים לפרק הרביעי בחוק: חיובים. בהצעת החוק חוקים נוספים שנותרו כמעט ללא שינוי, אולם במטרה ליצור, התאמה, ולאור הניסיון שנצבר נערך שינוי בחלק קטן מהסעיפים. חלק לא מבוטל מהחוקים קשורים לענף הביטוח ואפילו שינוי קטן בהם יש בו כדי להשפיע על היקף הכיסוי הביטוחי ועלותו למבטחים ולמבוטחים.

 

בחודש יוני 2011 פורסם נוסח עדכני של הצעת חוק דיני ממונות.

 


החוקים הכלולים בטיוטת הצעת החוק של הקודקס האזרחי

החוקים הכלולים בטיוטה להצעת החוק, בנוסף לחוק חוזה הביטוח, הם:

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א  -1981:

חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם- 1980:

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב- 1972 :

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969:

חוק השבת אבידה, התשל"ג-1973:

חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958:

חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974;

חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982;

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973;

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1971;

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

חוק המיטלטלין, התשל"א-1971;

חוק המכר, התשכ"ח-1968:

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969)

התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין);

חוק המשכון, התשכ"ז-1967;

חוק המתנה, התשכ"ח-1968;

חוק הנאמנות, התשל"ט-1979;

חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952;

פקודת הנזיקין [נוסח חדש];

חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף),

התשכ"ד- 1964;

חוק הערבות, התשכ"ז-1967;

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979;

חוק השומרים, התשכ"ז-1967;

חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971;

חוק השליחות, התשכ"ב-1962.

נציין, כי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: חוק הפלת"ד) לא נכלל בקודקס למרות שמדובר בחוק שעניינו פיצוי ממוני. בהכנת הכתבה, ניתן דגש מיוחד על השינויים המוצעים בחוק חוזה הביטוח אולם ההצעה כוללת בין היתר הצעות לשינוי


שינויים שהוצעו ושלא הוצעו בחוק חוזה הביטוח

א. שינויים שלא הוצעו

1.       היעדר הגדרת המונחים "ביטוח" ו"מבטח" – עדיין אין שום הגדרה ברורה לפחות לאחד המונחים "ביטוח" או "מבטח" נושא שהתייחסתי אליו לפני כשנה במאמר שפורסם ב"עדיף ביטוח" המבוסס על דברי השופט אטדגי יונה בפס"ד של בית משפט השלום בת"א יפו העוסק בנושא א 182492/02.

2.       היעדר תיקון טעות בניסוח סעיף ביטוח חסר  - הסעיף קובע שתגמולי הביטוח יופחתו לפי היחס שבין ערך הרכוש לסכום הביטוח במקום לקבוע, כי תגמולי הביטוח יחושבו לפי אותו היחס. גם לכך התייחסתי בכתבה מלפני שנים אחדות שפורסמה עדיף.

3.       היעדר תיקון טעות בחיוב המבוטח בהקטנת הנזק בביטוח לפי ערך מוסכם  - לפי הנוסח הקיים והמוצע המבטח אינו פטור מתשלום תגמולי ביטוח שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן כאשר מדובר בביטוח לפי ערך מוסכם, הכוונה היתה, כנראה, לפטור את המבטח מתשלום הוצאות המניעה מעבר לסכום הביטוח כפי שנקבע לגבי ביטוח לפי ערך שיפוי.

4.       היעדר התייחסות לביטוח לפי ערך כינון - אם כבר משנים, הייתי מציעה לכלול את הביטוח לפי ערך כינון כחלופה נוספת לאפשרויות חישוב התגמולים בשל הנזק לרכוש בנוסף לביטוח לפי ערך שיפוי וערך מוסכם.

5.       לא הוגדר מהו ביטוח כפל מבחינת זיקת הביטוח ועדיין לא הוסדר נושא ההשתתפות העצמית – המבוטח נושא בפועל בהשתתפות עצמית לפי כל הפוליסות (כאשר במרבית המקרים הוא שילם את מלוא הפרמיה לפי כל הפוליסות כאשר אף חברת ביטוח אינה משלמת את מלוא הפיצוי בגלל עקרון ההשתתפות) במקום לקבוע, כי המבוטח ישא בהשתתפות הגבוהה ביותר מבין כל הפוליסות שתחולק בין המבטחים.

6.       היעדר התייחסות לנושא הביטוח המשותף - רצוי היה להסדיר בחוק את נושא הביטוח המשותף ולא להשאיר לפרשנות משפטית את השאלה אם הוראות סעיף ביטוח הכפל חלות או אינן חלות על ביטוח משותף.

7.       היעדר התייחסות לנושא ההשתתפות העצמית - רצוי היה להסדיר את נושא ההשתתפות העצמית בכלל ובביטוחי צד ג' בפרט. יש לקבוע במפורש, אם האם תביעות עד גבול ההשתתפות העצמית נופלות בתוך הסכם הביטוח אם לאו והאם חובת הגילוי בחוזים הכוללים הסכמי ביטוח מחייבת את המבוטחים לתת מידע לגבי גובה ההשתתפות העצמית בכל הקשור בהתחייבויות לעריכת ביטוח.

8.       היעדר קביעה ברורה לאפשרות ביטוח אחריות חוקית על בסיס הגשת תביעה – בביטוח אחריות חוקית קיימים פירושים שונים של הוראות החוק בנושא. ובכל מקרה קיימת מגבלה של שוק הביטוח העולמי בהשגת ביטוח אחריות חוקית על בסיס אירוע לעסקים גדולים בכל הקשור בביטוחי אחריות מקצועית מוצר ומנהלים ונושאי משרה בחברה.

 

ב. שינויים מהותיים שהוצעו

1.       הוצאות משפט סבירות עד 20% מסכום הביטוח בביטוח אחריות חוקית -  מגבלת 20% אינה קיימת כיום ויש בה כדי להקל על המבטחים ועל הסדריהם עם מבטחי משנה בעסקים גדולים, לדעתי, יש לקחת בחשבון, כי כל ביטוחי האחריות כוללים סעיף המקנה למבטח סמכות בלעדית בניהול התביעה וסעיף אחר המאפשר להם לשלם את מלוא גבול האחריות בכל שלב ולהיות פטורים מאחריות כלפי המבוטח. מה שהייתי מצפה לראות הוא לפחות סעיף המחייב את המבטחים לקבל אישור של המבוטח בכל הקשור בניהול תביעות המוגשות כנגדו, בנוסף להסכמה לתשלום תגמולי הביטוח לצד שלישי. מה שחסר עוד הוא קביעה ברורה לגבי זכותם של מבוטחים לקבל בנוסף ובנפרד את הוצאות המשפט גם בהסדר פשרה ובעיקר ביישוב תביעות לפי חוק הפלת"ד (שכאמור אינו כלול בטיוטה להצעת החוק).

2.       תשלום תגמולי הביטוח לצד שלישי לפי דרישתו  - המצב כיום הוא חיוב המבטח להודיע למבוטח 30 ימים מראש ותשלום לצד ג' בתנאי שהמבוטח לא התנגד בתוך תקופה זו.  התיקון המוצע הוא חיוב המבטח להודיע למבוטח בתוך 14 ימים מיום הדרישה ואם המבוטח  לא יודיע לו על התנגדותו בתוך 14 ימים, עליו לשלם לצד ג' את תגמולי הביטוח. – תיקון זה אינו פותר את הסוגיה הסבוכה של כיסוי אחריות חוקית של מי שאינו המבוטח הראשי כמו למשל בביטוחי צד ג' רכב ועבודות קבלניות. עם כל הרצון להקל על צד ג', לדעתי חשוב לקבל אישור בכתב מהמבוטח הראשי לא רק לגבי תשלום ההשתתפות העצמית אלא גם ובעיקר להשלכות שיש לתשלום התביעה לצד ג' על הפרמיה שיידרש המבוטח לשלם בעבור הביטוח בחידוש וכן על סיכוי התביעה שהמבוטח אולי ירצה להגיש כנגד הצד השלישי, אם לדעת המבוטח הצד השלישי הוא האחראי לקרות האירוע וכמובן כדי למצוא ולחשב את אחוזי הרשלנות התורמת של הצד השלישי באירוע (אם אכן קיימת רשלנות תורמת מצידו).

3.       זכותו של מוטב הנושא בתשלום מלא או חלקי  של דמי הביטוח לקבל העתק פוליסה – כיום המבטח רשאי לקבל ממי שדרש העתקים לפי סעיף זה את ההוצאות הסבירות הכרוכות במסירת ההעתקים. כיום החיוב הוא למתן העתקים למבוטח ולמוטב, לפי דרישתו של המבוטח ועל חשבונו. כעת  יווצר מצב בו כל מוטב יוכל לדרוש העתקים של פוליסה, נכמר לבי על חברות הביטוח מבחינת העומס שעשוי להיות בלתי אפשרי. מדובר בכל קבלני המשנה של פרויקטים בבניה, בכל דייר של בית משותף שבוטח ע"י ועד הבית, בכל דייר המרכז מסחרי, בכל תלמיד שמבוטח בביטוח תלמידים – בקיצור במיליוני מוטבים ומבוטחים שאינם מקבלים העתקי פוליסות כיום וחברות הביטוח אינן, ערוכות, לדעתי מבחינת כח האדם לטפל בכל הפניות שיהא עליהן להיענות להן לפי הצעת החוק. לפי ההצעה החדשה, המוטב רשאי באופן עצמאי לבקש העתק פוליסה מחברת הביטוח כאשר כיום זכות זו מוקנית למבוטח בלבד.

4.       ביטול מיידי של הביטוח כאשר הסיבה היא הפרת חובת הגילוי – לפי הצעת החוק, במקרה כזה, מתבטל החוזה במועד שבו נמסרה הודעת הביטול למבוטח כאשר הסיבה היא הפרת חובת הגילוי בשל כוונת מרמה או מקרה בו מבטח סביר לא היה מתקשר בהסכם הביטוח אף בדמי ביטוח גבוהים יותר. – עם כל ההיגיון וההצדקה, הרי גם בחברות הביטוח יושבים בני אדם, ומטבענו, גם לטעות לפעמים. שלילה של אפשרות לטעון טענות כלפי המבטח הקיים או אפילו לקבל כיסוי מיידי ממבטח חדש היא צעד קיצוני המותיר את המבוטח חשוף לסיכונים ללא ביטוח.

5.       הארכת תקופת ההתיישנות בשנה אחת – כיום תקופת ההתיישנות המקוצרת בתביעות ביטוח עומדת על שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח. תקופת ההתיישנות המוצעת היא ארבע שנים, כלומר, הארכה למשך שנה אחת.

6.       חובה להודיע עמדה לגבי תביעה – בהצעת החוק נוסף סעיף חדש המחייב את המבטח להודיע למבוטח ולמוטב בהודעה מנומקת, אם הוא אישר או דחה את הדרישה לתשלום תגמולי הביטוח, כולה או חלקה, ובביטוח נכסים גם את סכום תגמולי הביטוח המגיעים לפי חישובו. וכל זאת בתוך 30 ימים מהיום שבו מילאו המבוטח והמוטב, לפי העניין, את חובתם להודיע ולמסור מידע ומסמכים למבטח. עם כל החיובי שבתיקון זה, הרי שמן הראוי לאפשר למבוטח לקבל לרשותו גם את דוח השמאי, כפי המחויב כיום, לפי חוזר השמאים בביטוח רכב מקיף וכן מן הראוי, לדעתי לאפשר למבוטח מעורבות בכל תהליך התביעה, לרבות תביעות תחלוף. 

7.       מרמה בתביעה בעניין שאינו מהותי לגובה תגמולי הביטוח – לפי הצעת החוק המבטח לא יהיה פטור במקרה כזה. הכוונה טובה והתיקון נראה חיובי אולם, הוא מקנה פרס למי שמרמה בכוונה לקבל הטבות אחרות כמו למשל, דרישות מיגון נוחות יותר לאחר נזק, סיכול זכות תחלוף של מבטח ועוד. 

8.       תוספת ריבית בשיעור 50% לתגמולי ביטוח שלא שולמו במועדם – ובכלל זה תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב, הוא שינוי מבורך, אולם עדיין לא הוברר בתוך כמה זמן יושלם תהליך בירור התביעה על-ידי המבטח לאחר שקיבל מהמבוטח והמוטב את כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. כן לא נקבע מה הזמן המוקצב למבטח לבוא בדרישות למבוטח לקבל מידע ומסמכים מיום קרות מקרה הביטוח.

9.       הגדרת המונח "הודעה" -  בעניין סוכני הביטוח לפי הצעת החוק מתייחס גם להמצאת מסמכים. מן הראוי היה לקבוע, כי על המבטחים לשאת בעלויות הסוכנים בשל מילוי חובתם כלפי המבטחים הנדרשת עפ"י החוק, כפי שהמבוטחים והמוטבים למשל נושאים בהוצאת המצאת מסמכים ע"י המבטחים.

10.   היעדר אפשרות למבטח לביטול חוזה לביטוח חיים שלא לפי פרק הביטוח – סעיף חדש שנועד להגן על ענינו של המבוטח. מכאן נובע, כי המבטח רשאי לבטל ביטוחים אחרים לפי הוראות פרקים אחרים בחוק מלבד פרק חוזה הביטוח.

 

 

ג. שינויים נוספים שהוצעו

 

 1. הגדרת מהותו של מקרה ביטוח - המילה "בקרות" בהגדרת מהותו של חוזה ביטוח הוחלפה במילים "עקב קרות", מינוח אשר לדעתי מוסיף אלמנט של נזק תוצאתי להגדרת מהותו של הסכם הביטוח.
   

 2. הגדרת מוטב לצורך מסירת פוליסה למוטב לפי דרישת המבוטח - כוללת גם מי שהוא שותף לתשלום הפרמיה באופן מלא או חלקי ומי שחיוו בוטחו בביטוח חיים או בביטוח תאונות אישיות.
   

 3. שמירה על פרטיות האדם שחיוו בוטחו - איסור מסירת פרטיו למבוטח.
   

 4. ביטול פוליסה במקרה של הפרת חובת הגילוי של המבוטח - השמטת המילים "כל עוד לא קרה מקרה הביטוח".
   

 5. השבת פרמיה במקרה של הפרת חובת הגילוי בתום לב - מתחילת תקופת הביטוח במקום מהתקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח. הנימוק הוא שהמבטח לא נשא בכלל בסיכון ואינו לוקח בחשבון את הוצאות המבטח ברישום הסיכון (למשל הון נדרש ע"י הפיקוח, הוצאות ניהול ועוד) וגם את העובדה שנכון להיום מרבית הפוליסות כוללות סיכונים מורכבים ובמרבית המקרים הפרת חובת הגילוי לגבי סיכון מסוים עדיין אינה מאיינת את הכיסוי לגבי סיכונים נוספים הכלולים בפוליסה לגביהם המבטח במרבית המקרים, כן נמצא בסיכון.
   

 6. ביטול פוליסה בשל אי תשלום פרמיה - מתן ארכה נוספת של 15 יום למוטב בקביעה בלתי חוזרת.
   

 7. חובת המבטח להודיע עמדתו לגבי הכיסוי הביטוחי בתוך 30 יום מהיום שבו המבוטח והמוטב עמדו בחובתם למסירת מידע ומסמכים - ובביטוח רכוש - גם תשלום תגמולי הביטוח לפי חישוב המבטח באותו מועד. קביעה המקפחת לדעתי את זכויות המבוטחים, המוטבים וצדי גימל בכל סוגי הביטוחים האחרים וגם עומדת בסתירה להוראות סעיף המחייב את המבטח לשלם תגמולי ביטוח בתוך 30 יום מהיום שבו היו ברשותו המידע והמסמכים לבירור חבותו.
   

 8. ביטוח קבוצתי ללא הסכמת מי שחייהם בוטחו - הוסף תנאי שמי שחיוו בוטחו אינו משלם את דמי הביטוח באופן מלא או חלקי.
   

 9. ביטוח חסר - רק אם מדובר בהפרש בלתי סביר שבין סכום הביטוח לערך הרכוש - אולם עדיין מדובר בסעיף שניתן להתנות עליו ללא מגבלה, כך שעם כל הרצון הטוב, יוכלו המבטחים להישאר עם הנוסח הקיים לפיו כל הפרש מזכה אותם באפשרות להקטין את תגמולי הביטוח בשל קיומו של ביטוח חסר.
   

 

 

 
 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright