היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות מעבידים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

      כל הטיפים                                          


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת עסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


ביטוח אחריות (חבות) מעבידים

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

לתוכן המדריך

 

 

  

 

ביטוח אחריות של עסק            צד ג     טיפ ביטוח קבלני       הצורך בביטול חריג עבודת נוער

 

זהירות ממתנול במפעלים ובאתרי בניה

 

 

הכיסוי הביטוחי

פוליסה ישנה לביטוח אחריות מעבידים של חברת מ. דיזנגוף

הביטוח הוא מעל לסכומים אשר ישולמו לעובד על-ידי המוסד לביטוח הלאומי אותם הוא זכאי לתבוע בנזיקין מהמעביד. ומכאן שמו - ביטוח חבות המעבידים.

 

הביטוח נערך בדרך כלל על בסיס אירוע, כלומר הפוליסה מכסה את אחריותו של המבוטח בשל מקרים שקרו בתקופת הביטוח עד גובה גבול אחריות המבטח הקבוע בפוליסה.

 

גבולות האחריות, תנאי הביטוח והסייגים לו אינם אחידים. קיים הבדל ניכר בין תוכניות הביטוח וחברות הביטוח השונות.

 

חשוב לקרוא את התנאים של הפוליסה, התנאים כאן מהווים דוגמא בלבד.

 

ביטוח חבות מעבידים אינו מבטח אחריות בגין נזק לרכוש עובדים. בגדים וחפצים אישיים של עובדי משק הבית מבוטחים לפעמים לפי ביטוח תכולת העסק והאחריות המעביד בשל נזק לרכוש עובדים מבוטחת לפעמים בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

ביטוח לפי חבות המעבידים מוגבל לסכומים שהמעביד יימצא חייב על-פי דין לפצות את העובד מעל ובנוסף לפיצוי המגיע לעובד לפי חוק הביטוח הלאומי. לכן ביטוח חבות מעבידים אינו בא במקום ביטוח לאומי אלא בנוסף.

 

אם המבוטח רכש ביטוח חבות מעבידים ולא שילם את דמי הביטוח הלאומי הרי שהפוליסה תשלם לכם רק את הסכום העודף מעל הסכום שהיה משולם על-ידי הביטוח הלאומי כאשר את היתרה יהא על המבוטח לשלם מכיסו.

 

קיומו של ביטוח לאומי אינו מהווה תנאי לביטוח חבות מעבידים. אולם אין ביטוח לחבות המבוטחת, או שיכולה להיות מבוטחת לפי חוק הביטוח הלאומי.

.

המבטח משפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי עובד שהחבות כלפיו מבוטחת לפי הפוליסה. כלומר, הנזק שנגרם לעובד אינו מבוטח אלא אך ורק מידת אחריותו של המבוטח כלפי העובד (כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ברכב רכוש, נוהגים גם כאן לנכות אחוזי רשלנות תורמת של הנפגע או לא משלמים בכלל כאשר המעביד המבוטח אינו נושא באחריות חוקית לפגיעה).

 

ברשימת הפוליסה אין מפרטים את שמות העובדים שהחבות כלפיהם מבוטחת אלא מציינים את סוג עסקו של המבוטח (למשל מחסן טכסטיל) ומספר עובדים המועסקים על ידו בכל עיסוק לפי סוג הסיכון או גם את שכר העבודה השנתי המשולם לעובדים.

 

חזרה לראש העמוד

 

 


התעריף

הפרמיה מחושבת לפי מכפלת מספר העובדים בסכום הקבוע בתעריף החברה לכל עובד לפי סוג הסיכון. או בסה"כ שכר העבודה לעיסוק מסוים. בחברות ביטוח מסוימות נקבע לאחרונה סעיף ביטוח חסר כאשר מספר העובדים גבוה מהמספר הנקוב בפוליסה או כאשר השכר בפועל גבוה מהשכר אשר נמסר למבטח ע"י המבוטח (אצל חלק מהמבטחים עדיין מחשבים את הפרמיה לפי שכ"ע)

 

חזרה לראש העמוד

 


מקרה שארע בשטח ישראל

הפוליסה מכסה חבותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל מקרה ביטוח שארע בבית העסק וגם מחוצה לו (כולל בדרך לעבודה וממנה) בגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים (הפוליסה הסטנדרטית ללא הרחבה אינה מכסה חבות מעבר לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים).כאשר המבוטח שולח את עובדיו לבצע עבודות מטעמו מחוץ לגבולות ישראל, יש להרחיב את הפוליסה לכיסוי חבות בחו"ל. המבטחים בד"כ מגבילים כיסוי זה לדין ושיפוט ישראלי.

חזרה לראש העמוד

 

 


מקרה שארע בתקופת הביטוח

הפוליסה מכסה חבותו של המבוטח כלפי עובדיו לפי בסיס ארוע. כלומר, הביטוח מכסה גם אחריות בשל התביעה אשר תוגש כנגד המבוטח לאחר תום תקופת הביטוח ובתנאי שמקרה הביטוח ארע בתקופת הביטוח.

חזרה לראש העמוד

 

 


הגבלה לגבול אחריות המבטח

הפוליסות שהוצאו החל משנת 1994 מציינות גבול אחריות לעובד אחד וסה"כ גבול אחריות לתקופת הביטוח. פוליסות שהוצאו לפני כן לא הגבילו את הכיסוי בגבול אחריות והמבטח היה משלם כל סכום שהמבוטח היה חייב לשלם לעובד בקיזוז הסכומים המשולמים או אשר צ"ל משולמים לעובד ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 

חזרה לראש העמוד

 


כיסוי מעל לביטוח הלאומי

הפוליסה מכסה אחריות מעל לסכומים הכוסים לפי הביטוח הלאומי וחבות בנזיקין בשל מקרים ונזקים שאינם כלולים בחוק (כמו מחלות שאינן כלולות ברשימת מחלות המקצוע והוצאות שונות כמו ספרות מקצועית וכו' שהעובד הנפגע היה זכאי לקבלן מהמעביד).

 

בכל מקרה מדובר בחוקים שונים חוק הביטוח הלאומי, הוא חוק סוציאלי המזכה את העובד בדמי ביטוח גם אם לא היתה כל רשלנות מצד המעביד (למשל מקרה בו העובד מעד בדרך לעבודה ושבר רגל). הביטוח לפי הפוליסה מכסה אחריות בנזיקין בלבד ולכן גם אם יבוטל חריג ביטוח לאומי לגבי עובדים מסוימים, עדיין יכול המבוטח למצוא את עצמו "נופל בין הכסאות" אם יחויב בשיפוי עובד לפי חוק הביטוח הלאומי במקרה שאין לו כל אחריות בנזיקין לגביו (כמו בדוגמה הנ"ל).

 

חזרה לראש העמוד

 


הוצאות משפט סבירות

כמו כל ביטוח חבויות במדינת ישראל, מכסה הפוליסה מעבר לגבול אחריותו של המבטח אף הוצאות משפט סבירות שהוציא המבוטח. בחלק מהפוליסות נקבע כתנאי לכיסוי הוצאות משפט קבלת אישור מהמבטח מראש ובכתב.

חזרה לראש העמוד

 

 


חוק

הפוליסה המקובלת מכסה אחריות לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש). קיימות פוליסות הכוללות כיסוי רחב המיועדות לעסקים גדולים כמו מפעלים ומוסדות יותר המכסות גם חבות לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980- כיסוי זה נדרש בעיקר משום שהפוליסה לביטוח חבות המוצר מכסה אך ורק חבות בשל נזק ממוצרים שחדלו להיות בחזקתו של המבוטח ולא פעם היא גם מוציאה מכלל ביטוח נזק שנגרם לעובדים. כמו כן, ניתן למצוא גם פוליסות שמבטחות חבות לפי כל דין..

חזרה לראש העמוד

 


מקרה הביטוח

מקרה הביטוח מוגדר בד"כ בפוליסה כנזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או ממחלה למי מעובדי המבוטח כאשר הוא נמצא בשרותו הישיר של המבוטח ומקבל שכרו ממנו. הכיסוי ניתן לחבות הנובעת מאירוע שקרה תוך כדי ועקב עבודתו של הנפגע בעסקו של המבוטח.

חבות בשל נזק לרכוש עובדים אינה מבוטחת לפי הפוליסה לביטוח חבות מעבידים.

חזרה לראש העמוד

 


מי נחשב כעובד?

קיומם של יחסי מעביד ועובד אינם ברורים בכל המקרים (כמו למשל במקרים של קבלני משנה או עובדים הנשלחים ע"י חברות לשירותי כוח אדם) בחלק מהפוליסות מגדירים מי ייחשב כעובד לצורך הכיסוי הביטוחי -עובד מעובדי המבוטח הנמצא בשירותו הישיר של המבוטח והמקבל שכרו ממנו, אשר מועסק בבית העסק המבוטח לפי הפוליסה.

חזרה לראש העמוד

 

 


הגדרת שכר עבודה

הגדרה זו חשובה לגבי פוליסה בה מחשבים את הפרמיה לפי שכ"ע. שכר העבודה מוגדר על-פי רוב כסך כל המשכורות, השכר, העמלה, ההשתכרויות, וההטבות האחרות הניתנים על ידי המבוטח לעובדיו. בפוליסות בהן נקבעת עלות הביטוח לפי מספר עובדים במקצוע מוגדר או לפי ערך הפרויקט - למשל בביטוח עבודות קבלניות, מומלץ לבטל במפורש כל תנאי להתאמת שכר, אם מופיע כזה ברשימת הפוליסה.

חזרה לראש העמוד

 

 


תנאי התאמת פרמיה לפי שכר

אם דמי הביטוח חושבו בהסתמך על הצהרת המבוטח בדבר השכר המשולם לעובדיו או לפי מספר העובדים בכל עיסוק, אזי מתחייב המבוטח להמציא למבטח, לפי דרישתו, תוך 30 ימים מתום תקופת הביטוח הצהרה-לגבי השכר ששילם בפועל לעובדיו בתקופת הביטוח - הנתמכת בעותק מטופס 126 או חליפו או הצהרה לגבי מספר העובדים בכל עיסוק. דמי הביטוח הסופיים יותאמו בהתאם אם על-ידי תשלום הפרש דמי הביטוח המגיעים למבטח ואם על-ידי החזר הפרש דמי הביטוח בהתאם למקרה.

 

חזרה לראש העמוד

 


סייגים לחבות המבטח בכל ביטוחי החבויות

בנוסף לסייגים הכלליים לחבות המבטח החלים על כל הביטוח האלמנטרי של העסק כמו נזקי מלחמה וטרור, סיכונים גרעיניים, נזק שנגרם ע"י המבוטח במתכוון, חריג זיהום, אחריות מוגברת לפי חוזה או ויתור על אחריות לפי חוזה. יש מבטחים המוצאים מכלל כיסוי אף נזקי מהומות, פרעות, שביתות או השבתות וכן רשלנות רבתי של המבוטח.

 

 

חזרה לראש העמוד

 


סייגים מיוחדים לביטוח חבות המעבידים

 1. חבות המבוטח כלפי או בגין קבלן או קבלן משנה, או עובד של קבלן או קבלן משנה כזה - בפוליסות רבות יש הרחבה המבטלת חריג זה בדרך כלל לגבי קבלני משנה ששכר עבודתם נכלל ברשימת השכר בפוליסה.
   

 2. חבות כלשהי של המבוטח בתוקף הסכם אשר לא היתה קיימת בהעדר הסכם כזה.
   

 3. סכום כלשהו אשר המבוטח היה רשאי לתבוע מגורם כלשהו והוא מנוע מכך לפי הסכם שהוא צד לו.
   

 4. סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי - הפוליסה מהווה למעשה רובד שני מעל לביטוח לאומי. אולם יש לשים לב שחוק הביטוח הלאומי משלם אף בשל פגיעה שהמעביד אינו חב חבות חוקית בשל אותה פגיעה כמו למשל פציעה בדרך אל העבודה וממנה. מאידך גיסא תכסה הפוליסה מהשקל הראשון חבות בשל מקרה ביטוח שאינו מכוסה ע"י המוסד לביטוח לאומי.
   

 5. סכום כלשהו, ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין עילת התביעה, או שהמוסד חייב בו אך לא שילמו מחמת אי קיום הוראה או הוראות בחוק הביטוח הלאומי או בתקנותיו או מחמת שלא הוגשה לו התביעה כלל.
   

 6. סכום בו יחויב המבוטח לפצות עובד שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליו. במקרה כזה יפצה המבטח את המבוטח בגין תביעות כאלה רק בסכום העודף על מה שעשוי היה להשתלם, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי - (נוסח משולב) תשכ"ח- 1968.
   

 7. חבות כלשהי הנובעת או הקשורה ב-צורנית או אמיינתית - SILICOSIS OR ASBESTOSIS.
   

 8. חבות כלשהי הנובעת משימוש בפרתיון ובפתיונות מורעלים בגפרת הטליום ובסטריכנין.
   

 9. חבות כלשהי, בגין או כלפי נער המועסק בניגוד להוראה ו/או הוראות החוקים או התקנות בדבר העסקת נוער או שלא בהתאם להן. - בחלק מהפוליסות. ראו על  הצורך בביטול חריג זה באותן הפוליסות בהן הוא מופיע.
   

 10. חבות המבוטח כלפי עובדיו שהנם תושבי השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל בעת העסקתם בשטחים אלה.
   

 11. חבות כלשהי הנובעת או הקשורה בכשל חיסוני נרכש (איידס).
   

 12.  חבות שתחול על המבוטח עקב וכתוצאה משימוש ב:

 • כלי רכב כמשמעותו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1975.

 • כלי שיט.

 • כלי טיס.

 יש מבטחים המוסיפים חריג של פעולות טעינה ופריקה מהומות ועוד.

 

חזרה לראש העמוד

 


חשיפה לסיכון מתמשך (מיקרו-טראומות)

כאשר חבות המבוטח נובעת מחשיפת העובד לסיכון מתמשך (כמו למשל פגיעה בשמיעה בשל רעש) ו/או למקרה ביטוח מתמשך או לצרוף מקרי ביטוח מצטברים כמו למשל רעש (להלן "גורם הנזק") נקבע לפעמים בפוליסה, כי המבטח ישא רק בחלק היחסי של החבות כפי היחס שבין תקופת החשיפה של העובד לגורם הנזק בתקופת הביטוח לפי הפוליסה הספציפית (כולל חידושים) לבין כל תקופת חשיפתו של אותו עובד לסיכון.

 

חזרה לראש העמוד

 


חבות כלפי בעלי שליטה שהם עובדים שכירים

ביטוח מפעלים ובתי עסק מורחב בד"כ לכסות את חבותו של המבוטח כלפי מנהלים בעלי שליטה שהם עובדים שכירים בתנאי מפורש ששמות המנהלים הכלולים בהרחבה זו והשכר המשולם להם, נמסרו למבטח לפני קרות מקרה הביטוח ובתנאי שהם מופיעים ברשימת העובדים של המבוטח לצורך ניכויים ממס הכנסה, תשלומי הביטוח הלאומי וכד'. הביטוח לפי הרחבה זו אינו חל לגבי מקרה ביטוח הנובע ממעשה או מחדל של הנפגע עצמו..

 

חזרה לראש העמוד

 


תנאים מקובלים בביטוח חבויות

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים כוללת, בין היתר, תנאים מקובלים בביטוחי חבות

 


התיישנות

תביעתו של המבוטח כלפי המבטח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעתו של העובד שנפגע נגד המבוטח.

חזרה לראש העמוד

 

 


איסור הודאה

על המבוטח נאסר להודות באחריות או להציע פיצוי או תשלום לעובד. למעט מתן עדות במשטרה או בבית משפט.

חזרה לראש העמוד

 


תשלום גבול האחריות

לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן בקשר תביעה רשאי המבטח לשלם למבוטח את מלוא סכום גבול אחריותו למקרה אחד, בהפחתת השתתפות עצמית וסכומים ששולמו בתור פיצויים בגין אותו המקרה, וכל סכום אשר המבוטח חייב למבטח (כמו דמי-ביטח).

 

לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות, יהא המבטח פטור מניהול תביעה או תביעות כלשהן ומהשגחה בקשר אליהן ולא תחול עליו כל אחריות נוספת בגין אותו מקרה. הפוליסה מסתיימת לאחר תשלום סכום מלוא גבול אחריותו של המבטח לתקופת הביטוח הנקוב ברשימה.

 

חזרה לראש העמוד

 


אחריותו של מעביד כלפי עובד

אחריותו של מעביד כלפי עובד אשר למרות אזהרות המעביד נהג להתעלם מסכנה נדונה בע"א 54/265 קבקו נ. טוקר (פס"ד, י"ד 1562) נקבע, כי עובד אשר למרות אזהרות המעביד נהג להתעלם מסכנה המעביד ידע על כך ולא מנעו מכך נקבע כי אין ליחס לעובד רשלנות תורמת כי זיקת הנזיקין של המעביד אינה פוסקת כאשר העובד חרג מתפקידו.

 

אחריותו של מעביד כלפי עובד אשר עובד שפעל בניגוד להוראות המעביד נדונה בע"א 76/547 גולדברג נ. איזיק (פד"י כ"ב 2) נקבע, כי המעביד אחראי גם כלפי פועל אשר עשה פעולה שלא הוטלה עליו או שנאסרה עליו, אם פעולה זו עשויה לקדם את האינטרס של המעביד.

 

חזרה לראש העמוד

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright