פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טוטל לוס בביטוח עבודות קבלניות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

טוטל לוס בביטוח עבודות קבלניות

 מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

איור של פרויקט קבלני לאילוסטרציה בלבדמטרת

טוטל לוס (או אובדן גמור או אובדן מוחלט או אובדן כליל), הוא אותו מקרה שבו הרכוש המבוטח

אינו ניתן לשיקום מסיבות שונות שאינו קשורות ליכולותיו הכלכליות של המבוטח לממן את השיקום.

 

כל מה שניתן לעשות על מנת לצמצם את הנזק הוא למכור, ככל הניתן את הניצולת והשרידים. הפוליסות המקובלות לביטוח רכוש, למעט ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון[1], וביטוח ציוד אלקטרוני[2], אינן מגדירות מתי ייחשב הנזק שנגרם לרכוש כטוטל לוס ונמצא, כי ההחלטה של הצדדים לגבי משמעותו תהיה לפי התנאים המיוחדים של כל מקרה ומקרה בנפרד.

 

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, תנאי ביט 2013, אינה יוצאת מהכלל בעניין זה באשר אינה מתייחסת למונח טוטל לוס או מקביליו אולם ניתן ללמוד לפי תנאי הפוליסה, מתי ייחשב הנזק שנגרם לפרויקט המבוטח כטוטל לוס ומה יהיה היקף השיפוי בגינו למבוטח.

 

הדרך הפשוטה הקלה תהיה לפי האלימינציה על פי הנאמר בסעיף "חישוב השיפוי" בפוליסה המתאר נזק שאינו נזק מוחלט כ:

 

"נזק לרכוש ולעבודות הפרויקט המבוטח הניתן לתיקון ו/או לחילוף ו/או לכינון,"

 

במקרה זה ישלם המבטח את כל ההוצאות שתהיינה הכרחיות כדי להחזיר את הרכוש ועבודות הפרויקט למצב כחדש כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק.

 

האם ניתן ללמוד מכך, כי כל נזק שאינו ניתן לתיקון ו/או לחילוף ו/או לכינון מהווה טוטל לוס מבחינת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות? הלא בביטוח עבודות קבלניות עסקינן, ומצב של היעדר אפשרות לשיקום הנזק, כמעט ואינו קיים.

 

מה שנכון להגדיר כטוטל לוס מבחינת הביטוח הקבלני הוא מצב שבו על המבוטח להרוס את הפרויקט הגמור או חלקו בשל קרות מקרה ביטוח. כלומר, הנזק ניתן לתיקון אולם המבטח משלם את מלוא גבול אחריותו לביטוח הרכוש לפי הפוליסה.

 

בכל מקרה יכול המבוטח המעוניין והרוצה בכך לתקון ו/או לחלף ו/או לכונן את הנזק שנגרם לפרויקט, כל עוד הקרקע עומדת על טילה וכל עוד אין מניעה מצד הרשויות. המבוטח יכול להרוס פרויקט שבנייתו הושלמה או הושלמה כמעט לאחר שנמצא בלתי ראוי לשימוש בשל מקרה ביטוח ולבנות במקומו פרויקט חדש כאשר חברת הביטוח תהיה מחויבת לפצות אותו לפי עלות הקמתו כחדש (דהיינו לפי בסיס ערך כינון).

 

לא רק זאת, אלא שבמקרה הנדון, מעל ובנוסף לעלות הקמתו של הפרויקט מחדש, חברת הביטוח תהיה מחוייבת לשלם למבוטח גם את הסכומים הנוספים אשר היא התחייבה לגביהם לפי הרחבות הפוליסה כגון: הוצאות לפינוי הריסות, הוצאות אדריכלים ומומחים אחרים, דרישות רשויות, הוצאות להחשת נזק ובכלל זה עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים, משלוחים דחופחם מחו"ל. מדובר בהוצאות מעל ומעבר לסכום הביטוח האמור לשקף את ערך הפרויקט הגמור הסכומים שיכולים להגיע בנקל לכדי מיליוני שקלים.

 

כל זה כמובן בכפוף להסתייגויות בפוליסה הקבלנית לגבי מימון עלות ביצוע שינויים, תוספות ושיפורים, בעת ביצוע שיקום הפרויקט, מימון שיינתן רק אם מדובר בביצוע של שינוים תוספות ושיפורים שהיו הכרחיים לביצוע התיקונים.

 

כך גם לגבי מימון ביצועם של תיקונים ארעיים, הכיסוי הביטוחי יחול רק לגבי תיקונים המהווים חלק  מעלות התיקונים המבוטחת.

 

מצד שני, מאפשרת הפוליסה למבוטח שאינו מעוניין לשקם את הנזק לפרויקט, להודיע על כך למבטח והפיצוי יהיה לפי ערך שיפוי כלומר, לפי ערכם הממשי הכספי של הרכוש והעבודות לפני קרות מקרה הביטוח.

 

בכל מקרה, ערך ניצולת, ככל שהא קיים, מופחת מהפיצוי המשולם ע"י המבטח.

 

טוטל לוס בתקופת התחזוקה

נושא שאינו זוכה להתייחסות ראויה לדעת הח.מ. הוא מצב אפשרי של טוטל לוס בתקופת התחזוקה של הפוליסה. לפי הכיסוי לתקופת תחזוקה מורחבת של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, תנאי ביט 2013, ניתן בין היתר, כיסוי ביטוחי לאבדן או נזק לעבודות הפרוייקט, או חבות בגין נזק לגוף או לרכוש צד-שלישי שאירעו בתקופת התחזוקה כתוצאה ממקרה ביטוח עפ"י פרק א (ביטוח הרכוש)  של בפוליסה שארע בתקופת הביטו וכן כיסוי ביטוחי לאבדן או נזק לעבודות הפרויקט שאירע בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה.

 

כלומר, אם ניקח לדוגמא מקרה שבו מבנה הוכרז כמבנה מסוכן לאחר תום תקופת הביטוח בשל אובדן או נזק שקרה בתקופת הביטוח (כמו למשל גניבה של ברזל וגם או חמרי גלם אחרים שהביאו לקריסה של חלקים מהבניין), הרי שגם מקרה שקרה לאחר תום תקופת הביטוח והביא לטוטל לוס של הפרויקט.

 

 


[1] ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מגדיר אובדן גמור כרכב ששמאי רכב קבע לגביו, כי:  הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו,  (למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך (הוא 60% ומעלה משווי הרכב כולל מסים או כאשר הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד או גם כאשר הרכב נגנב ולא נמצא בתוך 30 ימים. נזק בשיעור של 50% מערך הרכב מאפשר למבטח לפצות את המבוטח לפי "אובדן כללי הלכה למעשה".

 

[2] ביטוח ציוד אלקטרוני מגדיר אובדן מוחלט כנזק שאינו ניתן לתיקון

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright