היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תקופת תחזוקה בביטוח קבלני

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


תקופת תחזוקה בביטוח קבלני - הרחבה או מגבלה?
מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

אילוסטרציה של ביטוח עבודות קבלניותבהמשך לכתבה שדנה בנושא סעיף אחריות צולבת: סעיף אחריות צולבת, הרחבה או מגבלה שפורסה באתר זה, עוסקת כתבה זו בכיסוי אחריותו של המבטח לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תחת פרק א', ביטוח רכוש בתקופת התחזוקה הנקובה בפוליסה.

 

הכיסוי לפי סעיף התחזוקה ניתן לפי תנאי ביט למשך תקופה של 12 חודשים או 24 חודשים כפי שנקבע בפוליסה הספציפית לגבי נזקים שאירעו במהלכה של תקופת הביטוח והתגלו לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה וכן נזקים שאירעו לפרויקט לאחר תום תקופת הביטוח במהלך תקופת התחזוקה.

 

וכך נקבע בתנאי ביט 2016 לגבי הכיסוי למשך תקופת תחזוקה מורחבת לפי פרק א' נזק לרכוש:

 

הכיסוי הראשון - נזק שארע לפרויקט במהלך תקופת התחזוקה בשל ביצוע עבודות התחזוקה - כיסוי למשך תקופה נוספת שלאחר תום תקופת הביטוח כפי שצוינה ברשימת הפוליסה לאבדן או נזק בגין מקרה ביטוח לעבודות בשל ביצוע עבודות התחזוקה המתבצעות לשם קיום ההתחייבויות בהסכמי העבודות, בדבר תחזוקתן.

 

הכיסוי השני - נזק שאירע בתקופת התחזוקה בשל מקרה ביטוח שארע במהלכה של תקופת הביטוח - אבדן או נזק בגין מקרה ביטוח לעבודות הפרוייקט, שאירע בתקופת התחזוקה המורחבת כתוצאה ממקרה ביטוח אשר התהווה באופן ישיר במהלכה של תקופת הביטוח.

 

ממבט ראשון נראה, כי מדובר על הרחבה לכיסוי הביטוחי משום שמדובר על כיסוי אובדן או נזק לפרויקט שארע לאחר תום תקופת הביטוח.

 

לגבי הכיסוי הראשון - מדובר בנזק שאירע על מנת לתקן נזק מבוטח, ובמקרה הנדון, נראה, כי אכן מדובר על הרחבה, אולם מצד שני, לאחר מסירת הפרויקט, הופך הרכוש לרכוש צד ג' והכיסוי לפי פרק הרכוש, מרחיב מצד אחד את יריעת הכיסוי הביטוחי בכך שהוא מקנה כיסוי גם לנזקים אשר המבוטח אינו חייב באחריות חוקית לגביהם מצד אחד אולם מצד שני מתקיימות כל המגבלות שקיימות לפי ביטוח הרכוש שאינן קיימות בביטוח אחריות חוקית, כמו למשל ביטוח חסר, מגבלות לראשי נזק שונים כגון פינוי הריסות ועוד.

 

לגבי הכיסוי השני – מדובר על אובדן או נזק שמקורו בתקופת הביטוח, הרי שאם נזק כזה מבוטח ממילא ללא הרחבה זו, ועל כן מדובר על ההרחבה אשר למעשה מהווה מגבלה מבחינת תקופת הגילוי של הנזק, מגבלה שבלעדיה הכיסוי הביטוחי היה מתקיים ללא מגבלת זמן כאשר את תקופת ההתיישנות היו מתחילים למנות ממועד הגילוי של הנזק למשך תקופה של שלוש שנים, כפי שנקבע בחוק ההתיישנות ובחוק חוזה הביטוח.

 

סוגיה זו, אף עמדה לדיון בפני בית המשפט העליון בע"א 15/86 חיצוב סחר ופיתוח בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ. בפסק דין שניתן ביום 12/1/1989 על ידי השופט דב לוין.

 

מדובר בכיסוי לפי פוליסה לביטוח עבודות קבלנית לנזק שאירע כחודשיים לאחר מסירת דירה  לקונים, כאשר החלו להתגלות סדקים בקירותיה. סדקים נתגלו גם בקירות דירה נוספת, שטרם נמסרה, לקונה. לאחר ניסיונות תיקון חיצוניים, שעלו בתוהו, התברר, כי הפגיעה במבנים רצינית היא ותצריך תיקון יסודי, הכרוך בהוצאות מרובות. חברת הביטוח דחתה את התביעה לפי הפוליסה בטענה שמדובר על נזק שאירע לאחר שתקופת הביטוח כבר הסתיימה.

 

השופט דב לוין, אמר בין היתר, כי:

 

" כאמור, במקרנו, פעולת הסיכון החלה עוד כשהייתה הפוליסה בתוקף, והגם שהמשיכה אחר כך, הרי שפעולת הסיכון שבתוך התקופה הרלוואנטית הייתה הסיבה הישירה לנזק, ולפיכך קיימת חבות בגינה.

זהו הכל הרגיל, והוא חל בענייננו היות ואין הוראות מיוחדות בפוליסה לעניין זה. תיתכנה, כאמור, הוראות כאלו...

 

מדגיש, שישנן פוליסות, שבהן תנאים לעניין מועד גילוי הנזק, והן מגבילות את הכיסוי לנזקים שהבחינו בהם בתקופה מוסכמת ומסוימת.

 

בספרם של m. Parkington, on insurance law& e.j. macgillivray 907( 1981,th ed,. By m. Parkington and others 7,london) מפורטת אפשרות של ביטוח בשל נזקים סמויים למכונות או לחומרים (defects latent), אפשרות המקובלת בפוליסות בנייה. אך כל זה לא נעשה במקרנו.

 

לפיכך, אכן קיימת חבות ביטוחית בגין הנזקים ליסודות המבנה גם של דירה 10(מובן שלגבי נזקי דירה 9- יש לכסותם, שכן היא לא נמסרה, וכל נזקיה נכללו בתקופת חלות הפוליסה); הערעור שכנגד נדחה."

 

שני השופטים הנוספים שישבו בדיון, נשיא בית המשפט העליון, דאז, השופט מ' שמגר והשופט ג' בך, הסכימו לדעתו של השפט דב לוין.

 

כלומר, חברות הביטוח קובעות למעשה מגבלה למשך תקופת הגילוי של הנזק שאירע בתקופת הביטוח ומכאן, יש לשקול אם יש מקום לציין את המגבלה לכיסוי הביטוחי בסעיף החריגים ולהבליט את המגבלה בהבלטה מיוחדת, כפי שמתחייב לגבי הגבלות לחבותו של המבטח לפי הוראות סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981.

 

נציין, כי בעבר, לפני יותר מעשור שנים, הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות, כללו הרחבה לתקופת תחזוקה לגבי פרקי ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים בלבד.

 

 

פורסם ביום 17/9/2017

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright