היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מיגון ובטיחות באתרי בניה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 תנאי מיגון ובטיחות באתרי בניה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

   תוכן המדריך

 

סקרי סיכונים ודרישות מיגון

למדריך ביטוח עבודות קבלניות

מבוא

יזם או קבלן אשר עורך ביטוח עבודות קבלניות, עדיין לא פטר את עצמו מכלל הדאגות הכרוכות בסיכונים הקשורים בעבודות ההקמה אשר בחלקם אינם כלולים בפוליסה כמו למשל ביטוח רכב חובה וגם בכל הקשור בסיכונים המבוטחים, הוא נדרש להקפיד על נהל עבודה ההולם את חובת הזהירות המוטלת עליו לפי פרקי  הפוליסה השונים על סעיפיה כאשר התעלמות מהם עשויה להביא לדחיית תביעות ביטוח על ידי המבטחים.

 

על כן יש צורך בקיומו של נוהל ביטוח באתרי בניה שיכלול בין היתר הקפדה על ארבעת הנושאים הבאים:

 1. הקפדה על עמידה בתנאי המיגון הנגד סיכוני אש/הצפה/פריצה/ גניבה/שוד.

 2. הקפדה על אי התחייבות לפיצוי צד שלישי במקרה של טענה לנזקי רכוש שנגרמו בשל העבודות.

 3. בדיקה ללא פשרות של תעודות הביטוח ורישיונות נהיגה של כל רכב מנועי הנכנס לאתר הבניה.

 4. דיווח מיידי (ושמירת עותק) למבטח על כל אירוע נזק לפרויקט, לצד שלישי או לעובד.

 

 


 

 

דוגמא לדרישות מיגון מפני סיכוני אש - נהל עבודות בחום

דרישות המיגון הנקראות "נהל עבודות בחום" אינן זהות בכל חברות הביטוח אולם במרבית הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות מופיעה דרישה הנקראת "נהל עבודות בחום". רצוי לשים לב ולהקפיד על מילוי התנאים לכיסוי בפוליסה הספציפית על מנת שלא לפגוע בהיקף הכיסוי הביטוחי במקרה של נזק אש באתר הבניה. מומלץ לקבל מהמבטח את הנוהל לפני ההתקשרות עם הקבלן המבצע ולכלול את הנוהל כתנאי בכל ההסכמי הרלוונטיים של האתר. להלן דוגמא ל"נוהל עבודות בחום" המקובל אצל אחד המבטחים:

 

במקרה של ביצוע עבודות בחום על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות ובטיחות מיוחדים כדלקמן:   

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות הקמה, בניה, הרכבה, שיפוץ ואחרות הכרוכות בריתוך ו/או חיתוך ו/או בשימוש בכל סוג ותאור שיש בהם חום, בין שאלו נעשות על ידי עובדיו של המבוטח ובין על ידי קבלנים או עובדיהם.      

 1. המבוטח ידאג להרחקת חומרים דליקים (לרבות ארגזים,שאריות עצים נייר וקרטון) הניתנים לפינוי מהשטח בו נעשות העבודות  בחום למרחק סביר שלא יפחת מ-10 מטר ממקום ביצוע העבודות וזאת בהתחשב עד כמה שניתן בכיווני רוח רגילים.  

 2. בעת ביצוע עבודות בחום יהיה לפחות אדם אחד בשטח ביצוע העבודות  האלו אשר ישקיף עליהן ואשר תהיה ביכולתו אפשרות חיוג לרשויות כיבוי האש  אדם זה יהיה נוכח במקום זמן סביר לאחר גמר ביצוע העבודות בחום.  

 3. יובא לידיעת קבלני המשנה הפועלים באתר שיש לדאוג לקיומם של אמצעי כיבוי סבירים בעת ביצוע עבודות בחום ובמקום ביצוען.       

 4. אם אין למבוטח הידע הדרוש לכך, ידאג להעסקת אחראי בטיחות אשר תפקידו יהיה להנחות את מבצע העבודות ולפקח על ביצוען.                                      

   

 

 


 

תנאי מיגון כנגד סיכוני גניבה פריצה ושוד

דרישות המיגון המופיעות כתנאי לכיסוי סיכוני גניבה פריצה ושוד אינן זהות בכל הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות. רצוי לשים לב ולהקפיד על מילוי התנאים לכיסוי בפוליסה הספציפית על מנת שלא לפגוע בהיקף הכיסוי הביטוחי במקרה של נזק באתר הבניה. מומלץ לקבל מהמבטח את התנאים לכיסוי הביטוחי לפני ההתקשרות עם הקבלן המבצע ולכלול אותם כתנאי בכל ההסכמי הרלוונטיים של האתר. להלן דוגמא לתנאים מחמירים ביותר, לדעת הכותבת, המקובלים אצל אחד המבטחים - תנאים לגביהם ניתן וראוי לנהל משא ומתן לפני תחילת ההתקשרות, הואיל וכאמור אין נוהל אחיד ולא מדובר בגזירה משמיים ובכל מקרה, מן הראוי להכירם:

 

המבטח מתחייב בזה לשפות את המבוטח, בכפיפות להתנאות הפוליסה.     

גבולותיה והסתייגויותיה, בגין נזקים  שנגרמו לרכוש המבוטח כתוצאה מפריצה ו/או גניבה ו/או שוד     

כהגדרתם להלן:                        

א.      הגדרת מונחים לתוספת זו.

1.       "מבנים מוגנים" - מבנים ומקלטים הבנויים בטון ו/או מכולות פלדה.  

2.        "פריצה"          - חדירה או נסיון חדירה למבנים או למבנים מוגנים שבאתר הפרויקט למטרת                                גניבה וגניבה שבאה בעקבות פריצה, ובלבד שהחזירה או היציאה בוצעו באלימות

                                 ובכח והותירו סימנים המעידים על שימוש באלימות ובכח.

3.       "גניבה"            - גניבת רכוש לפני הרכבתו, או בנייתו במיקומו הסופי מתוך אתר הפרויקט        

4.       "שוד"              - לקיחת רכוש שלא ברשות באתר הפרויקט תוך שימוש באלימות ו/או                                     באיומים כלפי השומרים ו/או העובדים ו/או הבעלים באתר.

ב.      תנאים מוקדמים לחבות המבטח לפי תוספת זו

 1. מילוי כל אחד ואחד מהתנאים הבאים יהווה תנאי מוקדם לחבות המבטח לפי פרק זה ואלה

     התנאים:

תאור הכסוי / פרטי הכסוי

 1. פתחי המבנים המוגנים חייבים להיות סגורים בדלתות פלדה ונעולים בשני מנעולי תלי מוגנים עם רתקים מקוריים של היצרן המרותכים לדלת ולמשקוף הדלת וצירי הדלתות יהיו מוגנים             

      מפני שליפה על ידי ריתוכים.

 1. דלתות המבנים המוגנים תהיינה נעולות במנעולי תלי מוגנים עם רתקים מקוריים של היצרן

      בעובי 16 מ"מ. המנעולים יסגרו לתוך הרתקים התואמים של היצרן המרותכים לדלת ולמשקוף           הדלת.

 1. פתח המילוט של המקלט ינעל מבפנים על ידי מנעול תלי בעובי 16 מ"מ לתוך רתקים בעובי של 10 מ"מ לכל רתק.

 

 1. תחום אזור ריכוז הציוד,המחסנים ומשרדי הפרויקט חייב להיות מגודר, ובשעות החשיכה חייב להיות מואר.

 

6.      אתר הפרויקט המבוטח יימצא תחת שמירה בכפוף לתנאים הבאים:

 

6.1.  השמירה באתר תבוצע באמצעות ובאחריות חברת שמירה בעלת רשיון תקף ע"פ חוק חוקרים  פרטיים שרותי שמירה תשל"ב 1972 (להלן: חברת השמירה) שתהיה אחראית לאפיון שיטת השמירה באתר, פעילות השומרים , הפיקוח עליהם ותפעולם.        

6.2  מובהר בזאת כי חברת השמירה ו/או השומרים לא תחשב כמבוטח או קבלן משנה ע"פ פרק זה. המבוטח איננו רשאי לוותר על זכות השיבוב מחברת השמירה ו/או מהשומרים.  ויתר המבוטח על זכות השיבוב מחברת השמירה ו/או מהשומרים  - לא יהיה כיסוי זה תקף.

   

6.3 השומרים יענו על כל הדרישות הבאות:

א.      גילם אינו מעל 60 שנה.           

ב.      אינם בעלי עבר פלילי.

ג.       מועסקים בשמירה בלבד, באורח רצוף,  ואינם מועסקים באתר הפרויקט  בכל עבודה אחרת, ומשך שמירתם אינו עולה על תשע שעות ביממה.    

ד.      בידיהם אמצעי עזר למילוי תפקידם, לרבות אמצעי אזעקה עזרה (לחצן מצוקה או מכשיר קשר או מכשיר סלולארי למוקד אזרחי ו/או משטרה) תקינים.

ה.      שכרם משולם ישירות על ידי חברת השמירה.

 

 

המבוטח יודיע על מקרה של פריצה או גניבת רכוש, מיד עם גילויו ויגיש למבטח את אישור המשטרה לאותו מקרה.

 

6.4 סייגים לחבות המבטח

      המבטח אינו אחראי בגין:

 1.  אובדן או נזק אשר התגלה בעת בדיקת כמויות. האמור בסעיף זה חל גם על כל ציוד אחר שניתן לאחסנו במכולות/מבנים מוגנים.  אין חובת האחסנה האמורה בסעיף זה חלה על כלים /אביזרים/ ציוד שהורכבו במיקומם הסופי במבנה הפרויקט.

 2.  רכוש/ציוד השייך לקבלני המשנה של המבוטח הראשי ששמו נקוב לעיל.

 3.  מתקנים וציוד קל ששוויו מעל 5,000 $. לפריט.

 

 


 

תנאים מיוחדים לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים

התנאים המיוחדים לביטוח אחריות חוקית אינם זהים בכל תוכניות הביטוח אולם בכל הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות מופיעים תנאים מיוחדים לביטוח אחריות חוקית. רצוי לשים לב ולהקפיד על מילוי התנאים לכיסוי בפוליסה הספציפית על מנת שלא לפגוע בהיקף הכיסוי הביטוחי. מומלץ לקבל מהמבטח את התנאים המיוחדים  לפני ההתקשרות עם הקבלן המבצע ולכלול את הנוהל כתנאי בכל ההסכמי הרלוונטיים של האתר. להלן דוגמא לתנאים מיוחדים בביטוחי אחריות חוקית :

 

הודעה על הליכים - המבוטח יודיע למבטח בהקדם האפשרי על חקירה משטרתית או אחרת,  על חקירת סיבות מוות, או על כל אישום אשר יפתחו או שעומדים להיפתח אם אלו ידועים לו בקשר עם כל מקרה ביטוח אשר בגינו תיתכן תביעה על פי פוליסה זו.

 

העברת מסמכים מהמבוטח למבטח - המבוטח יעביר למבטח מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, הודעה על דיון, צו והליך כלשהו בקשר עם תביעת פיצויים עקב קרות מקרה הביטוח.

 

 איסור הודאה הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהם לא ייעשו ולא ,(ADMISSION) שום הודאה יינתנו על ידי המבוטח או מטעמו בלי הסכמתו מראש ובכתב של המבטח.  אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות התאונה במשטרה או בפני כל גורם מוסמך על פי דין לפי דרישתו וכן על מתן עדות במשטרה ובמשפט פלילי. כלומר במקרה של נזק שנגרם בסביבות האתר לרכושו של צד שלישי כמו למשל כתבי צבע על גגות של כלי רכב, נזק לדירות שכנות, הקבלן אינו אמור לפנות למלונן ולעזור בתיקון הנזק יהיה מינורי ככל שיהיה אלא שעליו להודיע על המקרה לחברת הביטוח ולפעול לפי הנחיותיה בכתב על מנת שלא לפגוע בהיקף הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסה ולעמוד בהתחייבויותיו כלפי המבטח.

  

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright