היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות מקצועית ומוצר לפי ביטוח קבלני

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

האם פרק ב' של הביטוח הקבלני מכסה אחריות מקצועית ומוצר?

 

מאת: קטיה שורצמן יועצת לנהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

רישום של עגורנים באתר בניהאחת השאלות או ההתייחסויות שאני מקבלת לפעמים לגבי הכיסוי לאחריות מקצועית ולאחריות המוצר לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי תנאי ביט, מעוררת בי תמיהה כל פעם מחדש הואיל והפונה הוא תמיד מומחה ידוע לביטוח או יועץ וסוכן וותיק וידוע כמומחה גם הוא. וההתייחסות או השאלה נוגעות לגבי העדרם של חריגים בנושא אחריות מקצועית ואחריות המוצר מהפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (פרק ב') לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

 

אכן נכון בניגוד למקובל בפוליסות אחריות או גם בפרקים לפי פוליסות אחרות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, הכוללות חריגים לעניין ביטוח אחריות המוצר וביטוח אחריות מקצועית, הרי שפרק ב' לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי תנאי ביט אינו כולל את החריגים הנ"ל.

 

מתוך זה הסיק מי שהסיק, את המסקנה, שנראית הגיונית ממבט ראשון, לפיה הביטוח לפי פרק ב' של הפוליסה הקבלנית כן מכסה את האחריות של המבוטחים לפי הפוליסה בגין אחריות מקצועית ואחריות המוצר בשל היעדרם של חריגים מפורשים לכיסוי זה ברשימת חריגי הפרק.

 

האומנם?

 

על מנת ללמוד על היקף הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסה הנדונה כמו גם לפי כל פוליסה באשר היא, אין די בהתייחסות לקיומו או להיעדרו של חריג כזה או אחר מרשימת חריגי הפוליסה, אלא שיש לקרוא בראש ובראשונה את הפוליסה המלאה או את הפרק במלואו על מנת ללמוד על קיומו המלא או החלקי של כיסוי כזה או אחר.

 

ובמקרה הנוכחי,

 

נכון שהחריגים לגבי אחריות מקצועית ואחריות המוצר אינם קיימים, אולם, פרק א' ביטוח הרכוש של הפוליסה הקבלנית לפי תנאי ביט מקנה  כיסוי לנזק עקיף בשל עבודה, חומרים ותכנון לקויים ומאפשר לרכוש כיסוי ביטוחי על בסיס נזק ראשון בגבול אחריות משני גם לנזק ישיר בשל עבודה, חומרים ותכנון לקויים.

 

כיסוי זה לפי פרק א', ביטוח הרכוש של הפוליסה הקבלנית לפי תנאי ביט, מקנה כיסוי לנזקי רכוש בשל הפרת חובה מקצועית ומוצרים פגומים. כיסוי לפי פרק הרכוש עדיף למבוטח הואיל ומדובר בכיסוי מיידי ללא קשר לאחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי כזה או אחר, בהסתייגות כמובן מחריג רשלנות רבתי העשוי להופיע בפוליסה כזו או אחרת ואותו מומלץ לבטל.

 

בנוסף לכך, החריג הראשון לפי פרק ב' – ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, הוא:

"אבדן או נזק שנגרמו לפריט רכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח לפי פרק א' של הפוליסה וזאת אפילו אם אין המבוטח זכאי לשיפוי חרף היות הפריט מבוטח לפי פרק א' - מחמת היות סכום השיפוי בתחום סכום ההשתתפות העצמית או מחמת כל הגבלה אחרת."

 

כלומר, היעדר הכיסוי לאחריות בשל נזקי רכוש עקב הפרה של חובה מקצועית או מוצר פגום לפי פרק ב' של הפוליסה הקבלנית נובע מהוראות החריג הראשון לאור קיומו של הכיסוי או קיומה של אפשרות הכיסוי לעבודה, חומרים ותכנון לקויים לפי פרק א' של הפוליסה, הוא פרק הרכוש.

 

כיסוי כפול לפי שני הפרקים היה מסרבל את יישוב התביעות שלא לצורך, יוצר קרקע פוריה למחלוקות בין המבוטחים השונים לפי הפוליסה ובמקרים מסוימים עשוי היה גם לגרום שלא לצורך לעיכובים מיותרים בהשלמת הפרויקט בשל הויכוחים בין הצדדים.

 

לגבי אחריות הנובעת מנזק כספי בשל הפרת חובה מקצועית או מוצר פגום, הרי שמדובר במרבית המקרים בהתחייבות לפיצוי בשל איחור בהשלמת הפרויקט, שהיא למעשה אחריות מוגדלת שהמבוטח נוטל על עצמו לפי חוזה ואינה מבוטחת. כמו כן, יש לראות את החריג לגבי אחריותם המקצועית של מהנדסים ומתכננים הבא לידי ביטוי בסעיף ויתור על תחלוף לפי הפוליסה בתנאיה הכלליים לפיו:

 

"המבטח מוותר על זכויות שיבוב נגד מזמיני העבודה ונגד יועצים, מתכננים ומהנדסים הקשורים בעבודות הפרויקט, למעט בגין אחריותם המקצועית וכן במקרה של ביצוע עבירה פלילית".

 

המסקנה המתבקשת היא, שעל אף היעדרם המפורש של חריגים לעניין אחריות מקצועית ואחריות המוצר מפרק ב' של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הרי שהכיסוי לגבי סיכונים אלו לפי פרק ב' הוא מצומצם ביותר ושואף לאפס מוחלט לאור חריגיה האחרים של הפוליסה המתייחסים לאותם סיכונים.

 

פורסם ביום 13/10/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright