היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

ויתור על תחלוף בהסכמה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

ויתור על תחלוף לפי פוליסות ביטוח או חוזה

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

איור של קטיה שורצמן של ענן שמתפזר מעל בתים

סעיף התחלוף בפוליסה ובחוק חוזה הביטוח (סעיף 62 ) נועד למנוע כפל פיצוי מהמבוטח כאשר הנזק נגרם על ידי גורם שהמבוטח יכול לקבל ממנו פיצוי או שיפוי בשל מקרה הביטוח. כך בפועל לאחר שקורה מקרה הביטוח, ולאחר שהמבטח פיצה את המבוטח, רשאי המבטח לחזור לצד שלישי שאחראי לפצות את המבוטח בשל הנזק אותו הנזק ששולם על ידי המבטח ולתבוע ממנו את הסכום ששילם למבוטח.

 

מדובר על סעיף 62 בחוק חוזה הביטוח שמונע את המבטח לתבוע בתביעת תחלוף אדם שגרם למקרה הביטוח שלא במתכוון ואשר מבוטח סביר היה נמנע מלתבוע ממנו פיצוי או שיפוי בשל קרבת משפחה שביניהם או יחסי עובד ומעביד. (לאחרונה, פסק בית המשפט העליון, כי מגבלה זו אינה חלה לגבי המבטח של בן משפחה או עובד או מעביד עליהן רשאי המבטח לחזור בתביעת תחלוף. ראו העליון - יש זכות תחלוף כנגד מבטח של בן משפחה).

 

הואיל וסעיף התחלוף בחוק חוזה הביטוח הוא סעיף אשר ניתן להתנות עליו לטובת המבוטח או המוטב בלבד, הרי שניתן למצוא לא מעט חוזים לפיהם מתחייבים הצדדים לכלול בביטוחים שלהם ויתור על תחלוף אחד לטובת השני. התחייבות זו יכולה להיות הדדית או חד סטרית לפי המקרה.

 

הצורך בדרישה לויתור על זכות התחלוף היא ברורה ונועדה בין היתר לחסוך בעלות ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי של מקבל הויתור. תארו לעצמכם שוכר חנות בקניון בגודל של מאה או מאתיים מ"ר.

 

ללא ויתור על זכות התחלוף לטובת השוכר ממבטחי הקניון  היה עליו לרכוש ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בסכומים של מאות מיליוני שקלים למקרה שחלילה יגרום לנזק ברשלנותו אשר יביא לשריפה גדולה של הקניון. עלות ביטוח שכזה היתה מרקיעה שחקים ועושה את השכירות של הנכס בלתי כדאית לשוכר והקניון היה נשאר ריק משוכרים.

 

דוגמא נוספת היא ויתור על תחלוף לטובת חברי דירקטוריון של המבוטח, או שותפים עסקיים, או גורמים אחרים שפועלים לטובתו ולמענו. בביטוח עבודות קבלניות מדובר גם על ויתור על תחלוף לטובתם של יזמים בעלי קרקע והבנק המלווה כאשר הדרישה לויתור על תחלוף מופיעה בחוזה ההתקשרות שביו הצדדים ובדרך כלל גם באה לידי ביטוי באישורי הביטוח.

 

נכון להיום, מרבית הפוליסות לביטוח עסקים קטנים, אינן כוללות סעיף ויתור על תחלוף לטובת מי שהמבוטח התחייב כלפיו לפי חוזה או הסכם לפני קרות מקרה הביטוח לויתור על זכות התחלוף. אולם מצד שני, לפי תנאי הפוליסות הייעודיות לעסקים גדולים, דוגמת תנאי ביט, חברות הביטוח נכונות לויתור אוטומטי על זכות התחלוף בפוליסה כלפי כל גורם אשר המבוטח ויתר לטובתו על זכות התחלוף לפני קרות מקרה הביטוח, למעט כמובן, מי שגרם למקרה הביטוח מתוך כוונת זדון.

 

פועל יוצא מכך הוא שחברות הביטוח אינן דורשות לקבל מראש רשימה שמית של הגורמים אשר המבוטח ויתר לטובתם על זכות התחלוף כך שהמבוטח רשאי להמשיך ולוותר על זכות התחלוף כלפי גורמים נוספים גם לאחר שנכרת חוזה הביטוח וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח.

 

למבוטח קיים הנע נוסף לויתור על זכות התחלוף והוא השימוש לרעה שחברות הביטוח עושות בזכות התחלוף בכך שהן נמנעות להציג את תביעות התחלוף בדוח התביעות אותו מבקש מהן המבוטח בתום שנת הביטוח, כך שמאזן התביעות מול הפרמיה אינו מציג בדרך כלל את תביעות התחלוף והמבוטח נדרש לשלם פרמיה נוספת בחידוש הביטוח כאשר מאזן התביעות מול פרמיה נראה הפסד לחברת הביטוח אשר יכול להיות נמוך בהרבה מהסכום שהוצג למבוטח לו חברת הביטוח היתה טורחת להפחית מסכום התביעות ששילמה את הסכומים שעלה בידה לקבל חזרה בתביעות תחלוף.

 

ההכרה הראשונה של בית המשפט העליון בחיוב המבטח בעקבות וויתור על זכות תחלוף על ידי המבוטח  היתה לפי פסק דין משנת 1987 של השופט שמגר ערעור אזרחי מס' 32/84 מגדל - חברה לביטוח בע"מ נגד ישראל קרמר ובנו. שם נקבע, כי ויתור שנעשה ע"י המבוטח לטובת הצד השלישי לפני קרות מקרה הביטוח מחייב את המבטח:

 

"עולה מכאן, שחברת הביטוח חייבת לשפות את המבוטח בשל הנזק שנגרם לו ושעליו היה מבוטח. היא יכולה לחזור לצד ג', רק אם צד ג' חייב בשיפוי של המבוטח. במקרה שלנו - צד ג' לא חייב בשיפויו של המבוטח בשל הנזק שנגרם לו, וזאת על-פי ההסכם שבין צד ג' למבוטח. המבטחת אף לא ביררה שאלה זו בעת שביטחה את המשיב ואף לא התנתה את הביטוח באי-התקשרות המבוטח בתניה כאמור."

 

ניתן למצוא נוסחים שונים בפוליסות שונות שכוללות באופן מובנה ויתור על זכות התחלוף:

 

ויתור על תחלוף – תנאי ביט פוליסת אש מורחב וביטוח אובדן רווחים

"המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי כל עובד של המבוטח, מועצת המנהלים, בעלי מניותיו של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן כלפי כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב בכתב לשפותם, לפני קרות מקרה הביטוח. ויתור זה לא יחול במקרה של נזק שנגרם מתוך כוונת זדון."

 

ויתור על זכות התחלוף – תנאי ביט צד ג' ואחריות מעבידים

"המבטח מוותר על זכות תחלוף כלפי בן משפחה של המבוטח, עובדי המבוטח, אדם בשרותו של המבוטח, בעלי מניותיו של המבוטח, חברי דירקטוריון המבוטח, וכן בני משפחותיהם וכן כנגד כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח בכתב כלפיו כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלוף לטובתו, או ויתר בכתב על זכות התביעה כלפיו או התחייב בכתב לשפותו. הויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי אדם אשר גרם למקרה הביטוח בזדון.

 

זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף."

 

ויתור על זכות התחלוף לפי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו-1986

"הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחסי עבודה או בשל יחסי שוכר ומשכיר שביניהם ובתנאי שהשוכר והמשכיר ויתרו על זכות התחלוף האחד כלפי השני."

 

ויתור על תחלוף לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תנאי ביט

"המבטח מוותר על זכותו לתחלוף כלפי מזמיני העבודה וכלפי יועצים, מתכננים ומהנדסים הקשורים בעבודות, למעט בגין אחריותם המקצועית וכן במקרה של נזק שנגרם מתוך כוונת זדון או ביצוע עבירה פלילית."

 

לסיכום

יש לזכור כי בכל מקרה מדובר על ויתור שנעשה לפני קרות מקרה הביטוח שאמור לחייב את המבטח באותם מקרים בהם צוין בפוליסה, כי המבטח מכבד את הויתור שנעשה ע"י המבוטח לפני קרות מקרה הביטוח או גם באותם מקרים לפיהם המבוטח כלל בשם המבוטח או התחייב לכלול בשם המבוטח גורמים נוספים (הויתור יחול לטובת אות גורמים) והמבטח לא שאל את המבוטח בטופס הצעת הביטוח או בדרך אחרת בכתב על אודות ויתור על תחלוף או פטור מאחריות או התחייבות לכלול גורמים נוספים בביטוח.

 

ככל שמדובר על ויתור שנעשה לאחר שמקרה הביטוח כבר קרה, הרי שהמצב שונה לחלוטין ועל המבוטח לפצות את המבטח בשל נזקים שנגרמו לו בשל הויתור וזאת לפי הוראות סעיף  62(ג) לחוק חוזה הביטוח: "קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך כדי נזקו של המבטח".

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 23/12/2020

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright