היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תנאי ביט 2010

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


 

סקירת פוליסות ביט מהדורת 2010
מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

לתוכן הכתבה

 

 מהם תנאי ביט?

השינויים בתנאי ביט 2009 לעומת 2008

השינויים בתנאי ביט 2008 לעומת 2007

          

הפרסום בתנאי ביט 10 של חברת כלל מציג שתי גרסאות:

סכומים בש"ח עם הדגשת השינויים וסכומים בדולר עם הדגשת השינויים     

 


 

סקירה כללית של השינויים בפוליסות

 

בשנת 2010 נערכו מעט מאוד שינויים בתנאי ביט לעומת 2009.

 

הבדל טכני: השנה בניגוד לשנים הקודמות נוסחי הפוליסות המתפרסמים בפורמט PDF מוגנים מפני אפשריות העתקה.

 

הצמדת פרמיה שלא שולמה במועדה:  נקבעה הצמדת וריבית של פרמיה שלא שולמה במועדה לפי הוראות חוק ריבית והצמדה.

 

הצמדת סכומי הביטוח להרחבות וסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות שקליות: בפוליסות שקליות נקבע, כי סכומי הביטוח להרחבות השונות וכך גם סכומי ההשתתפות העצמית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן שהיה ידוע ביום 1/1/2009.

 

הבדלים בגבולות אחריות ובהשתתפות עצמית בין פוליסות שקליות לדולריות: בשל הצמדת גבולות האחריות להרחבות לפי הפוליסות השקליות, למדד המחירים ליום 1/2/2009 ולאור העובדה שקביעת הסכומים בשקלים נעשתה לפי השער של 4 ש"ח, יוצא, כי גבולות האחריות לפי הפוליסות השקליות רחבים בצורה משמעותית לעומת הפוליסות הדולריות.

 

כך למשל ההרחבה לגבול אחריות לכיסוי סיכוני העברה - בפוליסה השקלית גבול האחריות הוא 200,000 ש"ח ליום 1/2/2009 ובהצמדה ליום 7/2/2010 = 207,634 ש"ח.

 

גבול האחריות לכיסוי זה לפי הפוליסה השקלית הוא 50,000$ לפי השער של 3.7 = 187,000 ש"ח, כלומר הפרש של כ 10% לרעת הפוליסה הדולרית נכון ליום 7/2/2010.

 

יחס דומה קיים גם בסכומי ההשתתפות העצמית אשר נכון ליום 7/2/2010 נמוכים יותר בכ 10% בפוליסות הדולריות לעומת הפוליסות השקליות.

 

ויתור על תחלוף - לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 

 


 

ביטוח אש מורחב

 

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח אש לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 1. מקום הימצאו של הרכוש המבוטח - הכיסוי הוא לרכוש הנמצא בחצרי המבוטח.
   

 2. נוספו הגדרות לפוליסה:

 • הרכוש המבוטח: נכסים מכל סוג המתוארים ברשימה או במפרט בבעלותו / בשימושו / בשליטתו של המבוטח ואשר הוא אחראי בגינם.
   

 • חצרי המבוטח: חצרים שהם בשטח מדינת ישראל / השטחים המוחזקים בבעלות המבוטח / המחזקים על ידו / בשליטתו / שהושכרו לו ע"י אחרים / אשר הוא אחראי בגנים

 1. הבהרה לעניין נזק מוחשי:  קיים כיסוי לאובדן או נזק לנתונים תוכנות ומידע שנגרמו כתוצאה ישירה מנזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח.
   

 2. התנגשות - הבהרה נוספת שמדובר בכיסוי לנזק פיסי.
   

 3. כיסוי פריצה - נזק פיזי למבנה:  ייחשב כנזק בזדון אשר הכיסוי לגביו אינו מוגבל בגבול אחריות  ועל כן אין עוד צורך להגדיל את גבול האחריות לפריצה על מנת לכלול בו נזק פיזי למבנה בעת ניסיון פריצה.
   

 4. הבהרה לעניין נזק בזדון: הכיסוי לפי סעיף זה אינו חל לגבי סיכון המכוסה בביטוח פריצה, גם אם הכיסוי לפי סעיף זה לא רכש.
   

 5. נוסף כיסוי לשבר מתאונה לזכוכית:  גבול אחריות של 200,000 ש"ח או 50,000$ מכל סיבה שלא נכללה בכיסוי או בחריגים לו. הרכוש המבוטח לפי הרחבה זו: קירות מסך / שמשות של חלונות ודלתות העשויים זכוכית או פרספקס.
   

 6. גבול אחריות לעבודה בביטוח רכוש בהקמה: הוכפל הסכום לכיסוי עבודה לפי ההרחבה לביטוח רכוש בהקמה מ 1 מיליון ש"ח לכדי 2 מיליון ש"ח.
   

 7. ביטוח רכוש בהעברה, הבהרה: הכיסוי אינו כולל סיכוני התנגשות.
   

 8. ביטוח רכוש בחצרים הבהרה: מדובר ברכוש שנכלל בסכום הביטוח.
   

 9. חריגי ביטוח הרחבה ל"כל הסיכונים" - נוספו שני חריגים: רעידת אדמה ופריצה. חריג לרכוש בהעברה נמחקה הסיפא "מחוץ לחצרי המבוטח".
   

 10. במקום בסיס לקביעת סכומי ביטוח - בסיס לבדיקת סכומי ביטוח.
   

 11. סכומי ביטוח לפי ערך שיפוי - ייבדקו לפי ערך הרכוש ביום הנזק.
   

 12. המבוטח הראשי - רשאי לנהל משא ומתן בשם כל המבוטחים האחרים ולבקש תוספות לפוליסה.

 

 

ראו מדריך לביטוח רכוש של עסק באתר


 

ביטוח אובדן תוצאתי

 

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח אובדן תוצאתי לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 

הוצאות מחקר ופיתוח מבוטחות על בסיס שבוע וחלק של שבוע.

 

 

 

ראו מדריך לביטוח אובדן תוצאתי באתר


 

ביטוח נזקי טרור וביטוח נזקי טרור - מעל מס רכוש

בנוסף לשינויים הכללים, ביטוח נזקי טרור לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 1. הגדרת מקרה ביטוח:- בנוסף לכיסוי אינתיפאדה נוסף כיסוי לאירוע שבוצע על ידי או בשם ארגון עוין.
   

 2. הגדרת ארגון עוין:- ארגון, יישות, אדם או קבוצת אנשים המעורבים בפעולות טרור ובכלל זה: חמאס, חיזבאללה ואל קעידה.
   

 3. הבהרה לעניין נזק מוחשי:  קיים כיסוי לאובדן או נזק לנתונים תוכנות ומידע שנגרמו כתוצאה ישירה מנזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח.
   

 4. חריג מלחמה וכו': הגדרה חדשה לחריג ובכלל זה תנאי לפיו הוא חל על מלחמה בין שני עמים. "עם" משמעו - מדינה החברה בארגון האומות המאוחדות בעלת זכויות הצבעה באסיפה הכללית בכל עת טרם קרות מקרה הביטוח.
   

 5. סייג פריצה, גניבה, נזק בזדון תוך כדי פריצה / גניבה: לא יחול לגבי אירוע בסמוך לאחר קרות מקרה ביטוח.
   

 6. הגדרת הכיסוי לרכוש ולאובדן רווחים: מלוא סכום הביטוח/הרווח הגולמי או על בסיס נזק ראשון כמפורט ברשימה.
   

 7. חריג ביטוח ימי: בוטל.
   

 8. ביטוח אובדן רווחים: לפי הרחבות וסייגים של פוליסת אובדן רווחים של המבוטח עד כמה שלא שונו במפורש בפוליס זו.

 

ראו מדריך לביטוח נזקי מלחמה וטרור באתר


 

 ביטוח אחריות מעבידים

בנוסף לשינויים הכללים, ביטוח חבות המעבידים לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 

כיסוי  לאחריות בשל פעילות ספורטיבית של עובדים  - הוא לפעילות אשר הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

 

 

ראו מדריך לביטוח חבות מעבידים באתר


 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

בנוסף לשינויים הכללים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 1. סייג אחריות מקצועית:  במקום: שרותי ייעוץ, תכנון, פיקוח - שרותי ייעוץ ו/או תכנון ו/או פיקוח.
   

 2. סייג תביעות הביטוח הלאומי: יחול גם לגבי עובד שעל המבוטח לדווח עליו לביטוח הלאומי והוא לא עשה כן.
   

 3. הרחבה להרעלה בשל מזן ומשקאות שהוגשו ככיבוד: תחול לגבי משקאות ומזון שהוגשו על ידי המבוטח או מטעמו.
   

 

ראו מדריך ביטוח צד ג' באתר


 

פוליסה לביטוח אחריות המוצר

בנוסף לשינויים הכללים,  ביטוח אחריות המוצר לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן לגבי המגבלה לכיסוי אחריות חוקית בצפון אמריקה:

 

הגדרת מוצר: במקום - "כל מוצר מוחשי לרבות רכיב שלו הנכלל בענף פעילותו של המבוטח, בהתאם למפורט ברשימה, לרבות כל פרסום, הוראת שימוש, אריזה או מיכל וכן מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מוצר מוחשי שצוין במפורש ברשימה."

 

"כל מוצר מוחשי לרבות רכיב שלו הנכלל בענף פעילותו של המבוטח, כמצויין ברשימה ו/או במפרט הפוליסה ומלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כל מוצר מוחשי ו/או רכב שלו המצוינים ברשימה ו/או במפרט הפוליסה במפורש כולל פרסום, הוראת שימוש, אריזה או מיכל.

 

פעילות המבוטח בגין מוצר כהגדרתו יכולה להיות כיצרן ו/או יצואן ו/או יבואן ו/או מפיץ ו/או משווק והיה ופעילות המבוטח כוללת גם את אספקת המוצר למשתמש גו, תהיה מכוסה גם פעילות התקנה ו/או הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של המוצר."

 

 

 

 המדריך לביטוח אחריות המוצר באתר


 

פוליסה לביטוח סחורות בהעברה

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח סחורות בהעברה לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 

הבהרה לעניין נזק מוחשי:  קיים כיסוי לאובדן או נזק לנתונים תוכנות ומידע שנגרמו כתוצאה ישירה מנזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח.
 

 

 המדריך לביטוח רכוש בהעברה באתר


פוליסה לביטוח כל הסיכונים - כספים

 

למעט השינויים הכללים, הפוליסה לביטוח כספים לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן לא חל בפוליסה זו כל שינוי.

 

המדריך לביטוח כספים באתר 


פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני

 

נוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 

הבהרה לעניין נזק מוחשי:  קיים כיסוי לאובדן או נזק לנתונים תוכנות ומידע שנגרמו כתוצאה ישירה מנזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח.


 

 פוליסה לביטוח מכונות - שבר מכני

 

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח שבר מכני לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 

הבהרה לעניין נזק מוחשי:  קיים כיסוי לאובדן או נזק לנתונים תוכנות ומידע שנגרמו כתוצאה ישירה מנזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח.

 

 

למדריך ביטוח שבר מכני

 


 

 

פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

 

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 

 1. הגדרת מקרה הביטוח: כוללת נזק כתוצאה מאש. וזאת בנוסף לאובדן או נזק פיזי בלתי צפוי הנובע מסיבה חיצונית.
   

 2. הבהרה לעניין נזק מוחשי:  קיים כיסוי לאובדן או נזק לנתונים תוכנות ומידע שנגרמו כתוצאה ישירה מנזק פיזי לרכוש מוחשי מבוטח.

   

   

מדריך ביטוח ציוד מכני הנדסי באתר


 

 

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות

בנוסף לשינויים הכללים, ביטוח עבודות קבלניות לשנת 2010 שונה מזו של 2009 :

 

 1. הגדרת מקרה הביטוח: נוספה הבהרה: מסיבה שאינה מוחרגת לפי חריגי הפוליסה.
   

 2. הרחבות הכיסוי: כגון: מבני עזר, פינוי הריסות כו'- מעבר לסכומי הביטוח הבסיסיים בפוליסה.
   

 3. המגבלה לכיסוי:  כלי רכב, מנופים וציוד כאשר ערך הפריט עולה על 30,000 ש"ח - כוללת צ.מ.ה.
   

 4. נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט: בעת העברה כולל טעינה ופריקה ואחסון מחוץ לאתר מבוטח במלואו ללא צורך בציון גבול אחריות מיוחד להרחבה זו.
   

 5. הבהרה לעניין הרחבות לפרק ב' - ביטוח צד ג': גבול האחריות להרחבות כלול בתוך גבול האחריות הכללי של פרק זה.
   

 

מדריך ביטוח עבודות קבלניות באתר


 

פוליסה לביטוח עבודות הקמה

בנוסף לשינויים הכללים, ביטוח עבודות הקמה לשנת 2010 שונה מזו של 2009:

 1. הרחבות הכיסוי: כגון: מבני עזר, פינוי הריסות כו'- מעבר לסכומי הביטוח הבסיסיים בפוליסה.
   

 2. כיסוי רכוש סמוך/עליו עובדים: אינו כולל נזקי טבע ורעידת אדמה (מגבלה שהיתה קיימת ב 2009 בביטוח עבודות קבלניות).
   

 3. המגבלה לכיסוי:  כלי רכב, מנופים וציוד כאשר ערך הפריט עולה על 30,000 ש"ח - כוללת צ.מ.ה.
   

 4. נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט: בעת העברה כולל טעינה ופריקה ואחסון מחוץ לאתר מבוטח במלואו ללא צורך בציון גבול אחריות מיוחד להרחבה זו.
   

 5. הבהרה לעניין הרחבות לפרק ב' - ביטוח צד ג': גבול האחריות להרחבות כלול בתוך גבול האחריות הכללי של פרק זה.
   

 

מדריך ביטוח עבודות קבלניות באתר


 

 

ביטוח נאמנות

 

נוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח נאמנות לשנת 2010 שונה מזו של 2009, כאמור להלן:

 

שינוי חריג: המוציא מכלל כיסוי נזק  שישה חודשים ממועד פרישתו, פטירתו, פיטוריו, התפטרותו של העובד שגרם לנזק יהיה מעתה חריג לנזק שלא נתגלה בתוך 12 חודשים ממועד הפרישה, פטירה וכו' של העובד שגרם לנזק.

 

מדריך ביטוח נאמנות עובדים באתר

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright