היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ציוד  מכני הנדסי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים

                

מדריך ביטוח ציוד מכני הנדסי - צ.מ.ה

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 לתוכן המדריך

 

מדריך ביטוח ציוד מכני הנדסימבוא

הפוליסה לביטוח ציוד הנדסי נועדה לכיסוי ציוד נייד כמו: כלים חקלאיים, טרקטורים, מלגזות, מחפרונים, מערבלים, נגררים, קטפות, דחפורים ועגלות. חלק ניכר מהציוד המבוטח לפי פולסה זו, ניתן לבטח לפי הפוליסה לביטוח רכב.

 

הביטוח מכסה נזק תאונתי אשר נגרם לציוד על בסיס "כל הסיכונים".

 

החריג העיקרי בביטוח זה הוא נזק אשר ניתן לבטחו לפי הפוליסה לביטוח סיכוני שבר מכני. לפיכך נהוג לא פעם לערוך לכלי אחד (למשל מלגזה או טרקטור חקלאי) שני ביטוחים משלימים: ביטוח ציוד מכני הנדסי וביטוח שבר מכני. לביטוח כלי רכב מנועי מוסיפים גם ביטוח חובה וביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לפי הפרק השני של הפוליסה לביטוח רכב רכוש.

 


 

קביעת שם המבוטח

קביעת שם המבוטח והזיקות המבוטחות לפי הפוליסה הנה משמעותית לא רק לסיכוני רכוש אלא גם לביטוח סיכוני חבות. כאשר בשם המבוטח מציינים קבלני משנה פירושו של דבר, לפי קביעה של בית משפט, כל קבלני המשנה הקשורים בפרויקט לרבות קבלני שמירה. כאשר הפוליסה משועבדת לבנק כערובה להלוואה חשוב לתת את הדעת כי במקרה של נזק כאשר הבנק יקבל את הסכום המגיע לו לפי הפוליסה עשוי הבנק שלא לבחור בשיקום הנזק ובעל הציוד עלול למצוא את עצמו ללא הכלי וללא אפשרות לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הלקוחות. לכן חשוב להקפיד שהסכם השעבוד יאפשר לבעל הציוד לקבל את תגמולי הביטוח על מנת שיוכל לשקם את הציוד או לרכוש ציוד אחר במקומו.

 

 


 

הפוליסות הנדרשות

ביטוח חובה - למעט כלים שאין לבטחם בביטוח חובה עפ"י חוק (למשל עגורנים נייחים) - אזי יש לדאוג לכיסוי אחריות חוקית כלפי נזקי גוף של הנהג, בעל הכלי וצד שלישי לפי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בגבולות אחרית הולמים. אם בכל זאת הונפק ביטוח חובה לכלים כבדים שאין לבטחם עפ"י חוק, אזי הביטוח עשוי להימצא תקף עפ"י התחייבות חוזית וזאת לפי פסיקת בית המשפט בע"א 5757/97 "אליהו" נ. חמאדה לפיו גם אם הכלי המבוטח אינו כלול בהגדרת כלי רכב מנועי לפי חוק הרי שעצם עריכת ביטוח החובה לגביו יוצרת התחייבות חוזית בין המבטח לבין המבוטח ולפיכך על המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. מכאן ברור מדוע יש עניין למבטחים להוציא מכלל ביטוח החובה את אותם הכלים שאינם כלולים בהגדרת "כלי רכב".

 

ביטוח צד ג' רכוש ומשלים לחובה- בגבולות אחריות הולמים את הסיכון. לפעמים מומלץ להוציא פוליסת צד ג' בגבול אחריות גבוה ביותר של 1 מיליון דולר לכיסוי כרובד שני מעל גבול האחריות הקיים בפוליסת צד ג' של הרכב.

 

הרחבות מומלצות: משלים לחובה, הגנה במשפט פלילי.

 

חריגי הפוליסה: את חריגי הפוליסה - המקרים שאינם מבוטחים -  יש ללמוד ולקחת בחשבון. במקרה של אי התאמה לצרכים ראוי לבדוק באמצעות סוכן הביטוח אפשרות לשינוי או להתאמה. (החריגים אינם אחידים ולכל מבטח תנאים משל עצמו) יש לשים לב בעיקר לחריגים המוצאים מכלל ביטוח נזק ליסודות וכבלים תת קרקעיים, משקל עודף, הטענת הרכב מעל למותר עפ"י חוק, אי כיסוי נזקי גוף לכלי רכב שאין לבטחם בביטוח חובה (יש לבטל חריג זה במידת הצורך - אם הוא קיים וזאת אפילו אם הביטול עולה בפרמיה.) נהיגה תחת השפעת אלכוהול וגם או סמים, נהיגה על-ידי נהג שאינו מורשה וכו'.

 

ביטוח חבות המעבידים – מעל לביטוח הלאומי - יש להקפיד על גבולות אחריות מתאימים ולשים לב בעיקר לחריג לגבי כלי רכב שאין לבטחם בביטוח חובה (אם קיים) ובמידת הצורך לדרוש לבטלו אפילו אם הביטול עולה בפרמיה.

 אין חריג לגבי מנופים ומכשירי הרמה והחריג גלבי רכב מנועי מתייחס אך ורק לשימוש ברכב שיש לבטחו עפ"י הפקודה וכהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – כלומר, מה שאינו כלול בחובת ביטוח חובה מבוטח כאן. רצוי לבקש ביטול חריג רשלנות רבתי בסייגים כלליים לכל הפוליסה.

 

ביטוח רכוש כמפורט להלן:

 


 

הגבול הגיאוגרפי לכיסוי:

הפוליסה המקובלת מכסה את הרכוש המבוטח בעת הימצאו בכל שטח מדינת ישראל. במידת הצורך, ניתן להרחיב את הכיסוי לשטחי יהודה, שומרון, ועזה אך בדרך-כלל מתנים המבטחים את הביטוח בשטחים בקביעת השתתפות עצמית כפולה לנזק. פוליסות רבות מכילות "סעיף נטישה" לפיו נקבע כי הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם לאחר שהרכוש המבוטח ננטש בשטחים. המונח "נטישה" מוגדר לצורך הסעיף כהשארת הרכוש המבוטח, כולו או מקצתו, לפרק זמן כלשהו, ללא השגחה יעילה מתמדת ורצופה.

 


מקרה הביטוח

הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי מכסה נזק תאונתי (אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש) אשר נגרם לרכוש המבוטח על ידי כל מקרה אשר לא הוצא מכלל כיסוי על פי הפוליסה (בסיס "כל הסיכונים"). הפוליסה מכסה את הרכוש בעת היותו במנוחה, בהפעלה או בהעברה. הנזקים השכיחים הם נזקי אש, גניבה, פריצה, התנגשות, מעשה זדון (כמו החדרת סוכר למנוע של הכלי) והתהפכות.

 

הסיכונים אותם יש כלול תמורת תוספת פרמיה הם נזקי: רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה, גניבה ושוד, ונזקי פרעות.

 


כלים וחלקים המחוברים לרכוש

הפוליסה מכסה גם נזקי גניבה של חלקי חילוף וכלי עבודה אשר מחוברים פיזית לרכוש המבוטח. תנאי מפורש לכיסוי זה שהחלקים והכלים היו מחוברים פיזית לרכוש בעת הגניבה או שהם נמצאו בארגז נעול אשר צמוד פיזית לרכוש המבוטח. תנאי זה יוצר, לא פעם, בעיות רבות בעת יישוב תביעה. באותם מקרים בהם הגנבים לקחו עימם את המנעול או השליכוהו למקום רחוק, מתקשה המבוטח להוכיח כי הציוד אכן ננעל לפי דרישת הפוליסה. חלקי חילוף וציוד כמו פטישים וארגזי כלים ניתן לבטח בעת הימצאם במחסן סגור ונעול כנגד סיכוני פריצה לפי פוליסה זו או לפי הפוליסה לביטוח אש פריצה של המבוטח.

 


הוצאות חילוץ וגרירה

הוצאות חילוץ גרירה והעברה למקום תיקון במקרה של נזק, וכן ההוצאות הנדרשות להצבתו מחדש של הציוד לאחר התיקון במקום הפעלתו, יכוסו בסעיף מיוחד ותמורת דמי ביטוח נוספים, הכיסוי להוצאות אלו מוגבל בגבול אחריות מיוחד להוצאות חילוץ וגרירה הנקוב ברשימת הפוליסה.

 


רעידת אדמה ונזקי טבע

סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע אינם כלולים בכיסוי הרגיל ויש להוסיפם לפוליסה לפי בקשה מפורשת ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים.

 

ביטוח ללא סיכונים אלו עשוי להוזיל את עלות הביטוח באופן משמעותי אך אינו מומלץ הואיל ובמקרה של נזק, אין התחייבות ממשלתית עפ"י חוק לפצות את המבוטחים ובהיעדר ביטוח ראוי יהא עליהם לשאת בנזקי רעידת אדמה ונזקי טבע מכיסם הפרטי או על חשבון העסק.

 

 


חריגים

חריגי הפוליסה אינם אחידים אולם בסיס הביטוח והכללים דומים. החריגים להלן מהווים דוגמא אולם בכל מקרה יש לקרוא את הפוליסה הספציפית

 

נזקי שבר מכני: הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי אינה מכסה, כאמור, נזקים אשר מכוסים או יכולים להיות מכוסים על ידי ביטוח שבר מכני. החריג הראשון בפוליסה מפרט את הנזקים: קלקול חשמלי: זרם או מתח יתר, בידוד חשמלי לקוי, קצר חשמלי, חימום יתר. קלקול מכני פגמים וליקויים בחומר, בתכנון, בהקמה או בהרכבה, רעידות, התאמה לקויה, איזון לקוי, לחצים או מאמצים בלתי רגילים, סיכה שימון או קירור לקויים או בלתי מספיקים, חימום יתר, התפוצצות, קפיאה של נוזל קירור או של נוזל אחר, חדירה (שלא כתוצאה ממעשה זדון) של גוף זר. הכוונה היא להוציא מכלל ביטוח נזקים ישירים אשר נגרמים כתוצאה משבר מכני. יועצי ביטוח ממליצים, פעמים רבות, לצרף פירוש לסעיף זה ולהבהיר כי הפוליסה תכסה גם נזק אשר ייגרם כתוצאה משבר מכני (למשל התהפכות או התנגשות).

ציוד אשר מגויס לשרות בטחוני: ציוד כבד כמו טרקטורים, דחפורים או מחפרונים מגויס לעיתים על ידי שלטונות צה"ל. הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם לרכוש בעת היותו מגויס לשרות בטחוני משום שנזקים כאלה אמורים להיות מכוסים על ידי הצבא.

ניסיונות ושינויים: הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם לרכוש כתוצאה משינויים, ניסיונות, ניסויים ועומס יתר אשר הופעל במתכוון על הרכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד. הפוליסה נועדה לכסות נזקים הנגרמים תוך כדי הפעלה רגילה של ציוד. ניסיונות ושינויים יוצרים תנאים בלתי רגילים ומגדילים את הסיכון. נזקים אשר נגרמו על ידי עומס יתר תוך כדי השימוש הרגיל של הציוד, או בעת מבחן על ידי רשות מוסמכת, מכוסים.

נזק כתוצאה מביצוע תיקונים: הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם כתוצאה מביצוע עבודות תיקונים או נזק אשר קורה במהלך התיקונים, משום שלנזק מסוג זה אחראי מבצע התיקונים בציוד.

פעולה זדונית של המבוטח: הפוליסה אינה מכסה נזק אר נגרם כתוצאה מפעולה זדונית או כתוצאה מרשלנות רבתי של המבוטח או של כל אדם אשר פועל לפי הוראותיו.

פגמים שהיו קיימים לפני תחילת הביטוח: הפוליסה אינה מכסה אובדן או נזק כתוצאה מפגמים או ליקויים שהיו קיימים במועד תחילת תוקפה של הפוליסה והיו ידועים למבוטח. ברם, הביטוח מכסה נזק אשר נגרם כתוצאה מפגמים או ליקויים שהיו קיימים במועד תחילת תוקפה של הפוליסה אשר לא היו ידועים למבוטח.

נזק לחלקים מתכלים לחומרי הפעלה: הביטוח אינו מכסה נזק לחלקים המתכלים תוך כדי השימוש כמו: תבניות, מקדחים, מבלטים, סכינים וכלי חיתוך, חבלים, מצברים, ראשי קידוח, מוטות קידוח, אזמלים, וכלי ריסוק למיניהם.

כן אין כיסוי לנזק הנגרם לחומרי הפעלה כמו: שמן, סיכה, דלק, וממריצים, ולחומרי קירור בגז או בנוזל. שמן בשנאים ובמפסיקי זרם מכוסה לפי הפוליסה משום היותו חומר מבודד. ניתן להרחיב את הכיסוי ולכלול בביטוח יסודות של ציוד מכני וחומרי הפעלה וקירור על בסיס נזק ראשון עד הסכום הקבוע לגביהם ברשימת הפוליסה.

 

נזק לצמיגים, למסועים, לחגורות, לנפות, לכבלים, לשרשראות, למצברי חשמל, ולזגוגיות אינו מכוסה אלא אם כן נגרם נזק לכלי עצמו או שהנזק ארע כתוצאה ממקרה ביטוח, כמו למשל השחתה בזדון של הצמיגים.

 

נזקי בלאי והתבלות הדרגתית: הכיסוי אינו חל על נזקים ישירים של התבלות, בלאי, חלודה, שיתוך (קורוזיה), אבנית, תנאים אטמוספריים רגילים. של כל חלק מהרכוש המבוטח, שנגרמו או נבעו באורח טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה או מחוסר שימוש, או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית.

נזק בתחום מחצבה, ים, מקווה מים: הפוליסה אינה מכסה נזק בתחום מחצבה, ים, מקווה מים, נהר, בתוככי מנהרה, או בשטח הסמוך להם סמיכות של ממש. רכוש אשר מופעל בשטחים אלו נתון לסיכונים גבוהים יותר מציוד רגיל. ניתן לבטח ציוד כזה בכיסוי מיוחד תמורת דמי ביטוח מוגדלים.

מכוניות, כלי טיס, כלי שיט: הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם למכוניות, כלי טיס, כלי שיט. הסיבה לכך ברורה, הפוליסה לא נועדה לביטוח כלים אלו. (בעבר נהגו לבטח לפי פוליסה זו משאיות ומכליות תמורת דמי ביטוח נמוכים, כיסוי אשר גרם להפסדי חיתום לאותם מבטחים אשר עסקו בביטוח זה).

נזק תוצאתי: הפוליסה אינה מכסה נזק תוצאתי מסיבה כלשהי.

נזק עקב הפעלת רכוש שלא תוקן: הפוליסה אינה מכסה נזק לרכוש אשר נגרם כתוצאה ישירה של המשכת הפעלתו לאחר נזק שלא תוקן או שתיקונו לא אושר על ידי המבטח.

נזקי מלחמה: הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי, כדוגמת מרבית הפוליסות בביטוח הכללי כוללת חריג נזקי מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי התקוממות, שביתה, פרעות ונזק הנגרם על ידי מחבלים. נזקי שביתה ונזקי פרעות ניתן לבטח במסגרת פוליסה זו, על ידי ביטול המילים "פרעות ושביתה" מחריג זה.

סיכונים גרעיניים: הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי, כדוגמת מרבית הפוליסות האחרות בביטוח הכללי, מוציאה מכלל כיסוי נזק הנגרם על ידי קרינה או זיהום רדיואקטיבי.

רכוש מושכר או מושאל: בעלי כלים נוטים לפעמים להשכיר את הציוד לאחרים תמורת תשלום. הואיל ושוכר הכלי, בדרך כלל, אינו ידוע למבטח ועלול לא לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירתו של הציוד שאינו בבעלותו. הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם לציוד מושכר או מושאל אשר אינו מופעל על ידי מפעיל כדין מטעם המבוטח.

 

גרירה שלא באמצעי גרירה תקניים: הפוליסה אינה מכסה נזק לציוד כתוצאה מגרירה שלא על ידי אמצעי ואביזרי גרירה תקניים.

 

 


תנאי הפוליסה

תנאי הפוליסה אינם אחידים אולם בסיס הביטוח והכללים דומים. התנאים להלן מהווים דוגמא אולם בכל מקרה יש לקרוא את הפוליסה הספציפית

 

בסיס הביטוח: בסיס הביטוח לפי הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי, נקבע לפי עלות ההחלפה של הציוד המבוטח בציוד חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה. עלות ההחלפה כוללת דמי הובלה וביטוח הובלה, הוצאות הקמה, היטלי מכס ומע"מ (במידה והם חלים). בסיס הביטוח משמש בסיס לחישוב הפרמיה וביטוח חסר ואינו מהווה את גבול אחריותו של המבטח או בסיס לחישוב השיפוי.

 

הקף חבותו של המבטח: חבותו של המבטח לפי הפוליסה מוגבלת לערכו הכספי (ערך שיפוי) של כל פריט מבוטח כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.

 

ביטוח חסר: ביטוח חסר מחושב ליום תחילת הביטוח לפי "בסיס הביטוח". אם הסכום המצוין בפוליסה כ"בסיס הביטוח" נמוך מעלות ההחלפה של הציוד המבוטח בציוד חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה בתוספת דמי הובלה וביטוח הובלה, הוצאות הקמה, היטלי מכס ומע"מ - אם חלים (להלן עלות ההחלפה), תפחת חבות המבטח ותהיה בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין "בסיס הביטוח" לבין עלות ההחלפה.

הצמדת סכומים: סכומי הביטוח ודמי ההשתתפות העצמית לפי הפוליסה צמודים לשינויים במדד מחירי תשומה וסלילה סעיף ציוד עצמי המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. דמי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן. בהסכמת הצדדים ניתן להצמיד את הסכומים למדד המחירים לצרכן או לשער היציג של הדולר האמריקאי או מטבע מוסכם אחר.

עניין מהותי: עובדה בעניין מהותי בביטוח ציוד מכני הנדסי, היא כל עובדה אשר הוגדרה ככזו בהצעת הביטוח ובנוסף לכך גם:

 • תקינות הציוד המבוטח.

 • אמצעי הגנה ובטיחות של הציוד המבוטח.

 • דרכי הפעלתו ואחזקתו של הציוד המבוטח.

 • נזקים שאירעו לרכוש המבוטח בעבר.

 • דחיית הצעת הביטוח של המבוטח או התנאתה בתנאים מיוחדים על ידי מבטח כלשהו.

 


שמירת הרכוש המבוטח

המבוטח נדרש לשמור על הציוד המבוטח ולנקוט באמצעים סבירים למניעת מקרי ביטוח לפי תנאי הפוליסה עליו לדאוג כי:

 • הציוד יוחזק במצב פעולה תקין.

 • לוודא שאף פריט של הציוד המבוטח לא יהא נתון במתכוון לתנאים של עומס יתר ושלא ייעשה שימוש בציוד שלא למטרות להן יועד.

 • כל פריט של הציוד המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מקצועי, ובאם הדבר נדרש על פי חוק, יופעל אך ורק על ידי מפעיל בעל רישיון תקף.

 • כל בדיקה תקופתית הנדרשת לפי החוק תבוצע במועדה. המבוטח יצטייד בדוח מבחן המאשר הפעלת הציוד, במידה ודוח כזה נדרש על פי חוק.

 


אופן השיפוי

המבטח רשאי לשפות את המבוטח, לפי בחירתו, באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 • תשלום הערך הכספי של האובדן או הנזק.

 • תיקון הציוד והבאתו למצב דומה למצבו עובר לקרות מקרה הביטוח.

 • החלפת הציוד או חלקים ממנו, בציוד אחר או בחלקים אחרים, מסוג ואיכות דומים לאלה אשר אבדו או ניזקו כתוצאה ממקרה ביטוח.

 


חישוב השיפוי

באותם מקרים בהם הנזק לפריט ניתן לתיקון הביטוח מכסה כל ההוצאות ההכרחיות כדי להחזיר את הפריט למצב פעולה תקין. השיפוי לפי הפוליסה כולל גם את הוצאות הפירוק וההקמה מחדש שהוצאו לשם ביצוע התיקונים (למעט הוצאות גרירה וחילוץ, אלא אם כן, בוטחו במפורש) ואת ההיטלים.

 

מתגמולי הביטוח בגין החלפת חלקים מנכים את גורם הפחת והבלאי של החלקים שהוחלפו. או לפי פוליסות מיוחדות לא נעשית הפחתה בשל בלאי מתגמולי הביטוח וזאת כמתחייב מהוראות חוזר פיקוח משנת 2004  באותו נושא, שכותרתו היא פרמיה, אבל הוא מתייחס למעשה לאופן הפיצוי.

 

אם המבוטח מבצע תיקונים ארעיים אשר מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים, זוהי הוצאה מכוסה לפי תנאי הפוליסה. תיקונים ארעיים אשר אינם מהווים חלק מהתיקונים הסופיים אינם מכוסים.

 

קביעת ערך כספי ממשי: הערך הכספי הממשי של הציוד לצורך שיפוי המבוטח נקבע לפי הסכום הנמוך משני הסכומים:

 • ערך מסחרי, אשר מוגדר בפוליסה, כערך השוק של הציוד מיד לפני קרות מקרה הביטוח.
   

 • ערך בניכוי פחת, אשר מוגדר בפוליסה, כסכום ההפרש אר מתקבל לאחר ניכוי ערך הפחת מהסכום אשר מהוה את "בסיס הביטוח" לאותו פריט.
   

ערך הפחת נקבע לפי גיל הציוד ובהתחשב בחוות דעת של שמאי.

 


אובדן מוחלט

אובדן מוחלט לפי הפוליסה מוגדר כאחד משלשת המצבים הבאים:

 • הפריט המבוטח יצא מכלל שימוש או ניזוק במידה שתיקונו בלתי אפשרי.

 • הפריט נגנב או אבד ולא נמצא בתוך התקופה הקבועה בפוליסה לעניין זה (למשל: בתוך 45 ימים מהתאריך בו הודיע על כך המבוטחלמשטרה או למבטח, לפי המאוחר משני התאריכים.

 • עלות התיקונים שווה או עולה על ערכו הממשי של הפריט.

במקרה של אובדן מוחלט, ישולמו תגמולי הביטוח לפי הערך הכספי הממשי של הפריט לפי הגדרתו בפוליסה.

 


הרחבות וכיסויים נוספים:

מומחים זרים וחלפים מחו"ל: ניתן להרחיב את הכיסוי ולכלול את עלות הובלתם של הציוד המבוטח, חלפים וכן מומחים זרים, ועובדים מחוץ לגבולות ישראל.

הוצאות מיוחדות: תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים, ניתן לכלול בביטוח הוצאות מיוחדות עבור משלוחים דחופים, שעות נוספות או עבודה בשבתות וחגים.

 


הכיסוי המומלץ לביטוח צד ג' של צ.מ.ה.

ביטוח צד ג' רכוש של צ.מ.ה. (ציוד מכני הנדסי) ניתן לערוך לפי פוליסות שונות. לפי הפוליסה לביטוח צד ג' רכב רכוש לרכב מעל 4 טון או לפי נספח צד ג' של פוליסת הצ.מ.ה. הכיסוי המומלץ על ידי (לאחר שתעשו בדיקה והתאמה של הסייגים בפוליסות שאינן אחידות) הוא ביטוח לפי האפשרות הראשונה. הסיבה לכך היא הימצאו של חריג בחלק נכבד מפוליסות צ.מ.ה. המוציא מכלל כיסוי נזק שנגרם בעת הפעלת הכלי ללא מפעיל מטעם המבוטח. חריג כזה אינו קיים בדרך כלל בפוליסות צד ג' רכוש של רכב מסחרי מעל 4 טון. הסיבה לכך היא שפוליסת הרכב מיועדות לכלים שונים ולא רק לציוד כבד. בפועל קורה לא פעם שעסקים שכנים שואלים ומשאילים כלים אחד מהשני בשעת הצורך, סוכן הביטוח אינו מקבל אינפורמציה הואיל והמבוטחים אינם רואים כלל בעניין זה סיכון מיוחד המחייב הודעה למבטח וגם אינם בודקים את האמור בתנאים הכללים של הפוליסה הכלים לפני ההשאלה או השימוש (לפעמים גם אין להם את התנאים הכלליים של הפוליסה אלא את הרשימה בלבד) וכך יוצא שמי שלקח את הכלי בהשאלה מבלי שהוא מודע לכך נוהג ללא ביטוח צד ג' רכוש כאשר לפי המצב הקיים כיום בשוק הביטוח בארץ אין לו כל אפשרות שהיא לרכוש ביטוח צד ג' רכוש לרכב שהוא נוהג בו באופן אקראי ואשר אינו בבעלותו. לכן המלצתי היא לקרוא את חריגי הפוליסה שאתם רוכשים  ולבדוק אם הביטוח המוצע מתאים לכם ואם לא לבקש לשנות ואפילו לבדוק אפשרות לקבל כיסוי מתאים יותר אצל מבטח אחר.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright