היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תנאי ביט 2008

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

סקירת פוליסות ביט מהדורת 2008
מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

   

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 מהם תנאי ביט?

השינויים בתנאי ביט 2010 לעומת 2009

השינויים בתנאי ביט 2009 לעומת 2008

 

בנוסח 08 של תנאי "ביט" ניתן למצוא לראשונה – שלושה פרטים חשובים שאינן קשורים להיקף הכיסוי:

 

 1. תרגום אנגלי -  של כל הנוסחים.
   

 2. ניתן להוריד את הנוסחים (בעברית ובאנגלית) -  ע"י סימון המלל ואח"כ, copy and paste – דבר שבחברות הביטוח האחרות המשתמשות בתנאי ביט, התפללו שיקרה מאז 2005, היא השנה הראשונה שבה התפרסמו תנאי ביט בנט.
   

 3. פוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי – אין הבדל בין התנאים הכלולים לפי הפוליסות הנפרדות אולם מבחינת הצדדים להסכם הביטוח, פוליסה אחת עשויה לפתור בעיות שונות העשויות להיגרם בשל הבדלי הגדרות ברשימות הפוליסה של כל כיסוי בנפרד (אותו ניתן עדיין לרכוש) כמו למשל שם המבוטח, תנאי מיגון ועוד.

 


 

 ביטוח אש מורחב

 

אין שינוי לעומת השנה הקודמת, אולם ראוי להזכיר הרחבה שנוספה בשנת 2007 אשר חלק מאנשי המקצוע טרם הצליחו להפנים והיא ההרחבה לביטוח "כל הסיכונים" על בסיס נזק ראשון – הרחבה לד. בעמוד 16


 

ביטוח אובדן תוצאתי

נוספה הרחבה חשובה לגופים העוסקים במו"פ. סעיף 27. בעמוד 12 מכסה תמורת פרמיה נוספת ובכפוף לאמור ברשימת הפוליסה נוסף כיסוי להוצאות מחקר ופיתוח במסגרת הרווח הגולמי. הכיסוי לפי סעיף זה ניתן להפסקה או הפרעה חלקית בפרויקטים או העברתם במלואם לעבודה מחדש וכולל הגדלת הוצאות התפעול בהגבלה המקובלת לסעיף זה בפוליסות אובדן רווחים.   הרחבה זאת מזכירה לי פרויקט של חו"ד שניה שעשיתי לפני כעשרים שנה בעבור מוסד אקדמי העוסק, בין השאר, במחקרים אשר המימון שלהם מגיע מתרומות. כאשר ראיתי את חוברת הרחבות של היועץ הקיים, שאלתי את עצמי, מה יקרה אם מבחנה, תיפול ותישבר וגיליתי, כי הפוליסה הרחבה מאוד אינה כוללת כיסוי לשחזור הוצאות מחקר, כיסוי שהיה מוכר באותה תקופה בחו"ל.  הואיל והכיסוי לפי הרחבה זאת כמו גם לפי כל הפוליסה הוא לנזק המבוטח לפי פוליסת האש, הרי שיש לבחון בתשומת הלב הראויה את הכיסוי לפי הרחבה לד "כל הסיכונים", הנזכרת לעיל, ולפי הצורך לבקש להתאימו לצרכי המבוטח.


 

ביטוח נזקי טרור

אין שינוי לעומת השנה הקודמת.


 

ביטוח נזקי טרור - מעל מס רכוש

 

אין שינוי לעומת השנה הקודמת.


 

 ביטוח אחריות מעבידים

 1. עובדים בשטחים - נוספה הרחבה חדשה שענייניה הבהרת הכיסוי הביטוח לגבי חבותו של המבוטח עלפי עובדים בשטחים המוחזקים. זוהי הרחבה ז.  בעמוד 4 שעניינה הבהרה לגבי כיסוי חבות כלפי עובדי שטחים בשטחים המוחזקים המועסקים ע"י מעביד ישראלי. הכיסוי הוא עפ"י פקודת הנזיקין וחוק אחריות מוצרים פגומים בכפוף לסייג ב (שעניינו ביטוח לאומי).  אולם אם ייקבע ע"י בית משפט ישראלי ,כי על נסיבות האירוע הדין הישראלי אינו חל, אזי תכסה הפוליסה את חבות המבוטח כלפי עובדים אלה אך ורק עפ"י הדין החל בשטחים.
   

 2. אחריות בעלי שליטה שכירים - בהרחבה ח.שעניינה כיסוי חבות  כלפי "בעלי שליטה" העובדים כמנהלים שכירים המופיעים ברשימת מקבלי השכר ושמשולם עבורם ביטוח לאומי.  נוספה מילה חשובה אחת הרחיבה את הכיסוי הביטוחי לעומת השנה הקודמת. החריג לכיסוי היה, כי הרחבה זו לא תחול באם מקרה הביטוח ארע עקב רשלנותו של הנפגע עצמו.  החל משנת 2008 הכיסוי לא יחול אך ורק אם מדובר במקרה אשר אירע עקב רשלנותו הבלעדית של הנפגע עצמו. כלומר, אם היו לו אחוזי רשלנות תורמת באירוע ולצורך הדוגמא, אפילו 98%, הרי שהכיסוי לפי הפוליסה עדיין חל, אולם יש לקחת בחשבון, כי הכיסוי הוא לאחריותו של המעביד כלפי העובד, כך שאת אחוזי הרשלנות התורמת, אמור בית המשפט לנכות מהפיצוי המגיע לעובד.

 

ראו מדריך לביטוח חבות מעבידים באתר


 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

 1. חריג ביטוח רכב חובה - חריג 2.א. בעמוד 2 לפוליסה - חבות שחובה לבטחה על-פי כל דין בגין כלי-רכב מנועי כולל הבהרה לפיו הוא חל אף לגבי רבות גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי.
   

 2. אחריות צולבת - סעיף 4 בהרחבות הפוליסה בעמוד 4 המתייחס לכיסוי המוכר בשם "אחריות צולבת" כולל לראשונה את המונח "אחריות צולבת" בנוסח ההרחבה. הסיבה לכך, היא כנראה הקושי של מי שאינו מצוי בתחום ביטוח חבויות של עסקים ומוסדות להבין את האפשרות לפיה ניתן לכסות לפי פוליסה אחת הכוללת מספר מבוטחים בשם המבוטח תביעות של מבוטח אחד כנגד השני (בתנאי שגבולות האחריות לפי הפוליסה אינם עולים על הסכום שנקבע להם ברשימה). הרחבה זאת היא מוכרת וידועה לכל מי שעוסק בביטוח אלמנטארי בתחום העסקי ובביטוח עבודות קבלניות בפרט אך פחות ידועה ואולי אפילו קשה להבנה למי שעיקר התמחותו בביטוחי פרט ובעיקר בביטוח צד ג' של כלי רכב פרטיים. יש לשים לב, כי הרחבה זאת אינה חלה לגבי קבלנים וקבלני משנה.
   

 3. סייגים לכיסוי "פגיעה אישית" - להרחבה מספר 10. בדף 5 שנוספה בשנת 2007 שעניינה הרחבת הכיסוי הביטוחי לכלול חבות בשל פגיעה אישית  (Personal Injury( הכוללת, בין השאר, כיסוי לחבות בשל חדירה לתחום הפרט, פגיעה בפרטיו, לשון הרע, העלבת אדם, מעצר שווא, וכן חבות בשל הפרה בתום לב של חובת סודיות. נוספו השנה שני חריגים המוציאים מכלל הכיסוי הביטוחי חבות בשל פגיעה בזכויות קניין רוחני והטרדה מינית. יש לשים לב, כי הכיסוי לפי הרחבה זו מוגבלת ל50,000 $ למקרה ולתקופת הביטוח.
   

 4. מניעת גישה - בהרחבה 11 בעמוד 5 שעניינה כיסוי חבות בשל מניעת גישה לחצרי ו/ או לרכוש צד ג'  נוספה פסקא המרחיבה את הכיסוי הביטוחי גם לחבות בשל  אבדן שימוש של רכוש צד ג' . יש לשים לב, כי הכיסוי לפי הרחבה זאת מוגבל לכדי ל 25% מגבול אחריות המבטח.
   

 5. כיסוי חבות אישית של המועסקים -  הרחבה מספר 14 . בדף 5 המכסה את חבותם האישית של המועסקים ע"י המבוטח ,למעט קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, בגין מקרה ביטוח הנגרם בעת היותו שלוחו של המבוטח תוך כדי ועקב עיסוקו המבוטח. נוספה לפני הסוף המילה "אצל" והכיסוי הוא מעתה לאחריותו האישית תוך כדי ועקב עיסוקו אצל המבוטח.
   

 6. ביטול סעיף תשלום גבול האחריות - בתנאים הכלליים של הפוליסה נגרע השנה תנאי מספר 9 שעניינו תשלום גבול האחריות המאפשר למבטח לשלם את גבול האחריות בכל שלב שהוא של טיפול בתביעה ולהיות פטור מאחריותו לגבי המשך ההליכים.

 

ראו מדריך ביטוח צד ג' באתר


 

פוליסה לביטוח אחריות המוצר

בתנאים הכלליים של הפוליסה נגרע השנה תנאי מספר 7 שעניינו תשלום גבול האחריות המאפשר למבטח לשלם את גבול האחריות בכל שלב שהוא של טיפול בתביעה ולהיות פטור מאחריותו לגבי המשך ההליכים.  

 

ראו באתר - שינויים בביטוח אחריות המוצר ביט 2007

 

 המדריך לביטוח אחריות המוצר באתר


 

פוליסה לביטוח סחורות בהעברה

אין שינוי לעומת השנה הקודמת

 

 המדריך לביטוח רכוש בהעברה באתר


פוליסה לביטוח כל הסיכונים - כספים

אין שינוי לעומת השנה הקודמת

 

המדריך לביטוח כספים באתר 


פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני

התאמת הציוד שלא ניזוק - נוספה הרחבה יג. לפרק א' בעמוד 5 הרחיבה את הכיסוי לכלול הוצאות התאמת ציוד שלא ניזוק, לציוד המוחלף שבא במקום הציוד שניזוק וכן את  עלות חלקי חילוף שלא ניזוקו אך אינם מתאימים עוד לציוד שהוחלף. יש לשים לב, כי אחריות המבטח לפי הרחבה זו מוגבלת ל50,000 $ על בסיס נזק  ראשון.


 

 

פוליסה לביטוח מכונות- שבר מכני

אין שינוי לעומת השנה הקודמת

 

מדריך ביטוח שבר מכני באתר


 

 

פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

 

  

אין שינוי לעומת השנה הקודמת וחבל שהפוליסה זאת עדיין אינה כוללת פרק צד ג' רכוש שכל-כך נדרש בעבור ביטוחם של הכלים הניידים.

 

מדריך ביטוח ציוד מכני הנדסי באתר


 

 

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות

אחריות צולבת במקום משולבת - בעמוד 7 הוחלפה הכותרת להגדרה לכיסוי אחריות משולבת והיא מעתה "אחריות צולבת" אני מניחה, כי הסיבה לכך היא הסיבה המפורטת לעניין זה בכלילת המילים "אחריות צולבת" בפוליסה לביטוח צד ג'.  

 

מדריך ביטוח עבודות קבלניות באתר


 

פוליסה לביטוח עבודות הקמה

אחריות צולבת במקום משולבת -בעמוד 7 הוחלפה הכותרת להגדרה לכיסוי אחריות משולבת והיא מעתה "אחריות צולבת" אני מניחה, כי הסיבה לכך היא הסיבה המפורטת לעניין זה בכלילת המילים "אחריות צולבת" בפוליסה לביטוח צד ג'.

 

מדריך ביטוח עבודות קבלניות באתר


 

 

ביטוח נאמנות

אין שינוי לעומת השנה הקודמת.

 

מדריך ביטוח נאמנות עובדים באתר

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright