היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח אחריות המוצר ביט 2007

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

שינויים בביטוח אחריות המוצר ביט 2007

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

בתנאי ביט 2007 לביטוח חבות המוצר נוספו עדכונים, ושיפורים לעומת מהדורת 2006. להלן הסקירה:

 

א. הגדרת מוצר:

השינוי הוא במחיקת המילים "ו/או חפץ" מההגדרה. כלומר מעתה, הכיסוי האוטומטי אינו כולל  אחריות בגין חפץ הנלווה למוצר שאינו רכיב שלו (אלא אם כן הוגדר במפורש ברשימה). דוגמא ביטוח אחריות בגין מחשבים אינה כוללת באופן אוטומטי אחריות בגין צג, מקלדת ועכבר אשר אינם מהווים רכיבים של המחשב.

ההגדרה החדשה, היא: "כל מוצר מוחשי לרבות רכיב שלו (כאן נמחקו המילים ו/או חפץ) הנכלל בענף פעילותו של המבוטח, בהתאם למפורט ברשימה, לרבות כל פרסום, הוראות שימוש, אריזה או מיכל וכן מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מוצר מוחשי שצוין במפורש ברשימה."

 

ב. הרחבה לתקופת גילוי של 12 חודש במקום 6

תקופת הגילוי ההרחבה בשנת 2006 לכיסוי אחריות בשל תביעות שתוגשנה כנגד המבוטח לאחר ביטול הפוליסה או אי חידוש הביטוח על פי הוראת המבטח (למעט ביטול או אי חידוש בשל אי תשלום הפרמיה) בגין מוצרים שנמכרו או שווקו עד למועד הביטול או אי חידוש כאשר לא נערך ביטוח אחר הוארכה מששה חודשים לשני עשר חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. הערה: הרחבה זו אינה כוללת סייג לביטול או אי חידוש בשל ניסיון להונות את המבטח ויש בה משום הבעת אמון במבוטחים הזוכים לתנאי ביט המשופרים.

 

ג.  הרחבה חדשה – אחריות בשל עבודות שנמסרו

הרחבה זו ניתנת תמורת פרמיה נוספת ובגבול אחריות מיוחד והיא מחייבת חיתום מיוחד. הכיסוי הוא לאחריות בגין נזק שאירע ישירות  בשל עבודה שאינה מוצר כהגדרתו בפוליסה וזאת לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד שלישי. הביטוח אינו מכסה אחריות בשל נזק לנשוא העבודה ועבודה חוזרת.

הכיסוי החדש מאפשר לחסוך את הצורך בביטוח אחריות מקצועית בשל עבודות הנלוות למוצרים באותם מקרים בהם שיווק המוצר כולל ביצוע התקנות ותיקונים וערך המוצר עצמו קרוב אל או נמוך מסכום ההשתתפות העצמית.

לביטוח אחריות מקצועית אין ידוע תנאי ביט אולם בשוק המקומי קיימות פוליסות משולבות לביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר כאשר ביטוח האחריות המקצועית הוא רחב יותר מזה הניתן לפי ההרחבה הנדונה וכולל אף אחריות לנזק שאירע למוצר עצמו וכן נזק שאירע גם לפני שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד השלישי.

 

ד. הרחבה חדשה - אחריות צולבת

ההרחבה לאחריות צולבת Cross Liability Claus , היא הרחבה מוכרת וידועה בביטוח אחריות חוקית בכלל ובביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בפרט.

לפי הרחבה זו כאשר בשם המובטח מופיע יותר מגורם אחד נחשב הביטוח כאילו הוצא באופן נפרד לכל אחד מיחידי המבוטח ולמעשה מכסה תביעות של כל אחד מיחידי המבוטח כלפי השני לפי אותה הפוליסה כאשר גבול האחריות של המבטח לגבי כל המבוטחים נותר ללא שינוי.

הכיסוי לפי הרחבה זו אינו כולל קבלנים וקבלני משנה.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright