היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שבר מיכני

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח שבר מיכני

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

   תוכן המדריך

 

מבוא

הפוליסה לביטוח שבר מכני נועדה לבטח נזקים הנובעים מהפעלתם של ציוד ומכונות בבתי מלאכה ובמפעלים. ביטוח זה הוא ביטוח משלים לביטוח הרכוש ומכסה,  בין היתר, גם נזק הנובע מקלקולים.

 

 

 


 

קביעת שם המבוטח

קביעת שם המבוטח והזיקות המבוטחות לפי הפוליסה הנה משמעותית לא רק לסיכוני רכוש אלא גם לביטוח סיכוני חבות. כאשר בשם המבוטח מציינים קבלני משנה פירושו של דבר, לפי קביעה של בית משפט, כל קבלני המשנה הקשורים בפרויקט לרבות קבלני שמירה. כאשר הפוליסה משועבדת לבנק כערובה להלוואה חשוב לתת את הדעת כי במקרה של נזק כאשר הבנק יקבל את הסכום המגיע לו לפי הפוליסה עשוי הבנק שלא לבחור בשיקום הנזק ובעל הציוד עלול למצוא את עצמו ללא הרכוש וללא אפשרות לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הלקוחות. לכן חשוב להקפיד שהסכם השעבוד יאפשר לבעל הציוד לקבל את תגמולי הביטוח על מנת שיוכל לשקם את הציוד או לרכוש אחר במקומו.

 

 

 


 

הרכוש המבוטח

לפי הפוליסה לביטוח שבר מכני מבטחים מכונות המונעות בכוח מכני כמו: מכונות קידוח, מכונות חקלאיות, טורבינות, משאבות, מדחסים, עגורנים, מדלים, מעליות, מדרגות נעות, אינקובאטורים, מערכות מיזוג אויר, בתי קירור, מכונות דפוס, מכבשים וכו'. ניתן לבטח את כל המכונות או חלקן ואפילו מכונה אחת לפי בחירת המבוטח.

 

 


 

 

הרכוש שאינו מבוטח

הביטוח אינו מכסה, בדרך כלל, נזק לחלקים המתבלים תוך כדי השימוש בהם כמו: תבניות, מקדחים, מבלטים, משוריות, גלילים, רצועות, חגורות, חבלים, כבלים, שרשראות, מצברים או סוללות חשמל, צמיגים ומברשות.

 

אין כיסוי לפריטים העשויים מחומר שאינו מתכת או פלסטיק קשיח, נזק הנגרם לחומרי הפעלה כמו: שמן, סיכה, דלק וממריצים ולחומרי קירור בגז או בנוזל. שמן בשנאים ובמפסיקי זרם מכוסה לפי הפוליסה משום היותו חומר מבודד. במקרים מיוחדים ניתן לפעמים להרחיב את הכיסוי הביטוחי לכלול יסודות של ציוד מכני וחומרי הפעלה וקירור על בסיס נזק ראשון עד הסכום שנקבע לכך ברשימת הפוליסה.

 

 

 


 

 

סקר הנדסי

הסכמת המבטח לעריכת ביטוח שבר מכני מותנית בדרך כלל, בחוות דעת מטעם מהנדס מומחה שנשלח לבדוק האם הרכוש המוצע לביטוח כשיר לפעולה ונמצא במצב תקין. הדוח כולל הערכה תיאור ושווי של כל פריט מהרכוש תוך ציון שם היצרן, הספק, תפוקה, גיל, מצב הפיסי של הפריט, ערכו כחדש וגם פגמים אם קיימים ופירוט השינויים או השיפורים שיש לעשות. המבטח מתנה לפעמים את הביטוח בביצוע השיפורים או התיקונים שנדרשו. בהוצאות הדוח נושא בדרך כלל, המבוטח.

 

 


 

שיקולי המבטח

המבטחים קובעים את תנאי הביטוח ובכלל זה את הפרמיה וההשתתפות העצמית, לפי שכיחותם של נזקים בעבר, קיום חלקי חילוף, העסקת איש תחזוקה מיוחד במפעל, גילו של הרכוש, קיום לשכות שירות ובתי מלאכה בארץ בהם ניתן לתקן את הרכוש. מרבית המבטחים לא יאותו לבטח רכוש מיושן שאין להשיג לו חלקי חילוף, רכוש שאינו מתוחזק באופן שוטף.

 

 


 

הפוליסות הנוספות הנדרשות

ביטוח רכוש - לכיסוי נזקי אש, התפוצצות, נזקי טבע, רעידת אדמה ופריצה וכו' שאינם מבוטחים לפי ביטוח זה.

ביטוח צד ג' וחבות המעבידים - לכיסוי סיכוני אחריות חוקית כלפי צד שלישי וכלפי העובדים בשל השימוש במכונות.

ביטוח אובדן רווחים בשל שבר מכני

ביטוח ציוד אלקטרוני - לכיסוי נזקים לציוד אלקטרוני המשמש להפעלת מכונות.

ביטוח רכוש בהעברה - כאשר מעבירים רכוש חדש מטעם המבוטח או רכוש לתיקון או ממנו - הואיל והכיסוי ניתן בדרך כלל לרכוש נמצא בתוך העסק המבוטח.

 

הרחבות מומלצות: קלקול סחורה בקירור או בתהליך עבודה בשל נזק מבוטח.

 

חריגי הפוליסה: את חריגי הפוליסה - המקרים שאינם מבוטחים -  יש ללמוד ולקחת בחשבון. במקרה של אי התאמה לצרכים ראוי לבדוק באמצעות סוכן הביטוח אפשרות לשינוי או להתאמה. (החריגים אינם אחידים ולכל מבטח תנאים משל עצמו) יש לשים לב בעיקר לחריגים המוצאים מכלל ביטוח נזק ליסודות וכבלים תת קרקעיים, משקל עודף, הטענת הרכב מעל למותר עפ"י חוק, אי כיסוי נזקי גוף לכלי רכב שאין לבטחם בביטוח חובה (יש לבטל חריג זה במידת הצורך - אם הוא קיים וזאת אפילו אם הביטול עולה בפרמיה.) נהיגה תחת השפעת אלכוהול וגם או סמים, נהיגה על-ידי נהג שאינו מורשה וכו'.

 

 


 

הגבול הגיאוגרפי לכיסוי:

הפוליסה המקובלת מכסה את הרכוש המבוטח בעת הימצאו בכל שטח מדינת ישראל. במידת הצורך, ניתן להרחיב את הכיסוי לשטחי יהודה, שומרון, ועזה אך בדרך-כלל מתנים המבטחים את הביטוח בשטחים בקביעת השתתפות עצמית כפולה לנזק. פוליסות רבות מכילות "סעיף נטישה" לפיו נקבע כי הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם לאחר שהרכוש המבוטח ננטש בשטחים. המונח "נטישה" מוגדר לצורך הסעיף כהשארת הרכוש המבוטח, כולו או מקצתו, לפרק זמן כלשהו, ללא השגחה יעילה מתמדת ורצופה.

 

 


 

מקרה הביטוח

הפוליסה לביטוח שבר מכני מכסה, בדרך כלל, הוצאות תיקון או החלפה כתוצאה מאובדן או נזק פיזיים בלתי צפויים ופתאומיים (נזק תאונתי) שנגרמו לרכוש המבוטח על ידי כל מקרה אשר לא הוצא מכלל כיסוי על פי הפוליסה (בסיס "כל הסיכונים"). הפוליסה מכסה את הרכוש בעת היותו במנוחה, בהפעלה או במהלך עבודות ניקוי תיקון ושיפוץ כללי.

 

 


 

הסיכונים המבוטחים

למרות שהפוליסה בנויה לפי בסיס "כל הסיכונים" בכל זאת מפורטים לפעמים הסיכונים המבוטחים למען הסר ספק:

 

תכנון לקוי - נזק שנגרם כתוצאה מטעות בחישובים, בתכניות, בשרטוטים ובספציפיקציות.

 

עבודה לקויה - ליקויים בבית המלאכה בו מורכב הציוד, פגמים בהקמה, ביציקה או בחומר עלולים לגרום נזק לציוד. הפוליסה מכסה, בין היתר, נזק הנובע מפגמים וליקויים בהרכבה או בהקמה.

נזקים הנגרמים בעת הפעלה - מכוסה נזק הנגרם תוך כדי עבודה כמו רעידות (מכונות מסוימות רגישות יותר לרעידות ממכונות אחרות), התאמה לקויה, איזון לקוי, לחצים או מאמצים בלתי רגילים - הפוליסה מכסה נזקים הנגרמים על-ידי עייפות החומר אשר עשויה לקרות כאשר מתכת נתונה במשך זמן ממושך למאמצים גדולים או לעומס אשר מתחלף תוך כדי שינויים גדולים ופתאומיים. נזק למכונה עשוי להיגרם על-ידי כוח צנטריפוגלי כאשר חלקים מסתובבים כמו גלגלי תנופה יוצאים ממסלולם הקבוע, חלקי מתכתי אשר נתון באופן מתמשך לעומס יתר, סופו להישבר, סיכה לקויה או בלתי מספקת, זרם או מתח יתר, חימום יתר, בידוד חשמלי לקוי. לפעמים עשוי פגם במכונה אחת לגרום לנזק במכונה אחרת המחוברת אליה  בצורה כלשהי או הנמצאת בסמוך לה.סיבות אפשריות לנזק הן: נפילה, מכה, התנגשות או חדירה של גופים זרים למכונה.

 

תפעול לקוי - הפוליסה מכסה נזק הנובע משגיאות בהפעלה, היעדר מיומנות או רשלנות.

 

סיבות פיסיות או מכניות - הפוליסה מכסה: התפוצצות פיסית - דהיינו התפוצצות הנגרמת על ידי התרסקות פתאומית של חלק מהרכוש המבוטח כתוצאה מלחץ פנימי של קיטור, נוזלים, אויר או מהתפוצצות גזי שריפה. התפוצצות נוזלים וגז בדודי קיטור כולל נזק שסיבתו מחסור במים בדודי קיטור.

קצר חשמלי וסיבות חשמליות אחרות - נזקים למוצבה החשמלית הם תופעה שכיחה. שריפת הליפופים החשמליים במנוע עלולה להיגרם על ידי פגם בבידוד.

 

 


 

חריגים

נזקי אש: הפוליסה לביטוח שבר מכני אינה מכסה, כאמור, נזקים אשר מכוסים או יכולים להיות מכוסים על ידי ביטוח אש מורחב כמו:אש, פעולת כיבוי אש, ניקוי שיירים או פירוק בעקבות אש, ברק, התפוצצות כימית (התפוצצות פיסית מבוטחת), נזק שנגרם על-ידי כלי טיס או חפצים הנופלים מהם, רעידת אדמה, נזקי טבע, התנגשות כלי רכב במבנה, נזקי גניבה או נסיון לגניבה, פריצה ושוד, הצפה, גשם, ברד, שיטפון, הימלטות נוזלים או גזים מהכלים בהם הם מאוחסנים או מוזרמים, שקיעה וגלישה של  קרקע וסלעים, נזק בזדון, שביתות או השבתות.

 

ניסיונות ושינויים: הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם לרכוש כתוצאה משינויים, ניסיונות, ניסויים ועומס יתר אשר הופעל על הרכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד. הפוליסה נועדה לכסות נזקים הנגרמים תוך כדי הפעלה רגילה של ציוד. ניסיונות ושינויים יוצרים תנאים בלתי רגילים ומגדילים את הסיכון. נזקים אשר נגרמו על ידי עומס יתר תוך כדי השימוש הרגיל של המכונות מבוטחים.

נזק באחריות היצרן: הפוליסה אינה מכסה נזק שנופל באחרות היצרן או הספק או מבצע התיקונים. אחריות כזו יכולה להיות מתוקף חוק, הסכם, חוזה וכל סיבה אחרת. אם היצרן חולק על אחריותו, המבטח ישלם את הנזק ויתבע אותו מהיצרן. לצורך זה יסב המבוטח לטובת המבטח את זכויותיו כלפי היצרן או הספק או המתקן.

 

נזק בתקופת ההרצה: הפוליסה אינה מכסה נזק אשר נגרם לציוד בתקופת ההרצה המקובלת לרכוש מסוגו. במקרים מיוחדים ניתן לבטל את החריג הזה תמורת פרמיה נוספת. כן אין כיסוי לנזק שנגרם לרכוש מבוטח שלא עבר בהצלחה, לפני תחילת הפעלתו אצל המבוטח תקופת הרצה ובדיקת ביצועים כמתחייב מהוראות היצרן.

 

נזקי בלאי והתבלות הדרגתית: הכיסוי אינו חל על נזקים ישירים של התבלות, בלאי, חלודה, שיתוך (קורוזיה), אבנית, תנאים אטמוספריים רגילים. של כל חלק מהרכוש המבוטח, שנגרמו או נבעו באורח טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה או מחוסר שימוש, או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית.

 

נזק תוצאתי: הפוליסה אינה מכסה נזק תוצאתי מסיבה כלשהי.

 

נזק לחומרים במהלך עיבודם - הפוליסה מוציאה מכלל כיסוי נזק אשר נגרם לחומרים תוך כדי ועקב עיבודם.

 

פעולה זדונית של המבוטח: הפוליסה אינה מכסה נזק אר נגרם כתוצאה מפעולה זדונית או כתוצאה מרשלנות רבתי של המבוטח או של כל אדם אשר פועל לפי הוראותיו.

 

פגמים שהיו קיימים לפני תחילת הביטוח: הפוליסה אינה מכסה אובדן או נזק כתוצאה מפגמים או ליקויים שהיו קיימים במועד תחילת תוקפה של הפוליסה והיו ידועים למבוטח. ברם, הביטוח מכסה נזק אשר נגרם כתוצאה מפגמים או ליקויים שהיו קיימים במועד תחילת תוקפה של הפוליסה אשר לא היו ידועים למבוטח.

 

נזק עקב הפעלת רכוש שלא תוקן: הפוליסה אינה מכסה נזק לרכוש אשר נגרם כתוצאה ישירה של המשכת הפעלתו לאחר נזק שלא תוקן או שתיקונו לא אושר על ידי המבטח.

 

 

נזקי מלחמה: הפוליסה לביטוח שבר מכני, כדוגמת מרבית הפוליסות בביטוח הכללי כוללת חריג נזקי מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי התקוממות, שביתה, פרעות ונזק הנגרם על ידי מחבלים.

 

נזקי שביתה ונזקי פרעות ניתן לבטח לפעמים במסגרת פוליסה זו, על ידי ביטול המילים "פרעות ושביתה" מחריג זה. - אם אכן מופיע ברשימת החריגים.

 

סיכונים גרעיניים: הפוליסה לביטוח שבר מכני, כדוגמת מרבית הפוליסות האחרות בביטוח הכללי, מוציאה מכלל כיסוי נזק הנגרם על ידי קרינה או זיהום רדיואקטיבי.

 

 

 

 


 

תנאי הפוליסה

בסיס הביטוח: בסיס הביטוח לפי הפוליסה לביטוח שבר מכני, נקבע לפי עלות ההחלפה של הציוד המבוטח בציוד חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה. עלות ההחלפה כוללת דמי הובלה וביטוח הובלה, הוצאות הקמה, היטלי מכס ומע"מ (במידה והם חלים). בסיס הביטוח משמש בסיס לחישוב הפרמיה וביטוח חסר ואינו מהווה את גבול אחריותו של המבטח או בסיס לחישוב השיפוי.

הקף חבותו של המבטח: חבותו של המבטח לפי הפוליסה מוגבלת לערכו הכספי (ערך שיפוי) של כל פריט מבוטח כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.

 

ביטוח חסר: ביטוח חסר מחושב ליום תחילת הביטוח לפי "בסיס הביטוח". אם הסכום המצוין בפוליסה כ"בסיס הביטוח" נמוך מעלות ההחלפה של הציוד המבוטח בציוד חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה בתוספת דמי הובלה וביטוח הובלה, הוצאות הקמה, היטלי מכס ומע"מ - אם חלים (להלן עלות ההחלפה), תפחת חבות המבטח ותהיה בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין "בסיס הביטוח" לבין עלות ההחלפה.

 

הצמדת סכומים: סכומי הביטוח ודמי ההשתתפות העצמית לפי הפוליסה צמודים לשינויים במדד מחירים סיטונאים של תפוקת תעשיה (סעיף מכונות) המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. דמי הביטוח צמודים למדד המחירים לצרכן. בהסכמת הצדדים ניתן להצמיד את הסכומים למדד המחירים לצרכן או לשער היציג של הדולר האמריקאי או מטבע מוסכם אחר.

 

עניין מהותי: עובדה בעניין מהותי בביטוח שבר מכני, היא כל עובדה אשר הוגדרה ככזו בהצעת הביטוח ובנוסף לכך גם:

 • תקינות הציוד המבוטח.

 • אמצעי הגנה, ויסות  ובטיחות של הציוד המבוטח.

 • דרכי הפעלתו ואחזקתו של הציוד המבוטח.

 • נזקים שאירעו לרכוש המבוטח בעבר.

 • דחיית הצעת הביטוח של המבוטח או התנאתה בתנאים מיוחדים על ידי מבטח כלשהו.

 

 


  

שמירת הרכוש המבוטח

המבוטח נדרש לשמור על הציוד המבוטח ולנקוט באמצעים סבירים למניעת מקרי ביטוח לפי תנאי הפוליסה עליו לדאוג כי:

 • הציוד יוחזק במצב פעולה תקין.

 • לוודא שאף פריט של הציוד המבוטח לא יהא נתון במתכוון לתנאים של עומס יתר.

 • כל פריט של הציוד המבוטח יופעל אך ורק על ידי מפעיל מוסמך, ובאם הדבר נדרש על פי חוק, יופעל אך ורק על ידי מפעיל בעל רישיון תקף.

 • כל בדיקה תקופתית הנדרשת לפי החוק תבוצע במועדה. המבוטח יצטייד בדוח מבחן המאשר הפעלת הציוד, במידה ודוח כזה נדרש על פי חוק.

 

 


 

חישוב השיפוי

במקרים בהם הנזק לפריט מבוטח ניתן לתיקון, ישלם המבטח את כל ההוצאות ההכרחיות כדי להחזיר את הפריט בתוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה מיד לפני קרות הנזק, ללא ניכוי בלאי בגין חלקים שהוחלפו.

 

כן ישלם המבטח את הוצאות הפירוק וההקמה מחדש, שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי ההובלה הרגילים לבית המלאכה, והיטלים אם יחולו כאלה ואינם ברי החזרה. אם התיקונים יבוצעו בבית-מלאכה שבבעלות המבוטח, ישלם המבטח את עלות החומרים ושכר העבודה שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים משכר העבודה, לכיסוי ההוצאות הכלליות. במקרה ועלות ההחזרה למצב פעולה תקין תגרור אחריה החלפה של ליפוף חשמלי או של חלפים המתבלים עקב שימושם, ייעשה ניכוי מתאים עבור בלאי.

 

המבטח לא ישלם עבור שינויים, תוספות, שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו בעת ביצוע תיקונים המכוסים על פי הפוליסה. המבוטח ישא על חשבונו בעלותם של תיקונים ארעיים כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים המכוסים על פי הפוליסה.

 


 

אובדן מוחלט

אובדן מוחלט לפי הפוליסה מוגדר כאחד משלשת המצבים הבאים:

 • הפריט המבוטח יצא מכלל שימוש או ניזוק במידה שתיקונו בלתי אפשרי.

 • עלות התיקונים שווה או עולה על ערכו הממשי של הפריט.

במקרה של אובדן מוחלט, ישולמו תגמולי הביטוח לפי הערך הכספי הממשי של הפריט לפי הגדרתו בפוליסה.

ערכה של הניצולת (רצוי להגביל עניין זה בפוליסה - במועד ההתקשרות - לניצולת שניתנת לשימוש ע"י המבוטח) יופחת מהשיפוי שעל המבטח לשלם.

 

 


 

הרחבות וכיסויים נוספים:

הכיסוי לפי ההרחבות אינו אוטומטי אלא חל רק אם הדבר צוין במפורש בתנאי הפוליסה. להלן רשימת הרחבות לדוגמא:

 

הוצאות מיוחדות: הביטוח מורחב לכלול הוצאות מיוחדות עבור עבודה בשבתות וחגים וכן משלוח אווירי עקב אבדן או נזק המכוסה על-פי פוליסה זו, עד לסכום שאינו עולה על 20% מסכום האבדן או הנזק הכולל.

 

ביטוח יסודות: הביטוח מורחבלכסות אבדן או נזק ליסודות הרכוש המבוטח באירוע בו נגרם נזק מכוסה לרכוש המבוטח, וזאת בתנאי שערך היסודות נכלל בסכומי הביטוח.

 

אבדן תאונתי - לגז קירור וחומרי הפעלה - למרות האמור בחריגים, הפוליסה מורחבת לכסות אבדן תאונתי של גז קירור או חומרי הפעלה אחרים במערכות המבוטחות, מכל סיבה שלא הוצאה מכלל ביטוח במפורש בחריגי הפוליסה.

 

 נזק נוסף:  אם בעת תיקון נזק המכוסה עפ"י פוליסה זו, יגרם נזק מכוסה נוסף לרכוש הנמצא בתיקון, יהיה גם נזק נוסף זה מכוסה במסגרת הפוליסה.

 

רכוש סמוך: הביטוח מורחב לכסות אבדן או נזק פיזי תאונתי לרכושו של המבוטח אשר לא ניתן לבטחו על פי פוליסה זו, והנמצא בחצרים בסמוך לרכוש המבוטח על פי הפוליסה, ובתנאי שהנזק נגרם כתוצאה ישירה מאבדן או נזק מכוסים לרכוש המבוטח, הכיסוי לפי הרחבה זו מוגבל לסכום או לשיעור שנקבע לגביה בפוליסה.

 

ביטוח עודף: באם לאחר נזק יתברר שסכום הביטוח של אחד הסעיפים בפוליסה נמצא בביטוח עודף, יוכל המבוטח להעביר את סכום העודף לסעיף אחר הנמצא בביטוח חסר. היה והמיון הנמצא בביטוח חסר יהיה גבוה יותר ישלם המבוטח את הפרמיה הנוספת בהתאם.

 

השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק: לאחר קרות נזק מכוסה, יוחזרו סכומי הביטוח לקדמותם, החל מיום האבדן או הנזק, תמורת פרמיה יחסית נוספת, אלא אם יורה המבוטח אחרת. סעיף זה אינו חל במקרה של טוטאל לוס - אובדן מלא אלא במקרה של נזק חלקי בלבד.

 

 תוספות לרכוש המבוטח: הפוליסה מורחבת לכסות, בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים, סכומים נוספים שמקורם בשינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח וכן בהטלת היטלים ומיסים נוספים על-ידי הרשויות המוסמכות על הרכוש כאמור ו/או עליות בערך הרכוש כתוצאה משינויים בלתי-צפויים. אחריותו של המבטח על-פי הרחבה זו לא תעלה על סכום השווה ל10%- מסכומי הביטוח המפורטים לכל סעיף; המבוטח מתחייב לדווח על שינויים אלה, תוך תקופת זמן המתקבלת על הדעת, ולשלם בהתאם את דמי-הביטוח הנוספים היחסיים המגיעים.

 

 סעיף שומה: מוסכם בזה, כי אם סכום האבדן או הנזק אינו עולה על על האחוז או הסכום שנקבע לכך בפוליסה (למשל, 5% מסכום הביטוח או 50,000 $ הנמוך משניהם), יסתפק המבטח לעניין ביטוח חסר - בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו של הרכוש שלא ניזוק.

 

 ויתור על תחלוף (שיבוב): המבטח מוותר על זכותו לשיבוב, שעלולה להתעורר נגד כל אדם בשירותו של המבוטח. מועצת הדירקטוריון, בעלי מניותיו של המבוטח, בני משק ביתו, למעט ויתור לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 

סעיף מס ערך מוסף: אפשר להסכים עם המבטח מראש, כי סכומי הביטוח אינם כוללים מס ערך מוסף.

 

התאמת ציוד הפוליסה: לכלול הוצאות בגין התאמת יסודות ו/או מבנה ו/או ציוד קיימים שלא ניזוקו לציוד המוחלף במקום הציוד שניזוק, הכיסוי לפי הרחבה זו מוגבל בדרך כלל לסכום או לאחוז מהנזק שנקבע לגביה בפוליסה.

 

תיקונים דחופים: לפי הרחבה זו המבוטח רשאי לבצע תיקונים קטנים ושחופים גם ללא בדיקה מוקדמת של שמאי, אולם מותנה כי עליו להודיע מיידית על הנזק לשמאי או למבטח ולשמור על החלקים שהוחלפו.

 

סכום ביטוח נוסף: לפי הרחבה זו הביטוח מכסה, בנוסף לסכומי הביטוח הרשומים בפוליסה ובתוספות גם סכומים נוספים שמקורם :

א. בשינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח.

ב. עליות בערך הרכוש שנובעות משינויים בשערי המטבע (בין שער מטבע של פוליסה זו לבין שער מטבע של מדינות אחרות שמהן נרכש חלק או כל הציוד המבוטח) או כל שינוי פתאומי או בלתי צפוי אחר הגורם לעליית ערכו של הרכוש המבוטח.

אחריותו של המבטח לגבי הרחבה זו לא תעלה על האחוז  מסכום הביטוח שנקבע לגביה בפוליסה.(למשל:  20% נוספים לסכום הביטוח הכולל הנקוב ברשימה). המבוטח מקבל על עצמו להודיע על הגדלות ו/או שינויים אלה תוך זמן סביר ולשלם את הפרמיה היחסית הנוספת החל מתאריך השינוי.

ביטוח חסר: במקום סעיף הביטוח החסר בפוליסה, נקבע, כי אם בעת תחילת תקופת הביטוח סכום הביטוח הנקוב ברשימה נמוך מ85%- מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח ברכוש חדש כנדרש בסעיף 2 בתנאי הפוליסה, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה לבין 85% מעלות ההחלפה הנ"ל. סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד בנפרד.

מומחים זרים וחלפים מחו"ל: ניתן להרחיב את הכיסוי ולכלול את עלות הובלתם של הציוד המבוטח, חלפים וכן מומחים זרים, ועובדים מחוץ לגבולות ישראל.

הוצאות מיוחדות: תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים, ניתן לכלול בביטוח הוצאות מיוחדות עבור משלוחים דחופים, שעות נוספות או עבודה בשבתות וחגים.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright