היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

דוח שמאי ודוח מהנדס בתביעת ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

תביעות ביטוח: בין דוח שמאי ביטוח לדוח מהנדס

את: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

 

 

 

פסלון צב החובש שני כובעים שונים ומשקפייםמיהו שמאי ביטוח?

עיסוק בשמאות ביטוח רכוש (למעט עיסוק בשמאות ביטוח רכב) אינו מחייב רישוי. למעשה מדובר על מקצוע חופשי שבו כל אדם רשאי להכריז על עצמו כשמאי ביטוח. בפועל מדובר על מקצוע הדורש מיומנות וידע מקצועי אותם ניתן לרכוש גם בקורסים ייעודיים לשמאי ביטוח.

 

דוח שמאי ביטוח אמור לכלול את המרכיבים הבאים:

אומדן הנזק  - בערכי שיפוי ובערכי כינון לעומת תביעת המבוטח. הסכום אמור להיות מבוסס על מחירון רשמי או על מספר הצעות רלוונטיות של גורמים שמתמחים בשיקום נזקים מסוד הנזק שנגרם. האומדן נעשה לפי מרכיבי הנזק לפי כל סעיף וסעיף. כך למשל נזק שנגרם לתכולת דירה יכלול פירוט לכל מרכיב של ריהוט או מכשיר חשמלי שניזוק. נזק שנגרם למבנה יכלול פירוט של שלבי השיקום השונים. כגון במקרה של נזק לרצפת דירה ייכלל רכיב של ירידת ערך כאשר הצבע של האריחים המוחלפים יהיה שונה מזה של האריחים שלא הוחלפו.

 • הסיבה הקרובה לנזק – שמאי הביטוח אינו אמור לקבוע אם מדובר על נזק מבוטח או לא מבוטח אלא לפרט את הסיבה הקרובה להתהוות הנזק. למשל במקרה של התפוררות חיפוי שיש של מבנה מגורים לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. יציין השמאי את סוג השיש ואת מקדם הבלאי הידוע לגביו, את שיטת העבודה שנעשתה בעת ביצוע העבודות (למשל שיטת ברנוביץ'), ואת משך הזמן שחלף ממועד התקנת השיש עד לגילוי ההתפוררות.

  קביעה סתמית שסיבת הנזק היא בלאי יכול שלא תעמוד במבחן המשפטי. על כן לשם כך על שמאי הביטוח כאמור, לציין את מקדם הבלאי הידוע לגבי הפריט לאור נסיבות השימוש/ההתקנה הספציפיות של הפריט שניזוק. במקרה של נשירה או התפוררות של חיפוי שיש חשוב לציין למשל אם מדובר על קורוזיה ובלאי של ווי המתכת שמחברים את השיש לבניין או של השיש עצמו או של שני הגורמים גם יחד תוך התייחסות נפרדת לכל אחד משני המרכיבים.

  גם בעניין זה השמאי אינו אמור להיכנס לסוגיית הכיסוי הביטוחי וההתיישנות שנמצאים בחזקתו של גורם מקצועי נוסף והוא היועץ המשפטי. מרוץ ההתיישנות עשוי להתחיל דווקא ממועד גילוי הנזק כך למשל בעניין הכיסוי עצמו בפוליסות מיוחדות כמו למשל הפוליסה לביטוח דירה, הכיסוי לנזקי צנרת
  חל לגבי נזקים שנתגלו במהלך תקופת הביטוח ולא דווקא אירעו בתקופת הביטוח.
   

 • נסיבות הנזק והגורמים המעורבים. גם כאן השמאי אינו נכנס לסוגיית הכיסוי הביטוח אולם דיוק בקביעת הגורמים המעורבים יכולה להביא להכרה או אי הכרה בכיסוי הביטוחי לפי נסיבות המקרה. כך למשל בחלק מהפוליסות לביטוח עבודות קבלניות אין כיסוי לכלי עבודה של קבלני משנה. כך אם אפשר, כי הסכם העבודה של קבלן המשנה עם הקבלן המזמין לא רק פוטר את הקבלן המזמין מאחריות לכלים של קבלן המשנה אלא שהוא גם מחייב את קבלן המשנה לערוך ביטוח לכלים אותם הוא מביא לאתר.
   

 • איתור הגורמים המעורבים חשוב גם לצורך איתור אפשרות קיומו של ביטוח כפל. בין אם נערך ביטוח על ידי מי מקבלני המשנה או אם נערך ביטוח מעטפת של הקבלן הראשי שאמור לכסות את הנזק באופן חלקי או מלא.
   

 • סכומי ביטוח – הערכת ביטוח חסר או ביטוח יתר ככל שקיימים או ככל שניתן להתייחס אליהם. כך למשל שמאי ביטוח רכוש לא יתייחס לערך מבנה מגורים מהסיבה שביטוח מבנה מגורים אינו כפוף לביטוח חסר.
   

 • אחריות חוקית – בדיקה של אחריות חוקית כלפי צד שלישי למשל בנזקי צנרת בדירה או לחילופין בדיקה של אחריות חוקית של צד שלישי כלפי המבוטח על מנת להכשיר את הדרך לתביעת תחלוף של המבטח.
   

 • גבול אחריות או גבול אחריות משני בפוליסה וסכום ההשתתפות העצמית.
   

 • משך הזמן הדרוש לשיקום הנזק על מנת לאמוד את סכום הפיצוי לאובדן שכר דירה, ככל שפיצוי כזה מגיע למבוטח לפי תנאי הפוליסה אותה רכש.

 

מיהו מהנדס – מהנדס הוא מקצוע אקדמי הדורש רישוי. חוות דעתו של המהנדס נדרשת לפעמים לצורך הערכה של שיקום הנזק ועבודתו נעשית בנוסף לעבודת השמאי ולא במקומה.

 

למרות הדמיון הרי שעבודתו של המהנדס היא יותר עבודה טכנית. המהנדס אמור לערוך מדידות מדויקות באתר הנזק. אם למשל מדובר על אירוע של שקיעת רצפה, עליו לעשות שימוש בפלס מים לפחות או בכלים אלקטרוניים לצורך מדידה של מידת השקיעה במקומות השונים במקום בציון המינימום והמקסימום של השקיעה בכל מקטע נתון. בנושא שיקום קונסטרוקציה, הוא יידרש גם לדאוג להכנתם של שרטוטים לצורך ביצוע עבודות השיקום.

 

מבחינת שיקום הנזק, המהנדס שעושה את עבודתו נאמנה אינו מסתמך על דוח השמאי אלא עורך כתב כמויות משל עצמו. לצורך אומדן העלות, הוא עורך הליך הדומה למכרז בין מספר קבלנים שמגישים הצעות מחיר לפי כתב הכמויות שערך המהנדס מתוכן הוא בוחר את ההצעה התאימה ביותר לשיקום הנזק.

 

בכל מקרה, חשוב לזכור הן מבחינת המבוטח והן מבחינת אנשי המקצוע, כי בתקופת שיקום הנזק, יש לערוך גם ביטוח עבודות קבלניות ולפעמים גם ביטוח אחריות מקצועית ואחריות המוצר. עלות הביטוחים מהווה גם היא חלק מעלות שיקום הנזק המבוטח.

 

בכל הקשור בביטוח דירה, זכותו של המבוטח לקבל עותק מכל דוח מומחה עליו מסתמך המבטח.

 

מה שמשותף לשני המומחים גם יחד הוא החשיבות לעמוד בלוח הזמנים התחום בדין לתגובת המבטח שהוא לא יותר מ30 ימים לאחר שהיו בידי המבטח כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. איחור בבירור החבות של המבטח משמעו שיהוי  והוא עשוי להיות מחויב על פי דין בשל השיהוי כשלעצמו בלבד, דבר הנחשב כהפרה של חוזה הביטוח שבין המבטח לבין המבוטח.

 

 

פורסם ביום 25/6/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright