היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

התיישנות תביעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

השעיית התיישנות

להתגבר על התיישנות ללא עורכי דין

מדריך התיישנות תביעה לתגמולי ביטוח
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

צילום של שעון חול עם צבעים אדום וירוקהתיישנות - Prescription הוא מונח משפטי המגביל את הזמן שבו ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בגין עניין מסוים. חוק ההתיישנות, קובע מסגרות ברורות לנושא ההתיישנות כך למשל את מניין ההתיישנות לגבי קטינים יש למנות החל מהיום שבו הגיעו לבגרות. בתי המשפט במדינת ישראל  לא ידונו בתביעה אשר תוגש לבית המשפט לאחר תום תקופת ההתיישנות

 

תקופת ההתיישנות מתחילה:

 

לפי סעיף 6 לחוק ההתיישנות - מניין תקופת ההתיישנות מתחיל ביום שבו נולדה עילת התובענה.

 

לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות - כאשר "נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה".

 

חוק חוזה הביטוח קובע תקופת התיישנות מקוצרת לביטוח רכוש, חיים, תאונה ונכות ועל כן בהגשת תביעות לבית משפט  יש לשים לב לתקופת ההתיישנות שנקבעה לאותו סוג של ביטוח.

 

תקופות ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח כנגד המבטחים בישראל לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981:

 

בביטוח רכוש (למעט פוליסות לביטוח ימי או אווירי), ביטוח חיים וביטוח תאונות אישיות (למעט נכות) - תקופת ההתיישנות, היא שלוש שנים מהיום שקרה מקרה הביטוח.

 

בביטוח נכות ממחלה או מתאונה - תקופת ההתיישנות, היא שלוש שנים מהיום שקמה למבוטח הזכות לתבוע את תגמולי הביטוח לפי תנאי הפוליסה.

 

 בתיקון מס' 6 לחוק חוזה הביטוח, נקבע, כי מועד תחילת מניין ההתיישנות לגבי תביעת נכות ממחלה או מתאונה, החל מהיום שקמה למבוטח הזכות לתבוע את תגמולי הביטוח לפי תנאי הפוליסה ולא מיום קרות מקרה הביטוח.

 

בביטוח אחריות חוקית – תביעת המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה על-פי החוק תביעתו של הצד השלישי (הנפגע) כלפי המבוטח.

 

כלומר כל עוד הנפגע זכאי להגיש תביעה כנגד המבוטח בבית-המשפט באפשרות המבוטח לתבוע את חברת הביטוח לשלם לנפגע לפי ביטוח האחריות שבידו בהתאם לסכומיו ,תנאיו ומגבלותיו וזאת בכפוף לחובתו של המבוטח להודיע למבטח על התביעה כנגדו בהקדם האפשרי.

 

חוזר יישוב תביעות – מחייב את חברת הביטוח ליתן הודעה למבוטח לגבי תקופת ההתיישנות של תביעתו בהבלטה מיוחדת.

 

בפוליסות אשר חוק הביטוח אינו חל לגביהן (כמו למשל ביטוח ימי ופוליסות שנערכו לפני כניסת חוק חוזה הביטוח לתוקפו), תקופת ההתיישנות עשויה להיות שונה .

 

 סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, קובע תקופת התיישנות מקוצרת של שלוש שנים מאז קרות מקרה הביטוח.

 

סעיף 9 לחוק ההתיישנות, שכותרתו "הודאה בקיום זכות":

 

"הודה הנתבע, בכתב או בפני בית משפט, בין בתוך תקופת ההתיישנות ובין לאחריה, בקיום זכות התובע, תתחיל תקופת ההתיישנות מיום ההודאה; ומעשה שיש בו משום ביצוע מקצת הזכות, דינו כהודאה לענין סעיף זה."

 

סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, שכותרתו "התיישנות":

 

"תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. בסעיף זה, "הודאה" - למעט הודאה שהיה עמה טיעון התיישנות."

 

ככלל, תקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, חלה אך ורק על תובענה לתשלום תגמולי ביטוח. כלומר, ניתן להחילה באופן מצומצם במסגרת מערכת היחסים בין המבוטח למבטח בלבד ואין היא חלה על זכויות תביעה שיש למבוטח כלפי מבטחו מכוח הדין הכללי, כגון הפרת החובה לנהוג בתום-לב בעת ניהול המשא ומתן, הפרת חובת הזהירות, הפרת חובת הנאמנות וכיו'ב. עילות אלה הן בנות תביעה תוך תקופת שבע השנים שבחוק ההתיישנות. (ראו: י' אליאס, דיני ביטוח, כרך ב', התשס"ב– 2002, עמ' 753; ע"א 3812/91 ברברה גרייס נ' אריה "חברה ישראלית לביטוח בע"מ", פ"ד מח(3) 441).

 

סעיף 70  לחוק חוזה הביטוח, קובע סייג להתיישנות בביטוח אחריות:

"בביטוח אחריות התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח."

 

סעיף 9 לחוק ההתיישנות מהווה חריג לתקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 31 לחוק חוזה הביטוח וכאשר מוכח, כי ניתנה על-ידי הנתבעת הודאה בכתב בדבר קיום זכות התובעת, יחל מניינה של תקופת ההתיישנות מחדש, מיום מתן ההודאה. "סעיף זה דורש שהודאת הנתבע תכיר "בקיום זכות התובע", כלומר בקיום "הזכות" אותה הוא תובע בבית המשפט. לכל הפחות צריך שהנתבע יודה בקיום כל העובדות הנדרשות כדי לבסס באופן ברור זכות זאת, כך שניתן וצריך יהיה להסיק כי הנתבע מודה, לא רק בעובדות, אלא גם בקיום הזכות ..." (ע"א 1017/91 פסח משה ו-51 אח' נ' הכפר הירוק ע"ש לוי (פסקה 8). "ההודאה חייבת לבוא מצד הנתבע וכי צורת המסמך המכיל לכאורה את ההודאה צריכה להעיד על היותו של המסמך "הודאה"... תוכן המסמך צריך ללמד במפורש על הודאה בקיום הזכות הנתבעת בבית המשפט. לכל הפחות, כך נקבע, על המסמך להעיד על כך שהנתבע הודה בכל העובדות הנדרשות כדי לבסס באופן ברור זכות זאת, כך שניתן וצריך יהיה להסיק כי הנתבע מודה, לא רק בעובדות, אלא גם בקיום הזכות". (רע"א 9041/03 בטחיש נ' מדינת ישראל משרד הביטחון (אתר נבו)).

 

כיצד ניתן להתגבר על המגבלות של תקופת ההתיישנות?

 

 לפני שקורה מקרה הביטוח - באמצעות תנאים מיוחדים של יועצי ביטוח שנקבעים בהסכמה מראש עם חברות הביטוח. כך ניתן לפעמים לקבוע בפוליסה, כי מניין ההתיישנות לא יחול כל עוד התביעה נמצאת בדיונים בין חברת הביטוח לבין המבוטח.

 

 לאחר שקרה מקרה הביטוח – ניתן לפעמים לסכם בהסכמה בין חברת הביטוח לבין המבוטח, כי מניין תקופת ההתיישנות ידחה עד לאחר בירור הנסיבות של מקרה הביטוח.

 

סקירת פסיקה בנושא התיישנות

 

התיישנות השתתפות עצמית בביטוח אחריות חוקית

 

הסכם התיישנות לפני חוק חוזה הביטוח

 

סקירת התיישנות שלא מדעת - עו"ד פגי שרון

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright