היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 ערך כינון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

תוכן המדריך


מהו ערך כינון


מלאי בתיקון או בשיפוץ


משמעות הכינון ותנאיו


חריגים לכינון


ערך כינון בביטוח דירה


ערך כינון לפי תנאי אש - ביט


הקשר לביטוח אובדן רווחים


ערך כינון בביטוח רכב


 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

למדריך עובד חברה סוכנות,        לכתבה בגלובס,           למדריך סכום הביטוח, ערך כינון בדירה,

אפשרות ביצוע הכינון במקום אחר         כיצד ניתן לממן את עלויות הכינון?

ערך כינון בביטוח עבודות קבלניות

מכשולים בתביעת ביטוח רכוש לפי ערך כינון

המגבלה לתקופת הכינון ואחריותו של סוכן הביטוח

ערך כינון - המדריך

מאת קטיה שורצמן   

 

תוכן המדריך

 

 

 

 

צילום אילוסטרציה של מבנה מלגומהו ערך כינון?

לפי עקרון השיפוי יש לחשב את סכום הביטוח ואת תגמולי הביטוח לפי ערכו הממשי של הרכוש המבוטח, דהיינו בניכוי בלאי.

 

בשל אותם מקרים בהם המבוטח אינו יכול לשוב לפעילות עסקית אם אינו מקים מחדש או מחליף בחדש נולד הצורך  לביטוח רכוש (מבנים מכונות וציוד בלבד, הואיל וערך כינון אינו חל על ביטוח מלאי) לפי ערך כינון, כלומר "חדש תמורת ישן".

 

התנאים לערך כינון אינם זהים וניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. התנאים המובאים במדריך זה הם למטרות הדגמה בלבד ובכל מקרה יש להתייחס לתנאי הפוליסה הספציפית.

 


מלאי בתיקון, בעיבוד, בניקוי או בשיפוץ

הכיסוי המקובל, כאמור אינו כולל ערך כינון למלאי אולם מבוטח המחזיק במלאי של אחרים למטרות תיקון, עיבוד, ניקוי, שיפוץ, שמירה ועוד עשוי להידרש במקרה של נזק לפצות את לקוחותיו לפי עלות של מלאי חדש. במקרים אלו, מן הראוי לבוא בדברים עם המבטח במועד עריכת הביטוח, להסביר לו את המצב המיוחד ולבקש ולקבל ממנו כיסוי לפי ערך כינון גם  לגבי אותו מלאי.


משמעות הכינון ותנאיו

כינון משמעו - עלות החלפה בחדש תמורת ישן. בתנאי שהרכוש אכן מוחלף או מוקם מחדש בפועל תוך הפרק הזמן שנקבע לכך לפי הפוליסה או תקופה נוספת באישור המבטח. ואחריות המבטח מוגבלת לעלות של רכוש רכישתו של רכוש חדש מאותו סוג ערך כינון - עלות החלפה בחדש תמורת ישן. בתנאי שהרכוש אכן מתוקן או מוחלף או מוקם מחדש בפועל תוך פרק הזמן שנקבע לכך בפוליסה (ניתן להסכים עם המבטח על תקופת כינון שונה מהתקופה הסטנדרטית במועד ההתקשרות), ואחריות המבטח מוגבלת לעלות רכישתו של רכוש חדש מאותו סוג וטיב (איכות) של הרכוש שניזוק, אך לא טוב יותר או רחב יותר.

 

סעיף הכינון אינו עולה תוספת פרמיה אולם יש לקבוע את סכום הביטוח לפי ערכי כינון, דיינו עלותו של רכוש חדש. כי אף סעיף ביטוח החסר יחושב לפי ערך כינון.

 

כאשר נכלל בפוליסה סעיף כינון גם הביטוח החסר מחושב לפי ערך הרכוש כחדש.

כלומר הנוסחה תהיה: סכום הביטוח לרכוש שניזוק חלקי ערכו כחדש כפול ערך הנזק בערכי כינון

 

המבוטח זכאי לקבל מקדמות מהמבטח תוך כדי התקדמות עבודות הכינון.

המבוטח רשאי לבצע את הכינון במקום אחר בתנאי שע"י כך לא תגדל אחריות המבטח.

אם המבוטח אינו מכונן את רכושו, יחושבו תגמולי הביטוח לפי ערך שיפוי.

 

אם הכינון אינו יוצא לפועל המבוטח אינו מקבל פרמיה מוחזרת הואיל והוא רכש לעצמו אופציה לכינון הרכוש.

 


חריגים לכינון

סעיף הכינון אינו חל בדרך כלל לגבי:

שיפוי בגין נזק למלאי

נזק הנגרם לפי הרחב ביטול סעיף חשמל - בחלק מהפוליסות.

אם המבוטח אינו מכונן את רכושו.

 אם המבוטח אינו מודיע למבטח תוך שישה חודשים מיום הנזק על כוונתו לכונן את הרכוש.

נזק שנגרם לרכוש שלא היה בשימוש ברשות המבוטח.

 


ערך כינון בפוליסה לביטוח דירה

סעיף 13 בתנאי המינימום המחייבים לביטוח הדירה ותכולתה בפוליסה התקנית מתייחס לערך כינון.

במועד ההתקשרות בהסכם הביטוח, המבוטח הוא זה הקובע (בהסכמת המבטח) אם בסיס השיפוי בשל נזק למבנה או גם לתכולה יהיה לפי ערך כינון המוגדר בפוליסה כהקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.

אחריות המבטח לפי סעיף זה מותנית לשיקום או החלפת הרכוש שניזוק ומוגבלת לסכום הביטוח שנקבע לכל פריט בנפרד, אם נקבע במפרט פוליסה ובסך הכל לא  תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי המבנה, התכולה, או הפריט, לפי הענין.

לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אבדן או נזק שנגרם לבגדים בלבד.

חישוב תגמולי הביטוח ייעשה לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינון, או ביום תשלום תגמולי הביטוח, לפי המוקדם משני התאריכים.

לפי תנאי המינימום יש להשלים את הכינון למבנה בתוך ששה חדשים מיום קרות מקרה הביטוח ולתכולה בתוך ששים ימים. אם המבוטח אינו יכול להשלים את הכינון בתוך התקופות הנ"ל מסיבות שאינן תלויות בן, תוארך תקופת ביצוע הכינון בתיאום בין המבוטח למבטח.


ערך כינון לפי תנאי אש - ביט

סעיף יז בתנאי פוליסת פוליסת "ביט" 2010 אש מורחב מתייחס לערך כינון

הביטוח אינו חל לגבי מלאי, אחריות המבטח מוגבלת לעלות הכינון באותו מקום של רכוש מאותו סוג או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק ושאינו נרחב מאותו רכוש בעת שהיה חדש.

 

את הכינון יש להשלים בתוך  24חודשים או תוך פרק זמן נוסף באישור המבטח בתוך תקופת הכינון.

 

הזמנת רכוש או עבודות תחשב כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין הכינון  בתנאי שהרכוש ישועבד לטובת המבטח עד לכינונו בפועל.

 

ההצמדה למדד/מט"ח היא לפי השער ביום ההוצאה בפועל ע"י המבוטח.

 

חריגים:

א מכונות או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם הנזק.

ב רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח תוך 6 חודשים מקרות מקרה הביטוח (או תוך כל תקופה נוספת שהמבטח ירשה), על כוונתו לבסס את תביעתו כאמור בסעיף זה.

ג רכוש שהמבוטח אינו רוצה או אינו יכול לכונן.

 

הרחבות:

רכוש לגביו הוצא צו הריסה - שלא  ניזוק ישירות אולם הוצא לגביו צו הריסה ו/או שנאסר בו השימוש ע"י הרשויות המוסמכות לכך בעקבות נזק בחצרי המבוטח או בסביבתו המיידית מסיכון מכוסה ,ייחשב כרכוש שניזוק ישירות מסיכון מכוסה.

 

דרישת רשויות - בסכום נוסף עד 10% מסכום הביטוח בעבור הוצאות לשינויים ותוספות הכרחיים שידרשו על ידי הרשויות המוסמכות לגבי אותו רכוש ואשר לא נדרשו לגבי אותו הרכוש לפני קרות מקרה הביטוח (למעט דרישות מיגון אש).

 

רכוש אשר אינו  נמצא בייצור שוטף אחריות המבטח – השיפוי מוגבל לעלות הכינון של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס קרוב לרכוש שאבד או ניזוק  בעת שהיה חדש ואינו נופל ממנו.

 

(הערה: יש להבדיל בין כיסוי לדרישת רשויות - המוגבל ב 10% משיעור הנזק - שהיא דרישה ספציפית לגבי הרכוש שניזוק לבין כיסוי לרכוש שאינו נמצא בייצור שוטף אשר הכיסוי לגביו אינו מוגבל גם כאשר הסיבה לכך שהרכוש אינו נמצא בייצור שוטף היא שינוי בתקינה ).

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright