היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הרחבות ביטוח רכב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

על המדריך הוירטואלי

 פוליסות וכו' באינטרנט

אפשרויות ביטוח

מתי נכנס הביטוח לתוקפו?

חובה ורכוש - ביטוחים שונים

משלים לביטוח חובה

תעריף ביטוח רכב עד 4 טון

החלפת רכב

הרשאים לנהוג

הפוליסה אינה מכסה

הגבלות השימוש

השתתפות עצמית

ביטוח רכב מעל 4 טון

מקיף

צד ג'

הרחבות

חובה  

ביטוח מקיף

ביטוח צד ג'

הרחבות לביטוח

העמסת יתר

רכב חליפי

שירותי גרירה

רעידת אדמה ומהומות

 מכשירים חשמליים

שבר שמשות הרכב

חפצים אישיים ברכב

 הגנה במשפט פלילי

 ערך כינון

שביתות ומהומות

רכב חליפי מוגבל ל

הטבות לרכב פרטי

תנאי V.I.P לרכב חברות

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים להעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

            

 

ביטוח רכב - המדריך - הרחבות לביטוח רכב

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 


רכב ראשי | רכב בnet | מחירים | רכב חובה | תביעות  רכב | הונאות רכוש  | הונאות חובה |

מסחרי מעל 4 טון | כתבות בגלובס


 

מערכות קול וטלוויזיות ברכב וכך גם גלגלים מיוחדים ואבזרים ותוספות שהוספו לרכב יש לבטח כהרחבה לביטוח המקיף.  בביטוח מערכות קול במסגרת עסקת חבילה של הרחבות לרכב ניתן לקבל במרבית המקרים ביטוח המקנה זכות לקבל מערכת קול חליפית עד גבול האחריות להרחבה זו. יש לשים לב לסכום ההשתתפות העצמית המיוחד שנקבע בדרך כלל להרחבה זו. הכיסוי אינו כולל במרבית המקרים על תקליטורים הנמצאים ברכב.

ראו גם ביטוח מכשירים חשמליים

 

 

 

אצל חברות ביטוח אחדות אפשר לרכוש הרחבה (בדרך כלל לרכבים חדישים) לפיה גם נזק בשיעורים נמוכים (55% ואפילו 45%) ייחשב לאובדן כללי המזכה את המבוטח במלוא ערכם כחדש.

בביטוח מסחרי מעל 4 טון נקבע, כי במקרה של "אובדן כללי" תשלם החברה את שווי האובדן או הנזק, אולם לא יותר מהסכום המבוטח וחברות הביטוח קובעות לפעמים השתתפות עצמית.

 

 

 

אצל מבטחים אחדים ניתן לרכוש תמורת פרמיה נוספת ביטוח לפי "ערך כינון" (חדש תמורת ישן) לרכב חדיש, כלומר, במקרה של אובדן מוחלט המבטח ישלם לכם את מלוא עלות ההחלפה בהגבלת תוספת האחוזים מערך הרכב הקיים הנקובה בפוליסה, למשל תוספת ערך של 10% לכל היותר.

 

 

הכיסוי המקיף אינו כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי מהומות וסכסוכי עבודה. במקרה של נזק ממשלת ישראל לא התחייבה לפצות את אזרחיה והפתרון היחיד האפשרי כיום הוא הרחבת הפוליסה לכלילת הסיכון.

 

לכן רצוי ומומלץ להרחיב את הביטוח המקיף תמורת פרמיה נוספת לכלול גם נזקי רעידת אדמה ונזקי מהומות וסכסוכי עבודה .

 

 

בכל הקשור בביטוח הוצאות משפט בשל אירוע המכוסה לפי פרק צד ג' וכיסוי חובה אין צורך בכיסוי מיוחד של הוצאות משפט הואיל והוצאות המשפט של המבוטח מכוסות במסגרת הביטוח הקיים לפי הוראת תנאי הפוליסה, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים וחוק חוזה הביטוח.

 

ההרחבה לכיסוי הוצאות המבוטח במשפט פלילי, היא הרחבה לכיסוי הניתן לפי תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ומוגבלת לגבול האחריות הנקוב לגביה ברשימה וכפופה להשתתפות עצמית מיוחדת.  הכיסוי אינו אחיד וקיימים הבדלים בין חברות הביטוח השונות. חברת הביטוח מתחייבת למנות על חשבונה עורך-דין למתן הגנה משפטית למבוטח בהליכים פליליים שינקטו נגדו בשל תאונת-דרכים שנגרמו בה נזקי גוף או רכוש. הווה אומר, כי בדרך כלל, אין כיסוי להוצאות משפט בשל עבירות תנועה שלא גרמו לנזקים.   אם חברת הביטוח לא העמידה לרשות המבוטח עורך-דין, רשאי המבוטח לפנות לעורך-דין על-פי בחירתו. וחברת הביטוח תשפה את המבוטח בשכר-טרחה ובהוצאות-הגנה עד גובה גבול אחריותה לפי כיסוי זה.  קיים הבדל בין המבטחים השונים בתנאי הכיסוי ובגבולות האחריות המגיעים במרבית המקרים ל 10,000 ש"ח ובחלק מהמקרים יש מגבלה לייצוג ע"י עו"ד מטעם המבטח. להלן, תנאים לדוגמא:

המגבלה לתשלום שכר- הטרחה: היא תעריף המינימום הקבוע בכללי לשכת עורכי-הדין.

הוצאות-ההגנה כוללות: מיסי-משפט, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקות פרטיכל, שכר-עדים, שכר-מומחים, כפי שייקבע על-ידי בית-המשפט, או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי, למעט כל קנס, פיצוי או עונש כספי המוטלים בגזר-דין.

ביטוח הוצאות ערעור –כפוף לכך יגיש לחברת הביטוח חות-דעת מפורטת ומנומקת של עורך-דין, לפיה קיים בסיס ענייני וסיכוי סביר להצלחתו של הערעור. והכיסוי לערעור נתון כולו לשיקול דעתה הבלעדי של חברת הביטוח.

חריגים מקובלים לכיסוי:

  • ·   הגנה משפטית בשל עבירות שיש לגביהן ברירת קנס.

  • ·   הגנה בשל תאונת-הדרכים שנגרמה בעת נהיגתו של נהג שהיה נתון להשפעת משקאות אלכוהוליים, סמים משכרים, או כל חומר אחר המשפיע על ערנות ועל שיקול דעת בנהיגה.

חובות המבוטח:

·   על המבוטח להמציא לחברת הביטוח כל מידע וכל מסמך הקשורים בהליכים המשפטיים, אשר ההוצאות בגינם מבוטחות לפי פרק זה, ולהורות לעורך-הדין להעמיד כל מידע וכל מסמך לרשות חברת הביטוח עם דרישתה.

 

על המבוטח להמציא לחברת הביטוח הודעה בכתב מיד לאחר אירוע תאונת-הדרכים או בסמוך לה בתוך התקופה שנקבעה למתן ההודעה בתנאי הפוליסה.

 

 

 

הביטוח המקיף של הרכב ללא כל הרחבה מיוחדת ישלם לכם נזקי שבר לשמשות  שנגרמו על-ידי פורצים או על-ידי מעשה זדון אולם אז יהא עליכם לשאת בסכום ההשתתפות העצמית שבמקרים רבים יעלה על עלות תיקון הנזק לשמשות.

 

חלק מהמבטחים מכסים גם שבר תאונתי של שמשות המכונית בהשתתפות עצמית נמוכה יחסית. שבר לשמשות המכונית מוגדר כשבר העובר לכל עובייה של השמשה. אחריותה של החברה מוגבלת לסכום הביטוח הרשום בפוליסה לשבר שמשות. כיסוי זה נכלל בפרמיה של ביטוח המקיף ואין צורך בתשלום פרמיה נוספת. תביעה לפי סעיף זה בלבד אינה משפיעה על הנחת העדר התביעות.

 

המבטחים שאינם משווקים כיסוי זה מאפשרים למבוטחים לרכוש מינוי להחלפת שמשות אצל זגגים.

 

 

 

תמורת תשלום פרמיה נוספת, אפשר להרחיב את הפוליסה לכסות אובדן או נזק על-ידי מקרה מבוטח למכשיר חשמלי המותקן התקנה של קבע ברכב המבוטח אשר בוטח לפי הרחבה זו עד לסכום הביטוח לגביה הנקוב ברשימה. הכיסוי המיוחד בדרך כלל אינו כולל: אנטנות, תקליטים, מכשירים אור-קוליים וקלטות. בלי קשר לביטוח, בעלי רכב רבים מצאו דרך להתגונן מפני גניבת מכשירי הרדיו-טייפ על-ידי התקנה של מכשיר רדיו-טייפ שחלקו החיצוני נשלף.

 

 

 

 

  1. המבטח רשאי לקחת על עצמו  את ניהול התביעה עבורכם.

  2. במקרה של תביעה רשאי המבטח לשלם לכם את מלוא גבול אחריותה לפי הפוליסה ולאחר תשלומו יהיה פטור מהמשך ניהול התביעה למעט הוצאות משפט סבירות שהוצאתם. האמור בזה חל גם לגבי מספר תביעות שאפשר ליחסן למקור אחד או לסיבה אחת.

  3.  חוק חוזה הביטוח קובע, כי "בביטוח אחריות רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו".

כלומר, נפגע רשאי לתבוע את הנזק שגרמתם לו מחברת הביטוח שביטחה אתכם, אולם המבטח אינו רשאי לשלם לו אם אתם מתנגדים לתשלום.

 

 

 

יים

כיסוי זה כמעט ולא ניתן להשיג כיום  אולם בעקרון כיסוי חפצים אישיים (בהשתתפות עצמית נמוכה יחסית) נועד לכלול אובדן או נזק,  על-ידי הסיכונים המבוטחים בפוליסה לחפצים אישיים של המבוטח, או של בני משפחתו הגרים עמו בקביעות, עד הסכום הנקוב לגביהם ברשימה.

 

כיסוי מיוחד זה אינו כולל: כסף מזומן, ניירות ערך, בולים, שטרות, תכשיטים, כלי עבודה או מכשירים, מכשירים חשמליים לרבות תקליטים וקלטות.

 

 

 

 

הכיסוי המקיף אינו כולל נזקי שביתות ומהומות. במקרה של נזק ממשלת ישראל לא התחייבה לפצות את אזרחיה והפתרון היחיד האפשרי כיום הוא הוספת הסיכון. לכן רצוי ומומלץ להרחיב את הביטוח המקיף תמורת פרמיה נוספת לכלול גם נזקי שביתות ומהומות.

 

 

 

אצל מבטחים רבים ניתן לרכוש כתוספת לביטוח המקיף כתב שירות לקבלת רכב חליפי, לכיסוי זה אין תנאים אחידים, והתנאים להלן מהווים דוגמא לכיסוי אפשרי בביטוח מקיף של רכב פרטי שגילו אינו עולה על 4 שנים.

זהו כתב שירות שניתן על-ידי חברת השכרה פרטית באמצעות חברת הביטוח, או עם הסוכן.

 

 

 

הכיסוי  לרכב חלופי מוגבל  בדרך כלל למקרים הבאים:

  • סה"כ כיסוי למשך התקופה הנקובה בכתב השרות.

  • במקרה של תאונה - לתקופה המתחילה לאחר היום שנקבע בכתב השירות (למשל 4 ימים) מיום התאונה ומסתיימת בתום מספר הימים שנקבעו בכתב השירות (למשל 11 ימים) מיום קבלת הרכב.

  • במקרה של גניבה - לתקופה המתחילה מהיום שנקבע בכתב השרות ומסתיימת כעבור מספר הימים שנקבעו בו.

מבוטח חייב לשמור על תקינות הרכב החלופי ולנהוג לגביו בהתאם לתנאים המפורטים בכתב השירות.

 

 

 

 

כמעט תמיד ניתן לרכוש במסגרת הכיסוי המקיף (ולפעמים אפילו צד ג') כתב שירות של חברה פרטית הנותנת שירותי גרירה. הכיסוי הוא לכל ימות השנה, למעט יום הכיפורים במשך 24 שעות ביממה. השירות כולל:

  • גרירה - כתוצאה מתאונת דרכים, תקלה מכאנית או גניבה.

  • התנעה.

  • תיקוני דרך קלים - החלפים על חשבון המנוי.

  •  חילוץ  - ממקומות סמוכים לדרך כתוצאה מתאונת דרכים או מתקלה מכאנית.

 

 

 

 4 טון

להלן ריכוז מרבית ההרחבות המקובלות אצל המבטחים. ההרחבות להלן מוגבלות בסכום הקבוע בפוליסה לגביהן וחלקן ניתן רק במסגרת תנאי קולקטיב כזה או אחר והתשלום עבורן נכלל בתעריף הבסיסי או ניתן תמורת תוספת פרמיה:

  1. ערכי כינון לרכב שגילו עד שנתיים.

  2. נזק טוטאלי 45%.

  3. הפיכת המגבלות לנהג מעל גיל 24 לנהג מעל גיל 21.

  4. השלמה לחובה.

  5. ריסק לנהג 80 אלף ש"ח.

  6. תאונות אישיות לנהג 80 אלף ש"ח.

  7. ביטוח השתלות אברים בחו"ל.

  8. תיקוני דרך וגרירה.

  9. רדיו/טייפ.

  10. טלפון ומכשירים אלקטרוניים אחרים.

  11. חפצים אישיים.

  12. ביטוח שמשות.

  13. רכב חליפי.

  14. הגנה במשפט פלילי.

  15. שביתות ופרעות, רעידת אדמה.

  16. חישוב השתתפות עצמית רק פעם אחת (לפי הסכום הגבוה) במקרה של מספר תביעות עקב מקרה אחד - למשל צד ג' ומקיף.

  17. ביטול השתתפות עצמית בתביעות צד ג בתביעות העולות על סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח.

  18. כינון הפוליסה לאחר נזק ללא ניכוי מהתביעה.

  19. ויתור על חישוב לפי "תקופה קצרה" בביטול  ע"י המבוטח.

  20. כלילת מערכת ההגנה של הרכב בכיסוי מקיף ללא פרמיה.

  21. הגדלת גבול אחריות כלפי צד ג' עד כדי  $100,000 ואפילו יותר ללא פרמיה.

 

 

 

ת עצמית

  1. השתתפות עצמית מוקטנת למוסך הסדר.
     

  2. ויתור על השתתפות עצמית בתביעת צד ג' כאשר נגרם טוטל לוס לרכב.
     

  3. השתתפות עצמית אחת למקרה בו נפגעו מספר כלי רכב הנמצאים בבעלות אחת.

 

 

 

המבטח מוותר על הפרמיה בעבור כינון הפוליסה לאחר נזק או תביעת צד ג'. הויתור יכול להיות לגבי כל הפוליסה או לגבי צד ג' בלבד.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright