היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח שכר דירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח אובדן שכר דירה

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

אובדן שכר דירה תנאי ביט 2013

 

על ביטוח אובדן שכר דירה

 

ביטוח אובדן שכר דירה הוא הרחבה לביטוח הרכוש המכסה הוצאה לשכר דירה חלופי בתקופת השיקום בעקבות הנזק או מפצה את המבוטח בשל אובדן שכר הדירה אשר אמור היה להיות משולם על ידי השוכר בשל חוסר האפשרות לעשות שימוש בנכס המבוטח בשל מקרה ביטוח.
 

הכיסוי לפי סעיף זה אינו אחיד וקיימים הבדלים ניכרים ביותר בין סוגי הפוליסות והכיסויים השונים.

 

בעקרון, הכוונה היא לכיסוי לפי ביטוח המבנה (בחלק מהפוליסות ניתן כיסוי לאובדן שכר דירה גם כאשר נערך ביטוח לתכולה בלבד).

 

בחלק מהפוליסות, אם כי לא בכולן קיים תנאי לכיסוי לפיו על המבוטח לשקם את הנזק כתנאי לכיסוי הביטוחי המוגבל לתקופת השיקום וגם לסכום מסוים הקבוע לשם כך בפוליסה או, כפי שנהוג בדרך כלל, באחוזים מסכום הביטוח למבנה (בדרך כלל 10%) או לגם לתכולה למשך התקופה הקבועה לשם כך בפוליסה.

 

כלומר, המגבלות הן:

 • סכום שנקבע ברשימת הפוליסה או המגולם בד"כ באחוזים מסכום ביטוח המבנה או מסכום הביטוח לתכולה או לכל הרכוש המבוטח.
   

 • תקופת פיצוי שנעה בד"כ בין חצי שנה (פוליסה לביטוח דירה) ולשנתיים או יותר בפוליסות עסקיות.

 

בכל מקרה, יש לשים לב להבדלים בין תוכניות הביטוח השונות העשויים להיות משמעותיים ביותר ולהתאים את הביטוח, לצרכי המבוטח במועד ההתקשרות או במהלך תקופת הביטוח.

 


האופציות לגבי סכום הביטוח לכיסוי זה הן:

 

 • סכום ביטוח נוסף, כפי שנקבע בפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה  ותכולתה המכסה באופן אוטומטי מעל ומעבר לסכום הביטוח 10% מסכום ביטוח המבנה לביטוח שכ"ד.
   

 • סכום הכלול בסכום הביטוח, כלומר, על המבוטח לשלם פרמיה נוספת בעבור הכיסוי למקרה של נזק מסיבי המתקרב לטוטל לוס על מנת שסכום הביטוח יספיק להרחבה זו. כך למשל בתנאי "ביט"  אש מורחב

 

 


ביטוח הוצאה לשכר דירה או ביטוח אובדן שכר דירה?

 

בבדיקת הכיסוי הביטוחי יש לשים לב לזיקות השונות לעניין זה והן זיקת המשכיר וזיקת המשתמש (הבעלים או השוכר).

אפשר, כי הכיסוי יכלול רק הוצאה לשם שכירת מקום חילופי בתקופת השיקום ולא ביטוח אובדן שכר של המשכיר. אופציה מסוג זה מצויה למשל בכיסוי לפי תנאי ביט 2010 המכסה  תשלום שכר דירה בעבור שכירת דיור חלופי אך לא אובדן שכ"ד של המשכיר אותו יש לבטח במסגרת הפוליסה לביטוח אובדן רווחים, או בהתאמה מיוחדת של פוליסת האש.

במקרה הנדון, נוצר מצב מעניין, לפיו השוכר, אם נכלל בשם המבוטח בביטוחי המשכיר לפי פוליסת ביט, יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בשל תוספת לשכ"ד שיהא עלו לשלם במקום החלופי כולל הוצאות התאמת הנכס החלופי לצרכיו בעוד המבוטח עצמו, המשכיר לא יקבל תגמולי ביטוח בשל אובדן דמי השכירות, אלא אם כן רכש ביטוח אובדן רווחים לעניין זה או התאים באופן מיוחד את הפוליסה לביטוח אש.

 

 

 

הכיסוי לפי תנאי "ביט" אש מורחב

"יט. דמי שכירות

מוסכם ומוצהר בזה כי אם לא צויין אחרת ברשימה הביטוח לפי פוליסה זו מכסה:

 

 1. דמי שכירות ו/או דמי ניהול נוספים אשר ידרשו לתשלום עבור מבנה חילופי למבוטח בעל המבנה שניזוק.

 

 1. סכום נוסף שידרש עבור התאמתו של המבנה החילופי לצרכי המבוטח בעל המבנה שניזוק.

 

 1. דמי שכירות אשר המבוטח, שוכר המבנה, חייב בפועל בתשלומם עבור המבנה המוחזק על-ידו בשכירות, אשר יצא מכלל שימוש, בתנאי, כי לא שולם עבור מבנה חליפי כמצוין בס"ק 1 לעיל.
   

 2. סך דמי שכירות סבירים נוספים שעל המבוטח, שוכר המבנה החלופי, לשאת בגין הפרש דמי השכירות שבין המבנה בשכירות שניזוק לבין המבנה החילופי שהמבוטח שוכר

הכיסוי האמור לעיל יהיה תקף כל עוד המבנה הניזוק אינו ניתן לשימוש, אך לא יותר מ 12- חודשים מיום הנזק וסה"כ השיפוי לפי סעיף זה לא יעלה על שיעור של 10% מסכום הביטוח של המבנה הניזוק ובכל מקרה לא יותר מדמי שכירות הכרחיים שישולמו בפועל.

 

כמו כן מוסכם בזה כי באם במקום דמי שכירות יהיה על המבוטח לשלם בהתאם לחוזה עם בעל המבנה הוצאות תפעול, תחשבנה הוצאות אלו כדמי שכירות לצורך סעיף זה.

לעניין סעיף זה, מוסכם כי מניעת גישה לרכוש המבוטח כתוצאה מנזק ע"י סיכון מבוטח לרכוש השכן לחצרי המבוטחים , תחשב כנזק לרכוש המבוטח."

 

יש לשים לב, כי לפי האמור בסעיף זה, אין חובה על המבוטח לשקם את המבנה הניזוק והפיצוי אינו מוגבל לתקופת ביצוע שיקום המבנה אלא רק למשך התקופה הנקובה בפוליסה (12 חודשים) ולא יותר מהשיעור הקבוע (10% מסכום הביטוח של המבנה שניזוק).

 

כמו כן, יש לשים לב, כי התשלום הוא בגבולות סכום הביטוח הכללי. כלומר כאשר מבטחים רכוש הנמצא כולו במקום אחד, חשוב להגדיל את סכום הביטוח על מנת לכלול כיסוי גם במקרה של טוטל לוס. אולם אם מבטחים רכוש הנמצא בפיזור בין אתרים שונים בסכומי ביטוח דומים, אזי אפשר אולי לוותר על הגדלת סכום הביטוח לכיסוי זה, בהתאם לנסיבות של הפוליסה הספציפית.

 

 

הכיסוי לפי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה:

"10. (3) (א) אובדן שכר דירה של הדירה או ההוצאות בשל שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד מבוצעות בדירה פעולות לתיקונה, שיפוצה ובנייתה מחדש, וכל עוד אין הדירה מתאימה למגורים;
 

(ב) הפיצוי לפי פסקת משנה (א) יחושב על פי שכר דירה מקובל עבור דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה מרבית של 6 חדשים החל ביום קרות מקרה הביטוח או בסכום מרבי שלא יעלה על 10% מסכום ביטוח הדירה, לפי הנמוך מבין השניים, וזאת אף אם הפיצוי הכולל עולה על סכום ביטוח הדירה; תשלום לפי פסקה זו מותנה בהוכחה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן מוצא בפועל;
 

(4) המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לפי פסקה (3) אם אי אפשר יהיה לקומם את הדירה מסיבה כלשהי. "
 

 

 


השוואה בין תנאי אש ביט לבין ביטוח הדירה

 

להלן ההשוואה לפי הכיסוי המינימאלי, כאשר בכל מקרה, ניתן למצוא הרחבות מובנות בחלק מפוליסות הדירה או גם לכלול הרחבה מיוחדת בביטוחי הדירה או העסק לפי צרכי המבוטח.

 

  דירה אש - ביט
תקופת השיפוי הסטנדרטית

בד"כ 12 חדשים

12 חודשים

שיפוי מעבר לסכום הביטוח

קיים

אינו קיים

שיפוי מסכום ביטוח התכולה

בד"כ אינו קיים

אינו קיים

שיעור השיפוי הסטנדרטי

15% מסכום ביטוח המבנה

10% מסכום ביטוח המבנה

אובדן שכ"ד למשכיר

קיים

 קיים

הגבלת פיצוי לתקופת השיקום

קיימת

אינה קיימת

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright