היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיוטה ראשונה לפוליסת רכב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

 

ביטוח רכב מקיף

ביטוח רכב צד ג'

הרחבות ביטוח רכב

ביטוח רכב חובה  

 

מדריכים וטיפים של ביטוח רכב

טיוטה שניה של התקנות מחודש יולי 2009

 

 

 

טיוטה I: הפוליסה התקנית החדשה לרכב

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 טיוטה השלישית של הפוליסה התקנית

לכתבה: סעיפים טעוני תיקון בפוליסה התקנית לביטוח רכב

 

הפיקוח על הביטוח פרסם בתחילת חודש ספטמבר 2008, טיוטת תקנות לפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. הפיקוח על הביטוח מקבל הערות עד  5/10/2008. להלן התייחסות לעדכונים הכלולים ושאינם כלולים בתקנות החדשות.

 

העדכונים שאינם כלולים:

התקנה החדשה אינה כוללת עדכונים המתבקשים כאשר בוחנים מחדש את נוסח הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. כמו למשל הפניית תשומת לבם של המבוטחים לזכויות המוקנות להם לפי שני חוזרים בעניין ביטוח רכב:

 

חוזר השמאים - התקף מיום 1/10/2007 וחל אף לגבי תביעות צד ג'. החוזר מחייב, בין היתר, את המבטחים (לפי סעיף 7 א' לחוזר) למסור למבוטחים במועד ההתקשרות בביטוח דף הסבר הכולל מידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והליך השומה, הזכויות העומדות למבוטח על פי הפוליסה, והצעדים שעליו לנקוט לשם מימוש זכויותיו. 

 

חוזר לחישוב תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור - התקף מיום 1.1.01 וענינו חיוב המבטח בניכוי או בזיכוי המבוטח בשל משתנים המעלים או המפחיתים את ערך הרכב בחישוב תגמולי הביטוח בשל אובדן גמור.

 

העניין הוא שמרבית המבוטחים אינם מודעים לזכויות המוקנות להם מתוקף החוזרים הנ"ל ועל כן אינם יכולים למצותן.

 

חיוב המבטחים לפרט בהצעות המחיר למבוטחים: סכומי ההשתתפות העצמית, גיל הנהג הצעיר, גבולות האחריות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג', פירוט חישוב הפרמיה לכינון הפוליסה לאחר נזק וזאת בנוסף למשתנים המפחיתים או המעלים את ערך הרכב לפי החוזר המוזכר לעיל

 

היעדר התייחסות לסוגית מכירת הרכב יחד עם הביטוח.

 

אי הגבלת חריג נזק תוצאתי לפרק הרכוש בלבד.

 

הרכב עצמו עדיין מוגדר כיחידת הסיכון ולא הנהג - כך למשל, בעל רישיון נהיגה שאינו בעל רכב אינו יכול לרכוש לעצמו ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נהיגה ברכב.

 

 

 


 

העדכונים שיוצרים התנגשות מול הוראות מקבילות בביטוח דירה:

 

ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון מבוסס על תנאי מינימום המחייבים על פי חוק בדומה לביטוח הדירה ותכולתה. בחלק מסעיפי הפוליסות קיימת כיום הגבלה, כמו למשל בחישוב הפרמיה המוחזרת במקרה של ביטול הביטוח ע"י המבוטח לפני תום תקופת הביטוח, הצמדת סכום ההשתתפות העצמית ועוד. חלק מהשינויים המוצעים, כמפורט להלן אמורים ליצור הבדלים בין ביטוח רכב לבין ביטוח דירה, דבר העשוי ליצור בלבול בקרב משווקי הביטוח (הסוכנים)  אשר יידרשו לא רק לזכור את ההבדלים אלא להסביר את פשרם למבוטחים.

 

חיוב המבטח לפרט במפרט הפוליסה את הנוסחה לחישוב כינון הפוליסה בעקבות נזק - מן הראוי היה לחייב את המבטח לפרט בשלב הצעת המחיר למבוטח אם הוא פוטר אותו מתשלום פרמיית הכינון או לא על מנת שהמבוטח יוכל לקחת בחשבון מרכיב זה כחלק מהמחיר במועד ההתקשרות. בתקנות נקבעה נוסחה לחישוב לפי 70% מהפרמיה לכל פרק (רכוש או צד ג') בגינו הוגשה התביעה כפול ביחס שבין תגמולי הביטוח ששולמו בניכוי ההשתתפות העצמית לבין שווי הרכב (או גבול האחריות לפי פרק ב') - פרורטה עד תום תקופת הביטוח. - בביטוח הדירה ותכולתה חישוב הפרמיה בעבור השבת סכום הביטוח לקדמותו נעשית לפי תגמולי הביטוח ששולמו בפועל.

 

הארכת הביטוח - טעונה הסכמה בכתב של המבוטח לפני תום תקופת הביטוח הקודמת ולא עוד חידוש אוטומטי. עניין זה עשוי להותיר מבוטחים רבים ללא ביטוח בעת החידוש הואיל ולפי הנוהג הקיים כיום מבוטחים רבים מסתמכים על חידוש הביטוח מדי שנה באמצעות הסוכן. גם כאן נראית אפשרות לחשיפת הסוכנים לאחריות מקצועית בשל אי הבהרת השינוי בעניין זה למבוטחים. - סעיף מקביל אינו כלול עדיין בביטוח הדירה.

 

השתתפות עצמית אחת לנזק אחד - לפי פרקי הרכוש וצד ג'  - סעיף מקביל אינו כלול עדיין בביטוח הדירה (כאשר תנאי המינימום אינם כוללים עדיין פרקים נוספים לפרקי ביטוח המקיף למבנה ולתכולה)

 

ביטול ההצמדה של סכומי ההשתתפות העצמית - הסיבה אינה ברורה - בפוליסת הדירה קיימת הצמדה של סכומי ההשתתפות העצמית.

 

ביטול הביטוח חישוב הפרמיה מוחזרת לפי חישוב פרור- טה - במקרה של מכירת רכב, החזרת רישיון או פטירה. חישוב הפרמיה במקרה של ביטול ביטוח הדירה על ידי המבוטח מכל סיבה שהיא יהיה לפי חישוב "תקופה קצרה".

 

ביטול הביטוח חישוב שונה לתקופה קצרה - 5% מהפרמיה השנתית בעבור שבעת הימים הראשונים ו-0.3% בעבור כל יום ביטוח נוסף - עניין זה ייצור הבדלים בין סעיף הביטול לפי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה ועשוי אף הוא להביא לאחריות מקצועית מוגברת של סוכני הביטוח.

בביטול ביטוח הדירה על ידי המבוטח הוא יחוייב לפי חישוב "תקופה קצרה" ב 10% מהפרמיה השנתית לכל חודש או חלקו בו היה הביטוח בתוקף בתוספת סכום גלובלי בשיעור של  10% מהפרמיה השנתית.

 

סעיף החלפת רכב - בוטל - בביטוח דירה המבוטח יכול להעביר בהודעה למבטח את הביטוח לדירה חדשה שרכש בקיזוז הפרשי הפרמיה.

 

עדכון המבוטח על קבלת כספים מצד ג (בתביעת תחלוף) - חיוב זה אינו קיים בביטוח הדירה

 


 

העדכונים העשויים לייקר את הביטוח לכלי רכב חדשים ולכלי רכב שבאחריות

 

רכב שגילו עד שנתיים יתוקן בחלפים חדשים ומקוריים בלבד - עניין העשוי לייקר את פרמיות ביטוח המקיף לכלי רכב חדשים.

 

רכב שיש לגביו אחריות יצרן או יבואן, יתוקן בהתאם לתנאי האחריות - עניין העשוי לייקר את פרמיות ביטוח המקיף לכלי רכב באחריות יצרן.

 

 


 

העדכונים הנוספים

 

היעדר אפשרות לכלול בפוליסה הרחבה לעניין כיסוי נזקי גוף הכוונה כנראה, לאסור אפשרות לביטוח משלים לחובה ועל כן, מן הראוי היה לציין שמדובר בכיסוי חבות חוקית בשל נזקי גוף על מנת לאפשר למבטחים ולמבוטחים החפצים בכך לכלול הרחבה לעניין ביטוח תאונות אישיות.

 

אבזרים או תוספות צמודות שאינם מופיעים במחירון הרכב - הכיסוי לא יהיה אוטומטי ועל המבטחים (כנראה הסוכנים) לברר את קיומם בשלב הצעת הביטוח. סעיף זה, נראה, כי ישית אחריות מקצועית נוספת על כתפיהם של סוכני הביטוח אשר יאלצו לעשות עבודה נוספות ולשאת באחריות לתוצאות.

 

כלילת כיסוי לרכוש המותקן ברכב כמו מערכות קול וטלפון המחויב כיום בביטוח מיוחד.

 

חישוב הפיצוי - כולל ירידת ערך וצרוף מ.ע.מ. למעט כאשר המבוטח רשאי לנכות מ.ע.מ. - מן הראוי היה להגביל עניין זה רק לגבי סכום המ.ע.מ. אשר נוכה בפועל ע"י המבוטח.

 

אובדן גמור לרכב שלא שילמו בגינו מיסים - לסעיף זה הוסף גורם המ.ע.מ. גם כאן מן הראוי להגביל עניין זה רק לגבי סכום המ.ע.מ. אשר נוכה בפועל ע"י המבוטח

 

גיל הרכב - יחושב מעתה לפי המועד שחלף ממועד הרישום של הרכב ולא לפי גיל הרכב המופיע ברישיון.

 

סעיף השבתת רכב - הוסף מעתה לפוליסה התקנית.

 

צד ג' - התאמת הכיסוי לאמור בסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח.

 

עדכון חריג  סמים - יהיה לגבי סמים מסוכנים בלבד לפי הגדרתם בפקודת סמים מסוכנים

 

חובת הגילוי - ביטול החובה להודיע על דרישות מיוחדות שדרשו מבטחים קודמים.

 

חובת מסירת דוח התביעות למבוטח - יהיה לבקשתו של המבוטח אך לא מצוין טווח הזמן למסירת הדוח מיום הבקשה.

 

השתתפות עצמית פי 5 - אם בעת קרות מקרה הביטוח היה הנהג נתון תחת השפעת משקאות אלכוהוליים בשיעור העולה על המידה הקבועה בתקנות התעבורה. מן הראוי לסייג החריג למקרים שלא היו קשורים למצבו של הנהג כמו למשל פגיעת צד ג' בהמתנה לרמזור, פגיעה בחניה כאשר המבוטח טרם הניע את הרכב, נזקי טבע וכו'.

 

חיוב המבטח בריבית צמודה לתגמולי ביטוח המשולמים לצד ג' - מתום 30 יום ממסירת התביעה.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright