היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח רכב צד ג'

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

תקנות לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מאוקטובר 2012                 

ביטוח צד ג' רכב - המדריך

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

תוכן המדריך

 

 

המדריך לביטוח רכבמדריכים וטיפים        ביטוח רכב מקיף
ביטוח רכב צד ג'             הרחבות ביטוח רכב
ביטוח רכב חובה  

 

 

 

 

גבול האחריות בביטוח רכב בפרק אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג') אינו אחיד וניתן למצוא הבדלים שיכולים להגיע אפילו למאות אלפי שקלים בין המבטחים השונים. במקרה של נזק גדול לרכוש צד שלישי ההבדל עשוי להיות משמעותי. לכן חשוב לבדוק את ההבדל בין גבולות האחריות בין ההצעות השונות שמוגשות לכם לפני בדיקת מחיר הביטוח.

 

 

 


 

 

הפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח (המבטחים מרחיבים, בדרך כלל, את הביטוח לכלול  גם את אחריותו החוקית של כל אדם אחר הנוהג ברשות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח (וזאת בתנאי שהפוליסה מבטחת את נהיגתו של אדם אחר ברשות המבוטח).

 

הכיסוי מוגבל למטרות שימוש אשר הוגדרו בפוליסה במפורש ואחריותו של המבטח לא תעלה על הסכום הרשום בפוליסה כגבול אחריותו.

 

 


 

אינו כולל:

 • נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או הנהג .

 • נזק לרכוש הנמצא בפיקוחם, או בשמירתם של המבוטח או הנהג  או אחד מבני ביתם.

ראו  סקירת פסק דין של המחוזי הנותן פרוש למונח "בן משפחה" בפוליסת רכב

 

 

ביטוח צד שלישי ל מסחרי מעל 4 טון (ולפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 עד 3.5 טון) אינו כולל גם:

 • נזק לרכוש המובל, או הנגרר על-ידי הרכב.

 • נזק לגשר או לדרך, שנגרם כתוצאה ממשקל הרכב או המטען המובל עליו.

סייגים נוספים לכיסוי - התנאים והסייגים אינם אחידים וביטוח מסחרי מעל 4 טון (ולפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 עד 3.5 טון) אינו מוגן בתנאי מינימום המחויבים עפ"י חוק (פוליסה תקנית) כמו פרטי ומסחרי עד 4 טון (ולפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 עד 3.5 טון). לכן, בדקו בפוליסה שלכם לעומת פוליסות אחרות לפני ההתקשרות בהסכם הביטוח או חידושו.


 

 

 

אחריות המבטח  לפי הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' מוגבלת לתשלום הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל המקרה המבוטח, עד לגבול אחריותה הרשום ברשימת הפוליסה (המפרט).

 

אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי יכולה להיות גבוהה יותר מגבול אחריות החברה וכל סכום של הפרש כזה ישולם על-ידי המבוטח לצד השלישי מכיסו.

 

המבטח ישלם בנוסף לנזק שנגרם לצד השלישי גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה ביטוח.

 

לפי תנאי הפוליסה לפרטי ומסחרי עד 4 טון (ולפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 עד 3.5 טון) גבול אחריות החברה הוא למקרה ולתקופה אולם לאחר תשלום תגמולי הביטוח חוזר גבול האחריות לקדמותו באופן אוטומטי תמורת דמי ביטוח נוספים.

 

את גבולות האחריות המקובלים לצד ג' ניתן ורצוי להגדיל תמורת פרמיה נוספת.

 


 

 

 

בכל הקשור בביטוח הוצאות משפט בשל אירוע המכוסה לפי פרק צד ג' וכיסוי חובה אין צורך בכיסוי מיוחד של הוצאות משפט הואיל והוצאות המשפט של המבוטח מכוסות במסגרת הביטוח הקיים לפי הוראת תנאי הפוליסה, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים וחוק חוזה הביטוח.

 

ההרחבה לכיסוי הוצאות המבוטח במשפט פלילי, היא הרחבה לכיסוי הניתן לפי תנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון (ולפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 עד 3.5 טון) ומוגבלת לגבול האחריות הנקוב לגביה ברשימה וכפופה להשתתפות עצמית מיוחדת. 

 

הכיסוי אינו אחיד וקיימים הבדלים בין חברות הביטוח השונות. חברת הביטוח מתחייבת למנות על חשבונה עורך-דין למתן הגנה משפטית למבוטח בהליכים פליליים שינקטו נגדו בשל תאונת-דרכים שנגרמו בה נזקי גוף או רכוש. הווה אומר, כי בדרך כלל, אין כיסוי להוצאות משפט בשל עבירות תנועה שלא גרמו לנזקים.   

 

אם חברת הביטוח לא העמידה לרשות המבוטח עורך-דין, רשאי המבוטח לפנות לעורך-דין על-פי בחירתו. וחברת הביטוח תשפה את המבוטח בשכר-טרחה ובהוצאות-הגנה עד גובה גבול אחריותה לפי כיסוי זה.  קיים הבדל בין המבטחים השונים בתנאי הכיסוי ובגבולות האחריות המגיעים במרבית המקרים ל 10,000 ש"ח ובחלק מהמקרים יש מגבלה לייצוג ע"י עו"ד מטעם המבטח. להלן, תנאים לדוגמא:

 

המגבלה לתשלום שכר- הטרחה: היא תעריף המינימום הקבוע בכללי לשכת עורכי-הדין.

 

הוצאות-ההגנה כוללות: מיסי-משפט, אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקות פרטיכל, שכר-עדים, שכר-מומחים, כפי שייקבע על-ידי בית-המשפט, או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי, למעט כל קנס, פיצוי או עונש כספי המוטלים בגזר-דין.

 

ביטוח הוצאות ערעור –כפוף לכך יגיש לחברת הביטוח חות-דעת מפורטת ומנומקת של עורך-דין, לפיה קיים בסיס ענייני וסיכוי סביר להצלחתו של הערעור. והכיסוי לערעור נתון כולו לשיקול דעתה הבלעדי של חברת הביטוח.

 

חריגים מקובלים לכיסוי:

 •  הגנה משפטית בשל עבירות שיש לגביהן ברירת קנס.
   

 • הגנה בשל תאונת-הדרכים שנגרמה בעת נהיגתו של נהג שהיה נתון להשפעת משקאות אלכוהוליים, סמים משכרים, או כל חומר אחר המשפיע על ערנות ועל שיקול דעת בנהיגה.

 

על המבוטח להמציא לחברת הביטוח:

 •  כל מידע וכל מסמך הקשורים בהליכים המשפטיים, אשר ההוצאות בגינם מבוטחות לפי פרק זה, ולהורות לעורך-הדין להעמיד כל מידע וכל מסמך לרשות חברת הביטוח עם דרישתה.
   

 •  הודעה בכתב מיד לאחר אירוע תאונת-הדרכים או בסמוך לה בתוך התקופה שנקבעה למתן ההודעה בתנאי הפוליסה.

 


 

 

1. המבטח רשאי לקחת על עצמו  את ניהול התביעה עבורכם.
 

2. במקרה של תביעה רשאי המבטח לשלם לכם את מלוא גבול אחריותה לפי הפוליסה ולאחר תשלומו יהיה פטור מהמשך ניהול התביעה למעט הוצאות משפט סבירות שהוצאתם. האמור בזה חל גם לגבי מספר תביעות שאפשר ליחסן למקור אחד או לסיבה אחת.
 

3. חוק חוזה הביטוח קובע, כי "בביטוח אחריות רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו".
 

כלומר, נפגע רשאי לתבוע את הנזק שגרמתם לו מחברת הביטוח שביטחה אתכם, אולם המבטח אינו רשאי לשלם לו אם אתם מתנגדים לתשלום.

 

 


 

 

אם פגעתם ברכוש של צד ג', עליכם למסור למי שנפגע על ידכם את הפרטים האישיים ופרטי הפוליסה בלבד. יש להימנע מכל הודאה באשמה, כי הודאה כזו לא תחייב את המבטח ואפשר, כי בסופו של דבר יהא עליכם לשלם את הנזק מכיסכם הפרטי.

 

הפוליסה קובעת, כי הודאה באשמה, התחייבות שלכם או של אדם מטעמכם לתשלום כלשהו לנפגע  או כל הצעה או הבטחה שניתנו ללא הסכמת המבטח מראש ובכתב, אינן מחייבות את המבטח.

 

אולם איסור ההודאה באשמה אינו חל על מסירת פרטי התאונה במשטרה או על מתן עדות בבית משפט, כך שאם נמסרה תלונה במשטרה עליכם למסור את פרטי האירוע למשטרה.

 

 

 

 

 

להלן ריכוז מרבית ההרחבות המקובלות אצל המבטחים. ההרחבות להלן מוגבלות בסכום הקבוע בפוליסה לגביהן וחלקן ניתן רק במסגרת תנאי קולקטיב כזה או אחר והתשלום עבורן נכלל בתעריף הבסיסי או ניתן תמורת תוספת פרמיה:

 

 1. השלמה לחובה.
   

 2. תיקוני דרך וגרירה.
   

 3. רדיו/דיסק.
   

 4. ביטוח שמשות.
   

 5. הגנה במשפט פלילי.
   

 6. חישוב השתתפות עצמית רק פעם אחת (לפי הסכום הגבוה) במקרה של מספר תביעות עקב מקרה אחד - למשל צד ג' ומקיף.
   

 7. ביטול השתתפות עצמית בתביעות צד ג בתביעות העולות על סכום ההשתתפות העצמית של המבוטח.
   

 8. כינון הפוליסה לאחר נזק ללא ניכוי מהתביעה.
   

 9. ויתור על: חישוב לפי "תקופה קצרה" בביטול  ע"י המבוטח, חיוב בפרמיה בשל הודעה של המבוטח  21 מראש וויתור על דמי פוליסה.
   

 10. הגדלת גבול אחריות כלפי צד ג' עד כדי  $100,000 ואפילו יותר ללא פרמיה.
   

 11. ועוד

 

 

 

 

 • הפיצוי לצד שלישי שרכבו ניזוק עקב תאונה - יכלול החזר כספי בגין הוצאות שונות שנתבעו על ידו, כגון הוצאות סבירות לשמירתו ולהעברתו של הרכב למקום הקרוב ביותר בו ניתן לתקן את הנזק והוצאות הגעתו של הצד השלישי למחוז חפצו לאחר התאונה.
   

 • פיצוי בשל אובדן רווחים - בזמן השבתתו של הרכב לצורך תיקונו ובלבד שהרכב המושבת הוא רכב מסחרי שנמצא בבעלות צד שלישי ומשמש לעיסוקו.
   

 • טיפול בתביעות צד שלישי - המבטח רשאי ולפי דרישת הצד השלישי חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך למבוטח בכתב בתוך 7 ימי עסקים מיום הדרישה והמבוטח לא התנגד בתוך 30 ימים. אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו כלפי הצד השלישי.

 

 

 

 

 

השוואה בין תנאי ביטוח צד ג' בין רכב פרטי  לבין דירה

בניגוד לדעה הרווחת, ביטוח צד ג' במסגרת פוליסת הדירה אינו כלול בתנאי המינימום המחייבים עפ"י חוק וזאת להבדיל מביטוח צד ג' לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון (ולפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 עד 3.5 טון) אשר תנאי המינימום לגביו מפורטים בפרק ב' של הפוליסה התקנית.

על פי החוק הקיים ניתן להנפיק ביטוח תכולת דירה ללא כיסוי צד ג' כאשר לפי הפוליסה התקנית ניתן לוותר על ביטוח הרכב (הרכוש) או על חלק מהכיסויים לגביו אבל לא ניתן לוותר על ביטוח אחריות חוקית בשל נזק לרכוש צד שלישי.

עם זאת בכל הקשור לתנאי הפוליסה התקנית, יש לתת את הדעת לאפשרות מבוטחים שבבעלותם לפחות 40 כלי רכב המבוטחים אצל מבטח אחד לוותר על תנאי המינימום הנקובים בתקנה.

הטבלה להלן מתייחסת להבדלים המובהקים ביותר. התייחסות מעמיקה עשויה להשתרע על פני ספר הכולל מאות עמודים.

 

 

רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון (ולפי הפוליסות שתוקפן מיום 3/10/12 עד 3.5 טון)

ביטוח תכולת דירה

תנאי מינימום מחייבים כחוק

כן, חלק מהתקנה

לא, אבל נהוג לכלול במסגרת ביטוח התכולה

כיסוי חבות בשל נזקי גוף

לא, יש לרכוש ביטוח חובה

כן, כלולה

גבול אחריות מינימאלי

אין

אין

אפשרות לביטוח צד ג' בלבד

קיימת ומקובלת ביותר

לא מקובל

הגבלת החוק לכיסוי חבות

אין הגבלה לחוק

בד"כ מוגבל לפקודת הנזיקין

אפשרות לכיסוי רכוש ללא צד ג'

אינה קיימת

אפשרית

כיסוי אחריותם של אחרים

בד"כ מורחב לכיסוי הנוהג

ברשות המבוטח.

לפעמים מורחב לכסות אחריות עובדים למקרה בדירה.

השבת גבול אחריות לקדמותו (כינון) לאחר תביעה

קיים

בדרך כלל אינו קיים

כיסוי בשטחי יהודה שומרון ועזה

קיים

בד"כ מוגבל לשטח מדינת ישראל. בחלק מהפוליסות כולל שטחים מוחזקים.

תשלום מלוא הנזק לתובע מעל ההשתתפות העצמית

מחויב עפ"י התקנה, והמבטח גובה מהמבוטח

בד"כ אינו מקובל

אחריות בשל נזק לרכוש השייך לעובד

כלולה, אם אינו נוהג ברכב

בד"כ אינה כלולה (אולם יש כיסוי מוגבל במסגרת התכולה).

חריג נזק תוצאתי

קיים בפוליסה התקנית

בד"כ אינו קיים (עדיין) בביטוח צד ג' בדירה.

חריג זיהום

אינו כלול

בד"כ כלול אך כולל כיסוי לאירוע תאונתי.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright