היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיוטה שלישית של התקנית לרכב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח רכב מקיף

ביטוח רכב צד ג'

הרחבות ביטוח רכב

ביטוח רכב חובה  

 

מדריכים וטיפים של ביטוח רכב

 

ביטוח רכב - למדריך

 

טיוטה שלישית של הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

 

 

ביום 26 ביולי 2010 פרסם הפיקוח על הביטוח טיוטה שלישית של הפוליסה התקנית  לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון.

 

עיקרי החידושים בטיוטה השלישית הם:

 

שווי רכב שאינו נכלל במחירון, יקבע לפי הערכת שווי שתצורף למפרט.

 

לאחר תשלום תגמולי הביטוח או החלפת הרכב בעקבות נזק המבטח לא יהיה רשאי לקבל זכויות המבוטח באביזרים ומכלולים שבגינם המבוטח אינו זכאי לתגמולי ביטוח.  

 

תשלום תגמולי ביטוח בשל נזק חלקי –  המבטח רשאי לבחור להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שגילו עד שנתיים ביום קרות מקרה הביטוח. אם כך בחר, אזי יוחלף החלק שניזוק בחלק חדש או מקורי הדומה לחלק המוחלף  באיכותו, בתכונותיו, ובתיאורו, ובצרוף הוצאות התקנה.

בהחלפה של חלק שיש לגביו אחריות יצרן המותנית בתנאים מסוימים לגבי אופן תיקון הרכב יפעל המבטח, ככל שיוכל, בהתאם להוראות האחריות .

המבטח יהיה אחראי לפגם אם החליף חלק שאבד או ניזק שלא בהתאם לתנאים המסוימים באחריות היצרן ואחריות היצרן הוסרה בגין פגם שנפל בהחלפה זו.

 

סעיפים בנושא השבתה והחלפת רכב  הועברו מפרק א' לתנאים הכלליים.

 

תחולת החריג בדבר נזק תוצאתי הוגבלה לפרק א', נזק לרכב.

 

חובת הגילוי לגבי נזקים שאירעו במהלך שלוש השנים האחרונות לא תחול לגבי התקופה שבה הרכב לא היה בבעלות המבוטח.

 

החזר הפרמיה בעקבות ביטול הפוליסה ע"י המבטח,יהיה לפי החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו.

 

פוליסה משועבדת תתבטל כעבור 30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטול לבעל השעבוד.

 

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח על פי פרק א', כל סכום שהמבוטח חייב לו בגין פוליסה זו או בגין פוליסה אחרת ואם וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח שטרם הגיע מועד תשלומם או חיוב אחר שטרם הגיע מועד קיומו.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright