היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

רותם אמפרט וביטוחי אחריות חוקית

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


האירוע במפעל רותם אמפרט ישראל - כסדנה לביטוחי אחריות

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

ההודעה של כיל לבורסה לניירות ערך בתל אביב

כתבה זו מבוססת על הודעת חברת כימיקלים לישראל לבורסה לניירות ערך בת"א ביום 2/7/2017 ועל הכרת הפוליסות הקיימות בארץ ובעולם לביטוח אחריות חוקית.

 

האירוע של קריסה חלקית של סוללה בבריכה 3 המשמשת לאגירת מי גבס הנוצרים בתהליכי הייצור במפעל של החברה הבת של כימיקלים לישראל, רותם אמפרט, מיום 30/6/2017, מעלה על הפרק סוגיות מעניינות בביטוח אחריות חוקית הנוגעות לגבי גבולות האחריות לפי הפוליסות השונות והחלוקה של גבולות האחריות בין המבוטחים השונים בחברה לגבי מקרה ביטוח אחד או למשך כל תקופת הביטוח, הכיסוי להוצאות הגנה במשפט פלילי לפי לפוליסות שונות לביטוח אחריות חוקית, סוגיית ביטוח כפל בביטוח אחריות חוקית, הפוליסות השונות העשויות להיות רלוונטיות למקרה הנדון וסכומי ההשתתפות העצמית.

 

סוגיית גבולות האחריות בביטוחי אחריות חוקית, עולה על הפרק ככל שמדובר על נזק אשר בשלב זה אינו ניתן לאומדן. מבחינת הביטוח הסכום הקובע לאומדן גבולות האחריות  הוא שיעור אחריות המבוטח מתוך סך הנזק שנגרם. וכאן מדובר בשיעור אחריות שבין 0% ל 100%.

 

כלומר, אם במקרה הנדון יסתבר בסופו של דבר, כי מדובר באירוע חריג אשר המבוטח לא יכול היה לצפות מראש ובוודאי שלא למנוע, הרי שהפוליסות השונות לביטוח אחריות חוקית על שם המבוטח לא יופעלו, כך שגבול האחריות שנקבע לפי כל פוליסה לא יעמוד למבחן וכל סכום שכן נקבע בפועל יספיק. אפשר כי אחריותו של המבוטח תקבע כאחריות מלאה ומוחלטת ואז ככל שאומדן הנזק שנגרם יהיה גבוה יותר כך יעמוד במבחן המעשה הליך ניהול הסיכונים שכתוצאה ממנו נקבעו גבולות האחריות לפי הפוליסות השונות ובכלל זה תתי גבולות אחריות לכיסוי הוצאות הגנה במשפט פלילי וכך גם יעמדו במבחן המציאות סכומי ההשתתפות העצמית העשויים להגיע לכדי מיליוני שקלים בפוליסות מורכבות המכסות אחריות חוקית בגבולות אחריות של מאות אלפים של מיליוני שקלים וגם במיליארדים.

 

לצורך הוכחת אחריות של המבוטח ההוכחה אינה נגמרת בכך שהמבוטח הפר חובה חוקית ונגרם נזק אלא שיש צורך להוכיח קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לבין הפרת החובה על ידי המבוטח וזאת למעט במקרים שבהם קובע המחוקק אחריות מוחלטת או כמעט מוחלטת כמו למשל לפי חוק הפלת"ד או גם לפי חוק האחריות למוצרים פגומים העשוי להיות רלוונטי למקרה הנדון הואיל והחוק חל עדיין כאשר המוצר נמצא בהליך הייצור במתחם היצרן וזאת בניגוד לפוליסה לביטוח אחריות המוצר  שמתחילה את הכיסוי לאחר שהמוצרים חדלו להיות בחזקתו של היצרן. הכיסוי לנזק שנגרם ממוצר שטרם יצא מחזקת היצרן מכוסה לפי פוליסות מיוחדות לביטוח אחריות המוצר כדוגמת פוליסות ביט.

 

בכל הקשור לכיסוי אחריות לנזק שנגרם על ידי זיהום הרי שהכיסוי הביטוחי במקרה שבנדון אפשרי לפי כל אחת מהפוליסות הבאות:

 

הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי – לפי תנאי ביט – מכסה אחריות בשל הימלטות מתאונה חד פעמית של חומר מזהם מחצרי המבוטח – מה שמתאים במקרה הנוכחי.

 

פוליסה לביטוח סיכוני סביבה – אמורה לכסות אף היא אחריות בשל זיהום ובכלל זה בשל זיהום מתמשך ובחלק מהמקרים אף תכסה קנסות.

 

פוליסה לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה – ככל שמדובר בפוליסה רחבה, עשויה לכלול אף היא כיסוי לאחריות הנהלת החברה וחברי הדירקטוריון לאירוע הנדון.

 

כיסוי להוצאות הגנה במשפט פלילי אפשרי לפי כל אחת מהפוליסות האמורות כאשר ביטוח הדירקטורים יכלול גם הוצאות להגנה בחקירה, ניהול משברים ובכלל זה יחסי ציבור.

 

כל זאת כמובן עד גבול האחריות שנקבע לכל פוליסה ומעל לסכום ההשתתפות העצמית. מניסיון, קיים סיכוי שכל פוליסה תיערך באמצעות מבטח שונה ועל כן כאשר מתקיים כיסוי לפי כל הפוליסות, חל עקרון ביטוח הכפל, אלא אם כן, נקבע במפורש בפוליסה מסוימת שהיא מהווה ביטוח ראשוני, כך שהמבטחים לפיה נמנעים מלשתף את המבטחים הנוספים אשר הביטוח לפי הפוליסות שלהם הופך לרובד נוסף והמבוטח אינו מחויב לשאת בסכום ההשתתפות העצמית לפי כל הפוליסות, במקרה שבו גבול האחריות לפי הפוליסה שמהווה רובד ראשון מספיק לכיסוי התביעה.

 

כאשר מדובר בגבול אחריות בפוליסה ומוגשת תביעה כנגד מספר מבוטחים בשל אירוע אחד, קיימת בעיה שטרם באה על פתרונה לגבי חלוקת גבול האחריות בין כל הנתבעים, באותם המקרים כאשר גבול האחריות אינו מספיק לכיסוי מלוא הנזק שהוכר לתובעים. אחד הפתרונות שנמצא לגבי ביטוח אחריות דירקטורים בשנים האחרונות הוא עריכה של פוליסה אישית לכל דירקטור בנפרד, כך שהמבוטח יכול להבטיח לעצמו גבול אחריות לתביעה ככל שתוגש כנגדו מבלי שיהיה עליו "להתחרות" עם הדירקטורים האחרים בחברה על גבול האחריות לפי הפוליסה אשר עשוי להתגלות כבלתי מספיק.

 


ההודעה לבורסה לניירות ערך מיום 2/7/2017  של חברת  כימיקלים לישראל:

 

"החברה מבקשת לדווח כי ביום 30 ביוני 2017 ארעה קריסה חלקית של סוללה בבריכה 3 המשמשת לאגירת מי גבס הנוצרים בתהליכי הייצור במפעל של החברה הבת רותם אמפרט בישראל. החברה פעלה לעצירה מיידית של זרימת מי הגבס שזרמו אל מחוץ לשטח בריכת האגירה כל זאת בתאום מלא עם כל הרשויות הנוגעות לענין.

ביום 1 ביולי 2017 התקבל מכתב מאת המשרד להגנת הסביבה ובו הורה המשרד על הפסקת השימוש בשלוש בריכות מי הגבס הפעילות 1 עד 3 ועל הגשת תכנית חלופית לאיגום השפכים (מי גבס) הנוצרים בהליכי הייצור, כאמור.

 

החברה הגישה היום בקשה לשימוש זמני בבריכה 4 חלופית וממשיכה לפעול בסיוע מומחים חיצוניים למציאת פתרונות להמשך הפעלת מפעל רותם ולשיקום של הבריכות בטווח קצר וארוך, הכל בתאום עם הרשויות. בד בבד, החברה פועלת לתחקור הסיבות לקרות האירוע, על מנת למנוע הישנותו בעתיד.

 

נכון למועד הדיווח, החברה אינה יודעת להעריך את מלוא המשמעויות של האירוע במפעל רותם, לרבות את המשמעויות הסביבתיות, הכספיות ואת החשיפה להליכי אכיפה.

 

שם מורשה חתימה על הדוח ושם מורשה חתימה אלקטרונית: לייזה חיימוביץ

 

תפקידה: סמנכ"ל בכיר, יועצת משפטית גלובאלית ומזכירת חברה

תאריך החתימה: 2 ביולי 2017"

 


 

פורסם ביום 4/7/2017

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright