היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות דירקטורים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

מהו ביטוח אחריות נושאי משרה?


בסיס הביטוח בד"כ הגשת תביעה


הפסקת פעילות


הוראות חוק החברות לשיפוי


הוראות חוק החברות לביטוח אחריות


לפי הוראות החוק לא ניתן לבטח


המסמכים הנדרשים


הפוליסה מבטחת אחריות כלפי


תביעה ע"י נושא משרה אחר או חברה


כיסוי אחריות בחו"ל


הוצאות משפט סבירות


הוצאות הגנה במשפט פלילי


הפוליסה מכסה אחריות של


הגדרות בפוליסה


מעשה שלא כדין


נושא משרה


חריגים מקרים שאינם מבוטחים


הרחבות מקובלות


תנאים מקובלים בביטוח חבויות


התיישנות


איסור הודאה


תשלום גבול האחריותכתבה של אלעזר לוין בNFC על החלטת דירקטוריון


  

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

      כל הטיפים                                          


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת עסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


 

  

 

                

מדריך לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

       טיפ השבוע לעניין ביטוח D&O            ביטוח אחריות לדירקטור בודד

הרחבות חשובות בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים - עיקר הכיסוי הוא לנזק פיננסי טהור 

 

 לתוכן המדריך

 

ביוטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

מהו ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה?

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הוא למעשה ביטוח אחריות מקצועית של מי שמכהן בדירקטוריון החברה ושל נושא משרה בחברה מוגדר לפי הפוליסה כמי שמקבל הוראות ישירות ממנכ"ל החברה.

 

הפוליסה מוכרת בעולם בשמה המקוצר כ D&O -

Directors' and Officers' liability insurance

 

בסיס הביטוח הוא בד"כ בסיס הגשת תביעה כמו בביטוח אחריות מקצועית, ואחריות המוצר.

 

לביטוח זה כמו לכל ביטוח עסקי אחר, אין תנאים אחידים ואין תנאי מינימום כמו כן לא קיימים לגביו תנאי "ביט"  ותנאי הפוליסה הנחשבים כתנאים המשופרים ביותר הם תנאי CORPORATE GUARD.

 

 


 

בסיס הביטוח בד"כ הגשת תביעה

 

הכיסוי ניתן לתביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה (ותימסר למבטח) בתקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה תביעה בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח אשר הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח. המבטח בד"כ תוחם את מועד קרות מקרה הביטוח לתקופת הביטוח או לתקופה למפרע (התקופה הרטרואקטיבית) הנקובה ברשימה.

 

כדי לשמור על רצף הכיסוי – חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה. כדי להימנע ממצב בו המבוטח עשוי "לפול בין הכיסאות" רצוי, במידת האפשר, לחדש את הביטוח אצל אותו המבטח.

 


 

הפסקת פעילות

 

הואיל וביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה נעשה בד"כ על בסיס הגשת תביעה, חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה, על-מנת להבטיח את רצף הכיסוי הביטוחי. כאשר המנהל או הדירקטור פורש מכהונתו הוא עדיין חשוף לאפשרות של תביעה אשר תוגש נגדו בשל מקרה שקרה בתקופה בה היה פעיל.

 

הפוליסות מכסות בדרך כלל גם אחריות של נושאי משרה שפרשו אולם למי שפרש בדרך כלל אין אפשרות להשפיע על היקף הביטוח או אפילו על עצם קיומו במקרה של הפסקת פעילותה של החברה.

 

בעבר, לא ניתן להשיג כיסוי לביטוח אחריותו של נושא משרה  כדירקטור בודד שלא במסגרת הביטוח של החברה וזאת בעיקר משום שחברות הביטוח חששו לאקומולציה, הצטברות של גבולות אחריות בעבור חברה אחת בשל מספר דירקטורים ללא מודעת וללא היערכות מבחינת ביטוח משנה ראוי.


 

הוראות חוק החברות לעניין פטור ושיפוי

האפשרות לבטח אחריות של דירקטור ונושא משרה בחברה מוגדרת ומוגבלת לפי סימן ג': פטור, שיפוי וביטוח לפרק שלישי בחוק החברות העוסק  חובות נושאי משרה.

 

לפי האמור בחוק בסמכות החברה ליתן פטור שיפוי או לרכוש ביטוח לנושא משרה לאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, בהתאם לקבוע לעניין זה בחוק בלבד והיא רשאית לפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת האמונים כלפי החברה רק אם נקבעה לכך הוראה בתקנון החברה.

 

הרשות לשפות נושא משרה, תהיה אף היא בהתאם להוראה שנקבעה בתקנון החברה בשל:

 • חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
   

 • הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

 


 

הוראות חוק החברות לעניין ביטוח אחריות

הביטוח כאמור אפשרי רק אם נקבעה לכך הוראה בתקנון החברה והוא מכסה את אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, בשל:

 

(1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר:

(2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.


 

לפי הוראות החוק לא ניתן לבטח אחריות בשל:

 • הפרת חובת אמונים, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

 • הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות.

 • פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

 • קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.


 

המסמכים הנדרשים

המסמכים הנדרשים, בדרך כלל, ע"י המבטחים לפני מתן הצעת מחיר לכריתת ביטוח חדש או לחידושו  הם: טופס הצעה מלא וחתום, דוחות כספיים לפחות לשלוש השנים האחרונות  ותשקיף לחברה המתכננת הנפקה.


 

הפוליסה מבטחת אחריות כלפי:

בעלי המניות בחברה, עובדים (בחלק מהפוליסות יש סייג מיוחד ליחסי עבודה אותו רצוי בדרך כלל לבטל), לקוחות, ספקים, צדדים שלישיים אחרים.


 

תביעה המוגשת על ידי נושא משרה אחר או החברה

הפוליסה לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה מוציאה מכלל כיסוי תביעה או הליך עונשי שיוגשו נגד נושא המשרה על-ידי פקיד או נושא משרה אחר בחברה. חריג זה נועד, כנראה למנוע קנוניות בין העובדים על חשבון חברת הביטוח מצד אחד ולנטרל סיכונים הנובעים מיחסי עבודה מעורערים ונהלים בלתי מספקים בחברה המבוטחת. חריג זה חל גם לגבי עובדים המחזיקים במניות החברה ומגישים תביעה כבעלי מניות. חריג נוסף מוציא בדרך כלל מכלל ביטוח תביעה המוגשת על-ידי מי שמחזיק במניות המעניקות לו השפעה. בחלק מהחברות הביטוח אין כיסוי לתביעות המוגשות על-ידי מי שמחזיק ב- 10% ויותר ממניות החברה המבוטחת בחלק אחר יש כיסוי רחב יותר כאשר חריג זה מתייחס למי שמחזיק ב- 20% ויותר. הפוליסה מוציאה מכלל כיסוי גם תביעה שתוגש נגד נושא משרה על-ידי החברה המבוטחת או חברת הבת שלה. אולם גם לסייגים יש סייגים. במרבית הפוליסות נקבע, כי הסייגים לא יחולו במקרה של:

 

 1. תביעה כנ"ל, אשר מוגשת כנגד נושא המשרה בדרך של הודעה לצד שלישי ועל מנת להתגונן בפני תביעה עיקרית.
   

 2. תביעה נגזרת כמשמעותה בחוק.
   

 3. תביעה שמוגשת על-ידי מפרק או כונס נכסים או מנהל מורשה אשר מונה על ידי רשות מוסמכת או על ידי בית משפט.
   

 4. תביעה המוגשת בהוראה של או כתוצאה מדרישה של רשות ציבורית מוסמכת.
   

 5. הרחבה מעניינת שאינה כלולה בכל הפוליסות נותנת כיסוי לתביעה המוגשת כנגד נושא המשרה על-ידי פקיד שאינו מנהל .

 


 

 


 

כיסוי אחריות בחו"ל

הכיסוי לפי השטח הגיאוגרפי שונה מפוליסה אחת לשניה ויש ליתן עליו את הדעת. אם יש צורך בביטוח בשל פעילות בחו"ל רצוי וחשוב שהכיסוי הביטוחי יהיה לפי הדין החל במקום התביעה ולא רק כיסוי הכפוף לדין ולשיפוט ישראלי.

 

בעקרון ניתן להשיג כיום פוליסות המכסות אחריות ברחבי תבל לפי דין זר בדרך כלל אין בעיה להשיג כיסוי כזה כאשר הכיסוי לארצות הברית ולצפון אמריקה עשוי להיות יקר יותר ויותר בעייתי.

 


 

הוצאות משפט סבירות

בביטוח אחריות בחו"ל, נהוג במקרים רבים לכלול את הוצאות המשפט בתוך גבולות האחריות בניגוד למקובל בארץ, לפי הוראות סעיף 66 לחוק חוזה הביטוח, מבוטחות הוצאות משפט סבירות אף מעבר לגבול האחריות. מבטחים רבים נוטים להגביל את הכיסוי להוצאות המשפט בארץ לכדי 20% מגבול האחריות.

 

הוצאות הגנה במשפט פלילי

ביטוח הוצאות משפט לפי הפוליסה לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה אמור לכלול גם הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו על ידי או מטעם נושאי המשרה בשל הליכי חקירה חוקיים  הליכים פליליים או מעין פליליים,  או הליכים משמעתיים על פי כל דין,  שנוהלו נגד נושאי המשרה ואשר נושאי המשרה היו זכאים לשיפוי בגינם מהחברה על פי דין (כלומר אותם מקרים בהם המבוטח נמצא זכאי).

 


 

הפוליסה מכסה את אחריותם של:

 נושאי המשרה – בגין תביעה שהוגשה נגדם לראשונה במהלך תקופת הביטוח שיפוי.

 החברה - בגין נזק כספי אשר החברה שילמה על פי דין לנושאי המשרה.

 

וזאת בתנאי שהתביעה הוגשה בתוך תקופת הביטוח  בשל מעשה שלא כדין אשר אירע בתקופת הביטוח או לפניה אך אחרי התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה.

 


 

הגדרות בפוליסה

 

מעשה שלא כדין - מעשה או מחדל ,המהווים הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה מטעה או כוזבת, שכחה, חריגה מסמכות,רשלנות או הזנחה שנעשו על ידי נושאי המשרה , ביחד או לחוד, תוך ביצוע תפקידם כנושאי משרה בחברה וכל פעולה אחרת המיוחסת לנושא משרה בתוקף היותם נושא משרה כולל:

 

א הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

 

ב. הפרת חובות אמונים כלפי החברה כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

 

נושאי משרה - כהגדרתם בפקודת החברות וכן  מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

 

הפוליסה המקובלת אף מקנה שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה נכנסים, יוצאים ובמקרה של מוות, העדר כושר משפטי או פשיטת רגל של נושא המשרה גם  עיזבון, אפוטרופוס ונאמן בפשיטת רגל של נושא המשרה, אשר יבואו במקומו.

 

 


 

חריגים מקרים שאינם מבוטחים

בנוסף לאמור לעיל לגבי המקרים שאינן מבוטחים (כמו למשל תביעה המוגשת ע"י נושא משרה אחד כנגד השני), כוללת הפוליסה חריגים נוספים אשר אינם זהים בכל תוכניות הביטוח, להלן חריגים לדוגמא:

 1. תביעה אשר בגינה זכאים נושאי המשרה לקבל שיפוי לפי פוליסה שהייתה תקפה לפני מועד תחילת הפוליסה.
   

 2. תביעה המוגשת על ידי אדם או גוף משפטי כלשהו שבעת הגשת התביעה לראשונה החזיקו בשיעור הנקוב ברשימת הפוליסה במניות או במניות המייצגות את הזכות למנות דירקטורים,  או בהון המניות אוב  זכויות ההצבעה של החברה באותה חברה.
   

 3. תביעה בקשר לפגיעה גופנית, שכלית, רגשית, מחלה או מוות.
   

 4. תביעה הקשורה לנזק פיזי או הרס לרכוש לרבות אובדן השימוש ברכוש.
   

 5. תביעה בשל זיהום אויר, זיהום קרקע וכו'.
   

 6. תביעה בשל הפרת חובה מקצועית במתן שירותים מקצועיים לאחרים בשכר,  למעט בעיסוקו של נושא המשרה בניהול החברה.
   

 7.  תביעה בשל תרמית,  אי יושר, זדון.
   

 8. תביעה בשל מעשה או מחדל תוך אי אכפתיות לתוצאות המעשה או המחדל.
   

 9. תביעה בשל מעשה פלילי או  הפרה מכוונת של הוראות החוק, מעילה או מעילה באמון.אך למעט  הוצאות משפט סבירות שהוצאו להגנה בהליך פלילי ממנו זוכה.
   

 10. תביעה בשל אירוע שהניב רווח אישי, יתרון או טובת הנאה שלא כדין למבוטח, לבני משפחתו או לתאגיד שבבעלותו החלקית או המלא, למעט החברה.
   

 11. תביעה בשל קבלת תשלומים או הטבות שנושא המשרה לא היה זכאי להם על פי דין.
   

 12. תביעה בקשר להיותו של נושא המשרה משמש בתפקיד כלשהו בתוכנית פנסיה, תוכנית משתתפת ברווחים או אופציות או תוכנית אחרת המיועדת לטובת עובדים.
   

 13. כן חריגים מקובלים בביטוח כללי כמו  מלחמה, פעולות איבה וטרור וחריג סיכונים גרעיניים.

 

 

 


 

 הרחבות מקובלות

 • כיסוי לפעולות רכישה, מיזוג ופירוק – לפי הקבוע בפוליסה.
   

 •  תקופת גילוי המשך הכיסוי בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבטח לפני תום תקופת הביטוח או אי הסכמת המבטח לחדש את הביטוח (שלא בשל הפרת תנאי הביטוח או אי תשלום הפרמיה) ובהיעדר ביטוח אחר.
   

 • הרחבה לנושאי משרה חיצוניים.
   

 •  כיסוי לחבות בני זוג ויורשים.
   

 • הפרדת אחריות - הצהרה שניתנה על ידי נושא המשרה כלשהו לא תיזקף לחובתו של נושא משרה אחר.
   

 • כיסוי פעילות לגיוס הון.
   

 • כיסוי פתרון משברים – שכ"ט יועץ תקשורת עד לסכום הקבוע בפוליסה.
   

 • כיסוי לדירקטורים שפרשו.
   

 • כיסוי לאחריות כאשר המבוטח משמש כדירקטור בחברה אחרת מטעם החברה.

 


 

 

תנאים מקובלים בביטוח חבויות

הפוליסה לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה כוללת, בין היתר, תנאים מקובלים בביטוחי אחריות חוקית כגון אי הכרה בהתחייבות לפיצוי ע"י המבוטח, אחריות מוגברת על פי חוזה, קנסות ופיצוי עונשי וכו'.

 

התיישנות

תביעתו של המבוטח כלפי המבטח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעתו של העובד שנפגע נגד המבוטח.


 

איסור הודאה

על המבוטח נאסר להודות באחריות או להציע פיצוי או תשלום לעובד. למעט מתן עדות במשטרה או בבית משפט.


 

תשלום גבול האחריות

 לפני או תוך כדי ניהול הליכים או משא ומתן בקשר תביעה רשאי המבטח לשלם למבוטח את מלוא סכום גבול אחריותו למקרה אחד, בהפחתת השתתפות עצמית וסכומים ששולמו בתור פיצויים בגין אותו המקרה, וכל סכום אשר המבוטח חייב למבטח (כמו דמי-ביטח).לאחר תשלום זה ותשלום הוצאות משפט סבירות, יהא המבטח פטור מניהול תביעה או תביעות כלשהן ומהשגחה בקשר אליהן ולא תחול עליו כל אחריות נוספת בגין אותו מקרה. הפוליסה מסתיימת לאחר תשלום סכום מלוא גבול אחריותו של המבטח לתקופת הביטוח הנקוב ברשימה.

 

הבעיה המיוחדת בעניין זה בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה הוא גבול האחריות הקולקטיבי לכל המבוטחים לפי הפוליסה, דבר היותר סיכון מיוחד לכל דירקטור שגבולות האחריות ימוצו ע"י מבוטחים אחרים באופן חלקי או מלא ובמקרה של תביעה אשר תוגש נגדו במהלך תקופת הביטוח הוא לא יזכה לביטוח הולם. הדרך להתגבר על מכשלה זו היא רכישת  ביטוח אחריות לדירקטור בודד.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright