היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הוצאות הגנה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן המדריך

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

 

כיסוי הוצאות הגנה בהליכים פליליים

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

תוכן המדריך

 

כיסוי הוצאות להגנה בהליך פלילי

ביטוח אחריות חוקית ניתן לאחריות על פי דין אזרחי והוא כולל הוצאות משפט סבירות אף מעבר לגבול אחריותו של המבטח וזאת על פי הוראות סעיף 66 לחוק חוזה הביטוח.

 

הפוליסה לביטוח אחריות חוקית אינה מכסה בדרך כלל קנסות, פיצויים עונשיים, פיצויים לדוגמא בוודאי שאינה מכסה אחריות בשל מקרה ביטוח אשר נגרם על ידי המבוטח במתכוון.

 

בכל זאת, ניתן למצוא לפי פוליסות רבות כיסוי להוצאות הגנה בהליכים פליליים שנפתחו כנגד המבוטח בקשר עם מקרה ביטוח, דבר הנראה תמוהה ממבטח ראשון.

 

 


ההיגיון שבביטוח

אולם כל מי שמבין משהו במשפט אזרחי יודע על כובד משקלה של הרשעה במשפט פלילי בראיה לאחריותו של הנתבע במשפט אזרחי ועל כן, האינטרס הראשון של מבטח אחריות של מבוטח אשר בגינה נפתחו כנגדו הליכים פליליים הוא לעשות כמיטב יכולתו על מנת להוכיח את חפותו של המבוטח וזאת על מנת לחסוך לעצמו את תשלום תגמולי הביטוח בשל האחריות בנזיקין בשל אותו מקרה.

 

ניתן למצוא לכך דוגמאות רבות החל מאישום בעבירת תנועה בקשר לאירוע תאונת דרכים שבגינה נגרם נזק לרכב של צד שלישי וכלה באישום בשל מותו של עובד במפעל שנפל מגג שהתמוטט.

 


 

אפשר, כי לפי חוק מגיע למבוטח יותר מהכיסוי שניתן

בבדיקת הוראות סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח החל אף הוא לגבי ביטוח אחריות חוקית בשינויים המחויבים, יש הטוענים, כי הוצאות משפט סבירות בהגנה בהליכים פליליים כלולים בביטוח אחריות חוקית מעל לגבול האחריות של המבטח גם ללא הרחבה מיוחדת וזאת משום הוראות סעיף 61 לעיל המחייב את המבטח לשפות את המבוטח או המוטב בשל הוצאות סבירות שהוציא או אשר התחייב להוציאם לאחר קרות מקרה הביטוח במטרה למנוע או להקטין נזקים.

 

כך ניתן להסיק, כי ניהול הגנה בהליכים פליליים שנפתחו כנגד המבוטח בשל קרות מקרה ביטוח, היא למעשה נקיטה באמצעים סבירים שנועדו למנוע או להקטין את הנזק המבוטח בפוליסת ביטוח האחריות החוקית לפי דיני הנזיקין.

 

פרשנות לחיוב המבטח בהוצאות הגנה במשפט פלילי לפי סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח אינה מקובלת כיום בשוק הביטוח הישראלי, כאשר הכיסוי המקובל כיום ניתן ההרחבה מופיעה בפוליסות שונות לביטוח אחריות החל מביטוח רכב וכלה בביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה.

 

 


נוסחים ותנאים שונים

יש לשים לב, כי קיימים הבדלים ניכרים שנוסחי הכיסוי הביטוחי לפי סוגי הביטוח השונים וכן לפי תוכניות הביטוח השונות לגבי אותו סוג ביטוח. כלומר, סביר להניח, כי נוסח הכיסוי להוצאות הגנה במשפט פלילי לפי פוליסת הרכב בחברה א' יהיה שונה מהנוסח המצוי בפוליסה של חברה ב' וזאת כאש מדובר בנוסח המשקף את היקף הכיסוי הביטוחי ואין מדובר בסמנטיקה בלבד.

 

כמו כן,  יש לשים לב למגבלות נוספות לכיסוי הביטוחי ובראשם גבול אחריות המבטח, כיסוי לשכר טרחה המוגבל בדרך כלל לשכר המינימום שנקבע על ידי לשכת עורכי הדין וכיסוי הוצאות ערעור.

 

 


 

הרחבה תנאי ביט 2009

נסקור להלן, את הכיסוי לפי ההרחבה המופיעה בתנאי פוליסות "ביט" לשנת 2009 הניתן במסגרת העלות הבסיסית של ביטוח החבויות ואינו כרוך בתשלום נוסף.

 

מקרה הביטוח: הוא מקרה הביטוח המצוין בפוליסה. כלומר לא ישולמו הוצאות בשל הגנה בגין מקרה שאינו מבוטח.

 

המבוטחים: המבוטח או מי מעובדיו

 

הכיסוי הביטוחי: מינוי עורך דין מטעם המבטח אשר יעמוד לרשות המבוטח או מי מעובדיו או אם המבוטח מעדיף לשכור עו"ד מטעמו: תשלום בגובה שכר הטרחה המינימאלי של לשכת עורכי הדין לכיסוי הוצאות הגנה משפטית על ידי כל עורך שהוא שייבחר על ידי המבוטח.

 

הגדרת הליכים פליליים: הליכים פליליים: הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית, לרבות חקירת סיבת מוות ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה  נגד המבוטח או מי מעובדיו בעקבות מקרה ביטוח המבוטח לפי הפוליסה.

 

הוצאות הגנה (ובכלל זה ערעור): שכר טרחה  אגרות,  דמי ביול מסמכים,  העתקת פרוטוקולים,  שכר עדים ושכר מומחים כפי שיקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים כולל ערעור על פסק דין.

 

 


 

מימון הוצאות ערעור (תנאי ביט)

תנאי מוקדם להעמדת עו"ד להגשת ערעור הוא קבלת חוד מעו"ד שהופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחתו.

 


סייגים להרחבה (תנאי ביט):

  1. הליך או חקירה ו/או הגשת כתב האישום שהינם בגין אירוע המוצא מכלל ביטוח לפי הפוליסה. הואיל והכיסוי הוא להוצאות הגנה בשל מקרה ביטוח בלבד.
     

  2. הליך או חקירה ו/או הגשת כתב האישום בגין אירוע בו פעלו (בין במעשה ובין במחדל) המבוטח או מי מעובדיו מתוך כוונה לגרום למקרה הביטוח.
     

  3. הליך או חקירה ו/או הגשת כתב אישום הינם כלפי קבלנים של המבוטח ו/או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם.
     

  4.  הביטוח אינו כולל: תשלום  קנסות,  פיצוים  או תשלומים עונשיים.

 


גבולות האחריות - תנאי ביט (הנכללים בתוך גבול האחריות הכללי של הפוליסה הם):

 

  200,000   למקרה ו 400,000 לסה"כ המקרים בתקופת הביטוח.

 


 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright