היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח אחריות חוקית - המבוא

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

מבוא לביטוח אחריות חוקית

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

ביטוח אחריות המוצר ואחריות מקצועית - השוואה

ביטוח אחריות מקצועית על בסיס אירוע

 מדריך ביטוח אחריות של עסק

מבוא

הפוליסות לביטוח חבות חוקית אינן מבוססות על תנאי מינימום המחייבים את המבטח והמעוגנים בחוק (אין פוליסות תקניות לביטוח אחריות חוקית!), למעט הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזק לרכוש, לפי הפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. מסיבה זו קיימים הבדלים בין הפוליסות השונות בארץ. ביטוח אחריות חוקית לעסק אצל מבטח א' יתכן ויכסה נזקים שאינם מכוסים אצל הפוליסה של מבטח ב' . לכן, חשוב לקרוא ולבדוק את תנאי הפוליסה לפני עריכת הביטוח ולפי הצורך, להתאימם לצרכי המבוטח.

 

הביטוח מכסה אחריות חוקית בשל נזקים לזולת שנגרמו עקב הפרת חובת הזהירות כלפיו על-ידי המובטח כאשר האחריות המבוטחת היא לפי החוקים המפורטים לעניין זה בפוליסה.

 

 


 

 

ביטוח חבויות כולל:

 

 


 

שיפוי למבוטח ולא לנפגע

ביטוח אחריות הוא ביטוח שיפוי. לפי חוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 - ביטוח אחריות מופיע בסימן ב' לפרק ד - ביטוח נזקים. סימן א' לאותו פרק הוא ביטוח נכסים. סעיף 65 לחוק קובע כי:

"בביטוח אחריות חיב המבטח לשפות את המבוטח בשל חבות כספית שהוא עשוי להיות חייב בה לצד שלישי (ההדגשה שלי ק.ש.)" לפיכך מקובל ונהוג לנכות מתביעתו של הנפגע את שיעור הרשלנות התורמת שלו עצמו בהתהוות הנזק (אם קיים).

 

הלומד ביטוח שואל לא פעם  מדוע בביטוח אחריות משלמים גם עבור סעיף של צער וכאב - כאשר ביסודות הביטוח נלמד, כי נזק סינטמנטלי אינו ניתן לביטוח! התשובה ל"סתירה" זו טמונה במהותו של ביטוח האחריות  - הנזק שנגרם לצד השלישי אינו מעניין את המבטחים אלא רק אם ואותה מידה בה המבוטח חייב לפצותו בשל אותו תוצאות המקרה המבוטח לפי הפוליסה. הווה אומר, ביטוח אחריות אינו מפצה את הנפגע בשל צער וכאב שנגרמו לו, אלא משפה את המבוטח שיפוי כספי בשל הסכומים שהוא חייב לשלם לצד השלישי עקב אותם נזקים. לגבי המבוטח מדובר בנזק כספי והוא הנזק המכוסה!

 


הקשר לביטוח רכוש

הואיל ומדובר בביטוח שיפוי, הרי שבביטוח אחריות כמו בביטוח נכסים חלים עקרונות ביטוח הכפל והתחלוף הנגזרים מעקרון השיפוי. אנשי ביטוח וותיקים לא פעם אינם מתייחסים לקשר שבין ביטוח רכוש לביטוח אחריות כאשר זיקה לרכוש מסוים אפשר לבטח לפי הפוליסה לביטוח רכוש וגם לפי הפוליסה לביטוח אחריות כאשר בהחלט יתכן ביטוח כפל בין שני הביטוחים! למשל: ביטוח רכב של לקוחות הנמצא במוסך ניתן לבטח לפי ביטוח הרכוש או לפי ביטוח אחריות וכך גם חפצי עובדים בבית עסק.

 

חוק חוזה הביטוח קובע כי על ביטוח אחריות כמו על ביטוח רכוש חלים סעיפי ההצמדה של סכום הביטוח והתגמולים. גם בביטוח אחריות חייב המבטח בתשלום הוצאות סבירות שהוציא המבוטח בקרות מקרה הביטוח או שהתחייב לגביהן לצמצום היקף הנזק או למניעת נזק נוסף. אולם בביטוח אחריות אין ביטוח יתר או ביטוח חסר. כמו כן קימים יתרונות נוספים.


 

 

כיסוי הוצאות משפט סבירות מעל ובנוסף לסכום הביטוח

במועד כתיבת שורות אלה עדיין לא ברור למה הכוונה בהגדרת הוצאות משפט סבירות בחוק חוזה הביטוח, האם הכוונה לאגרת משפט ולשכר טרחת עו"ד שפוסק בית המשפט או גם הוצאות בשל ייעוץ משפטי וניהול משא ומתן ע"י עו"ד עם הנפגע לפני הגשת התביעה לבית משפט.

 

 


 

 

 יריבות ישירה של הנפגע עם המבטח של הפוגע

לפי פוליסות לביטוח אחריות חוקית יכול הצד השלישי להגיש תביעה נגד המבטח והמבטח חייב לשלם לו תגמולי ביטוח לאחר שהודיע על כך למבוטח והמבוטח לא התנגד בתוך 30 יום.. ברור כי, טענה שיכול המבטח לטעון נגד המבוטח (כמו אי-תשלום פרמיה או הפרת הגילוי) תעמוד גם כנגד הנפגע

מהאמור בסעיף זה לעיל אנו למדים, כי המבטח אינו יכול לשלם לנפגע סכום כלשהו באותם המקרים בהם המבוטח מתנגד לתשלום.

 


 

הגנת זכויותיו של הצד השלישי בפשיטת רגל של המבוטח

החוק גם כולל סעיף המגן על זכויות הצד השלישי במקרה של פשיטת רגל של המבוטח. .כלומר אם המבוטח פושט רגל וללפני פשיטת הרגל או לאחריה קרה מקרה הביטוח הרי שזכויותיו של המבוטח כלפי חברת הביטוח אינן הופכות לחלק מנכסיו אלא עוברות לידי הנפגע אשר רשאי לתבוע את המבטח של הפוגע .ברור כי, טענה שיכול המבטח לטעון נגד המבוטח תעמוד גם כנגד הנפגע.

 

מדובר באירועים הבאים: הכרזה על המבוטח כפושט רגל או הליכי פשיטת רגל או סידור של פשרה עם נושים, ניהול עזבון בפשיטת רגל של מבוטח שנפטר, פירוק מתוקף צו של מבוטח שהוא תאגיד או מינוי כונס נכסים או מנהל או החלטה לפירוק מרצון למעט פירוק מרצון לשם שינוי מבנה או התמזגות עם תאגיד אחר.:  

 

 


 

 

סעיף ההתיישנות מיוחד

בניגוד לביטוח רכוש ושאר ענפי הביטוח שהחוק חוזה הביטוח קבע לגביהם התיישנות של 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. הרי בביטוח אחריות התביעה של המבוטח כלפי המבטח אינה מתיישנת כל עוד לא התישנה תביעתו של הצד השלישי נגד המבוטח!

 

 ענין ההתיישנות חשוב ביותר בעיקר לאור העובדה שההתישנות לפי חוק ההתיישנות היא 7 שנים אולם לגבי קטין ההתיישנות היא 7 שנים מהיום שהגיע לבגרות. חשוב לתת את הדעת כי כל האמור בזה חל לגבי אותם מקרים הנופלים בכיסוי הביטוחי לפי חוק חוזה הביטוח שתחילתו משנת 1982. לגבי מקרים שאירעו לפני שנת 1982 הכיסוי שונה.

 


 

 

מקרה הביטוח

בביטוח אחריות חוקית מבדילים בין שני סוגי כיסוי עיקריים:

 

 בסיס ארוע - בביטוח אחריות חוקית ובביטוח חבות מעבידים -  הפוליסה מכסה אחריות חוקית בשל מקרה ביטוח אשר ארע בתקופת הביטוח גם אם התביעה מוגשת לאחר שתקופת הביטוח הסתיימה.

 

 בסיס הגשת תביעה - בביטוח אחריות מקצועית, אחריות המוצר וביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה - הביטוח מכסה אחריות בשל כל מקרה שארע בתקופת הביטוח או לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע ברשימה בתנאי שאותה תביעה הוגשה נגד המבוטח בתוך תקופת הביטוח.

 

הביטוח אינו מכסה אחריות בשל מקרה אם התביעה נגד המבוטח הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח. בביטוח מסוג זה על המבוטח לדאג לרצף הביטוח (חידושים) על מנת להבטיח כיסוי במקרה של תביעה.

 

 


 

 

כתב קבלה ושחרור

בתביעה של צד ג' על המבטח לשלם תגמולי ביטוח בתוך 15 יום לאחר החתימה על כתב קבלה ושחרור.

 


 

 

הוצאות להקטנת נזק

בביטוח אחריות כמו בביטוח רכוש, המבטח אינו חייב לשלם תגמולי הביטוח בשל נזק שקרה בקרות מקרה הביטוח או לאחר ואשר המבוטח יכול היה למנוע או להקטין  אותו בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט. ההוצאות הסבירות שהוציא המבוטח למנוע החמרת נזק (כולל התחייבויות סבירות שלקח על עצמו) ישולמו על-ידי המבטח אף מעל לסכום הביטוח.

 

 


החוקים הקשורים בביטוח אחריות

פקודת הנזיקין (נוסח חדש) התש"ל - 1970

חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם - 1980

חוק השומרים התשכ"ז- 1967

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח - 1968

חוק חוזה הקבלנות התשל"ד - 1974

פקודת ביטח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה- 1975

תנאי מינימום לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון - פרק ב'

חוק חוזה הביטוח פרק ד' סימן ב'

חוק השליחות

 


 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright