היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מבוטחים שלא מדעת

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

מבוטחים בעל כורחם

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

צילום אילוסטרציה של זר פרחים

אחד הנושאים שאינם זוכים להתייחסות בחוק חוזה הביטוח הוא העובדה הקיימת בפרקטיקה המקובלת בביטוח כללי לפיה נהוג ומקובל לכלול בפוליסות רבות יותר מאדם אחד או לא פעם גם יותר מגוף משפטי אחד בשם המבוטח.

 

הגורמים השונים שמופיעים בשם המבוטח יכולים להיות בעלי זיקות ביטוח שונות (כמו למשל, משכירים, שוכרים, חברת ניהול מבנים וכו') וריבוי המבוטחים או יותר נכון פיצול זכויות המבוטח בין גורמים שונים נעשה בפועל גם בפוליסות לביטוח רכוש וגם בפוליסות לביטוח אחריות חוקית.

 

במצב הנתון של מספר מבוטחים תחת פוליסה אחת, קובעות הפוליסות המיוחדות לביטוחים עסקיים לפי תנאי ביט בסעיף "המבוטח הראשי", כי מי שנקבע בפוליסה כמבוטח ראשי ישמש כנציג כלפי המבטח של כל המבוטחים הנוספים לעניין ניהול משא ומתן, הוצאת מסמך מטעם המבטח שיחייב את כל המבוטחים, קבלת  תגמולי ביטוח וכן יראו  בכל הודעה שתשלח לו ע"י המבטח כאילו נשלחה לכל אחד מהמבוטחים הנוספים.

 

בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, מצב של מספר מבוטחים, מחייב הביטוח לכלול בפוליסה סעיף אחריות צולבת שקיים אף הוא בתנאי ביט. לפי סעיף אחריות צולבת לפיו כאשר נכללו מספר שמות בשם המבוטח, תכסה הפוליסה לביטוח אחריות חוקית תביעות של מבוטח אחד כלפי מבוטח אחר לפי אותה הפוליסה ובתנאי שאחריות המבטח לגבי כל התביעות לא תעלה על גבול האחריות הנקוב.

 

בפועל, מתאפשר ומתקיים מצב לפיו גורמים שונים עשויים למצוא את עצמם כלולים בשם המבוטח לפי פוליסה כזאת או אחרת ללא הסכמתם ולפעמים גם מבלי ידיעתם. הדוגמא הקלאסית לעניין זה היא כלילת קבלני משנה בשם המבוטח בביטוח עבודות קבלניות. כך למשל שם המבוטח יכלול את שמו של היזם, שמו של הקבלן וכן את המונח "קבלני משנה" ללא פרוט שמותיהם של הקבלנים. במצב הנתון מתאפשר שקבלן משנה פלוני ירכוש לעצמו ביטוח ובנוסף יהיה מבוטח כנגד אותו סיכון עצמו מבלי ידיעתו וכמובן ללא הסכמתו לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

 

לפי החוק היבש (לעניינינו חוק החוזים) כריתת חוזה שהוא ובכלל זה חוזה הביטוח מחייבת הצע, קיבול וגמירות דעת של הצדדים שמתקשרים באותו חוזה ואילו כאן, לפי הדוגמא לעיל, מוצא את עצמו קבלן המשנה עומד בפני עובדה מוגמרת של ביטוח שנעשה בעבורו על ידי גורם אחר וכאשר הוא עצמו רכש בתום לב ביטוח משלו לאותו סיכון עצמו, הרי שהוא עשוי למצוא את עצמו משלם השתתפות עצמית לפי שני הביטוחים, ככל שנעשו בחברות ביטוח שונות ויתקיים ביטוח כפל. יתכן גם מצב שבו אותו קבלן משנה משלם פרמיה מיותרת לפי שני הביטוחים כאשר חלקו בפרמיה בעבור ביטוח העבודות הקבלניות מנוכה מסך התמורה המשולמת לו על ידי הקבלן הראשי מבלי שהוא עצמו שם לב או מודע לדבר.

 

כאשר קבלן המשנה בדוגמה שלנו או כל גורם אחר שלא רכש לעצמו ביטוח, מוצא את עצמו מבוטח כ"טרמפיסט" שפוליסה שנערכה על ידי גורם אחר, סביר להניח שלא יתלונן במקרה של נזק שלגביו יתקיים ביטוח לאחר שהוא כבר חשב והסכים בליבו עם המצב שבו יהא עליו לשאת בעלות הנזק מכיסוי הפרטי.

 

במקרה שבו ה"טרמפיסט" ערך לעצמו ביטוח משלו ושמו נכלל בביטוח הכולל מבלי שהוא עצמו התחייב לכך לפי הסכם, הרי שסביר להניח שתתקבל טענתו, לגבי היעדר התוקף לחוזה שכולל אותו שנערך ללא הסכמתו.

 

במרבית המקרים, הסיבה כלילתם של מספר שמות בשם המבוטח נובעת מהוראות סעיף הביטוח בהסכם שבין הצדדים וגם יש בעניין זה לא מעט הגיון כאשר ביטוחי הסיכונים הקשורים בפרויקט מסוים מרוכזים בפוליסה אחת ובמקרה של נזק נחסך כאב הראש של כל הגורמים המעורבים בהתמודדות עם מספר חברות ביטוח, פוליסות שונות וכמובן מספר שמאי ביטוח.

 

מבחינתה של חברת ביטוח היא עשויה למצוא את עצמה במצב של מתן כיסוי עודף מעל לכיסוי שלגביו התחייב המבוטח הראשי כלפי המבוטחים האחרים, כאשר הכיסוי לפי הפוליסה עולה על היקף הכיסוי הביטוחי לגביו התחייב המבוטח לפי סעיף הביטוח בהסכם שבין הצדדים. לעניין זה קיים פתרון מקצועי בתנאי מיוחד שגיבשתי כיועצת ביטוח הניתן למבוטחים קיימים ובכלל זה לחברות ביטוח.

 

יתכן גם מצב הפוך, שבו הפוליסה המוצאת אינה כוללת את כל התנאים לגביהם התחייב המבוטח הראשי לפי סעיף הביטוח הצדדים. הפתרון למצב זה הוא פשוט ונעשה על ידי אישור קיום ביטוחים המוכתב על ידי הצד החזק בהסכם שמחייב את מבטחי הצד השני לאשר את תוקפם של תנאי הביטוח בהסכם שבין הצדדים.

 

מצב של מספר מבוטחים לפי פוליסה לביטוח אחריות חוקית יותר גם מצב של אי וודאות וספק במקרה שבו כלל התביעות עולות על גבול האחריות לפי הפוליסה ולמבוטחים ולחברות הביטוח אין את הכלים הדרושים לקבוע את אופן החלוקה של גבולות האחריות בין כל המבוטחים. גם לעניין זה קיים פתרון מקצועי בתנאי מיוחד שגיבשתי כיועצת ביטוח הניתן למבוטחים קיימים ובכלל זה למבטחים.

 

 

 

פורסם ביום 25/2/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright