עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

בין פוליסה לבין אישור

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

אישור על קיום ביטוחים אינו פוליסה

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

 

 

אישור קיום ביטוחיםנושא אישור קיום ביטוחים זכה להתייחסות נרחבת באתר זה, ועדיין יש מי שמבלבל בין אישור קיום ביטוחים לבין פוליסת ביטוח, אשר לפי הוראות חוק חוזה הביטוח, היא עצמה משמשת עדות לקיומו של חוזה הביטוח ואינה מהווה את החוזה עצמו.

 

נתחיל מכך, שחלק גדול של פוליסות הביטוח ניתן לבטל וכך גם יתבטל אישור הביטוח אשר הומצא לפיהן, אולם במרבית אישורי הביטוח, כפוף הביטול של הביטוח (בין אם נעשה מטעם המבוטח ובין אם נעשה לבקשת המבטח או לבקשת המבוטח) בהודעה מראש למקבל האישור של לפחות 30 עד 60 יום (לפי האישור הספציפי).

 

גם הפוליסה וגם אישור הביטוח מלמדים על עצם קוימו של הסכם ביטוח בין המבטח לבין המבוטח, אולם הפוליסה, מטבע הדברים כוללת פירוט רב יותר ואפילו מקיף של תנאי הביטוח, דמי הביטוח וסכומי ההשתתפות העצמית שיכולים שלא להופיע באישור הביטוח.

 

הסיבה לכך, נעוצה בקיומם של הוראות חוק, תקנות וחוזרים של הפיקוח לגבי תנאי פוליסות בעוד שלגבי הנוסחים והתנאים של אישורי ביטוח לא נקבעו תנאים מחייבים על פ חוק וגם אין לגביהם הוראות לפי תקנות וחוזרי פיקוח.

 

כך למשל קובעות תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם-1980, כי בפוליסת ביטוח יש לציין לפחות את הפרטים הבאים:

 

(1)   שם המבוטח, מקצועו ומקום מגוריו, ואם קיים מוטב מסוים שאינו המבוטח – שם המוטב.

(2)   שם המבטח ומענו לענין הגשת תביעות.

(3)   הסיכון המבטח וגבולות האחריות של המבטח.

(4)   תנאים וסייגים לחבות המבוטח או להיקפה.

(5)   דמי הביטוח.

(6)   תאריך הוצאת הפוליסה.

 

כאמור, חלק מהפרטים הנ"ל ובעיקר הפרמיה ותאריך הוצאת הפוליסה, סביר שלא יופיע על גבי טופס אישור על קיום ביטוחים. לגבי אישור קיום ביטוחים, הרי שגם אם יפורטו בו מגבלות או חריגים שונים, הרי שמדובר במסמך חיצוני שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה ועל כן אין חובה חוקית להבליט בהבלטה מיוחדת או לציין בסמוך לכל נושא רלוונטי את החריגים והסייגים לכיסוי הביטוחי.

 

במקרים לא מעטים, אם לא בכולם, נוסח אישור על קיום ביטוחים אינו כולל את פירוט החריגים והסייגים לכיסוי הביטוחי, אלא שמתווסף אליו, בדרך כלל, ביזמת המבטח סעיף שקובע, כי תנאי הביטוחים על פי האישור הם לפי תנאי הפוליסות שהוצאו למבוטח על ידי המבטח, ככל שתנאים אלה לא שונו במפורש לפי נוסחו של אישור קיום הביטוחים.

 

פרטים נוספים הכלולים בפוליסות ובדרך כלל, אינם מופיעים בנוסחים שונים של אישורי ביטוחים הם: פרטיו של סוכן הביטוח, תנאים מיוחדים להקלת סיכונו של המבטח לפי הפוליסה ובעיקר תנאי מיגון וזהירות העשויים להשפיע לגבי קיומו או אי קיומו של הכיסוי הביטוחי, שמות כל המבוטחים לפי הפוליסה וקיומם של שעבודים ומוטבים נוספים למקבל האישור, דבר העשוי להיות חשוב בעיקר בחלוקה של גבול אחריות בביטוח אחריות חוקית בין המבוטחים בתביעות העולות על גבול האחריות הכללי לפי הפוליסה.

 

לגבי נוסח בלתי ברור של פוליסה שנוסחה על ידי המבטח, הכתובת היא חברת הביטוח והפרשנות המשפטית תהיה לרעתה, הואיל והיא זו שניסחה את הפוליסה. מצד שני נוסח בלתי ברור של אישור הביטוח, יפעל לרעתו של מקבל האישור הואיל והוא זה שניסח את מלכתחילה את תנאיו של אישור הביטוח (בד"כ בסיוע יועציו).

 

לכן כאשר מדובר באישור ביטוח בלבד, יש לזכות שעדיין אין מדובר בפוליסה ולמקבל האישור, עשויות להתגלות גם הפתעות לא נעימות בהמשך הדרך. כך שעצם קבלת האישור החתום עדיין אינה סוף פסוק. אחד הכלים להתמודד מול חלק מאי הוודאות שהומצא לפני שנים ע"י הח.מ. הוא לקבוע באישור שתנאי הפוליסות לא יהיו נחותים מתנאי ביט לשנה שבה הומצא אישור הביטוח או תנאי שפי בביטוח אחריות מקצועית של מהנדסים ואדריכלים ולציין מגבלות של סכומי ההשתתפות העצמית.

 

 

 

 

 

 

22/5/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright