היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות עורכי דין

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

      כל הטיפים                                          


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת עסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


רשלנות מקצועית של עורך דין - כתבתו של השופט ד"ר עדי עזר, ז"ל                      

        

 

השוואת ביטוח מקצועי עו"ד "מגדל" מול "איילון" 2006

                

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

אחריות מקצועית |  עורכי דין |  סוכני ביטוח  |  רואי חשבון |   מהנדסים ואדריכלים

 

 

 

 

 


אחריות עורכי דיןתמצית ההבדלים שמצאתי בין הביטוחים השונים בהתעלם מהבדלים הנראים הבדלי נוסח בלבד, אם, כי אפשר ויתגלו כבעלי משמעות בעתיד.


א. גבולות אחריות, מחירים והשתתפות עצמית שנמסרו

 1. מגדל: $200,000  למקרה ו $400,000- לתקופה, פרמיה 3,900 ₪, השתתפות עצמית $3,800 (מקרקעין $6,800) ופרמיה 3,120 ₪ להשתתפות עצמית של $6,800 (מקרקעין  $10,200).

 2. איילון: $225,000 למקרה ו  $450,000 לתקופה, פרמיה 3,680 ₪, השתתפות עצמית $3,800 (מקרקעין $6,800) ופרמיה 2,944 ₪ להשתתפות עצמית של $6,800 (מקרקעין $10,200 ). לפי פרסום במודעה מיום 9/12/2005 ב"דה מרקר" החודש ה- 13 ניתן כבונוס ללא תשלום.


  הערה: בכתבה המקורית נפלה טעות והוחלפו הפרמיות לאפשרות ההשתתפות העצמית הגבוהה בין מגדל לאיילון. הפרמיה באיילון  נמוכה יותר מהפרמיה במגדל גם לגבי אופציה זו.


חישוב הפרש הפרמיה

גבול האחריות באיילון גבוה ב12.5% מאשר במגדל. הואיל וכאשר מכפילים את גבול האחריות בביטוח אחריות חוקית נוהגים להוסיף לפרמיה בין 60% ל 50% אזי (לפי 50%) יש להוסיף לפרמיה של מגדל 6.25% לחלק ל 12 חודש ולהכפיל ב 13 חודש על מנת להשוות לפרמיה באיילון

לפי החישוב המזערי, הפרמיה במגדל לפי גבול אחריות ותקופת הביטוח באיילון היא:  4,500   ₪ לאופציה הראשונה ו 3,600  ₪ לאופציה השניה

ההפרש לטובת איילון בהשוואת גבולות האחריות ותקופת הביטוח הוא כ 18.2%: 820 ₪  לאופציה הראשונה ו 656 ₪ לאופציה השניה.

 

בבחירת הביטוח המתאים, מומלץ לקרוא בקפידה את התנאים של כל פוליסה ולבחור את הכיסוי המתאים ביותר לפי סוג הפעילות ובמידת הצורך לדאוג להתאים את הביטוח לפי העיסוק והצרכים.

למשל עורך דין המועסק כיועץ משפטי או כעורך דין של תאגיד, רצוי שיקבל הבהרה בכתב מחברת "איילון" שלמרות האמור בעניין זה בפוליסה הוא מבוטח בכיסוי מלא בכל הקשור לאחריותו כלפי התאגיד או מי מטעמו למעט אחריות כמנהל או נושא משרה בתאגיד.


 

ב. תנאים משותפים לשתי הפוליסות

 1. בסיס הביטוח: הגשת תביעה, כיסוי אחריות לפי כל דין.

 2. הגדרת מקרה ביטוח כ: טעות רשלנות השמטה וכן מעשה או מחדל בתום לב במסגרת העיסוק המבוטח.

 3. העיסוק המבוטח: כל פעילות של עורך דין, כיסוי לפי דין זר למעט קנדה וארה"ב.

 4. כיסוי:  הוצאות למניעת נזק באישור המבטח, כיסוי פגיעה בפרטיות בתום לב, לשון הרע, כיסוי אי יושר עובדים, שיפוי  יורשים בתביעה שתוגש בתוך 7 שנים, איסור הודאה באחריות ללא הסכמת המבטח מראש ובכתב, כיסוי אחריותו של המבוטח ועובד שאינו עו"ד (בנוסחים שונים), חישוב תקופה קצרה בביטול הפוליסה ע"י המבוטח.

 5. היעדר כיסוי ל: מעילה, מעילה באימון, פשע, מרמה ומעשה זדון של המבוטח ו/או עובדיו, החזר שכ"ט שנגבה מלקוחות, נזקי מלחמה ופרעות, נזקי אנרגיה אטומית, התחייבות לפיצוי או שיפוי מעבר לדין, פירעון ערבות אישית, אי יכולתו של המבוטח לסלק את חובותיו, פעילותו של המבוטח כדירקטור או נושא משרה.

 6. המשך כיסוי בפרישה ללא תשלום למשך 7 שנים ( RUN OFF ) בפוליסת "איילון" וב"מגדל" כנראה, לפי הסכם עם הלשכה.

 7. השתתפות עצמית מכל תביעה ולא ממקרה כך שאם תוגשנה 100 תביעות בשל מקרה אחד תחושב 100 פעם השתתפות עצמית.

 8. שתי הפוליסות אינן כוללות חריגים לכיסוי חבות בשל נזקי גוף, חבות  שחובה לבטחה עפ"י דין כמו ביטוח רכב חובה וביטוח לאומי וכן חבות שניתן לבטחה בפוליסות צד ג', כולל צד ג' של פוליסת ביטוח רכב, וחבות המעבידים.

 


ג. הבדלים שאין להם משמעות בשל סייגי התניה לפי חוק חוזה הביטוח:

ביטוח כפל והוצאות להקטנת נזק ו/או צמצומו (התניה לטובת המבוטח או המוטב בלבד) והוצאות משפט סבירות (אין אפשרות להתניה).

 

ד. יתרונות הכיסוי לעורכי דין בחברת "מגדל"

 1.  המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח אלא במקרה של גרימת מקרה הביטוח במתכוון ע"י המבוטח או מרמה  מצדו בתביעה.

 2.  אין חריג לדיבה וללשון הרע מול הכיסוי ב"איילון" הכולל כיסוי להוצאת דיבה אם נעשתה בתום לב במסגרת העיסוק המבוטח.

 3.  אין חריג (הכלול ב"איילון") לגבי כל סכום שהמבוטח התחייב לגביו ואשר המבטח יכול לתבוע מצד שלישי.

 4.  קיים ויתור על תחלוף לטובת עו"ד מועסק ע"י המבוטח בתנאי שהיה למועסק ביטוח מקצועי במסגרת הלשכה במועד הגשת התביעה נגדו או במועד ההפרה.

 5. קיים ויתור על תחלוף לטובת שותפים או חברים בשותפות חברת עורכי הדין בתנאי שהיו מבוטחים בביטוח מקצועי במסגרת הלשכה במועד הגשת התביעה נגדם או במועד ההפרה לכאורה.

 6. כיסוי מלא לעיסוק כיועץ משפטי או עו"ד תאגיד מול הכיסוי ב"איילון" הכולל חריג חבות כלפי התאגיד או מי מטעמו.

 7. כיסוי מלא לאחריות בשל אובדן מסמכים (בהיעדר חריג) כאשר ב"איילון" הכיסוי מוגבל למסמכים שאינם סחירים או בעלי ערך כספי נקוב וכיסוי להוצאות לשחזורם.

 8. כיסוי חבות מתוקף שותפות במשרד או בחברת עורכי דין (שאינו כרוך בעריכת דין המבוטחת ממליא בשתי הפוליסות) אם כי הכיסוי מותנה בביטוח כל עורכי הדין וניתן לפי חלקו של המבוטח בשותפות).

הערה: הרחבה להסכמה להתדיינות היא לפי דרישת המבטח ולא לדרישת המבוטח כמקובל לגבי הרחבה זו, כך שלמעשה שיקול הדעת נשאר בידי המבטח, אלא אם כן מדובר בטעות דפוס.
 

ה. יתרונות הכיסוי  לעורכי דין בחברת "איילון"

 1. גבולות אחריות גבוהים יותר.

 2. פרמיה יותר נמוכה. וחודש 13 בחינם לפי פרסום ב"דה-מרקר" מיום 9/12/05.

 3. כיסוי רטרואקטיבי מתחילת החברות בלשכה ("מגדל" 15 שנה או תחילת ביטוח קודם לפי המוקדם).

 4. אין הגבלה לכיסוי רטרואקטיבי בנדל"ן בשטחי יש"ע ("במגדל" קיימת מגבלה).

 5. כיסוי אחריות של חברת יחיד אשר המבוטח פועל באמצעותה.

 6. חובת הודעה על תביעה בהקדם האפשרי ("מגדל" מחייבת להודיע מיד).

 7. המבוטח חייב להודיע על כל מקרה ביטוח או נסיבות העלולות להביא למקרה ביטוח ("מגדל" מחייבת להודיע כאשר יש חשש סביר שאדם כלשהו ייחס אחריות למבוטח בשל היפר חובה מקצועית כלשהי וזאת אפילו אם אין חשש להגשת תביעה).

 8. עזרה למבטח בבירור תביעה בתוך זמן סביר ("מגדל" מחייבת להעביר מסמכים מיידית).

 9. זכות המבוטח להשתתף בהגנה בתביעה העולה על גבול האחריות.

 10. השתתפות עצמית אחת (ויצירת תוספת לגבול אחריות לשותף ע"ח המבוטח) בכיסוי אחריותו של עורך דין שותף למבוטח המבוטח ב"איילון".

 11. השתתפות עצמית אחת (ויצירת תוספת לגבול אחריות למעביד ע"ח המבוטח) בכיסוי אחריותו השילוחית של מעבידו של המבוטח בתנאי שהוא מבוטח ב"איילון".

 12. הרחבה לגבי חובת הגילוי היזום לפי חוק חוזה הביטוח – רק אם הפוליסה נערכה לאחר מילוי הצעת ביטוח מהווה המידע שנמסר ע"י המבוטח בסיס לעריכת הביטוח.


 

 


עוד על ביטוח אחריות מקצועית

 

אחריות מקצועית של סוכני ביטוח - הבסיס דומה והרחבות בביטוח אחריות מקצועית וגם המאמר חובת ההודעה בביטוח אחריות מקצועית                


 

לתשומת לבם של עורכי הדין:

 

מדריך תביעות ביטוח                        המדריך לתביעות ביטוח רכב

 

 

ביטוח אתרי אינטרנט ותוכנות         טיפים לביטוח        

 

מאמרים                                   

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright