היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

      כל הטיפים                                          


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת עסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


ביטוח אחריות מקצועית לרואי חשבון

                

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

אחריות מקצועית |  עורכי דין |  סוכני ביטוח  |  רואי חשבון |   מהנדסים ואדריכלים

 

 

אתר לשכת רואי חשבון

המצגת    עסק יחיד לחברה

 

 

 


אחריות עורכי דין

תנאי הביטוח אינם אחידים

 

ניתן למצוא הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. בדרך כלל מדובר בפוליסות המשמשות את המבטח גם לביטוח בעלי מקצועות חופשיים בתחום שונה או מהנדסים ואדריכלים ועורכי דין.

 

 


 

 

המשותף לכל תוכניות הביטוח הוא:

 

 • בסיס "הגשת תביעה".

 • אין כיסוי למעשה מכוון.

 • סייגים מסוימים מופיעים בכל הפוליסות.

 • כל הפוליסות כוללות הוצאות משפט סבירות מעל ובנוסף לגבול האחריות

 • לפי כל הפוליסות נאסר על המבוטח להודות באחריות ולהבטיח תשלום. כל הודאה או הבטחה אינה מחייבת את המבטח.

 • תנאים משותפים למעשה לכל ביטוחי האחריות המקצועית.

 


 

ביטוח על בסיס הגשת תביעה משמעו

 • ביטוח אחריות חוקית בשל תביעות אשר הוגשו כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח.

 • הגשת תביעה מוגדרת כידיעת המבוטח על כוונה ליחס לו הפר אחריות מקצועית.

 • בתום התקופה אין כיסוי ביטוח אף אם מקרה הביטוח קרה בתוך תקופת הביטוח. ביטוח מסוג זה מחייב רצף ביטוחי.

 • הכיסוי ניתן למקרים שקרו בתקופת הביטוח או בתקופה קודמת החל מהתאריך הרטרואקטיבי המוסכם בין המבטח לבין המבוטח והמופיע בפוליסה.

 • בהחלפת מבטח יש להיזהר והצהיר על כל מקרה של טענה על הפר חבות מקצועית כנגד המבוטח גם אם ניתן לשער, כי לא תוגש בגינו תביעה.


 

 

הסייגים המשותפים לכל הפוליסות - מרבית הפוליסות אינן מקנות כיסוי ביטוחי למקרים שסיבתם:

 

 • אי יושר, מרמה, הונאה וכו' מצד המבוטח, מנהלים, בעלי וכד'.

 • מלחמה טרור וכו'.

 • מקרה מהעבר ידוע למבוטח, החזר שכר טרחה.

 • התחייבות מוגדלת,  ויתור בהסכם. 

 • ערבות, אובדן כספים וחוסר פירעון.

 • זיהום, אסבסט.

 • מקרה בחו"ל, תביעה בחו"ל.

 • קנסות, פיצוי עונשי ופיצוי לדוגמא.


 

 

סייגים שאינם משותפים לכל הפוליסות

 • אי יושר, מרמה וכו' עובדים – לבקש הרחבה.

 • רשלנות פושעת.

 • פעילות שאינה ייחודית, הדורשת רישוי כדין.

 • פעילות כנושאי משרה – פוליסה מיוחדת.

 •  הוצאת דיבה לשון הרע וכו' – לבקש הרחבה.

 • אובדן מסמכים, עיכוב, דחיה – לבקש הרחבה.

 • נזק לבן משפחה.

 • ועוד...


 

הגדרת חוק

הגדרת החוק אינה זהה בין הפוליסות, להלן אפשרויות לדוגמא:

 • דיני מדינת ישראל - האפשרות העדיפה ומומלץ לבקש הרחבה אם הפוליסה כוללת הגדרה אחרת.

 • פקודת הנזיקין (נוסח חדש),  תשכ"ח –  1968 ו/או חוק ו/או תקנות החלות על מקצועו של המבוטח.

 • פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

 • במקרה של עבודה הקשורה בחו"ל יש לבקש הרחבה לביטוח לפי דין זר החל במקום הפעילות ולהתאים את גבול האחריות.

 


 

הרחבות אפשריות לביטוח

 • שם המבוטח: שותפים קודמים וחדשים כל מי שהתחייב,

 • הקדמת תשלום הוצאות משפטיות,

 • הגנה בהליכים פליליים למי שנמצא  זכאי בד"כ עד 50,000$,

 • שיפוי  יורשים,

 • שיפוי מנהלים ועובדים,

 • אחריות צולבת,

 • אחריות בגין וכלפי סוכנים ונציגים מורשים,

 • חריגה מסמכות בתום לב,

 • שותפים יוצאים ונכנסים,

 • חבות בחו"ל  לפי דין זר,

 • אחריות בגין פעילות מחוץ למסגרת,

 • הפרה בתום לב של זכויות יוצרים, קניין רוחני וכו',

 • תקופת גילוי – דיווח מוארך,

 • המשכיות של 7 שנים לפורשים,

 • האחדת נזקים השתתפות אחת לסיבה אחת,

 • ויתור על תחלוף,

 • קבלני משנה,

 • יעדר רישוי בתום לב,

 • ביטול חריגים: כמו דיבה, זכות קניין ועוד.

 • הרחבת הגדרות: כמו חוק, הגשת תביעה וכו'.

 • ועוד...


 

הגדרות שונות של מקרה ביטוח - לדוגמא:

 • תוכנית א' - היפר חובה מקצועית בתום לב, ומקורו ברשלנות, במעשה, במחדל,טעות או השמטה של המבוטח, במסגרת מקצועו של המבוטח והמהווה עילה ל תביעה בגין רשלנות.

 • תוכנית ב' - הפרת חובה מקצועית בתום לב שמקורה ברשלנות, מחדל, טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו המפורט ברשימה.

 • תוכנית ג' - הפרת חובה מקצועית בתום לב שמקורה ברשלנות, (לא כולל מחדל) טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו המפורט ברשימה. למעט הפרה ביודעין של הדין אי עמידה ביודעין או סטיה ביודעין מתקן רשמי  וכן מעשה או מחדל שיש בו רשלנות זדונית או התרשלות רבתי.


 

 

הגדרת עיסוק: רצוי לכלול פרוט מלא של העיסוק

 

 • הנהלת חשבונות ניהולית ושרותי חשבות,

 • ביקורת פנים,

 • שירותי מסים כולל ייצוג בביטוח לאומי,

 • השקעות, כספים ופיננסים,

 • ייעוץ מקצועי פיננסי בתחום ראיית חשבונות,

 • הנהלת שירותי מחשב,

 • ביקורת ענ"א,

 • מזכירות חברה, נאמנות, ניהול עיזבונות, ניהול רכוש,

 • כינוס נכסים, פרוק תאגידים, ניהול מטעם בימ"ש, ניהול בנאמנות.

 • עריכת נהלי עבודה גם לפי "חוק סרבנס-אוקלי",

 • עריכת סקרים וחקירות,

 • הערכת שווי מניות ועסקים כרואה חשבונות,

 • תחזיות במסגרת הערכת שווי כחלק משיטה מקובלת,

 •  בוררויות,

 • הכנת חו"ד מקצועיות,

 • תשקיפים,

 • הדרכה מקצועית,

 • עריכת תוכנית עסקית (בעבור לקוחות המבקשים לגייס הון),

 • פעילות מסייעת לרואי חשבון של חברות מקומיות או גם זרות,

 •  בדיקת נאותות - דיו דיליג'נס, בעבור: השקעות, מיזוגים, בדיקה עבור חתמי הנפקה את הצד החשבונאי בתשקיף לגיוס הון בבורסה בישראל (להלן: דיו דיליג'נס, במסגרת בדיקה זו נבדקת עבודתם של רואי חשבון אחרים).

 • הדרכה, הרצאות, פורום, אתר. 

 ההרחבות המיוחדות האפשריות בביטוח בעבור  רואי חשבון - 

 

 •  כיסוי רטרואקטיבי: לתקופה של עד 10 שנים בגבול האחריות המוצע.

 •  הוצאות משפט: כיסוי בגין הוצאות סבירות בהגנה מפני תביעה.

 • אובדן מסמכים: נזק בגין אובדן מסמכים או נזק למסמכים, כולל שחזורם.

 • הוצאת דיבה ולשון הרע: מכוסים, אם נעשו בתום לב.

 • חריגה מסמכות: ובלבד שנעשתה במסגרת העבודה כרואה חשבון.

 • אחריות שילוחית: כיסוי בגין מעשי עובד/שלוח.

 •  תנאים מיוחדים לכיסוי בעת פרישה: רו"ח אשר יפרוש לגמלאות לאחר 5 שנות ביטוח רצופות במדנס או שיחדל לעסוק במקצועו כתוצאה ממחלה/תאונה, יהיה זכאי לתקופת ביטוח מוארכת של 7 שנים, חינם.

 •  הוצאות משפט בהליכים פליליים: עד 25 אלף דולר למקרה ו- 50 אלף דולר לתקופה.

 •  הנחת העדר תביעות: בתום השנה השניה ועם חידוש השנה השלישית, תנתן  הנחה משמעותית למבוטח שלא הגיש תביעות.עוד על ביטוח אחריות מקצועית:

אחריות מקצועית של מהנדסים ואדריכלים     אחריות מקצועית של עורכי דין    אחריות מקצועית של סוכני ביטוח - הבסיס דומה והרחבות בביטוח אחריות מקצועית וגם המאמר חובת ההודעה בביטוח אחריות מקצועית                


 

לתשומת לבם של המהנדסים והאדריכלים:

 

מדריך תביעות ביטוח                        המדריך לתביעות ביטוח רכב

 

ביטוח אתרי אינטרנט ותוכנות           טיפים לביטוח         

 

מאמרים                                   

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright