היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אחריות מהנדסים ואדריכלים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 

      כל הטיפים                                          


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לפוליסת עסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח אחריות מקצועית של מהנדסים ואדריכלים

                

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

אחריות מקצועית |  עורכי דין |  סוכני ביטוח  |  רואי חשבון |   מהנדסים ואדריכלים

 

 


אחריות עורכי דין

תנאי "שפי" לביטוח אדריכלים ומהנדסים  - עדכון 1/5/06

 

 

בכתבה קצרה זו, מובאת תמצית ההרחבות בתנאי "שפי" לביטוח אדריכלים ומהנדסים לשנת 2006 בחברת הביטוח "איילון". התנאים הם תנאי בר-זיו רביד.

כמו כל הפוליסות האחרות לביטוח אחריות מקצועית, הכיסוי הוא לפי בסיס "הגשת תביעה", כלומר הפוליסה מכסה אחריות בשל תביעות אשר הוגשו כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח בשל מקרים שקרו בתקופת הביטוח או לפניה בתקופה הרטרואקטיבית המוגדרת בפוליסה.

 

הכיסוי ניתן  למשרד ואינו כולל כיסוי לאחריות בשל עבודות שאינן נעשות במסגרת המשרד.

 

גבול אחריות לתקופה הרטרואקטיבית:   כיסוי תביעות בתקופה הרטרואקטיבית בגבה גבולות האחריות החדשים.

 

הוצאות משפטיות בצפון אמריקה (אם בוטחו) – נכללות בגבול האחריות.

 

השתתפות עצמית מוקטנת בשיעור של  - 50% במקרה בו הוגשה תביעה ולא שולם פיצוי.

 

ניהול תביעות ע"י משרד עו"ד חן-בראון - הערכת סיכוי והודעה למבטח בעלות של $250 לתביעה

 

חריג אי יושר וכו' – חל לגבי בעלים, שותפים ומנכ"ל בלבד ואינו חל לגבי עובדים

 

חריג הפרת הדין – חל רק לגבי הפרה ביודעין כאשר ניתן היה לצפות באופן סביר לקרות מקרה הביטוח.

 

חריג תיקון העבודה, השבת תקבולים וכו' – במקרה של פסיקה של סמכות שיפוטית ינתן פיצוי על ההפרש שבין הסכום שנפסק לבין עלות הביצוע על-ידי המבוטח.

 

חריג פל-קל – ניתן כיסוי, אם אושר מראש ובכתב ע"י המבטח לעבודות תיקון ו/או חיזוק הבניה.

 

כיסוי אחריות המבוטח בשל פעילותם של אחרים - בעבורו וכיסוי אחריותם בשל הפעילות למען המבוטח.

 

שותפים נכנסים - כיסוי רטרואקטיבי לאחריותם של שותפים נכנסים (לפי הוראה מפורשת בכתב מטעם המבוטח) בשל מקרה שלא היה ידוע לשותפים, בכפוף לרצף ביטוחי ומוגבל לגבול האחריות שהיה נקוב בפוליסה שהיתה תקפה במועד קרות מקרה הביטוח.

 

שותפים יוצאים – כיסוי בהיעדר ביטוח אחר לתביעות בשל מקרה שארע בעת היותם שותפים. לפי הוראה בכתב מטעם המבוטח ניתן להחיל את הכיסוי גם על על מי שהוגדר כמבוטח ופרש גם אם לא היה שותף.

 

תקופת גילוי – שיפוי המבוטח למשך שישה חודשים לאחר תום תקופת הביטוח במקרה של אי חידוש הביטוח או ביטולו (למעט ביטול בשל אי תשלום הפרמיה או הפרת חובת הגילוי). הכיסוי יינתן בעקבות בקשת המבוטח בכתב בתוך 30 יום ממועד הביטול או אי החידוש.

 

כיסוי לתביעות לאחר הפסקת פעילות – RUN OFF – כל שנת ביטוח מקנה שנת כיסוי ללא תשלום לאחר הפסקת הפעילות עד מקסימום של שבע שנים. הכיסוי אינו חל על שותפים שפרשו ממשרד הממשיך לפעול ולהיות מבוטח בביטוח אחריות מקצועית.הכיסוי מוגבל לגבול האחריות בפוליסה במועד קרות מקרה הביטוח אך לא יותר מ-1 מיליון דולר לאירוע ו-2 מיליון דולר לתקופה. כמו כן ניתן לרכוש בתשלום כיסוי זה למבוטח שטרם צבר את שבע שנות הביטוח עד לפרישתו.

 

הסכמה להתדיינות  - המבוטח לא יידרש להתדיינות משפטית אלא אם תתקבל חו"ד משפטית (לפי המנגנון המוגדר בפוליסה) לפיה קיים סיכוי סביר להצלחת ההגנה באותה תביעה.

 

כיסוי לפי דין זר - במקרה של הרחבה לשיפוט מורחב בחו"ל החלת הדין הקיים במקום הגשת התביעה על הכיסוי לפי הפוליסה כאשר חילוקי דעות בין המבטח למבוטח יתבררו לפי הדין הישראלי

 

הרחבות נוספות  - חריגה מסמכות בתום לב, אחריות בשל אבדן מסמכים (למעט סחירים), אי פגיעה בכיסוי בשל הסכמי בוררות, כיסוי אחריות בשל דיבה ולשון הרע בתום לב בקשר עם עיסוקו של המבוטח, כיסוי אחריותו של המבוטח מרמה ואי יושר של מועסקים כולל מעילה באמון וכוונת זדון, כיסוי אחריות בשל היפר חובת הסודיות בתום לב, אחריות לפי חוק ניירות ערך, הגנה במשפט פלילי עד 100,000$ למקרה ו 200,000$ לתקופת ביטוח, כיסוי מבוטחים נוספים בשם המבוטח לפי התחיבות המבוטח בכתב לפני קרות מקרה הביטוח, אפשרות לגבול אחריות נפרד לכל פרויקט בסיכום מראש בין המבוטח והמבטח, שיפוי העיזבון במקרה של מוות, פסילת דין או פשיטת רגל של המבוטח, לאחר תשלום גבול האחריות שנעשה לאחר שהחלו הליכים ישא המבטח במלוא עלות ההגנה המשפטית אף מעל לגבול האחריות.

 

יישוב מחלוקות ומינוי שמאים  - ישוב מחלוקות בין המבוטח לחברת הביטוח בהשתתפות נציג "שפי".   מנוי שמאים ו/או חוקרים בעקבות הגשת תביעה בתאום בין המבטח ובין ב.ר./שפי.

 

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי - בתוך גבול האחריות, ללא תשלום פרמיה נוספת לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, "תנאי ביט". אם, כי מומלץ, למבוטחים לרכוש בנוסף ביטוח צד ג' רגיל למשרד (כאשר בפרמיה נמוכה בהרבה מהפרמיה לביטוח אחריות מקצועית) וזאת על מנת לשמור את מלוא גבול האחריות לכיסוי אחריות מקצועית.הכתבה של עו"ד רועי יבנאי בנושא ביטוח לפי תנאי "שפי"

 


עוד על ביטוח אחריות מקצועית:

אחריות מקצועית של עורכי דין    אחריות מקצועית של סוכני ביטוח - הבסיס דומה והרחבות בביטוח אחריות מקצועית וגם המאמר חובת ההודעה בביטוח אחריות מקצועית                


 

לתשומת לבם של המהנדסים והאדריכלים:

 

מדריך תביעות ביטוח                        המדריך לתביעות ביטוח רכב

 

ביטוח אתרי אינטרנט ותוכנות           טיפים לביטוח  

         

מאמרים                                   

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright