היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אישור ביטוח - הערות לטיוטת הלשכה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

הערות לטיוטת אישור ביטוח מוסכם של הלשכה

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

מהם תנאי ביט

אישור ביטוח - סיכון המבטח

 

טיוטת הטופס הסטנדרטי של אישור קיום ביטוחיםבהמשך לאמור בהקדמה לכתבה זו, להלן הערותי המפורטות ליד כל פסקה וסעיף בטיוטת אישור הביטוח הסטנדרטי המוצע על ידי לשכת סוכני הביטוח (טיוטא 7 מיום 17/5/2010). הטיוטה הופצה על גבי נייר המכתבים של גדען ארמן, היועץ לביטוח כללי של לשכת סוכני הביטוח.
 

האמור בכתבה זו אינו אמור ליתן ייעוץ או טיפים לגיבושו של נוסח סטנדרטי של האישור אלא להדגיש ולהדגים את עמדתי לפיה מן הראוי לוותר על כל הרעיון לאור הפתח לטעויות אין ספור לאור אפשרויות הרבות באישור כאשר טעות במחיקה עשויה לסבך את סוכן הביטוח הביטוח בתביעות מיותרות בטענה להפרת חובה מקצועית שלא לצורך.

 

 

המלצה למבטחים

לדעתי יש כלול באישור פסקה חשובה לפיה המגבילה את הכיסוי להתחייבות המבוטח לפי ההסכם החתום מול מקבל האישור. כלומר, אם מבוטח התחייב בהסכם מול מקבל האישור לביטוח רכוש שאינו כולל נזקי רעידת אדמה או כיסוי מסוג אחר, הרי שהמצאת אישור הביטוח לפי הטופס הסטנדרטי אינה אמורה להגדיל את ההתחייבות של המבטח שבא בעצם למלא אחת ההתחייבות של המבוטח. ותאמינו לי שכבר ראיתי מקרים בהם המבטחים שילמו מיליוני שקלים שלא לצורך בשל הרחבת הכיסוי לטובת גורמים נוספים מעל ומעבר להתחייבותו החוזית של המבוטח.

 

נספח "....."

אישור עריכת ביטוחים 


הנוסח המקובל כיום הוא: "אישור על קיום ביטוח ..."  ולא "אישור עריכת ביטוח" כאשר בהמשך המשפט מצוינת מטרת האישור, כמו למשל אישור על קיום ביטוח עבודות בנכס או אישור על קיום ביטוחי השוכר וכו'.


 

לכ'

....................................

....................................

...................................

 ..................................(*המזמין/המשכיר/חברת הניהול, להלן: "בעל הזכות")


מבלי להיכנס לדיון לגבי נאותות השימוש במונח "בעל זכות" שאינו מושג מוכר בתחום הביטוח ובשל כך עשוי גם לעורר מחלוקת לגבי הכוונה הגלומה בו (המונח המוצע על ידי הוא פשוט: מקבל האישור), הרי שקיימים "בעלי זכויות" נוספים ואחד החשובים שביניהם הוא הבנק המלווה כאשר אישור על קיום הביטוח נדרש לא פעם כחלק מהסכם ההלוואה הכרוך בשעבוד של רכוש או עבודות


 

 

הנדון:  אישור על קיום ביטוחים ע"ש ................. (* השוכר/הספק/נותן שרות/הקבלן,

          להלן: "המבוטח")


ממציא האישור להיות להיות גם הלווה, כאמור לעיל, או אפילו בעל הנכס המתחייב להמציא אישור על קיום ביטוח לפי הסכם עם חברת הניהול.


 

אנו החתומים מטה  .................. חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזה כי לבקשת "המבוטח", ערכנו עבורו את הביטוחים כמפורט להלן בקשר עם העבודות נשוא החוזה מיום ................ שנחתם ביניכם, בעיסוקו כ ..........................:


הפתיח מתייחס אך ורק לגבי ביצוע עבודות כאשר בפועל נדרשים אישורי ביטוח בהסכמים שאינם קשורים בביצוע עבודות כמו למשל הסכמי שכירות או הלוואה.

 

על כן, לדעתי, מן הראוי להוסיף גם כאן את החלופה עם הכוכבית המפנה לאפשרות המחיקה של המיותר.


 

הביטוחים המפורטים בסעיפים ................... שלהלן בלבד.

לתקופה מ................... עד....................... .

 

 

1.  ביטוח אש מורחב לרכוש. פוליסה מס':..................  *בתוקף/לא בתוקף                                 

המבטח את רכושו של "המבוטח" וכן כל ציוד ו/או רכוש אחר בחזקתו ו/או באחריותו בערך רכישה או הקמה מחדש, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב ומבלי לפגוע מכלליות האמור, לרבות: אש, עשן, ברק, סערה, סופה, התפוצצות, נזקי טבע, רעידת אדמה, שיטפון, נזקי נוזלים, התבקעות צינורות ומיכלים, שביתות, פרעות, נזקים בזדון, שוד ופריצה, פגיעה על ידי כלי רכב וכלי טיס, נזקי חשמל ללוחות חשמל ואובדן דמי שכירות, כהגדרתם בפוליסה.


 1. הנוהג הוא לפרט את סוג הרכוש המבוטח בסעיפים נפרדים ולציין את תוקפו או אי וקפו של הביטוח לגביהם. למשל ביטוח מבנה, ציוד, תכולה וכו'.
   

 2. הדרישה המקובלת היא לביטוח הרכוש במלוא ערכו (על מנת להימנע ממצב של ביטוח חסר) לפי בסיס השיפוי שהקובע שהוא בדרך כלל לפי ערך כינון (למעט לגבי מלאי).
   

 3. בנוסף לביטוח האש הסטנדרטי נהוג לפעמים לדרוש כיסוי גם לשבר שמשות ושלטים, ציוד אלקטרוני, כספים וכו' לפי סוג העסק (כמו למשל ביטוח של סניף בנק בקניון).
   

 4. סיכונים מבוטחים יש לדעתי, לאפשר מחיקה או הוספה על מנת להתאים להתחייבותו של המבוטח לפי ההסכם מול מקבל האישור, כל שהביטוח לא יכלול התחייבות לגבי סיכונים וכיסויים שאינם כלולים בהסכם או "יחמיץ" סיכונים וכיסויים הכלולים בהסכם ויביא להתדיינות מול המבטח למרות הטופס הסטנדרטי.
   

 5. בביטוח כנגד סיכוני פריצה ושוד שלא לפי תנאי ביט (כמו למשל ביטוח חנות בקניון) נהוג לדרוש גם כיסוי לשימוש במפתחות בית העסק אשר הושגו שלא כדין.
   

 6. אובדן דמי שכירות נכלל לא פעם במסגרת ביטוחי המשכיר המבטחת את המבנה ואינו נכלל בביטוחי השוכר שהוא זה הנדרש להמציא את אישור הביטוח, אלא אם כן מדובר במקרה שבו סוכם כי השוכר מבטח את המבנה, כך שיש לדעתי לאפשר בסעיף זה את חלופת המחיקה של הכיסוי לפי הסכם או לציי שהכיסוי כפוף להסכם שבין הצדדים. האמור בזה נכון גם לגבי ביטוחם של לוחות חשמל.


הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש, לפיו אנו מוותרים על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי "בעל הזכות" ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין נזק שנגרם על ידם ו/או ברשלנותם, וזאת בתנאי שבביטוחי הרכוש של "בעל הזכות" נכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי "המבוטח", ובלבד שהוויתור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.


ויתור על זכות התחלוף

 1. על מנת לחסוך במקום מומלץ לכלול סעיף זה בסיפא לאישור ולציין כי הוא חל לגבי הסעיפים הרלוונטיים (כמו למשל ביטוח הרכוש, אובדן הרווחים, צד ג' וכו') אם אכן נכללו באישור.
   

 2. מי שפועל לטובתו - לא פעם קיימת דרישה לויתור על זכות התחלוף גם לטובת כל מי שפועל לטובתו בעבורו או מטעמו של מקבל הרשות. מדובר בדרישה בעייתית שחברות הביטוח אינן נוטות להיענות לה בדרך כלל אולם קיימים הסכמים חתומים רבים הכוללים התחייבויות מסוג זה.
   

 3. הנוסח המוצע הוא מצומצם יותר מהנוסח לפי תנאי ביט והנוסח הנדרש לפי מרבית נספחי הביטוח. על כן, יש למחוק לדעתי את הפסקא: "נזק שנגרם על ידם ו/או ברשלנותם, וזאת בתנאי שבביטוחי הרכוש של "בעל הזכות" נכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי "המבוטח". הואיל והכוונה היא לפטור מלא מזכות התחלוף (למעט לטובת מי שגרם לנזק בזדון)  ללא קשר לסיבת הנזק וכן יש לוותר על הדרישה להדדיות שאינה כמעט בכל ההסכמים (נראה את היועץ שמאלץ את הבנק המלווה לחתם על סעיף הדדיות לטובת המבוטח...).
   

 4. בהסכמי ביטוח של חנויות או משרדים במרכזי קניות או בבנייני משרדים קיימת בדרך כלל התחייבות לויתור על תחלוף גם לטובת הדיירים האחרים של המקום אשר הביטוחים שלהם כוללים ויתור דומה לטובת המבוטח.


 

2.  ביטוח אבדן רווחים.  פוליסה מס': ................ . *בתוקף/לא בתוקף

המבטח את  נזקיו התוצאתיים של "המבוטח", הנובעים מהסיכונים המפורטים בביטוח אש מורחב המפורט בסעיף 1 לעיל (למעט הרחבת שוד ופריצה ונזקי חשמל), לרבות דמי שכירות, וזאת למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ- 12 חודשים.

 


 1. רצוי להתייחס לשם המסחרי של ביטוח זה לפי תנאי ביט שנקרא "ביטוח אובדן תוצאתי".
   

 2. לגבי הכיתוב בסוגריים: (למעט הרחבת שוד ופריצה ונזקי חשמל), יש לשים לב, כי לפי תנאי ביט לביטוח נזק תוצאתי ניתן למצוא סייגים והסתייגויות נוספות לכיסוי זה כמו למשל נזקי גניבה, נזק לרכוש בהקמה והגבלת פיצוי בשל נזק לרכוש בהעברה (עד 10% מהרווח הגולמי המבוטח או $14,000,000  ₪, הנמוך מביניהם). ציון חלק מהסייגים בלבד עשוי ליצור את הרושם המוטעה והבלתי רצוי, כאילו המבטח ויתר על קיומם של הסייגים האחרים לטובת מקבל האישור.
   

 3. אובדן דמי שכירות - ראו הערתי הנ"ל
   

 4. תקופת השיפוי המוסכמת יכולה להיות קצרה יותר או ארוכה יותר מ 12 חודש ועל כן, מן הראוי לדעתי, להשאיר במקרה זה משבצת ריקה למילוי לפי ההתחייבות החוזית של המבוטח.
   

 5. הרחבות נוספות לפי ביטוח זה עשויות להופיע בהתחייבויות הביטוח של המבוטח כמו למשל הוצאות ניהול תביעה, סעיף לקוחות/ספקים, הוצאות מחקר ופיתוח ועוד. על כן יש ליצור אפשרות להוסיף את ההתייחסות להרחבות שסוכמו עם המבוטח בכתב כולל גבול אחריות של המבטח לכל הרחבה.


 

הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש, לפיו אנו מוותרים על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי "בעל הזכות" ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין נזק שנגרם על ידם ו/או ברשלנותם, וזאת בתנאי שבביטוחי הרכוש ונזק תוצאתי של "בעל הזכות" נכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי "המבוטח", ובלבד שהוויתור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

  

3.  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  פוליסה מס' ................... *בתוקף/לא בתוקף

המבטח את אחריותו של "המבוטח" ו/או מנהליו ו/או עובדיו על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא במסגרת פעילותו ו/או עיסוקו, בגבול אחריות המפורט להלן. הביטוח אינו כפוף לכל מגבלה של חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתות והשבתות, נזק גוף עקב שימוש ברכב שאין חובה בדין לבטחו בביטוח חובה,  חבות בגין נזקי רכוש עקב שימוש ברכב עד לסך 150,000 $ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית (מעבר לגבול האחריות הנקוב בפוליסת הרכב הפוגע או מעבר לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב של המבטח, הגבוה משניהם), וכן  תביעות תחלוף של המוסד  לביטוח לאומי (למעט תביעה בגין מי שהנתבע חייב לשלם עבורו דמי ביטוח לביטוח הלאומי).         


 1. יש לציין, לדעתי, מהו הדין ומהם הפעילות והעיסוק בעבורם ניתן הביטוח.
   

 2. במקום "גוף" יש לרשום: "גוף משפטי".
   

 3. לדעתי, יש למחוק את כל האמור בהמשך לאחר המילים "בגבול האחריות המפורט להלן", הואיל ומדובר במגבלות שאינן כלולות מלכתחילה בתנאי ביט וגם בהרחבה לצד ג' רכב רכוש בגבול אחריות של 150,000 $  מעבר לפוליסת צד ג' כאשר הכיסוי לפי סעיף זה בפוליסת ביט לביטוח עבודות קבלניות הוא ע"ס 250,000 $ .
   

 4. פוליסות בש"ח - הפוליסה של המבוטח עשויה להיות בש"ח וההתחייבות של המבטח כלפי מקבל האישור בדולר עשויה להגדיל או להקטין שלא לצורך את הסכום הנקוב בפוליסה הרלוונטית לפי התנודות בשער המטבע.

 

 


 

הביטוח הורחב לשפות את "בעל הזכות" ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריותם למעשי או מחדלי "המבוטח" ואו מנהליו ו/או עובדיו, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 


 1. בהסכמים רבים קיימת דרישה לכלול שיפוי גם לטובת כל הפועל לטובתם וכו', בדומה לדרישה הקיימת לפעמים לגבי סעיף התחלוף.
   

 2. אחריות למעשי או למחדלי - במקום "בגין אחריותם  למעשי או מחדלי..." ממליצה לכתוב "בגין תביעה אשר תוגש כנגד מי מהם..." וזאת מהסיבה שמקבל האישור נתבע פעמים רבות בקשר עם מעשה או מחדל של המבוטח ולא נטען כנגדו שהוא אחראי למעשה או למחדל של המבוטח (לדוגמא במקרה של נזק הנובע משריפה שפרצה מעסקו של מבוטח, הטענה כנגד המשכיר יכולה להיות, שהוא לא נזהר מלכתחילה בבחירת הגופים עמם הוא מתקשר ולא אמור היה להרשות שימוש בנכס על ידי גורם מסוכן או גם מסכן כמו המבוטח).


 

 

גבול האחריות:   ..............................   למקרה

                       ..............................   לכל המקרים בתקופת הביטוח.


למען האחידות יש לציין גם כאן, כי מדובר בתקופת ביטוח שנתית, כמו בביטוח חבות מעבידים.


 

4.  ביטוח חבות מעבידים.  פוליסה מס' ..................... *בתוקף/לא בתוקף

המבטח את אחריותו של "המבוטח" כלפי עובדיו המועסקים על ידו, בגין פגיעה גופנית או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב העסקתם, בגבול אחריות של 5,000,000 $ לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית.


 1. יש לשים לב לשם המסחרי של הפוליסה לפי תנאי ביט שהוא "ביטוח אחריות מעבידים" ולא ביטוח "חבות מעבידים". מעניין, כי בסעיף המתייחס לביטוח זה לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות להלן נעשה שימוש במונח "ביטוח אחריות מעבידים".
   

 2. יש להגדיר את החוק (פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים), למקרה שהביטוח לא יערך לפי תנאי ביט. או לפחות למען האחידות מול ביטוח צד ג' לעיל הכולל הגדרת החוק.
   

 3. יש לדעתי לציין, כי הביטוח חל לגבי כל העובדים או פחות לציין את מספרם הואיל וחברות הביטוח נוהגות לעשות ניכוי יחסי בביטוח זה.
   

 4. בחלק מהפוליסות קיימת הגבלה לגבול אחריות של המבטח לעובד אחד בסך 1,500,000 $.
   

 5. ראו הערתי הנ"ל לגבי פוליסות בש"ח.
   

 6. הגדרת האחריות המבוטחת צריכה להיות כלפי כל העובדים גם אם הם מועסקים על ידי אחרים.
   

 7. במקום "בגין פגיעה גופנית..." וכו', צ"ל בגין מקרה ביטוח.
   


 

הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פיתיונות ורעלים וכן העסקת נוער כחוק.

 


יש למחוק את כל הפסקה הואיל ומדובר בסייגים שאינם קיימים לפי תנאי ביט ובכלל זה היעדר כל מגבלה שהיא בעניין עבודת נוער (כחוק או לא כחוק) וגם בשל הפרשנות המצומצמת ביותר שניתנה לחריג זה על ידי בית המשפט.


 

הביטוח הורחב לשפות את "בעל הזכות" ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה וייטען, לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי או מחלה מקצועית כלשהי, כי הם  נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממועסקי "המבוטח".

 


 1. במקום "תאונת עבודה.." וכו' יש לכתוב "מקרה ביטוח".
   

 2. במקום "מועסקי המבוטח" יש לכתוב "עובדי המבוטח".


 

5.  ביטוח אחריות מקצועית – פוליסה מס' ............... *בתוקף/לא בתוקף

המבטח את אחריותו של "המבוטח" ו/או מנהליו ו/או עובדיו, על פי דין, לנזק מכל סוג שהוא שנגרם לאדם או גוף עקב מעשה או מחדל מקצועיים במהלך פעילותו ו/או עיסוקו  בגבול אחריות המפורט להלן.

 


 1. יש לציין לדעתי, מהו הדין ומהם הפעילות והעיסוק בעבורם ניתן הביטוח.
   

 2. יש לציין לדעתי את השטח הגיאוגרפי והשיפוט - דין זר או לא דין זר, של אילו מדינות וכו'.
   

 3. במקום "גוף" יש לרשום: "גוף משפטי".
   

 4. המונח "מעשה או מחדל מקצועיים" אינו מוכר בענף הביטוח ואינו קיים, למיטב ידיעתי, במלל הפוליסות. מן הראוי לתת את הדעת ולעבד הגדרה רחבה ביותר של הפרת חובה מקצועית בעיקר לאור העובדה שלביטוח אחריות מקצועית אין תנאי ביט.


 

המועד הרטרואקטיבי יחול לא יאוחר מהיום בו החל "המבוטח" לבצע את העבודות או השרות נשואי החוזה אך לא לפני תאריך התחולה למפרע הנקוב בפוליסה: ................ .  הביטוח יורחב לכלול כיסוי להוצאת דיבה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, אבדן מסמכים, אובדן שימוש ואי יושר עובדים.


בכל הקשור בביטוח אחריות מקצועית של קבלנים, חשוב ביותר לכלול בביטוח כיסוי להוצאות החלפה ותיקון של עבודה.


 

הביטוח יכלול סעיף כיסוי תקופת גילוי מאוחרת של 12 חודשים.

 


באישורי ביטוח הנדרשים לפי הסכם לפי תנאי "שפי" ממתכננים מופיעה פעמים רבות גם דרישה לכיסוי במקרה של הפסקת פעילות המבוטח לתקופה מוגדרת שיכולה להיות 3 או אפילו 7 שנים מתום הביטוח.


 

 הביטוח הורחב לשפות את "בעל הזכות" ו/או המועסקים על ידו בגין אחריותו למעשי או מחדלי "המבוטח" ו/או מנהליו ו/או עובדיו. הביטוח יכלול כיסוי לתביעות של "בעל הזכות" כלפי "המבוטח".

 


ראו הערתי הנ"ל לגבי "אחריות למעשי או למחדלי המבוטח" .


גבול האחריות:   ..............................   למקרה

                       ..............................   לכל המקרים בתקופת הביטוח.


למען האחידות יש לציין גם כאן, כי מדובר בתקופת ביטוח שנתית, כמו בביטוח חבות מעבידים.


 

6.  ביטוח אחריות מוצר – פוליסה מס' ............... *בתוקף/לא בתוקף

המבטח את אחריותו של "המבוטח" ו/או מנהליו ו/או עובדיו על פי דין, בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא עקב פגם במוצר בגבול אחריות המפורט להלן.


 1. יש לציין לדעתי, מהו הדין ומהו המוצר (או המוצרים) בגינו ניתן הביטוח.
   

 2. יש לציין לדעתי את השטח הגיאוגרפי והשיפוט - דין זר או לא דין זר, של אילו מדינות וכו'.
   

 3. במקום "גוף" יש לרשום: "גוף משפטי".
   


למען הסר ספק, המוצר ו/או העבודה ו/או השירות הניתנים על ידי "המבוטח" במסגרת החוזה יחשבו כמוצר לעניין ביטוח זה.


עניין זה בצירוף ביטוח אחריות מקצועית עשוי ליצור בעיה במקרה של נזק לעבודה עצמה אשר בכל מקרה לא יהיה מבוטח לפי ביטוח אחריות המוצר אך ניתן לביטוח לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ועל כן יש צורך ליתן את הדעת ולשקול מחדש הגדרה זאת או פשט לרשום, כי האמור בזה אינו גורע מהיקף הביטוח לפי הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית


 

המועד הרטרואקטיבי יחול לא יאוחר מהיום בו החל "המבוטח" לבצע את העבודות או השרות נשוא החוזה אך לא לפני תאריך התחולה למפרע הנקוב בפוליסה: ................ .

 

הביטוח יכלול סעיף כיסוי תקופת גילוי מאוחרת של 12 חודשים.


באישורי ביטוח הנדרשים לפי הסכם מופיעה פעמים רבות גם דרישה לכיסוי במקרה של הפסקת פעילות המבוטח לתקופה מוגדרת שיכולה להיות 3 או אפילו 7 שנים מתום הביטוח.


 

הביטוח הורחב לשפות את "בעל הזכות" ו/או המועסקים על ידו בגין אחריותו למעשי או מחדלי "המבוטח" ו/או מנהליו ו/או עובדיו. הביטוח יכלול כיסוי לתביעות של "בעל הזכות" כלפי "המבוטח".


ראו הערתי הנ"ל לגבי "אחריות למעשי או למחדלי המבוטח" .


 

גבול האחריות:   ..............................   למקרה

                       ..............................   לכל המקרים בתקופת הביטוח.


למען האחידות יש לציין גם כאן, כי מדובר בתקופת ביטוח שנתית, כמו בביטוח חבות מעבידים.


 

 

7.   ביטוח עבודות קבלניות פוליסה מס' .................. *בתוקף/לא בתוקף

ע"ש "המבוטח" ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או "בעל הזכות", המבטח את  העבודות המבוצעות על ידי ה"מבוטח" או עבורו באתר או בסביבתו, כמפורט להלן:


יש לציין לדעתי, את כתובת האתר ואת תיאור העבודה.


 

 פרק 1' - המבטח אבדן או נזק לעבודות המבוצעות על ידי "המבוטח" או עבורו, במלוא ערך הקמתן, לרבות ציוד וחומרים המשמשים לביצוע עבודות אלה בסכום של .................... .


לעניין ביטוח הציוד קיימת מגבלה ידועה בפוליסות לביטוח עבודות קבלניות.  חומרים שסופקו בנפרד יש לבטח בסעיף נפרד וציין את סכום הביטוח בעבורם.


 

הביטוח כולל כיסוי לרכוש סמוך, רכוש שעליו עובדים בסך ...................   ופינוי הריסות בסכום שלא יפחת מ- 10% מערך העבודות.


 1. במקום "רכוש סמוך" יש לרשום "רכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח ולרכוש עליו מתבצעת העבודה". כאשר יש לשים לב, כי לפי תנאי ביט, הרחבה זאת אינה כוללת כיסוי לנזקי טבע ולנזקי רעידת אדמה.
   

 2. לעניין ההרחבה לכיסוי פינוי הריסות קיימות גרסאות שונות שאינן תמיד קשורות בערך העבודות. ובכל מקרה חשוב לציין, כי הכיסוי הוא מעבר ובנוסף לסכום הביטוח.
   

 3. קיימות הרחבות נוספות עליהן מתחייבים מבוטחים רבים בביטוח עבודות קבלניות שלא נכללו באישור, כמו למשל: שכר אדריכלים, יועצים ומהנדסים, ביטוח רכוש בהעברה, ביטוח רכוש באחסנה מחוץ לאתר, ביטוח נזק ישיר של עבודה, חומרים ותכנון לקויים. מדובר בכיסויים הניתנים בדרך כלל הגבלת גבול אחריות המבטח לכל כיסוי.
   

 4. קיימים סיכונים הנדרשים לפי ההסכמים החתומים שלא צוינו לעיל והביטוח אינו ניתן בעבורם באופן אוטומטי כמו למשל: סיכוני פריצה גניבה ושוד, נזקי טבע ורעידת אדמה.

 


 

הביטוח כאמור יכלול תנאי מפורש, לפיו אנו מוותרים על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי "בעל הזכות" ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בעלי זכויות אחרים במבנה בו מתבצעות העבודות, בגין נזק שנגרם על ידם ו/או ברשלנותם, וזאת בתנאי שבביטוחי הרכוש של "בעל הזכות" ו/או בעלי זכויות אחרים במבנה נכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) כלפי "המבוטח" ו/או מנהליו ו/או עובדיו, ובלבד שהוויתור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

פרק 2 -  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות המפורט להלן. הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי הביטוח.

 

הפרק יורחב לכלול כיסוי לרעד והחלשת משען, נזק ישיר ו/או עקיף למתקנים ו/או צינורות ו/או כבלים תת קרקעיים,  חבות בגין נזקי רכוש עקב שימוש ברכב עד לסך 150,000 $ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח  שנתית (מעבר לגבול האחריות הנקוב בפוליסת הרכב הפוגע או לגבולות  האחריות המקובלים בפוליסת רכב של המבטח, הגבוה משניהם), תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, בגין עובדי קבלנים וקבלני משנה העובדים באתר. וכן, לעניין ציוד מכני הנדסי או כלי רכב שאין חובה לבטחם  בביטוח חובה ואשר אינם בבעלות המבוטח.

             גבול האחריות:   ..............................   למקרה

                       ..............................   לכל המקרים בתקופת הביטוח.


 1. יש לשים לב, כי הכיסוי לסיכוני נזק תוצאתי למתקנים תת קרקעיים  כמו כן הכיסויים לסיכוני רעד והחלשת משען וגם כיסוי לחבות נזקי גוף בשל רכב שאין חובה לבטחו בביטוח רכב חובה, מוגבלים בדרך כלל על יד המבטחים בגבול אחריות שהוא נמוך יותר מגבול האחריות הכללי של פרק הפוליסה.
   

 2. כיסוי תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי אמור לחול על כל מקרה גם אם מדובר בגין עובדים שאינם עובדי האתר, כמו למשל שליח פיצה שהגיע לאתר ונפגע.
   

 3. יש למחוק את הרשום בהרחבה לצד ג' רכב רכוש בגבול אחריות של 150,000 $  מעבר לפוליסת צד ג' הואיל והכיסוי לפי סעיף זה בפוליסת ביט לביטוח עבודות קבלניות הוא ע"ס 300,000 $ שלא לדבר על כך שהפוליסה של המבוטח עשויה להיות בש"ח וההתחייבות של המבטח כלפי מקבל האישור בדולר עשויה להגדיל או להקטין את הסכום הנקוב בפוליסה הרלוונטית לפי התנודות בשער המטבע.  כמו כן גבול האחריות של המבטח לכיסוי זה בפוליסה הקבלנית אינו תמיד לתקופת ביטוח שנתית הואיל ותקופת הביטוח יכולה להיות ימים אחדים או מספר שנים, כך שבכל מקרה יש למחוק את המילים "תקופת ביטוח שנתית" בסעיף זה.

 

 


פרק 3' -  ביטוח אחריות מעבידים, לביטוח חבות כלפי המועסקים בביצוע העבודות  בגבול אחריות של 5,000,000$ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת  הביטוח. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות  עבודה, פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, והעסקת נוער כחוק.


 1. בחלק מהפוליסות קיימת הגבלה לגבול אחריות של המבטח לעובד אחד בסך 1,500,000 $. ובחלק מהמקרים (למשל כלפי הבנק המלווה) קיימת התחייבות לגבול אחריות גבוה יותר מ 5,000,000 $.
   

 2. ראו הערתי הנ"ל לגבי פוליסות בש"ח.
   

 3. רצוי למחוק את כל הפסקה המתחילה במילים "הביטוח אינו כולל" הואיל ומדובר בסייגים שאינם קיימים לפי תנאי ביט ובכלל זה היעדר כל מגבלה שהיא בעניין עבודת נוער (כחוק או לא כחוק) וגם בשל הפרשנות המצומצמת ביותר שניתנה לחריג זה על ידי בית המשפט.


 

 

8.   כללי

8.1  תנאי הפוליסות לא יפחתו מהתנאים הידועים כ-"תנאי ביט" העדכניים ליום תחילת הביטוח או תנאים שווי ערך להם.


 1. במקום "תנאי ביט" העדכניים ליום תחילת הביטוח, צ"ל לדעתי: "תנאי ביט לשנה שבה החל החל הביטוח".   הסיבה לכך היא שתנאי ביט נקבעים לכל שנה אולם מתפרסמים לפעמים באיחור באתר האינטרנט של אתר כלל וקיימת אפשרות לאי הבנות לגבי התנאים העדכניים לגבי ביטוחים שהחלו בחודש ינואר, האם התנאים המחייבים הם התנאים הידועים ביום תחילת הביטוח שהם תנאי השנה שעברה או התנאים של השנה החדשה שטרם פורסמו.
   

 2. בכל הקשור לתנאי ביט, הדבר אינו אפשרי לגבי ביטוח אחריות מקצועית לגביו אין בכלל תנאי ביט. בביטוח חנויות ומשרדים הכיסוי ניתן בדרך כלל לפי פוליסות חבילה לבתי עסק של מבטחים ולא לפי תנאי ביט.
   

 3. המקום המילה "עדכניים" מומלץ לרשום שלנה שבה החל הביטוח.


 

  8.2  כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש, לפיו הם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי "בעל הזכות" וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה ביטוח  התשמ"א -1981.

 

 8.3  "המבוטח" אחראי בלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.


 1.  נהוג לקבוע, בדרך כלל, גם כי המבוטח  הוא גם האחראי הבלעדי למילוי כל חובות המבוטח לפי הפוליסות.
   

 2. לעניין ההשתתפות העצמית יש לדעתי לרשום את הסכום או השיעור במדויק ליד כל סעיף בנפרד הואיל וכבר ראיתי מקרים של ביטוח רכוש ע,ש חברה גדולה שכלל השתתפות עצמית בסכם העולה על ערך הנכס השכור אותו התחייב השוכר לבטח לטובת המשכיר...


 

8.4  במקרה של אי תשלום, יהא "בעל הזכות", רשאי (אך לא חייב) לשלם את החוב הכספי ולהשאיר את הביטוחים בתוקף, ובלבד שעשה זאת טרם מועד הביטול.

 

8.3  לא יהיה תוקף לכל שינוי לרעה ו/או ביטול, אלא אם כן  הודיעו על כך המבטחים ל"בעל הזכות" בהודעה כתובה בדואר רשום שתימסר ל"בעל הזכות" לפחות 60 יום לפני כניסת השנוי לרעה ו/או הביטול לתוקף.


 1.  הנוסח שכל המבטחים מסכימים לרשום באישורים שלי הוא "צמצום הביטוח" במקום "הרעה", כך שברור כי גם במקרה של הקטנת סכום הביטוח על המבטח להודיע מראש למקבל האישור.
   

 2. לעניין מועד ההודעה מראש מציעה להשאיר פתוח הואיל וקיימים הסכמים הקובעים 30 יום הודעה מראש וגם בביטוח עבודות הנמשכות מספר ימים ושבועות אין משמעות להודעה מראש.


 

 גבולות האחריות הנקובים בביטוחים נשוא אישור זה, חלים על כל העבודות ו/או הפעילויות של "המבוטח" הכלולות בביטוחים אלה, לרבות העבודות ו/או הפעילויות נשוא אישור זה.

 


 ממש לא נכן לגבי ביטח עבודות קבלניות שם בדרך כלל נקבעים גבולות אחריות נפרדים לכל פרויקט מבוטח.


 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור לעיל.

 

 

 

           _____________________                  

              חתימה וחותמת החברה                                            תאריך:________                                                       

 

 

 

 

* מחק את המיותר

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright