היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

איסוף ופרסום מידע תביעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

   חוזר תביעות ושכ"ט שמאי

 

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות

מאת קטיה שורצמן  

למדריך תביעות

 

חוזר איסוף מידע סטטיסטיבנוסף לחוזר יישוב תביעות ביטוח וטיפול בפניות הציבור ייכנס לתוקפו ביום 1/6/2011 גם חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים .

 

החוזר מחייב את המבטחים לאיסוף מידע סטטיסטי על מנת לפרסם מדדים ביחס לאופן שבו מטפלים בתביעות ביטוח וביחס לאופן הטיפול שלהם בבקשות למשיכת כספים, לקבלת קצבת זקנה ולהעברת כספים. מדדים אלו יהוו כלי נוסף למבוטחים ולעמיתים פוטנציאליים בבחירת המבטח לפני ההתקשרות.

 

החוזר חל  על כל חברות הביטוח ובכלל זה קרנית והפול בע"מ, בין אם הוא פועל ליישוב תביעות בעצמו ובין אם באמצעות אחר.

 

החוזר אינו חל על קופות גמל מרכזיות שבניהול הגופים המוסדיים.

 

ענפי הביטוח עליהם חל החוזר הם: ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחלות ואשפוז, למעט ביטוח שיניים ולמעט ביטוח בריאות לעובדים זרים וביטוח בריאות  המיועד למתן כיסוי ביטוחי לשוהים זרים בישראל - וזאת לעניין קבלת שירותים במישרין מספק השירות הרפואי ובלא מעורבות של המבטח, ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח מקיף לדירות, ביטוח מטען, תאונות, מחלות ואשפוז בנסיעות לחו"ל וכן קופות גמל ותכניות לביטוח חיים שאינן קופות ביטוח.

 

החוזר החדש עוסק בבקשות להעברת כספים, כולל העברת כספים בין מסלולים, בקשה למשיכת כספים בסכום חד-פעמי ובקשה לקבלת קצבת זקנה אשר הוגשה למבטח או למי מטעמו.

 

הדיווח לפיקוח על הביטוח ולציבור באתרי האינטרנט יחול לגבי תשלום מלא של תביעות או תשלום חלקי (תביעות שנסגרו בפשרה), דחייה של תביעות ונתונים על תוצאות של תביעות שטופלו בבית המשפט וכן מידע לגבי משך זמן טיפול בתביעה ע"י המבטח שהוא הזמן שחלף מהמועד שבו תובע הציג לראשונה תביעה ועד למועד מסירת הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, או הודעת דחייה, לפי העניין, לתובע או עד למועד בו אישר התובע את הודעת הפשרה.

 

החוזר מחייב את המבטחים, כאמור באיסוף ובשמירת נתוני התביעות ונתוני הבקשות של השנה הקודמת, בהתאם לנספחים לפירוט המתחייב מנספחי החוזר.

החוזר קובע גם את פורמט הדיווח למפקח על הביטוח של נתוני התביעות והבקשות, אשר ייעשה בקובץ Excel ויוצג באתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח.

הדיווח לגבי נתוני התביעות ונתוני הבקשות במתכונת נספחים יוגש לפיקוח על הביטוח אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 31 במרס לגבי השנה שחלפה, באמצעות קובץ אלקטרוני.

 

החוזר מחייב את המבטחים להציג את הנתונים באתר האינטרנט שלהם בכל שנה קלנדארית עד ליום 31 במרס ביחס לשנה שחלפה. כאשר באתר האינטרנט של המבטחים יוצגו נתוני התביעות או נתוני הבקשות של לפחות ארבע השנים האחרונות.

 

תחילתו של החוזר הוא ביום 1 ביוני 2011. אולם תחילת ההוראות לגבי תביעות לפי ביטוח רכב חובה הן מיום 1 במרס 2012 ולגבי נתוני בקשות מיום 1 בינואר 2013.

 

לגבי הצגת הנתונים באתרי האינטרנט של המבטחים, הצגת נתוני התביעות למשך ארבע השנים האחרונות תיעשה רק ביום 31 במרס 2016. בשנת 2013 יוצגו נתוני תביעות של שנת 2012 ובשנת 2014 יוצגו נתוני תביעות של השנים 2013 ו2012 ובשנת 2015 יוצגו נתוני תביעות של 2012 עד 2014.

 

הצגת נתוני הבקשות למשך ארבע שנים תיעשה ביום 31 במרס 2017. ובשנת 2014 יוצגו נתוני הבקשות של שנת 2013, בשנת 2015 יוצגו נתוני הבקשות של 2013 ו2014 ובשנת 2016 יוצגו נתוני בקשות של 2013 עד 2015.

 

עד ליום 30 בספטמבר 2013 על חברות הביטוח לדווח לפיקוח על הביטוח את נתוני הבקשות למחצית הראשונה של שנת 2013.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright