היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שכר השמאים וחוזר התביעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

למדריך תביעות

חוזר יישוב תביעות

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות

סינרגיזם בעבודת צוות בניהול תביעה

 

חוזר יישוב תביעות ושכ"ט שמאי הביטוח

מאת קטיה שורצמן  

 

 

אחת הטענות המוזרות וההזויות ביותר שמצאתי בהקשר לחוזרי התביעות היא שהחוזרים אינם כוללים כל הוראות עונשין או קנסות ולמעשה מהווים המלצה בלבד לחברות הביטוח?!

 

חוזר יישוב התביעות ושכר השמאיםטענה זו אינה נכונה, לאור העובדה שחוזרי ביטוח נקבעים מתוקף הוראות חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) הכולל הוראות עונשין לגבי כל מי שעובר על הוראות החוק וגם או אחד החוזרים שנקבעו לפיו וכן לאור סמכות האכיפה האזרחית של הפיקוח על הביטוח.

 

כלומר, הפרה של הוראה הכלולה באחד משני חוזרי יישוב תביעות (חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור וחוזר איסוף מידע סטטיסטי אגב יישוב תביעות), חושפת את המבטח לסיכונים חדשים והוא אמצעי האכיפה של הפיקוח העשויים להתבטא בתשלום עיצומים וקנסות וזאת בנוסף לאפשרות חיובו של המבטח ב"השבה מערכתית".

 

נושא העיצום הכספי אף מוזכר בסעיף 5 ב לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור: "גוף מוסדי יפעל לפי מערכת הכללים,  ויראו את הכללים שקבע גוף מוסדי לפי חוזר זה, כהוראות שניתנו לפי סעיף 3ב לחוק הפיקוח ביטוח או לפי סעיף : 4ב לחוק הפיקוח גמל,  לרבות לעניין עיצום כספי."

 

"הסיכונים החדשים" מצטרפים גם לסיכונים הקיימים שהם: אובדן תיק לקוח, אובדן תיק סוכן, הוצאות משפט, נזק לתדמית וחיוב בפיצוי המבוטחים בשל התקופה האבודה במקרה של תשלום תגמולי הביטוח לאחר התקופה שנקבעה לתשלומם בחוק.

 

 

חיובי המבטחים בכל הקשור בשמאי ביטוח

 

נראה להלן, מהם החיובים המוטלים על המבטחים: סעיף 3  לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור, הדן בעקרונות יישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור,  מחייב את המבטחים לברר ליישב תביעות ולטפל בפניות ציבור בתום לב, בענייניות,  ביסודיות, ביעילות,  במקצועיות  בשקיפות ובהוגנות.

 

סעיף 7 לחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - עוסק בהכשרת העוסקים ביישוב תביעות אינו מוגבל לעובדי חברת הביטוח בלבד והוא מחייב את חברת הביטוח לוודא כי כל מי שפועל מטעמה ביישוב תביעות יהיה בעל הכישורים הנדרשים לכך ויכיר את הוראות הדין הרלוונטיות,  את מוצרי חברת הביטוח הרלבנטיים לסוג התביעות שבהן הוא מטפל ואת נהלי  החברה.

 

סעיף 8 י  בחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - מתייחס לנושא בירור תביעה בעזרת מומחה. החוזר מחייב את חברת הביטוח שנעזרת במומחה הפוגש בתובע או במומחה שבודק את הרכוש נושא התביעה במטרה להעריך נזק בנוכחות התובע או שלא בנוכחותו,  להודיע על כך מראש לתובע ולהסביר לו את תפקידו של המומחה באשר לבירור התביעה, ולהודיע לתובע, על  זכותו להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמו במהלך בירור התביעה בעזרת המומחה (כאשר הגדרת המומחה, כוללת, בין היתר, שמאי ביטוח).

 

סעיף זה אוסר על שמאי  שאינו עובד של חברת ביטוח שעיקר עיסוקו ביישוב תביעות, לדחות תביעה במלואה או בחלקה, להציע פשרה אלא לעניין היקף הנזק בלבד.

 

סעיף 8 יא בחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור -  דן בחוות הדעת של השמאי (המומחה) האמורה להיערך באופן מקצועי, להיות מנומקת,  לכלול את שמו,  תוארו,  השכלתו המקצועית ותפקידו של השמאי ואת רשימת כל המסמכים אשר השמאי הסתמך עליהם בעריכת חוות הדעת.

 

חוות הדעת של השמאי  לא תתייחס במישרין לזכות המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח.

 

חברת הביטוח מחויבת למסור לתובע את חוות הדעת של השמאי אם אינה חסויה עפ"י דין.

 

 

השפעה על שכ"ט שמאי

 

סעיף 8 כאמור יא' מחייב את השמאי, בין היתר, לפרט את תוארו והשכלתו המקצועית של השמאי. כלומר, בניגוד למצב הקיים כיום שבו השמאי מציין בד"כ את תוארו בלבד, יהא עליו לציין גם את השכלתו המקצועית, כלומר לא רק שמאי א' כהן מהנדס, אלא גם לציין את התחום שבו הוא קיבל את התואר. כלומר, התואר מהנדס מכונות יראה מוזר וחריג בדוח נזיקין לפי פוליסה לביטוח עבודות קבלניות וגם שמאים העובדים במשרד שמאים יידרשו אף הם לפרט את השכלתם ותוארם (ככל שקיימים כאלו) ביחס לתיק התביעה שנבדק על ידם.

 

כלומר, אם אכן תופנם ותיושם הדרישה הנ"ל, הרי שמספר השמאים בעלי ההתמחות הנדרשת לכל סוג של ביטוח יקטן באופן משמעותי, כך שההיצע של שמאי הביטוח כלפי המבטחים יקטן וחברות הביטוח אשר, קרוב לוודאי, תהינה מעוניינות להמציא למבוטחים דוחות שמאים (דבר המחויב אף הוא עפ"י החוזר החדש) שלא יספקו למבוטחים עילות לערעור ובעיקר הגשת תלונה במשרד הפיקוח על הביטוח כנגד המבטח (כמו למשל: דוח בגין שריפת בניין משרדים הערוך ע"י מהנדס מכונות או הנדסאי אלקטרוניקה), תאלצנה לבחור בשמאים בעלי ההשכלה המתאימה, מבין מספר מצומצם יחסית של שמאים, כך ששמאי ביטוח אשר ידע לקרוא נכון את המפה יוכל לדרוש ולקבל מחברות הביטוח את השכר הראוי בגין עבודות.

 

 

אכיפה ע"י הפיקוח

 

מתוך דוח הפיקוח לשנת 2009: "מחלקת אכיפה וביקורת היא זרוע האכיפה של האגף.  היא נועדה להגביר את הבקרה על הגופים המפוקחים. במהלך 2009 עסקה המחלקה באכיפה מנהלית באמצעות ביקורות בגופים המפוקחים,  בין השאר פעילות אכיפה מול סוכני ביטוח ומשווקים פנסיוניים ובביצוע פעילות אכיפה פלילית בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל.

 

אכיפה אזרחית

בחודש אוגוסט 2005, במסגרת חקיקת רפורמת בכר,  ניתנה לממונה על שוק ההון,  ביטוח וחיסכון סמכות להטיל עיצומים כספיים וקנסות על גופים בפיקוחו בגין הפרות של הוראות החוק,  ובהן הוראות חוזרים.  המחלקה פועלת בשיתוף משרד המשפטים להרחבת סמכויות האכיפה של הממונה,  ובכלל זה סמכויות זימון,  תפיסה,  תשאול וחיפוש.

בתחום האכיפה האזרחית עסקה המחלקה בביקורות בגופים המפוקחים בקשר ליישום הוראות חוזרים שפרסם הממונה והוראות חוקי הפיקוח. "

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright