היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תנאי הפוליסה והשמאי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן הכתבה

 

 

שיפוי/כינון

 

ביטוח חסר

 

גורם הנזק

 

ביטוחים נוספים

 

אמצעי מיגון

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

למדריך תביעות

חוזר יישוב תביעות

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות

חוזר יישוב תביעות ושכ"ט שמאי הביטוח

טעות של שני שמאים בחישוב ביטוח חסר

 

מדוע השמאי אמור לדעת את תנאי הפוליסה והחוק?

מאת קטיה שורצמן  

תוכן הכתבה

 

החוק, הפוליסה והשמאילפי הוראות סעיף 8 י  בחוזר בירור ויישוב תביעות  וטיפול בפניות הציבור נאסר על שמאי  ביטוח (שאינו עובד של חברת ביטוח שעיקר עיסוקו ביישוב תביעות), לדחות תביעה במלואה או בחלקה, להציע פשרה אלא לעניין היקף הנזק בלבד.

 

 

אולם, על אף העובדה ששמאי ביטוח אינו אמור לדחות או להכיר בתביעה, בכל זאת עליו להכיר את תנאי המוצא הביטוחי ולהיות בקי בתנאי הפוליסה על מנת שיוכל להציג בפני חברת הביטוח דוח התואם את הכיסוי הקיים ומאפשר לחברת הביוטח ליישם את זכויותיה לפי הפוליסה והחוק.

 

שיפוי/כינון

דוגמא קלאסית בעניין זה היא נושא אומדן ערך הרכוש המבוטח וערך הנזק לפי שני בסיסים, המופיעים בד"כ כטבלה בדוח השמאי. טור אחד בו מצוין ערך הרכוש לפי ערך כינון ולידו טור שני שבו מצוין ערך הרכוש לפי ערך שיפוי כאשר תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בגין נזק לרכוש הם בד"כ לפי ערך שיפוי ובעת ביצוע הכינון והשלמתו בתוך התקופה הקבועה לכך בפוליסה, קמה למבוטח זכות לקבל את ההפרש שבין ערך כינון לבין ערך שיפוי.

 

בכך לא די, הואיל ולפי סעיפי הכינון השונים קיימות לפעמים מגבלות לסעיפים מיוחדים, כמו למשל שיפורים הנדרשים ע"י רשויות, על כן, חשוב לציין את השיפורים שנדרשו בסעיף מיוחד ולבדוק אם הם נדרשו לפני או אחרי הנזק (לפי תנאי "ביט" אין כיסוי לביטוחי לשיפורים שנדרשו עוד לפני הנזק), להפריד בסכום את השיפורים הנדרשים לגבי אמצעי המיגון (אשר אינם מבוטחים עפ"י תנאי "ביט") ועוד.

 

ביטוח חסר

מתפקידו של שמאי הביטוח גם להעריך בנוסף לנזק הנתבע לפי הפוליסה, גם את ערכי הרכוש שלא ניזוק לצורך בירור קיומו של ביטוח חסר.

 

אין די בהערכה של הרכוש בסכום כללי, כאשר נקבע בפוליסה, כי ביטוח חסר ייחשב בנפרד לגבי כל רכוש אשר בוטח בפוליסה לפי סעיף נפרד, על כן, יש לערוך את הערכת הנזק והרכוש שלא ניזוק לפי הסעיפים בפוליסה.

כמו כן, כאשר הפוליסה כוללת סעיף המאפשר ניוד סכומים מסעיף הנמצא בביטוח יתר לעומת סעיף הנמצא בביטוח חסר, יש צורך להעריך גם את ערכו של הרכוש שלא ניזוק ע"מ לאפשר ניוד סכומים.

 

דבר נוסף החשוב לעניין ביטוח חסר הוא הערכת השווי של הרכוש למועד שבו נקבע לפי הפוליסה לקיומו של ביטוח חסר. למעשה קיימים שלושה מועדים אפשריים והם: יום ההתקשרות בביטוח (חוק חוזה הביטוח), יום תחילת הביטוח (ביטוח דירות) ויום קרות מקרה הביטוח (לפי מרבית הפוליסות לביטוח רכוש שאינו דירה או תכולתה).

 

גורם הנזק

בירור של גורם הנזק חשוב לצורך בדיקת האפשרות ליישום זכות התחלוף של המבטח כלפי מי שאחראי לנזק לאחר תשלום תגמולי הביטוח למבוטח.

 

כאן חשוב לבדוק, הסכמים שונים העשויים להיות קיימים בין המבוטח לבין גורם הנזק, כאשר לפי חלק מההסכמים הקיימים בכלל קיימת אפשרות לכך, כי גורם הנזק התחייב לפצות את המבוטח במקרה של נזק לרכוש או גם לבטח את הרכוש בביטוח לפיו הוא מתחייב שלא לתבוע את המבוטח. כלומר, עצם קיומו של ביטוח עדיין אינו אומר, שחברת הביטוח אמורה לשלם את הנזק ועבודתו היסודית והזהירה של שמאי ביטוח מיומן, עשויה לחסוך לחברת הביטוח סכומים ניכרים.

 

ביטוחים נוספים

בירור קיומם של ביטוחים נוספים חשוב לצורך בדיקת האפשרות ליישום זכותו של המבטח לשתף בתשלום הנזק מבטחים נוספים (ביטוח כפל) אשר ערכו אף הם ביטוח לרכוש המבוטח.

 

בדיקת קיומם של ביטוחים נוספים חשובה גם לעניין ההסכמים הקיימים בין גופים שונים העשויים להופיע שניהם בשם המבוטח כאשר לפי ההסכם שבין המבוטח לבין גורם הנזק (שמבוטח אף הוא) תינתן "זכות הקדימה" לביטוחיו של המזיק ואין מקום לערב את הפוליסה של המבוטח, על אף העובדה שמדובר בנזק מכוסה לפי תנאי הפוליסה.

 

כך למשל מרבית ההסכמים בין יזמים וקבלנים המחייבים את הקבלן בביטוח אחריות מקצועית קובעים, כי ביטוחיו של הקבלן קודמים לביטוחי היזם ועל כן במקרה של נזק שסיבתו רשלנות מקצועית של הקבלן הכתובת לנזק היא ביטוח האחריות המקצועית של הקבלן ולא צד ג' של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות וזאת על אף ולמרות העובדה שביטוח העבודות הקבלניות אינו כולל כל חריג לגבי אחריות מקצועית לפי פרק צד ג' ואלמלא ההתחייבות החוזית המפורשת של הקבלן, היה הנזק משולם לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.

 

אמצעי מיגון

בדיקתם של אמצעי מיגון קיימים לאור אמצעי המיגון שנדרשו ואמצעי מיגון שנבדקו ע"י המבטח לפני קרות מקרה הביטוח חשובה לא רק להכרה של המבטח בקיומו של הכיסוי הביטוחי, אלא גם באפשרות ליישום זכות התחלוף של המבטח כלפי מי שאחראי לתפעול או מי שסיפק את אמצעי המיגון.

 

כאן חשוב לבדוק הסכמים שונים שקיימים בין המבוטח לבין הספק או המפעיל של אמצעי המיגון כאשר לפי חלק מההסכמים קיימת מגבלה לאחריות הספק או המפעיל המגבילה או אפילו מאיינת את זכות התחלוף של חברת הביטוח.

 

כמו כן, בדיקת המיגון חשובה גם לגבי המלצות לצמצום האפשרות להתרחשותם של מקרים דומים בעסק המבוטח.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright